Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ – KUPON

„L’Oreal i Maybelline -50% ”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „L’Oreal i Maybelline -50%” (dalej jako „Akcja Promocyjna”) dotyczącej kuponu, na którym znajduje się informacja o możliwości otrzymania 50% rabatu na kupowane produkty marek L’Oreal i Maybelline (dalej jako „Kupon hebe”) wydanego przez sieć CCC S.A. (dalej jako „sieć CCC”). Szczegółowe zasady Akcji Promocyjnej określone zostały w dalszej części Regulaminu.
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie przy ulicy Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP 209-00-01-776, kapitał zakładowy w kwocie 50.000.000 PLN – właściciel Drogerii Hebe, zwany dalej „Organizatorem”.

§ 2. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

 1. Wręczanie kuponów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wybranych sklepach CCC w godzinach ich otwarcia (dalej jako „sklepy CCC”). Lista sklepów, w których będzie można otrzymać Kupon hebe stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 6-18.12.2019 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania zapasów produktów objętych Akcją Promocyjną, (zwany dalej „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).
 3. Promocja obowiązuje w drogeriach stacjonarnych hebe oraz w sklepie online na hebe.pl

§ 3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba, posiadająca ważny, oryginalny, niezniszczony, czytelny (z możliwym do zeskanowania kodem) Kupon hebe zatytułowany „L’Oreal i Maybelline -50%”,która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona jednorazowego zakupu dowolnych produktów marek L’Oreal lub / i Maybelline i przed dokonaniem płatności wręczy kasjerowi Kupon hebe w celu zeskanowania kodu w sposób określony poniżej.
 2. Warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej jest wręczenie kasjerowi Drogerii Hebe w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej ważnego, oryginalnego, niezniszczonego, czytelnego (z możliwym do zeskanowania kodem) Kuponu hebe przed dokonaniem płatności za zakupy produktów marek L’Oreal lub / i Maybelline . Kupon hebe zostanie odebrany i zeskanowany przez kasjera w drogerii Hebe. Zrealizowany Kupon hebe nie zostanie zwrócony Uczestnikowi.
 3. W ramach i w czasie trwania Akcji Promocyjnej przy dokonaniu jednorazowego zakupu dowolnego/ych produktu/ów z marek L’Oreal lub / i Maybelline , z użyciem Kuponu hebe na zasadach określonych Regulaminem, Uczestnik otrzyma rabat w wysokości 50% na produkty objęte Akcją Promocyjną. Lista produktów/ indeksów objętych Akcją Promocyjną znajduje się w Załączniku nr. 2 do Regulaminu.
 4. Warunkiem skorzystania z promocji w sklepie online na hebe.pl, jest wpisanie numeru kuponu hebe w oknie koszyka przed dokonaniem płatności.
 5. W ramach Akcji Promocyjnej Uczestnik może otrzymać w ramach jednego zakupu wyłącznie jeden rabat 50%, niezależnie od ilości użytych Kuponów hebe.
 6. Kupony hebe nie podlegają wymianie na gotówkę.
 7. Kupon hebe jest jednokrotnego użytku i nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 8. Rabat jest naliczany od ceny regularnej produktów marek L’Oreal lub / i Maybelline.

§ 4. REKLAMACJE

 1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja produktów zakupionych w ramach Akcji Promocyjnej powinna odbywać według zasad dotyczących reklamowania produktów, opisanych w Regulaminie sklepu internetowego Hebe, znajdującego się na stronie: www.hebe.pl.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:
 4. pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu
 5. pocztą na adres ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa,
 6. Składający reklamację powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 7. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów, w wyniku których skorzystał z Akcji Promocyjnej.
 8. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.
 9. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 10. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie procedury reklamacyjnej i zgodnie z przepisami RODO. Składający reklamację może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przykładowymi sposobami są:
 11. Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Szczegółowa informacja co do procesu składania wniosku dostępna jest na stronach właściwych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.
 12. Zwrócenie się do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Informację o procesie składania reklamacji i danych kontaktowych rzeczników konsumentów można uzyskać pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php
 13. Zwrócenie się do organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
 14. Skorzystanie z informacji zawartych na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej, pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na hebe.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub zakończenia Akcji Promocyjnej w trakcie obowiązywania Akcji Promocyjnej, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte na podstawie Regulaminu w dotychczasowej treści będą w pełni respektowane. O zmianach Regulaminu Organizator poinformuje na stronie hebe.pl. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili opublikowania na stronie hebe.pl.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 6.12.2019 r.

 

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne