Akcje Promocyjne

WARUNKI AKCJI PROMOCYJNEJ – KUPON „Rabat -15% ”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze warunki Akcji Promocji (dalej jako „Warunki Akcji Promocyjnej”) określa zasady akcji promocyjnej „Rabat -15%” (dalej jako „Akcja Promocyjna”) dotyczącej kuponu, na którym znajduje się informacja o możliwości otrzymania 15% rabatu na zakup produktów przecenionych i nieprzecenionych w ofercie CCC S.A. (dalej jako „Kupon CCC”) wydanego przez sieć Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. (dalej jako „sieć Hebe”). Szczegółowe zasady Akcji Promocyjnej określone zostały w dalszej części Warunków Akcji Promocyjnej. 
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Rabat -15%” jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 800 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: info.pl@ccc.eu, numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222  (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora), zwany dalej „Organizatorem”. 

 

II. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

 1. Wręczanie kuponów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wybranych Drogeriach Stacjonarnych Hebe (listę drogerii stanowi Załącznik nr. 1) w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”) oraz za pośrednictwem sklepu internetowego hebe.pl, dla klientów, którzy posiadają konto w sklepie internetowym hebe.pl, podali aktualny i prawidłowy numer telefonu i wyrazili zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej.   …
 2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 06-18.12.2019 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania zapasów produktów objętych Akcją Promocyjną (zwany dalej „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”). 
 3. Promocja obowiązuje w sklepach CCC oraz w sklepie online na ccc.eu. 

 

III. PRZEDMIOT PROMOCJI I WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba, posiadająca ważny, oryginalny, niezniszczony, czytelny (z możliwym do zeskanowania kodem) Kupon CCC zatytułowany „Rabat -15%”, która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona jednorazowego zakupu produktów będących w ofercie handlowej CCC z wyłączeniem produktów oznaczonych logo UNICEF oraz kart podarunkowych (dalej: Produkt) i przed dokonaniem płatności wręczy kasjerowi Kupon CCC w celu zeskanowania kodu w sposób określony poniżej. 
 2. Warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej jest wręczenie kasjerowi sklepu CCC w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej ważnego, oryginalnego, niezniszczonego, czytelnego (z możliwym do zeskanowania kodem) Kuponu CCC przed dokonaniem płatności za zakupy Produkt. Kupon CCC zostanie odebrany i zeskanowany przez kasjera w sklepie CCC. Zrealizowany Kupon CCC nie zostanie zwrócony Uczestnikowi.

 

 1. W ramach i w czasie trwania Akcji Promocyjnej przy dokonaniu jednorazowego zakupu dowolnego/ych Produktu/ów, z użyciem Kuponu CCC na zasadach określonych Warunkami Akcji Promocyjnej, Uczestnik otrzyma rabat w wysokości 15% na produkty objęte Akcją Promocyjną. 
 2. Warunkiem skorzystania z promocji w sklepie online na ccc.eu, jest wpisanie numeru kuponu CCC w oknie koszyka przed dokonaniem płatności. 
 3. W ramach Akcji Promocyjnej Uczestnik może otrzymać w ramach jednego zakupu wyłącznie jeden rabat 15%, niezależnie od ilości użytych Kuponów CCC. 
 4. Kupony CCC nie podlegają wymianie na gotówkę. 
 5. Kupon CCC jest jednokrotnego użytku i nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 6. Rabat jest naliczany od ceny regularnej oraz cen przecenionych Produktów. 

 

IV. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej, Uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: info.pl@ccc.eu lub listownie na następujący adres CCC: CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (dalej również: „Reklamacje”). 
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 4. Reklamacje rozpatruje CCC, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Akcji Promocyjnej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsze Warunki Akcji Promocyjnej są dostępne pod adresem URL: https://www.hebe.pl/regulaminy
 2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Akcji Promocyjnej zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisie Internetowego dostępnym pod adresem:  https://ccc.eu/pl/regulamin (dalej: “Regulamin”). 
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Akcji Promocyjnej zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.
 4. CCC przysługuje prawo do odwołania Akcji Promocyjnej w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Akcji Promocyjnej zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.
 5. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej jest CCC. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności CCC, dostępnej pod adresem  https://ccc.eu/pl/polityka-prywatnosci.
 6. CCC zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Akcji Promocyjnej w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
 7. zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Akcji Promocyjnej, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki CCC i Uczestników Akcji Promocyjnej;
 8. zmiana sposobu przeprowadzania Akcji Promocyjnej spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
 9. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CCC wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 10. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CCC dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 11. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Akcji Promocyjnej, CCC udostępni tekst jednolity Warunków Akcji Promocyjnej poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Akcji Promocyjnej obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.
 12. Niniejsze Warunki Akcji Promocyjnej wchodzą w życie w dniu 6.12.2019 r. 

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne