Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Anwen, Hair of the day w SUPERCENACH z kartą My Hebe”


dotyczy produktów sprzedawanych przez Hebe,

nie dotyczy produktów oferowanych przez Hebe Partner

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Anwen, Hair of the day w SUPERCENACH z kartą My Hebe” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”, „Sprzedawca” lub „Hebe”).

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest wyłącznie w drogerii internetowej na https://www.hebe.pl/ (dalej jako „ Drogeria Hebe”). Akcja Promocyjna nie jest prowadzenia w drogeriach stacjonarnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Asortyment objęty Akcją Promocyjną wskazany został w Załączniku nr. 1 do regulaminu.

5. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 18.02.2023 do 19.02.2023 (dalej jako „ Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

1. Promocja obowiązuje przy zakupie produktów marek Anwen, Hair of the day z kartą My Hebe.

2. Rabat może wynieść maksymalnie 30% dla wybranych produktów i będzie naliczany od najniższych cen obowiązujących w ostatnich 30 dniach przed rozpoczęciem Akcji Promocyjnej.

3. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej.

4. Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów.

5. Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

6. Promocje dotyczą Produktów oferowanych wyłącznie przez Sprzedawcę i nie dotyczą Produktów oferowanych przez Hebe Partner.

§ 3.

Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a. pocztą elektroniczną na adres: pomoc@hebe.pl

b. pisemnie na adres: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 18.02.2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Lista produktów biorących udział w Akcji Promocyjnej

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne