Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Zrób zakupy za 59 zł, a dowolny produkt marki Oxygenetic kupisz za 1 grosz’’ dotyczy produktów sprzedawanych przez Hebe, nie dotyczy produktów oferowanych przez Hebe Partner.

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Zrób zakupy za 59 zł, a dowolny produkt marki Oxygenetic kupisz za 1 grosz’’ (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, REGON: 301002718, BDO: 000041229, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest wyłącznie w drogerii internetowej na www.hebe.pl oraz aplikacji mobilnej Hebe (dalej jako „Drogeria Hebe”). Akcja Promocyjna nie jest prowadzona w drogeriach stacjonarnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 27.07.2023 r. do 31.07.2023 r. (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

1. Promocja obowiązuje przy zakupie produktów w Drogerii Hebe, z wyłączeniem:

a) produktów Hebe Partner;

b) produktów marki Oxygenetic; produkty te będą rabatowane, jednak nie wchodzą w skład - wymaganego do wzięcia udziału w promocji - koszyka zakupowego (min. 59 pln).

2. Rabat na dowolny produkt marki Oxygenetic naliczany jest przy zakupie produktów wskazanych w punkcie 1. § 2 za min. 59 złotych. Do jednej transakcji może być przypisany maksymalnie jeden zrabatowany produkt marki Oxygenetic.

3. Po dodaniu do koszyka produktu marki Oxygenetic i spełnieniu warunku minimalnej wartości zamówienia (punkt 1. § 2) będzie on (produkt marki Oxygenetic) rabatowany do wartości 1 grosza.

3. Akcja Promocyjna łączy się z innymi kodami i voucherami rabatowymi (bony powitalne, bony urodzinowe i vouchery reklamacyjne). Jednak aby skorzystać z warunków Akcji Promocyjnej koszyk zakupowy po użyciu wyżej wspomnianych kuponów i voucherów powinien nadal wynosić minimum 59 złotych. Akcja nie dotyczy produktów Hebe Partner.

4. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej.

5. Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

6. Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 3.

Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a. pocztą elektroniczną na adres: pomoc@hebe.pl lub

b. pisemnie na adres: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane kontaktowe, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogerii Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na stronie internetowej https://www.hebe.pl/regulaminy/akcje-promocyjne/ oraz w aplikacji Hebe.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 27.07.2023r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Lista produktów biorących udział w Akcji Promocyjnej

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne