Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ-KUPON

„Promocja BLIK”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1, Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „BLIK” (dalej również jako „Akcja Promocyjna”), w ramach której jej Uczestnik otrzyma Kupon rabatowy do wykorzystania w sklepie stacjonarnym pod marka Hebe zdrowie i piękno lub Jednorazowy kupon promocyjny, do wykorzystania w sklepie internetowym hebe.pl.

2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu, poniższym wyrażeniom nadaje się przypisane im znaczenie:

„Kupon rabatowy” – jednorazowy kupon na okaziciela przesłany Uczestnikowi w formie wiadomości sms stanowiący ciąg znaków, uprawniający do otrzymania jednorazowego rabatu w wysokości 10 zł na zakupy dokonane w sklepach stacjonarnych działających pod marką usługową Hebe zdrowie i piękno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie określonym w Regulaminie. Kupon rabatowy, po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie, przyznawany będzie Uczestnikom Akcji Promocyjnej dokonującym zakupów w Sklepie hebe.pl.

„Jednorazowy kupon promocyjny” – kupon na okaziciela przekazany Uczestnikowi Akcji Promocyjnej w formie papierowej po dokonaniu w czasie trwania Akcji Promocyjnej przez Uczestnika, zakupu Produktów w sklepach stacjonarnych działających pod marką usługową Hebe zdrowie i piękno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie określonym w Regulaminie, uprawniający do otrzymania jednorazowego rabatu w wysokości kosztu dostawy na zakupy dokonane w Sklep hebe.pl Organizatora, dostępnym w domenie hebe.pl”.

Zarówno Kupon rabatowy jak i Jednorazowy kupom promocyjny mogą być łącznie nazywane w Regulaminie „Kupon Hebe.”

„Płatność BLIK” – transakcja płatnicza z wykorzystaniem systemu płatności mobilnych pod znakiem usługowym „BLIK” tytułem opłacenia zakupu Produktów w sklepach Organizatora, należący do Polskiego Standardu Płatności Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

3. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie przy ulicy Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP 209-00-01-776, kapitał zakładowy w kwocie 50.000.000 PLN – właściciel Drogerii Hebe, zwany dalej „Organizatorem”.

 

§ 2. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

 1. Wręczanie Kuponów Hebe w ramach Akcji Promocyjnej odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich sklepach stacjonarnych działających pod marką Hebe zdrowie i piękno w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”) zaś Klienci, którzy dokonają zakupów w Sklepie hebe.pl Organizatora, działającym w domenie hebe.pl (dalej: Sklep hebe.pl) na warunkach Akcji Promocyjnej, otrzymają Kupon Hebe w formie wiadomości sms na podany przez siebie nr telefonu.
 2. Akcja Promocyjna prowadzona będzie w okresie od 16-31.12.2019r. (termin dostępności i wręczania Kuponów Hebe) oraz w okresie od 1-15.01.2020r. (termin wykorzystania Kuponu Hebe) (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).
 3. Akcja Promocyjna obowiązuje w Drogeriach Hebe oraz w Sklepie hebe.pl

 

§ 3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Kupon rabatowy może otrzymać Klient zalogowany do Konta Drogerii Internetowej Hebe, zgodnie z zasadami Regulaminu Drogerii Internetowej Hebe dostępnej na stronie hebe.pl, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i który w okresie od dnia 16 do 31 grudnia 2019 r. dokona jednorazowego zakupu na stronie hebe.pl w Sklepie hebe.pl za kwotę co najmniej 15zł i za zakupy płatność ureguluje za pośrednictwem Płatności BLIK. Uczestnik otrzyma Kupon rabatowy w terminie do 48 godzin, od momentu dokonania Płatności Blik na warunkach Akcji Promocyjnej.
 2. Jednorazowy kupon promocyjny może otrzymać każda osoba fizyczna, która w okresie od dnia 16 do 31 grudnia 2019 r. dokona jednorazowo zakupu w Drogerii Hebe i za zakupy płatność ureguluje za pośrednictwem Płatności BLIK.
 3. Warunkiem wykorzystania Kuponu rabatowego w Sklepie hebe.pl, jest wpisanie ważnego, uprzednio niewykorzystanego i oryginalnego ciągu znaków znajdującego się na Kuponie rabatowym w terminie od 1 do 15.01.2020 r., w dedykowanym miejscu pn. „kod rabatowy” w zakładce koszyka.
 4. Warunkiem wykorzystania Jednorazowego kuponu promocyjnego, jest dokonanie jednorazowego zakupu w Drogerii Hebe za minimum 50 zł w okresie od 2 do 15 stycznia 2020r. oraz okazanie Kuponu rabatowego (treści sms z ciągiem znaków) kasjerowi przed dokonaniem płatności za zakupy.
 5. W ramach Akcji Promocyjnej Uczestnik może otrzymać w ramach jednego zakupu wyłącznie jeden Kupon Hebe.
 6. Kupon Hebe nie podlega wymianie na gotówkę oraz nie uprawnia do otrzymania rekompensaty w innej formie.

 

§ 4. REKLAMACJE

 1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja produktów zakupionych w ramach Akcji Promocyjnej powinna odbywać według zasad dotyczących reklamowania produktów, opisanych w Regulaminie sklepu internetowego Hebe, znajdującego się na stronie: www.hebe.pl.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:
 4. pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu
 5. pocztą na adres ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa,
 6. Składający reklamację powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 7. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów, w wyniku których skorzystał z Akcji Promocyjnej.
 8. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.
 9. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 10. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie procedury reklamacyjnej i zgodnie z przepisami RODO. Składający reklamację może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przykładowymi sposobami są:
 11. Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Szczegółowa informacja co do procesu składania wniosku dostępna jest na stronach właściwych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.
 12. Zwrócenie się do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Informację o procesie składania reklamacji i danych kontaktowych rzeczników konsumentów można uzyskać pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php
 13. Zwrócenie się do organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
 14. Skorzystanie z informacji zawartych na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej, pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na hebe.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub zakończenia Akcji Promocyjnej w trakcie obowiązywania Akcji Promocyjnej, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte na podstawie Regulaminu w dotychczasowej treści będą w pełni respektowane. O zmianach Regulaminu Organizator poinformuje na stronie hebe.pl. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili opublikowania na stronie hebe.pl.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 16.12.2019 r.

 

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne