Regulaminy

REGULAMIN „E-KODÓW” NA ZAKUPY*

*obowiązuje dla e-kodów wydanych po dniu 06.06.2022, składających się z 12 cyfr, zaczynających się od 032…

I. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady wydawania, aktywacji, realizacji oraz użytkowania e-kodów.
 2. Słownik określeń użytych w Regulaminie:
 1. Regulamin – niniejszy regulamin „e-kodów”;
 2. E-kod (zwany w dalszej części regulaminu również voucherem) – kod na okaziciela, wydawany przez Wydawcę na zamówienie Zamawiającego, uprawniający Użytkownika do zakupu Towarów lub Usług w drogeriach stacjonarnych Hebe, drogerii internetowej Hebe.pl oraz aplikacji Hebe do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej przypisanej na voucherze.
 3. Wydawca – wydawca „e-kodu”. tj. spółka Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. Siedziba: ul. Żniwna 5, PL 62-025 Kostrzyn, tel. +48 (61) 654 8000, fax +48 (61) 654 8003; Biuro Główne: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1 , PL 00-728 Warszawa, tel. +48 (22) 275 33 00; NIP: 209-000-17-76, Regon: 301002718, KRS: 0000322116 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; Kapitał zakładowy: 50 000 000 PLN,
 1. Zamawiający – podmiot niebędący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), który dokona przekazania środków pieniężnych w złotych polskich na rzecz Wydawcy w zamian za wydanie e-kodu;
 2. Użytkownik – posiadacz e-kodu, którym może być Zamawiający lub inna osoba, której Zamawiający przekazał e-kod;
 3. Drogeria Hebe – drogeria stacjonarna Wydawcy, drogeria internetowa na stronie http://www.hebe.pl lub aplikacja mobilna Hebe w których można dokonywać płatności przy użyciu e-kodu.
 4. Towary - produkty oferowane do sprzedaży w drogeriach stacjonarnych Hebe, na stronie internetowej Hebe.pl oraz aplikacji Hebe;
 5. Usługi - usługi oferowane do sprzedaży w drogeriach stacjonarnych Hebe, na stronie internetowej Hebe.pl oraz aplikacji Hebe

II. Wydanie e-kodu

 1. Zamawiający, który chce nabyć e-kod składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia, określając w nim ilość oraz wartość zamówionych e-kodów. Formularz zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Po otrzymaniu Formularza zamówienia z Zamawiającym skontaktuje się pracownik Wydawcy w celu potwierdzenia możliwości zrealizowania zamówienia.
 2. Warunkiem zrealizowania zamówienia i wydania e-kodu jest wpłata środków pieniężnych na konto Wydawcy w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty potwierdzenia realizacji zamówienia przez Wydawcę. Jeżeli w tym terminie Zamawiający nie dokona zapłaty, Zamówienie zostanie anulowane.
 3. Wydane e-kody są nieaktywne i mogą być używane dopiero po dokonaniu ich aktywacji przez Zamawiającego.
 4. Aktywacja e-kodów jest dokonywana przez Wydawcę na wniosek złożony przez Zamawiającego mailowo z osobą, u której zgodnie z odrębną umową łączącą Wydawcę i Zamawiającego, zamawiane są e-kody.
 5. E-kod będzie ważny w terminie 12 (dwunastu) miesięcy liczonych od dnia jego aktywacji z możliwością wydłużenia o kolejne 12 (dwanaście) miesięcy, w żadnym jednak przypadku nie dłużej, aniżeli 36 miesięcy, od dnia jego wydania Zamawiającemu. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności e-kodu środki pieniężne pozostaną na niej niewykorzystane, Zamawiający ani Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu tychże środków.
 6. Warunkiem wydania i używania e-kodu jest zapoznanie się z regulaminem przez Zamawiającego i Użytkownika i zgoda na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

III. Zasilenie e-kodu

 1. Minimalną kwotą zasilenia e-kodu jest 15 złotych.

IV. Zasady użytkowania e-kodu

 1. E-kod może być zrealizowany w drogeriach stacjonarnych Hebe, online na stronie Hebe.pl oraz aplikacji Hebe w celu zakupu Towarów lub Usług.
 2. Środki przypisane na e-kodzie uprawniają Użytkownika do zapłaty za Towary i Usługi w drogeriach stacjonarnych Hebe, na stronie internetowej Hebe.pl oraz aplikacji Hebe w terminie ważności e-kodu i nie podlegają oprocentowaniu.
 3. Środki wpłacone przez Zamawiającego nie podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego lub Użytkownika, w szczególności e-kod nie podlega zwrotowi, nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać wymieniona przez Wydawcę na inny e-kod tego typu.
 4. Użytkownik może posługiwać się e-kodem wielokrotnie aż do wyczerpania limitu środków pieniężnych przypisanych do e-kodu.
 5. Płatność e-kodem następuje w przypadku zakupów w drogerii stacjonarnej Hebe poprzez podanie e-kodu kasjerowi przy dokonywaniu płatności lub wpisanie e-kodu na kasie samoobsługowej, poprzez wpisanie e-kodu podczas płatności na Hebe.pl lub w Aplikacji Hebe przez Użytkownika. W momencie nabycia przez Użytkownika Towarów lub Usług, saldo e-kodu zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej za sprzedane Towary lub Usługi.
 6. Przy realizacji e-kodu, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest niższa niż aktualna wartość nominalna e-kodu. W takim przypadku reszta dostępnych środków pozostaje na e-kodzie. W przypadku, gdy wartość otrzymywanego Towaru lub świadczonej Usługi jest wyższa niż aktualna wysokość środków na e-kodzie, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny kartą płatniczą lub innym środkiem płatniczym akceptowanym w drogerii stacjonarnej Hebe, na stronie internetowej Hebe.pl lub w Aplikacji Hebe. Nie ma możliwości dokonywania wypłat gotówki przy użyciu e-kodu.
 7. E-kod może być zrealizowany przez każdego Użytkownika, który posiada e-kod bez weryfikacji jego tożsamości lub uprawnień do realizacji e-kodu.
 8. Wydawca ma prawo odmówić realizacji e-kodu w następujących przypadkach:
  1. braku dokonania zapłaty przez Użytkownika różnicy ceny w przypadku niewystarczającej ilości środków na e-kodzie, pozwalających na nabycie przez Użytkownika żądanego przez niego Towaru lub Usług
  2. utraty ważności e-kodu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

V. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące używania e-kodu

1. Transakcja dokonana przy użyciu e-kodu jest ważna bez względu na to, czy Użytkownik tego e-kodu wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony, czy też nie. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za e-kody od momentu ich wydania Zamawiającemu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za utratę, kradzież e-kodu po ich przekazaniu Zamawiającemu.

2. Wszelkie reklamacje związane z e-kodami, z wyłączeniem reklamacji towarów będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia reklamacji. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego lub Użytkownika telefonicznie pod numerem telefonu: +48 (22) 206 54 00, mailowo na adres: pomoc@hebe.pl lub pisemnie na adres: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego, PL 00-728 Warszawa, z dopiskiem "E-kod na Zakupy – reklamacja".

VI. Reklamacje Towarów niepełnowartościowych i zwrot Towarów pełnowartościowych

 1. Reklamacje Towarów niepełnowartościowych odbywają się na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów oraz Regulaminu reklamacji towarów zakupionych w Drogeriach Hebe. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, zwrot pieniędzy może nastąpić poprzez wypłatę gotówki.
 2. Zwrot Towaru pełnowartościowego przez Użytkownika e-kodu może nastąpić na zasadach określonych w Regulaminie zwrotów towarów pełnowartościowych zakupionych w drogerii stacjonarnej Hebe, na stronie Hebe.pl oraz Aplikacji Hebe.
 3. Podstawą do dokonania zwrotu wartości towarów będzie przedstawienie przez Użytkownika dowodu zakupu potwierdzającego zakup zwracanych Towarów w drogerii stacjonarnej Hebe, na stronie internetowej Hebe.pl lub w Aplikacji Hebe.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Wydanie e-kodu nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Zamawiający w chwili wydania e-kodu otrzymuje od Wydawcy, na pisemne żądanie zgłoszone najpóźniej w momencie wydania e-kodu pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 2. E-kod w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest pieniądzem elektronicznym ani kartą płatniczą.
 3. Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z e-kodu można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta Hebe pod nr telefonu +48 (22) 206 54 00.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zakończenia wydawania nowych e-kodów. Informacja ta zostanie podana przez Wydawcę w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej.

Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu, Zamawiający i Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 14 dni. Informacja ta zostanie podana przez Wydawcę w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej https://www.hebe.pl/regulaminy. Zmiany dotyczące aktywnych e-kodów nie będą ograniczać praw nabytych Użytkowników.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne