Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Odbierz kupon na kolejne zakupy”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Odbierz kupon na kolejne zakupy” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, adres do korespondencji ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest w drogerii internetowej na https://www.hebe.pl/ oraz aplikacji Hebe (dalej jako „ Drogeria Hebe”). Akcja Promocyjna nie jest prowadzenia w drogeriach stacjonarnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 14.04.2022 r. o godzinie 00:00, a kończy się dnia 16.04.2022 r. o godzinie 23:59 (dalej jako „ Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

5. Realizacja Kuponów wydawanych w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej jest możliwa wyłącznie w drogerii internetowej Hebe oraz w aplikacji Hebe od 19.04.2022 do 20.04.2022 r. (dalej jako „Czas Wykorzystania Kupona”).

6. Akcja promocyjna nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani promocyjną), ani też żadnym zakładem wzajemnym, których zasad organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847 ze zm.).

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

1 . Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być uczestnik programu lojalnościowego Organizatora tj. posiadający Kartę Lojalnościową My Hebe (dalej jako „Karta My Hebe”), który w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona w Drogerii Hebe jednorazowego zakupu w sposób określony w ustępach poniżej.

2. W Czasie Trwania Akcji Promocyjnej przy dokonaniu zakupu za minimum 100 zł przy użyciu Karty My Hebe, Uczestnik otrzyma jeden jednorazowy Kupon o wartości 20 zł, do wykorzystania wyłącznie w Czasie Wykorzystania Kupona -(dalej łącznie jako „Kupon”)

Zasady wykorzystania Kuponów określone są w § 3 Regulaminu.

3. Uczestnikowi przysługuje prawo do wielokrotnego udziału w Akcji Promocyjnej.

4. Kupon stanowi ciąg cyfr oraz liczb i zostanie przesłany Uczestnikowi drogą elektroniczną, na adres email przypisany do Karty My Hebe.

5. Kupon zostanie wysłany Klientowi w terminie od 19.04.2022 do 20.04.2022.

6. Kupon nie podlega wymianie na gotówkę.

7. Kupon wydawany jest wszystkim zalogowanym Uczestnikom, którzy spełnili warunki akcji promocyjnej oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej nie później niż 13.04.2022.

§ 3.

Zasady Wykorzystania Kupona

1. Uczestnik może wykorzystać otrzymany Kupon wyłącznie w Czasie Wykorzystania Kupona.

2. W ramach jednorazowej transakcji Uczestnik może wykorzystać tylko jeden Kupon.

3. Kupon można wykorzystać wyłącznie w całości w ramach jednorazowej transakcji – przy wykorzystaniu niepełnej kwoty pozostała część wartości kupona przepada.

4. Aby Klient mógł wykorzystać kupon na 20zł wartość produktów w koszyku musi wynosić minimum 35 zł

5. Kupon niewykorzystany w Czasie Wykorzystania Kupona przepada.

§ 4.

Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona pocztą elektroniczną na adres: pomoc@hebe.pl

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

§ 4.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych uczestników Akcji Promocyjnej jest Organizator tj. Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja. z siedzibą w Kostrzynie (kod pocztowy 62-025), przy ul. Żniwnej 5 (NIP 209-000-17-76, REGON: 301002718, KRS 0000322116).

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Akcji następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r., w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Akcji, w celu prowadzenia korespondencji oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Akcji. Podstawą przetwarzania danych osobowych wynikającego z uczestnictwa w Akcji jest zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W zakresie w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3. Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, w tym dostawcy usług IT, call center, marketingowych, ubezpieczeniowych, a także osoby trzecie, w szczególności uprawnione organy jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca po zakończeniu Akcji, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu innym niż marketing bezpośredni, Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonywać poprzez skontaktowanie się z Administratorem na adres e-mail: pomoc@hebe.pl lub telefonicznie po numerem: (22) 206 54 00.

6. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: dpo.polska@jeronimo-martins.com. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi podstawę do dyskwalifikacji Uczestnika z udziału w Akcji.

§ 5.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Regulamin wchodzi w życie w dniu 02.03.2022 r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne