Konkursy

Regulamin konkursu „Festiwalowy look”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem oraz Fundatorem Konkursu jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żniwnej 5, 62-025 Kostrzyn, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50.000.000,00 zł, BDO: 000041229 ( dalejOrganizator” lub „Fundator”), który odpowiada za obsługę Konkursu.

2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady udziału w konkursie „Festiwalowy look” oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego ( dalej "Konkurs").

3. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową składającą się z co najmniej 3 osób, w której skład wejdzie przedstawiciel Organizatora ( dalej "Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało wyłonienie Zwycięzców i stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Konkurs rozpoczyna się w dniu 28.07.2022 r. o godzinie 00:00, a kończy się dnia 18.08.2022 r. o godzinie 23:59 ( dalej "Czas Trwania Konkursu").

4. Fundator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 847).

6. Konkurs odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

7. Użyte w Regulaminie słowa w liczbie pojedynczej odnoszą się także do słów w liczbie mnogiej (oraz na odwrót) i mogą mieć znaczenie odnoszące się do liczby mnogiej bez względu na to, czy zdefiniowane pojęcie użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne zwane dalej „Uczestnikami”, które spełniają kumulatywnie następujące wymagania:

a. są pełnoletnie;

b. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

c. Organizator zapytał o możliwość wykorzystania Zdjęcia;

d. wyraziły zgody określone w Regulaminie i zaakceptowały postanowienia Regulaminu w szczególności wyraziły zgodę na publikację Zdjęć biorących udział w Konkursie na stronie oraz zapoznały się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą Załącznik do Regulaminu;

e. spełniają kumulatywnie wymagania Regulaminu Akcji „Zdjęcia i treści użytkowników” dostępnego pod linkiem https://www.hebe.pl/regulaminy/regulamin-zdjecia-tresci-uzytkownikow.html ;

f. w Czasie Trwania Konkursu wykonały wszystkie następujące czynności konkursowe:

· Dodanie na swój profil na Instagramie Zdjęcia swojej stylizacji festiwalowej z użyciem produktów zakupionych w Hebe, wypisaniem listy użytych produktów oraz oznaczenie go hasztagami: #drogeriehebe, #hebepolska i #festiwalowylook (dalej jako „Zdjęcie” lub „Zgłoszenie”)

· Wyrażeniem zgody pod swoim Zdjęciem z użyciem #takhebe jeśli Hebe wysłało zapytanie o możliwość użycia Zdjęcia o treści np.:

„Świetne jest to zdjęcie! Odpisz nam #takhebe, jeśli możemy je dodać na naszej stronie Hebe i wykorzystywać w ramach działalności promocyjnej. Dziękujemy! Odpisując #takhebe, wyrażasz zgodę na wzięcie udziału w Akcji, rozpowszechnianie wizerunku oraz oświadczasz, że zapoznałaś/eś się z Regulaminem i akceptujesz jego postanowienia. Szczegóły Akcji, Regulamin oraz informacje jak wycofać udzielone zgody znajdziesz na: https://bit.ly/3bg02zL”

2. Tylko Zdjęcia, autorzy których wyraziły zgodę z użyciem #takhebe, biorą udział w Konkursie.

3. Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie. Organizator zastrzega, że niespełnienie któregokolwiek z warunków daje Organizatorowi prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie. Organizator jeśli stwierdzi, że Zgłoszenie nie spełnia wymogów Konkursu zastrzega sobie także nieprzesyłanie zapytań o możliwości użycia Zdjęcia.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Fundatora lub Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, powinowatych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz małżonka przysposobionego.

5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do Zdjęcia i udostępnienie Zdjęcia Organizatorowi nie będzie naruszało praw osób trzecich a także, że uprawniony jest do rozporządzania Zdjęciem zgodnego z powszechnie obowiązującym prawem i Regulaminem.

6. Ilekroć mowa w Regulaminie o zdjęciu (dalej: „Zdjęcie”) rozumie się przez to zdjęcie lub post wykonane i opublikowane przez użytkownika portalu społecznościowego Instagram, uwidoczniające produkty dostępne w ofercie Organizatora, które zostały użyte na potrzeby wykonania zdjęcia lub postu, lub prezentujące efekty związane z wykorzystaniem produktów, które są dostępne w ofercie Organizatora, w tym wizerunek Uczestnika (np. prezentacja efektu skorzystania z kosmetyków makijażowych dostępnych w ofercie Organizatora).

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien spełnić łącznie wszystkie warunki określone w Regulaminie w terminie: 28.07.2022r.-18.08.2022r.

a. dodać na swój profil na Instagramie Zdjęcie swojej stylizacji festiwalowej z użyciem produktów zakupionych w Hebe wraz z listą użytych produktów oraz oznaczyć go hasztagami: #drogeriehebe #hebepolska i #festiwalowylook

a. zaakceptować postanowienia Regulaminu Akcji „Zdjęcia i treści użytkowników” dostępnego pod linkiem https://www.hebe.pl/regulaminy/regulamin-zdjecia-tresci-uzytkownikow.html

2. Jeden Uczestnik może tylko raz zgłosić uczestnictwo w Konkursie (w całym okresie jego trwania) oraz może wygrać tylko jedną nagrodę przeznaczoną dla jednego zwycięzcy. Jeśli Uczestnik zgłosi się do udziału w Konkursie kilkukrotnie, pod uwagę zostanie wzięte tylko pierwsze Zgłoszenie.

3. Organizator jest upoważniony do wykluczenia z Konkursu Uczestnika lub usuwania z Konkursu Zgłoszeń, w szczególności w następujących przypadkach:

a. niezgodności z Regulaminem;

b. naruszenia prawa lub dobrych obyczajów;

c. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych (w szczególności praw do wizerunku) i praw autorskich;

d. gdy Zgłoszenie zawiera wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne, prezentuje zachowania niebezpieczne, nawołuje do przemocy lub nietolerancji, promuje produkty inne niż znajdujące się na Stronie Konkursowej,

e. gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zgłoszenia i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie;

f. gdy Uczestnik dokonał więcej niż jednego Zgłoszenia Udziału w Konkursie (z zastrzeżeniem postanowień ust.3 niniejszego paragrafu, tj. tylko pierwsze zgłoszenie zostanie wzięte pod uwagę);

4. Zgłoszenie przesłane przez Uczestnika w Konkursie nie może zawierać jakichkolwiek przekazów promocyjnych ani reklamowych m.in. towarów, usług, znaków towarowych i/lub podmiotów innych niż Organizatora oraz innych niż wymienione w § 2 ust. 1 litera f) Regulaminu.

§ 4 Komisja konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja” lub „Komisja Konkursowa”).

2. W skład Komisji wejdą 3 (słownie: trzy) osoby wskazane przez Organizatora.

3. Komisja spośród wszystkich nadesłanych Zgłoszeń do Konkursu dokona wyboru 3 (słownie: trzech) zwycięzców w sposób określony w § 5 Regulaminu. Dokonując wyboru, Komisja będzie kierować się zgodnością z Regulaminem oraz kreatywnością i oryginalnością przesłanego zdjęcia.

4. Wyłącznie Komisja jest uprawniona do dokonania oceny zdjęć konkursowych i wyłonienia zwycięzców Konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie.

§ 5 Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest karta podarunkowa w formie e-kodu do wykorzystania przez zwycięzcę w sklepie internetowym oraz w aplikacji mobilnej Organizatora Konkursu ( https://www.hebe.pl/ ), o równowartości:

1sze Miejsce: 300 zł

2gie miejsce: 200 zł

3cie miejsce: 100 zł

2. Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni spośród nadesłanych Zgłoszeń/zdjęć, które zgodnie z uznaniem Komisji Konkursowej i w oparciu o jej swobodną ocenę, przesłały w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem Zgłoszenie, zawierające najbardziej kreatywne i najbardziej oryginalne zdjęcie makijażu karnawałowego. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej oraz zostanie mu wysłany nr karty podarunkowej w formie e-kodu wraz z kodem pin poprzez wiadomość prywatną na Instagramie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu (tj. do 25.08.2022) jak również zwycięskie Zdjęcia zostaną opublikowane na stronie: https://www.hebe.pl/lato/ , https://www.hebe.pl/ oraz …………….

4. Każdy zwycięzca wygrywa jedną nagrodę. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie jeden raz podczas całego okresu jego trwania.

5. Uczestnik oświadcza, że wykonał zadanie konkursowe samodzielnie oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do treści Zgłoszenia. Uczestnik zapewnia, iż Zgłoszenie w Konkursie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich.

6. Naruszenie przez Uczestnika postanowienia, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

7. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń zawartych w § 3 ust. 4 Regulaminu okazało się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności z tym związanej.

8. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę, w tym nagrodę pieniężną, jak również prawo do nich nie może być przeniesione na jakąkolwiek osobę trzecią. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród.

9. Minimalna kwota zamówienia wynosi 1 zł tj. aby móc zrealizować kartę podarunkową w formie e-kodu należy dokonać zakupów za kwotę powyżej 1 zł. W zakresie dokonywanych zakupów zastosowanie ma regulamin zakupów Drogerii Hebe znajdujący się pod adresem: https://www.hebe.pl/regulaminy/regulamin-drogerii-internetowej-hebe.html

10. Karta podarunkowa w formie e-kodu jest wielokrotnego użycia. W jednym zamówieniu można użyć tylko jednego e-kodu. E-kod ważny jest do 31.08.2023r. oraz można go wykorzystać tylko i wyłącznie w sklepie internetowym oraz aplikacji mobilnej Organizatora konkursu.

11. Regulamin korzystania z kart podarunkowych w formie e-kodu znajduje się pod adresem: https://www.hebe.pl/regulaminy/regulamin-e-kodow-na-zakupy.html

12. Instrukcja postępowania w przypadku realizacji e-kodu:

1. Wejdź na stronę www.hebe.pl lub pobierz aplikację Hebe
2. Wybierz interesujące Cię produkty i dodaj je do koszyka
3. Przejdź do koszyka i wybierz sposób dostawy
4. Przy płatności wypełnij zakładkę „MAM KARTĘ PODARUNKOWĄ”:

13. Nagrody, o których mowa w niniejszym paragrafie, są opodatkowane. Podmiotem odpowiedzialnym za pobranie należnego podatku od nagród oraz wypełnienie innych obowiązków płatnika z tytułu nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami jest Fundator.

14. Nagroda zostanie powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Fundatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% całkowitej wartości nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostanie wypłacona Uczestnikowi, ponieważ podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.

§ 6 Powiadomienie o wygranej i wręczenie nagród

1. Organizator poinformuje zwycięzców o wygranej w formie wiadomości na Instagramie w terminie do 7 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu (tj. do 25.08.2022). Uczestnik będący zwycięzcą otrzyma kartę podarunkową w formie e-kodu na zakupy do wykorzystania w sklepie internetowym oraz aplikacji mobilnej Organizatora o równowartości: 100 zł, 200 zł oraz 300 zł

2. Brak poinformowania o wygranej w terminie określonym w ust. 1 powyżej jest równoznaczny z brakiem przyznania Uczestnikowi nagrody.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy o wygranej w przypadku podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych lub z innych powodów leżących po stronie Uczestnika, takich jak w szczególności trwałe problemy techniczne związane z wybraną formą komunikacji.

4. Zwycięzcą Konkursu może zostać tylko osoba, która spełnia warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Komisja może dokonać sprawdzenia spełniania przez Uczestnika Konkursu warunków określonych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu lub zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie lub w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu lub zwycięzca Konkursu w inny sposób naruszył niniejszy Regulamin, inne przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego przy uczestnictwie w Konkursie (w tym Uczestnik bierze udział w Konkursie posługując się kilkoma kontami na Instagramie w celu zgłaszania rzekomo różnych uczestników; Uczestnik podaje Organizatorowi nieprawdziwe dane osobowe, bądź dane innych osób; Uczestnik podejmuje działania, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, zasad uczestnictwa w Konkursie lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podejmuje działania mające na celu nieuczciwe podwyższenie szans na wygraną), Komisja może wyeliminować go z Konkursu, a w przypadku, gdyby nagroda została mu wydana, taki zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do zwrotu tej nagrody lub jej równowartości w formie pieniężnej w sposób i w czasie wskazanych przez Organizatora Konkursu. W takiej sytuacji Organizator Konkursu może wyłonić innego zwycięzcę Konkursu, odpowiednio według kryteriów, o których mowa powyżej, lub zrezygnować z wyłaniania zwycięzcy Konkursu.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacja powinna zostać maksymalnie w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników na adres mailowy: JMDiF.BOKEcommerce@jeronimo-martins.com . Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, tak aby umożliwić kontakt z nią w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego, a ponadto powinna wskazywać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie: 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

3. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 6 Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2. Organizator i Fundator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, nieodebranie przez Zwycięzcę przesyłki w terminie, bądź innego typu nieprawidłowości leżącymi po stronie Uczestników.

§ 7 Ochrona danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r., w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

2. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, NIP: 2090001776.

Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Akcji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw Uczestnika Akcji związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych zostały zawarte w klauzuli informacyjnej.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie pod adresem https://www.hebe.pl/ oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.

2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu wyłącznie w przypadku ważnych przyczyn, tj. z powodu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, zmiany danych identyfikujących Organizatora, zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez Organizatora, zmian przepisów prawa wpływających na zasady przeprowadzenia Konkursu pod warunkiem, że jest to uzasadnione celem Konkursu lub nie naruszy praw nabytych przez Uczestników i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona na stronie Organizatora https://www.hebe.pl/ .

3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.

4. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu, jak również usunie wszelkie Zgłoszenia przesłane przez takiego Uczestnika.

6. Konkurs nie łączy się w okresie jego trwania z innymi ofertami, promocjami, konkursami lub akcjami specjalnymi organizowanymi przez Organizatora, chyba że regulamin danej oferty, promocji, konkursu lub akcji specjalnej stanowi inaczej.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.07.2022r.


Klauzula informacyjna Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o.
do Akcji „Festiwalowy look”

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

1. Administrator Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie (62-025), przy ul. Żniwnej 5, KRS 0000322116 (dalej „ Administrator”).

Z Administratorem można skontaktować się listownie na adres: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn lub poprzez adres e-mail: pomoc@hebe.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Maciej Kaczmarski, adres e-mail: dpo.polska@jeronimo-martins.com . Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

Niniejsza klauzula informacyjna stanowi realizację obowiązku informacyjnego Administratora związanego z wzięciem udziału w Akcji wobec Uczestników Akcji określonej w Regulaminie.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

I. w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora w celu wykorzystania Zdjęcia Uczestnika i rozpowszechniania jego wizerunku w zakresie określonym treścią Regulaminu – pod adresem www.hebe.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

II. w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich lub Uczestnika (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych

Administrator może przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:

a) dane identyfikacyjne: nick/nazwa, imię i nazwisko,

b) dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail,

c) inne dane: wizerunek utrwalony na Zdjęciu.

5. Odbiorcy Danych Osobowych

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności: podmioty obsługujące systemy informatyczne lub udostępniające narzędzia informatyczne i ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług – dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Twoich danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

Mając na względzie przedmiot Akcji określony treścią Regulaminu, zgodnie z którym Administrator wykorzystuje Zdjęcia Uczestnika, Twoje dane osobowe znajdujące się na Zdjęciu oraz nazwa/nick Użytkownika mogą być udostępniane nieograniczonemu gronu odbiorców za pośrednictwem Drogerii Internetowej Hebe dostępnej pod adresem: www.hebe.pl.

6. Okres przechowywania Danych Osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane co najmniej przez okres trwania Konkursu na podstawie Regulaminu. W sytuacjach gdy będzie to niezbędne dla celów dowodowych, Twoje dane osobowe mogą być przechowywane także do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu udzielonej zgody.

7. Źródła przetwarzanych Danych Osobowych

Dane osobowe są pozyskiwane co do zasady od Uczestnika. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Akcji. Niepodanie danych może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić współpracę z Uczestnikiem biorącym udział w Akcji.

Dane osobowe mogą być również pozyskiwane przez Administratora z portalu społecznościowego Instagram, na którym udostępniane jest Zdjęcia przez Uczestników.

8. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

a) prawo do żądania dostępu do danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania oraz prawo do uzyskania kopii Danych;

b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);

e) prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie w jakim są one przetwarzane w zakresie wykonania umowy licencyjnej, o której mowa w Regulaminie;

f) prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą, można kontaktować się z Administratorem (kontakt: pomoc@hebe.pl) lub z inspektorem ochrony danych ( dpo.polska@jeronimo-martins.com ). Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

9. Możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść skargę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne