Pierwsze Kroki

Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. niniejszym także informuje, że z dniem 30 listopada 2022 roku zostanie zakończona Promocja „Pierwsze Kroki”. Zakończenie promocji nie wpływa na prawa Uczestników Promocji nabyte przed niej jej zakończenia. Uczestnicy Promocji, którzy nabyli prawo do wykorzystania rabatu wskazanego w Regulaminie Promocji Pierwsze Kroki przed dniem zakończenia Promocji, mogą wykorzystać uzyskany rabat do dnia 31 grudnia 2022 roku.

REGULAMIN PROMOCJI „PIERWSZE KROKI”

(„Regulamin”)

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna programu „Pierwsze Kroki” („Promocja”) w ramach programu lojalnościowego Hebe („Program Lojalnościowy Hebe”).

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie (62-025) przy ul. Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, wysokość kapitału zakładowego 50.000.000 PLN, NIP 2090001776, REGON 301002718 (dalej „Hebe” lub „Organizator”).
2. Do Promocji ma zastosowanie regulamin Programu Lojalnościowego Hebe, dostępny pod adresem hebe.pl („Regulamin Programu Lojalnościowego Hebe”), którego integralną część stanowi niniejszy Regulamin. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, stosuje się odpowiednio Regulamin Programu Lojalnościowego Hebe.
3. Wyrażenia rozpoczynające się wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie określone w Regulaminie Programu Lojalnościowego Hebe.

§ 2 CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja rozpoczęła się w dniu 1 czerwca 2017 roku i obowiązuje przez czas nieokreślony.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia Promocji, w dowolnej chwili, co nie będzie miało wpływu na prawa nabyte przez osoby biorące udział w Promocji przed dniem zakończenia lub zawieszenia Promocji. O zakończeniu lub zawieszeniu Promocji Organizator poinformuje poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Drogerii Hebe.

§ 3 ZASADY PROMOCJI

1. Promocja jest skierowana wyłącznie do Uczestników Programu Lojalnościowego Hebe.
2. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które w okresie obowiązywania Promocji spełnią wszystkie warunki wskazane w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Programu Lojalnościowego Hebe („Uczestnik Promocji”).
3. Uczestnicy Promocji biorą w niej udział, poprzez dokonanie zakupów, o których mowa w ust. 4 poniżej z użyciem Karty Hebe, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.
4. Wzięcie udziału w Promocji, następuje poprzez nabycie przez Uczestnika Promocji jednorazowo (na jednym paragonie) minimum trzech produktów ze zdefiniowanej wcześniej przez Organizatora listy produktów „Pierwsze Kroki” („Lista Produktów”). Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian na Liście Produktów. Aktualna Lista Produktów, jest dostępna pod adresem www.hebe.pl.
5. Wraz z nabyciem po raz pierwszy, jednorazowo (na jednym paragonie) trzech produktów z obowiązującej w danym czasie Listy Produktów, Uczestnik Promocji otrzymuje 10% rabatu na wszystkie produkty z Listy Produktów („Rabat”), do wykorzystania przy kolejnej transakcji zrealizowanej przez Uczestnika Promocji przy użyciu Karty Hebe, w okresie o którym mowa poniżej.

§ 4 REALIZACJA RABATU

1. Realizacja Rabatu, o którym mowa w § 3 ust. 5 powyżej może nastąpić w terminie 30 dni od dnia następnego po dniu otrzymania Rabatu przez Uczestnika Promocji, zgodnie z § 3 ust. 5 powyżej.
2. Rabat może zostać zrealizowany przez Uczestnika Promocji w dowolnym Sklepie Stacjonarnym Hebe.
3. Realizacja Rabatu następuje automatycznie, bez konieczności składania przez Uczestnika jakichkolwiek oświadczeń w tym zakresie. W celu realizacji Rabatu w Sklepie Stacjonarnym Uczestnik Programu powinien okazać sprzedawcy przy kasie, przed dokonaniem zakupów Kartę Hebe lub podać numer telefonu przypisany do Karty Hebe.
4. Po realizacji Rabatu, cena nabywanych przez Uczestnika produktów, znajdujących się na obowiązującej w danym czasie Liście Produktów, zostanie pomniejszona o kwotę Rabatu.
5. W przypadku, gdy Uczestnik Promocji, w okresie 30 dni od dnia następnego, po dniu nabycia prawa do wykorzystania Rabatu, nie dokona zakupu minimum 2 (dwóch) produktów z obowiązującej w danym czasie Listy Produktów, w sposób opisany w niniejszym paragrafie, Rabat o którym mowa w § 3 ust. 5 zostaje anulowany, co oznacza że Uczestnik Promocji traci prawo do skorzystania z tego Rabatu.
6. W przypadku anulowania Rabatu na zasadach opisanych w § 4 ust. 5 powyżej, Uczestnik Promocji ponownie otrzyma Rabat na produkty z Listy Produktów, wraz z nabyciem jednorazowo (na jednym paragonie) trzech produktów z aktualnej Listy Produktów. Do ponownie nabytego Rabatu stosuje się odpowiednio postanowienia opisane w § 2 i 3 niniejszego Regulaminu.
7. Uczestnik Promocji otrzyma informację o wysokości osiągniętego Rabatu, danego okresu pozostałego do realizacji Rabatu na podany przez Uczestnika adres e-mail lub nr telefonu.


§ 5 TRYB SKŁADANIA ORAZ ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, mogą być zgłaszane i będą rozpatrywane na zasadach określonych w § 9 Regulaminu Programu Lojalnościowego Hebe.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział Uczestnika Promocji w Promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz zasad zawartych Regulaminie Programu Lojalnościowego Hebe.
2. Niniejsza Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami oferowanymi przez Organizatora, tj. Uczestnik Promocji nie może skorzystać jednocześnie z Rabatu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie oraz z innych promocji dotyczących nabywanego towaru. Nie wyklucza to możliwości realizacji Bonu Powitalnego, w przypadku zakupu produktów przecenionych przez Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O treści zmian Regulaminu Uczestnicy Promocji zostaną poinformowani za pośrednictwem Strony Drogerii Hebe. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na powyższej stronie nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie, pozostają bez wpływu na prawa nabyte przez Uczestników Promocji, przed wejściem w życie zmian.
4. Warunki Promocji zostaną udostępnione na Stronie Drogerii Hebe oraz w Sklepach Stacjonarnych Hebe. Regulamin jest ponadto dostępny do wglądu w biurze głównym Organizatora tj. pod adresem Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa.


Warszawa, dnia 24 maja 2019 r.

Załączniki

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne