Bony otwarciowe

Regulamin promocji „RABAT
z okazji otwarcia drogerii Hebe w Retail Parku ul. Strzegomska 13b w Świebodzicach”.
 („Regulamin”)

I. ORGANIZATOR PROMOCJI

1. Organizatorem promocji jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie przy ulicy Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP 209-00-01-776, kapitał zakładowy w kwocie 50.000.000 PLN – właściciel Sklepów Hebe, zwany dalej „Organizatorem”.

II. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja umożliwiająca otrzymanie rabatu w wysokości 10 zł brutto przy dokonaniu zakupów za kwotę minimum 70 zł brutto odbywa się w dniu 21.02.2020r. (dalej „Promocja”).

2. Promocja obowiązuje w drogerii Hebe w Retail Parku ul. Strzegomska 13b w Świebodzicach.

III. ZASADY PROMOCJI

1. W Promocji mogą̨ wziąć́ udział osoby fizyczne, które w okresie obowiązywania Promocji spełnią wszystkie warunki wskazane w Regulaminie.

2. Uczestnikiem Promocji może być każdy klient, posiadający zarejestrowaną na siebie kartę Hebe.

3. Rabat w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) przysługuje po dokonaniu zakupu o minimalnej wartości 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych) brutto na jednym paragonie, w trakcie którego okazano kartę Hebe. W przypadku dokonania zakupu na wielokrotność kwoty bazowej 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych) brutto klient nie nabywa prawa do wielokrotności kwoty rabatu

4. Rabat będzie realizowany w formie zmniejszenia paragonu za zakupy dokonane w dniu 21.02.2020r. o wartości minimum 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych) brutto o kwotę 10 zł (słownie: dziesięć złotych) brutto.

5. Bony rabatowe nie sumują się.

6. Rabat udzielany jest automatycznie przy kasie.

7. Organizator zastrzega, iż w związku z obowiązującymi przepisami prawa farmaceutycznego promocja „RABAT z okazji otwarcia drogerii Hebe w Retail Parku ul. Strzegomska 13b w Świebodzicach” obowiązuje jedynie we wskazanym w pkt. II ust. 4 sklepie Hebe na produkty, które nie muszą być sprzedawane wyłącznie w aptece lub w punkcie aptecznym, oraz które nie podlegają refundacji bądź innym wymogom przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 45 poz. 271 z późn. zm.).

8. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

9. Uczestnik Promocji może wielokrotnie wziąć udział w promocji, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki zawarte w Regulaminie.

IV. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMCJI

1. Każdemu uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, która powinna być złożona przez infolinię pod nr tel.: 22 206 54 00 lub w formie pisemnej wysłanej na adres: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o., ul. Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, dowód zakupu oraz uzasadnienie reklamacji.

3. Wszelkie reklamacje uczestnicy Promocji winni zgłaszać w czasie trwania Promocji lub po jej zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia jej zakończenia, tj. do dnia 13.03.2020 r.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

5. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia listem lub telefonicznie w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział Uczestnika w Promocji jest równoznaczny z akceptacją zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin promocji zostanie udostępniony na stronie www.hebe.pl. Regulamin jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne