Konkursy

REGULAMIN KONKURS Wyraź siebie z L’Oréal Paris”

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin konkursu „Wyraź siebie z L’Oréal Paris”(„Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie „Wyraź siebie z L’Oréal Paris” („Konkurs”).

1.2. Organizatorem Konkursu jest Justyna Dzieduszycka-Jędrach prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 121 PR – Justyna Dzieduszycka-Jędrach, ul. Francuska 52/15, 03-905Warszawa, , („Organizator”).

1.3. Fundatorem nagród w Konkursie jest L’Oréal Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 62, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063684, NIP 524-030-33-75, kapitał zakładowy w wysokości 1.886.500,00 PLN (dalej: „Fundator”).

1.4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora, tj. w Warszawie przy ul. Francuskiej 52/15, oraz na stronie https://www.facebook.com/lorealparispolska na której niniejszy Regulamin będzie umieszczony w formie linku, co umożliwi użytkownikowi jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w normalnym toku czynności.

1.5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed wzięciem udziału w Konkursie.

1.6. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Uczestnicy nadsyłają prace konkursowe poprzez Messenger strony https://www.facebook.com/lorealparispolska serwisie Facebook.com.

1.7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

1.8. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 847, 1495, z 2020 r. poz. 284).

1.9. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani serwisy z nim związane. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w danym Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. W związku z powyższym Facebook nie odpowiada wobec Uczestników za przeprowadzenie danego Konkursu i wydanie nagród.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs trwa od 30.06.2022 od momentu opublikowania informacji o nim na stronie https://www.facebook.com/lorealparispolska do 31.07.2022 do godziny 23:59.

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych a także wyraziły zgodę na treść postanowień Regulaminu w trakcie procesu rejestracji.

3.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, Fundatora, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

3.3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.3 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. ZASADY KONKURSU

4.1. Zadanie Konkursowe zostanie zadane za pośrednictwem serwisu Facebook. Uczestnik zostanie poproszony w treści postu konkursowego o odpowiedzenie na pytanie DLACZEGO PRZYSZŁOŚĆ JEST KOBIETĄ. W momencie odpowiedzenia na pytanie (zadanie kreatywne) w komentarzu uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie oraz akceptuje regulamin . Wysyłając zgłoszenie, osoba wskazana w pkt 3.1 staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”).

4.2. Uczestnik winien zachować paragon fiskalny dokumentujący zakup produktu/produktów do makijażu marki L’Oréal Paris w sieci sklepów Hebe w okresie trwania Konkursu (zwany dalej „Paragonem”) na kwotę nie mniejszą niż 50 zł, który jest niezbędny do odebrania narody przez Laureata konkursu. W celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody, Laureat zostanie poproszony, za pośrednictwem maila, o przesłanie zdjęcia/skanu paragonu oraz danych kontaktowych. Należy zachować oryginał Paragonu.

4.3. Przystąpienie do udziału w Konkursie tj. wysłanie zgłoszenia stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

4.4. Czas nadesłania pracy konkursowej jest rejestrowany w serwisie Facebook.com.

4.5. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa w tym prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań nie zostaną wzięte pod uwagę przez Komisję Konkursową.

4.6. Treści dodawane przez Uczestnika nie mogą zawierać treści naruszających powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszających godność osobistą, nawiązań do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych.

4.7. Nadsyłając zgłoszenie - Zadanie Konkursowe, Uczestnik zaświadcza, że jest wyłącznym autorem zgłoszenia i przysługują mu do tego utworu wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że zgłoszenie jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie było dotychczas nigdzie publikowane, jak również nie jest obciążone prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich. W zgłoszeniu utrwalony może być wizerunek wyłącznie Uczestnika dokonującego zgłoszenia oraz nie może być widoczne żadne logo lub znak towarowy, oprócz znaków produktów L’Oréal Paris.

4.8. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

4.9. Komisja wyłoni 300 osób, które spełnią wszystkie wymagania przewidziane w Regulaminie oraz w prawidłowy sposób dokonają Zgłoszenia i najlepiej w ocenie Komisji zrealizują Zadanie Konkursowe. Ocenie podlegać będzie kreatywność, jakość i najlepsze odzwierciedlenie tematyki konkursu.

4.10. Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma w formie(…..) . Dodatkowo wyniki Konkursu w tym imię i pierwsza litera nazwiska bądź nick zwycięzcy, mogą być ogłaszane na bieżąco i komunikowane na fanpage’u marki L’Oréal Paris (https://www.facebook.com/lorealparispolska)

4.11. Zwycięzca zobowiązany jest do wysłania wiadomości mail z danymi kontaktowymi i paragonem (adres email x) w terminie do 5 dni od dnia w którym zostanie poinformowany o zwycięstwie w konkursie, w którym poda wszystkie poniższe dane: swoje imię i nazwisko oraz adres do doręczenia Nagrody. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane przez Organizatora do wysyłki Nagrody i odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody.

4.12. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie raz i tylko jednokrotnie może wygrać Nagrodę w trakcie trwania całego Konkursu.

4.13. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, przesłane w okresie trwania Konkursu, określonym w pkt. 2.1, spełniające warunki Regulaminu.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62.

5.2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska pod adresem e-mail: personal-da@loreal.com.

5.3. Organizator Konkursu - Justyna Dzieduszycka-Jędrach prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 121 PR – Justyna Dzieduszycka-Jędrach, ul. Francuska 52/15, Warszawa, - jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora.

5.4. Administrator powierza do przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu, w szczególności Organizatorowi Konkursu dane tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane Poczcie Polskiej w celu wysyłki Nagrody.

5.5. Administrator może udostępniać dane osobowe również innym niż Organizator podmiotom, świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi księgowe, usługi prawne, usługi IT oraz usługi wspierające działania marketingowe, przy czym podmioty świadczące ww. usługi przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.

5.6. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę profilu na portalu Facebook oraz wizerunek, w przypadku gdy odpowiedzią na zadanie konkursowe jest fotografia zawierająca wizerunek Uczestnika. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres do wysyłki Nagrody. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

5.7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika.

5.8. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane również, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym:

a) przepisów podatkowych, tj. w celu prowadzenia rachunkowości i rozliczenia podatków od nagród w Konkursie; dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których Administrator przetwarza dane osobowe;

b) przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych, tj. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących Konkursu, wysyłanie odpowiedzi na reklamację; dane osobowe są przetwarzane do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

5.9. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane również, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. dochodzenia roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Administratora; dane osobowe są przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

5.10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

5.11. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem trzech miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu.

5.12. Dane osobowe zwycięzców Konkursu w postaci wizerunku (jeśli ich praca konkursowa zawierała wizerunek) będą przetwarzane do 5 lat od ogłoszenia wyników Konkursu, w związku z udzieloną licencją Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

5.13. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych.

5.14. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

5.15. Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych powyżej celów może zostać wyrażona przez osobę, która ukończyła 16 lat.

6. PRAWA AUTORSKIE I POZOSTAŁE WARUNKI PRAWNE

6.1. Uczestnik udziela nieodpłatnie na okres 5 lat oraz bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych Organizatorowi oraz Fundatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanego zgłoszenia do Konkursu o którym mowa w art. 4 Regulaminu(dalej „Odpowiedź”). Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania przez Organizatora oraz Fundatora z Odpowiedzi na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Odpowiedzi – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Odpowiedzi, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Odpowiedzi utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi w sposób inny niż określony w ppkt 2) powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet)

6.2. Organizator oraz Fundator zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych Odpowiedzi przez Uczestników Konkursu dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach w szczególności na publikację przesłanych Odpowiedzi nadesłanych w związku z Konkursem, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i Uczestnik zgadza się na publikację, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów i korzystania z tak zmienionych odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej.

6.3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie treści przesłanej Odpowiedzi.

6.4. Uczestnik, który zwyciężył udziela również zgody na rozpowszechnianie, na zasadach określonych w pkt 6.1.-6.4. powyżej, jego wizerunku utrwalonego w Odpowiedzi nagrodzonej w Konkursie.

7. NAGRODY

7.1. W konkursie przewidzianych jest 170 nagród, po jednej dla każdego zwycięzcy. Nagrodą w konkursie jest limitowana marynarka marki Eppram o wartości 1000 zł. Warunkiem koniecznym do odbioru nagrody jest przesłanie w formie zdjęcia lub skanu paragonu fiskalnego z zarejestrowanym zakupem produktu marki L’Oréal Paris w sieci sklepów Hebe w okresie trwania Konkursu na kwotę nie niższą niż 69.99 zł.

7.2. Laureaci będą mogli wskazać preferowany rozmiar marynarki spośród 3 dostępnych – S, M, L. Organizator zastrzega, że liczba marynarek w konkretnym rozmiarze jest ograniczona. Jeśli pula marynarek w wybranym rozmiarze zostanie wyczerpana, Laureat otrzyma marynarkę w rozmiarze, który pozostał w dyspozycji Organizatora.

7.3. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Laureat zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

7.4. Fundator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

7.5. Nagrodzonym zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo zamiany Nagrody, w tym jej wymiany na ekwiwalent pieniężny.

8. WYDAWANIE NAGRÓD

8.1. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem kuriera na adres podany Organizatorowi przez uczestnika w wiadomości prywatnej nadesłanej na stronie https://www.facebook.com/lorealparis w terminie 21 dni od daty otrzymania danych określonych w pkt 4.11 niezbędnych do wysłania nagrody.

8.2. W przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez laureata, nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

8.3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem . Reklamacje można zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „Wyraź siebie z L’Oréal Paris” bądź na adres email: lorealparis@121pr.pl. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

8.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8.5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji bądź w formie email- w zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Uczestnika, chyba, że Uczestnik podał inny adres.

9. PLIKI COOKIES

9.1. W ramach korzystania z chatbota są używane niewielkie pliki zwane cookies. Pliki te są zapisywane przez serwer na komputerze Uczestnika. Przez używanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Organizatora, Fundatora, Chatbotize sp. z o.o. lub podmioty z nimi współpracujące.

9.2. Pliki cookies mogą być:

9.2.1. plikami sesyjnymi, co oznacza, że są używane do momentu opuszczenia Messengera przez Uczestnika, lub do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki internetowej;

9.2.2. plikami stałymi, co oznacza, że pozostają na urządzeniu Uczestnika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich usunięcia przez Uczestnika.

9.3. Pliki cookies mogą być używane w następujących celach:

9.3.1. umożliwienia korzystania z rozmowy z chatbotem;

9.3.2. zbierania informacji o sposobie korzystania przez Uczestników z Messengera;

9.3.3. zapamiętania wybranych przez Uczestników ustawień strony internetowej.

9.4. Używanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Uczestnika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

9.5. W ramach działalności chatbotai mogą być stosowane również pliki cookies podmiotów zewnętrznych pochodzące np. z działalności i funkcjonowania Portalu Facebook.

9.6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych Uczestników. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Uczestników.

9.7. Uczestnik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

9.8. Zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. W przypadku zatem gdyby Uczestnik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

9.9. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki.

10. INNE POSTANOWIENIA

10.1. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres:lorealparis@121pr.pl.

10.2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – KONKURS FACEBOOK

Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Wyraź siebie z L’Oréal Paris” (dalej: „Konkurs”) jest L’Oréal Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 62. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska pod adresem e-mail: personal-da@loreal.com.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „ RODO”.

Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku, prowadzony pod marką L’Oréal Paris.

Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności organizatorowi Konkursu, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, usługi podatkowe bądź usługi prawne tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w celu. Przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Oświadczenie o wyrażeniu sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych oraz wykonania innych uprawnień wymienionych powyżej należy kierować na adres e-mail: personal-da@loreal.com

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.

Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych powyżej celów może zostać wyrażona przez osobę, która ukończyła 16 lat.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne