Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Happy Sunday - Kup Foreo Luna Play, a drugi produkt kupisz za 1 grosz

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Happy Sunday - Kup Foreo Luna Play, a drugi produkt kupisz za 1 grosz (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, adres do korespondencji ul. Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest wyłącznie w drogerii internetowej nahttps://www.hebe.pl/ (dalej jako „ Drogeria Hebe”). Akcja Promocyjna nie jest prowadzenia w drogeriach stacjonarnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 23.08.2020 do 23.08.2020 (dalej jako „ Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

5. Akcja promocyjna nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani promocyjną), ani też żadnym zakładem wzajemnym, których zasad organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847 ze zm.).

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

1. Akcja promocyjna dotyczy wszystkich produktów Foreo Luna Play.

2. Promocja obowiązuje przy zakupie 2 dowolnych produktów marki Foreo Luna Play objętych promocją. Przy zakupie 2 produktów objętych promocją, cena drugiego wyniesie 1 grosz (dalej jako „Pakiet Promocyjny”).

3. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi w Drogerii Hebe i nie dotyczy produktów mini.

  1. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej i zakupić większą ilość Pakietów Promocyjnych.

5. Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów.

  1. Akcja Promocyjna obowiązuje wszystkich klientów Drogerii Internetowej Hebe

7. W pozostałym zakresie obowiązują zasady sprzedaży produktów określone w Regulaminie Drogerii Internetowej Hebe

  1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, której przedmiotem są produkty objęte Akcją Promocyjną, Uczestnik Akcji Promocyjnej powinien zwrócić całość Pakietu Promocyjnego. Nie jest możliwe odstąpienie od umowy sprzedaży w zakresie jednego produktu z Pakietu Promocyjnego.

§ 3.

Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a. pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu

b. pisemnie na adres: ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa.

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 23. 08.2020 r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne