Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Wszystkie produkty naturalne i spa -40%

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji Wszystkie produkty naturalne i spa -40% (dalej jako „Akcja Promocyjna”). 
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”). 
 3. Asortyment objęty Akcją Promocyjną może różnić się w poszczególnych Drogeriach Hebe. 
 4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w dniu 12.02.2020 (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).
 5. Akcja Promocyjna prowadzona jest w drogeriach sieci Hebe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”). Akcja obowiązuje wyłącznie w poniższych drogeriach hebe (dalej jako „Drogerie Hebe objęte akcją promocyjną”):

 

R022

Al.Jerozolimskie 11/19 

00-508

Warszawa

R027

ul. Solec 83

00-382

Warszawa

R034

ul. Rondo ONZ 1

00-124

Warszawa

R056

ul. Kasprowicza 48

01-871

Warszawa

R071

ul. Kijowska 1/Targowa 24

03-733

Warszawa

R076

Plac Unii City Shopping ul. Puławska 2

02-566

Warszawa

R095

ul. W-wskie Przejścia Podziemne 7/8

00-024

Warszawa

R142

Atrium Reduta Al.Jerozolimskie 148

02-326

Warszawa

R145

ul. Żelazna 32

00-832

Warszawa

R159

Atrium Targówek ul. Głębocka 15

03-287

Warszawa

R195

Wola Park ul. Górczewska 124

01-460

Warszawa

R196

Galeria Wileńska ul. Targowa 72 

03-734

Warszawa

R217

Galeria Północna ul. Światowida 17

03-144

Warszawa

R234

Al. Rzeczypospolitej 23

02-972

Warszawa

R256

HopStop ul. Pociskowa 4

04-471

Warszawa

R263

Galeria Młociny ul. Zgrupowania AK Kampinos 15

01-943

Warszawa

R276

ul. Dereniowa 10

02-776

Warszawa

R283

Magiczna Park ul. Magiczna 22

03-289

Warszawa

R285

Vis a Vis ul. Przyczółkowa 219

02-962

Warszawa

R297

Pasaż Wrocławska ul. Wrocławska 8

01-493

Warszawa

R306

Stacja Międzylesie ul. Żegańska 2a

04-713

Warszawa

R308

ul. Banderii 4

01-164

Warszawa

R319

Blue City Al. Jerozolimskie 179

02-222

Warszawa

R333

Al. Piłsudskiego 2

05-077

Warszawa

R343

ul. Chrobrego 4

02-479

Warszawa

R356

King Cross Praga ul. Jubilerska 1/3

04-190

Warszawa

R374

ul. Konstruktorska 10C

02-673

Warszawa

R379

ul. Lindleya Williama 16

02-013

Warszawa

R393

Browary Warszawskie ul. Grzybowska 62 

00-844

Warszawa

R421

CH Jani ul. Mszczonowska 3

05-090

Janki (W-wa)

R433

Westfield Arkadia ul. Jana Pawła II 82

00-175

Warszawa

 

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Promocja dotyczy wszystkich produktów z kategorii naturalne i spa dostępnych w sieci Hebe.
 2. Rabat wysoni maksymalnie 40% i naliczany jest od cen katalogowych.
 3. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi w Drogeriach Hebe, nie dotyczy zestawów oraz obowiazuje wyłącznie w drogeriach objętych akcją promocyjną wymienionych w §1 pkt. 5.
 4. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej.
 5. Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów.
 6. Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 3.

Reklamacje

 1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej. 
 3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona: 
  1. pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu
  2. pisemnie na adres: ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa.
 4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 
 5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony. 
 7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.  

§ 4.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej  https://www.hebe.pl/.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej. 
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 12.02.2020 r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne