Konkursy

Regulamin konkursu

Pod nazwą

„żyj na maxa!”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „ŻYJ NA MAXA!” (zwany dalej „Konkursem”), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach zajmujących się sprzedażą detaliczną produktów marki COLGATE (zwanych dalej „Sklepem”).

 2. Organizatorem Konkursu jest LOS MEJORES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSpółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 7 lok. 245, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000712282, posiadająca NIP: 525-273-53-18, REGON: 369182972 (zwana dalej „Organizatorem”), która działa na zlecenie Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6d, 01-531 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000035014, o numerze NIP: 118-00-06-759 będącej fundatorem nagród w Konkursie (zwanej dalej „Fundatorem”).
 3. Sprzedażą promocyjną objęte są pasty marki Colgate Max Fresh, Colgate Max White oraz Colgate Advanced White, dostępne w Sklepach (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”). Inne produkty marki Colgate nie biorą udziału w Konkursie.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.07.2020 r., a kończy się w dniu 23.10.2020 r., który jest ostatecznym dniem wydania nagród w Konkursie. Uczestnicy mają możliwość dokonania zgłoszeń od dnia 01.07.2020 r. do godz. 23:59:59 dnia 31.07.2020 r.
 5. Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie rozpocznie się w dniu 01.07.2020 r. a zakończy w dniu 31.07.2020 r. o godzinie 23:59:59. Zakup Produktów Promocyjnych przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
 6. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terenie Polski (zwanych dalej „Uczestnikami”), posiadających status konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy: Sklepów, Organizatora, Fundatora, a także członkowie ich rodzin. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).        Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od dnia 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r. spełnić łącznie następujące warunki:

 1. dokonać zakupu przynajmniej jednego dowolnego Produktu Promocyjnego w dowolnym Sklepie, udokumentowanego na dowodzie zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT),
 2. wykonać zadanie konkursowe polegające na zrobieniu zdjęcia pokazującego, jak żyjesz na maxa (zwane dalej „Zdjęciem”).

Zdjęcie nie może przekroczyć 12 MB, format: JPG/JPEG/JPE, dopuszczalna jest obróbka elektroniczna Zdjęcia,

 1. dokonać prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie (zwane dalej „Zgłoszeniem”) za pośrednictwem strony internetowej www.colgatemax.pl, poprzez załączenie Zdjęcia oraz wypełnienie zamieszczonego tam formularza zgłoszeniowego (dalej zwanego „Formularzem Zgłoszeniowym”), w którym należy podać:
 • numer dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (paragonu fiskalnego lub faktury VAT),
 • numer telefonu komórkowego,
 • adres e-mail,
 • oraz dokonać wyboru nagrody poprzez zaznaczenie jednej z trzech opcji.

Ponadto Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić (poprzez kliknięcie stosownej ikonki), że zapoznał się z regulaminem Konkursu.

Termin dokonywania Zgłoszeń mija w dniu 31.07.2020 r.

 1. W jednym Formularzu Zgłoszeniowym powinno być zawarte Zgłoszenie zawierające wykonanie jednego zadania konkursowego (tj. jedno Zdjęcie), w przeciwnym razie pozostanie pominięte w dalszej procedurze Konkursu. Zdjęcie zgłoszone zgodnie z pkt 7 c) regulaminu może być wykorzystane tylko jeden raz.
 2. Przesłane przez Uczestnika Zdjęcie:
 1.  powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
 2. nie może zawierać treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem,
 3.  nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, prawa do wizerunku i praw autorskich.
 1. Uczestnik jest zobowiązany zachować dowód/dowody zakupu Produktów Promocyjnych w trakcie trwania Konkursu (paragon fiskalny lub faktura VAT) w celu potwierdzenia uprawnień do nagrody, z zastrzeżeniem, iż data na dowodzie zakupu nie może być późniejsza niż dzień dokonania Zgłoszenia. W przypadku, gdy dowód zakupu ma datę tożsamą z datą dokonania Zgłoszenia godzina zakupu nie może być późniejsza niż godzina dokonania Zgłoszenia.
 2. Data dokonania Zgłoszenia zgodnie z pkt 7 regulaminu musi odpowiadać dacie dowodu (paragon fiskalny lub faktura VAT) zakupu Produktu Promocyjnego lub dacie dni następujących po dokonaniu zakupu, w terminie określonym w pkt 5 regulaminu.
 3. W przypadku dokonania jednorazowego zakupu więcej niż jednego Produktu Promocyjnego udokumentowanego za pomocą jednego dowodu zakupu, Uczestnikowi przysługuje prawo do wysłania odpowiedniej liczby Zgłoszeń według zasady, że zakup jednego Produktu Promocyjnego uprawnia do wysłania jednego Zgłoszenia. Przykładowo: Uczestnik dokonał zakupu 3 Produktów Promocyjnych i zakup ten jest udokumentowany na jednym dowodzie zakupu - Uczestnik ma prawo dokonać 3 Zgłoszeń w Konkursie.
 4. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń w Konkursie. Aby przesłać kolejne Zgłoszenie należy spełnić wymagania, o których mowa w pkt 7 regulaminu.
 5. W Konkursie nie są uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków określonych w niniejszym regulaminie. Wyłącznie Zgłoszenia zgodne z formatem określonym w pkt 7 regulaminu są brane pod uwagę w Konkursie. Każde ze Zgłoszeń jest rejestrowane przez Organizatora w systemie rejestracji Zgłoszeń po jego dokonaniu. Zgłoszenie uważa się za dokonane w chwili, w której zostało zarejestrowane w ww. systemie.
 6. Organizator zastrzega sobie w czasie trwania Konkursu możliwość weryfikacji Zgłoszeń dokonanych przez Uczestników. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika (pod rygorem utraty prawa do nagrody) w terminie określonym w pkt 31 regulaminu, przesłania skanu lub oryginału dowodu/dowodów zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura VAT) w liczbie odpowiadającej ilości dokonanych zgłoszeń w Konkursie. Przesłane dowody zakupu muszą zawierać numery tożsame z numerami przesłanymi w Zgłoszeniach, dokumentować zakup Produktów Promocyjnych w terminie określonym w pkt 5 regulaminu.
 7. Z chwilą wysłania Zgłoszenia w Konkursie autor Zdjęcia (Uczestnik) udziela Organizatorowi zgody do wykorzystywania pracy konkursowej (Zdjęcia) w celu: przeprowadzenia Konkursu oraz oceny Zdjęcia. Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zgłoszenie ponosi odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 8. Do przesłanego przez Uczestnika Zdjęcia muszą przysługiwać Uczestnikowi wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz Zdjęcie nie może naruszać praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich, musi być efektem osobistej działalności Uczestnika uprzednio nigdzie nie opublikowanym.
 9. W przypadku, gdy na Zdjęciu umieszczone są wizerunki osób trzecich Uczestnik zobowiązany jest do posiadania i okazania w ciągu 5 dni na żądanie Organizatora pisemnej zgody każdej z osób trzecich na korzystanie przez Uczestnika z wizerunku danej osoby trzeciej w zakresie określonym niniejszym regulaminem. W wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami z tego tytułu w stosunku do Organizatora lub Fundatora, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora/Fundatora z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

NAGRODY W KONKURSIE 

 1. W niniejszym Konkursie przewidziano łącznie 31 nagród, do wyboru przez Uczestników przy dokonywaniu Zgłoszeń, w postaci:

 1. Hulajnogi elektrycznej Xiaomio jednostkowej wartości 1.699 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 189 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć złotych)

lub

 1. Vouchera do answear.com, o jednostkowej wartości 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 167 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem złotych)

lub

 1. Smartfona Xiaomi Mi 9T 6/64 GB, o jednostkowej wartości 1.599 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 178 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem złotych).

Wszystkie nagrody w Konkursie zwane są w niniejszym regulaminie „Nagrodami”.

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wydania Nagrody w formie pieniężnej.
 2. Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Dodatkowa nagroda pieniężna będąca częścią każdej z Nagród w Konkursie zostanie pobrana i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego celem uiszczenia podatku od nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie jedną Nagrodę.
 4. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego (z zastrzeżeniem pkt 20 regulaminu) ani do przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW I PRZYZNANIA NAGRÓD

 1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora lub Fundatora (dalej jako „Komisja Konkursowa”).
 2. Wyłonienie laureatów Konkursu nastąpi podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, które odbędzie się w terminie 14 dni od momentu zakończenia procedury dokonywania Zgłoszeń do Konkursu.
 3. Oceniając przesłane przez Uczestników Zdjęcia, Komisja Konkursowa działając w oparciu o kryterium kreatywności oraz oryginalności przesłanego Zdjęcia wyłoni 31 laureatów oraz 31 Uczestników rezerwowych w ten sposób, że z każdego dnia trwania Konkursu (tj. 01.07.2020 r. – 31.07.2020 r.) spośród Zgłoszeń nadesłanych w danym dniu Komisja Konkursowa wyłoni:
 1. w pierwszej kolejności - 1 laureata Nagrody,
 2. w drugiej kolejności – 1 Uczestnika rezerwowego.

W przypadku nierozdysponowania wszystkich Nagród w danym dniu (tj. w sytuacji, gdy w danym dniu nie będzie żadnych lub wystarczającej liczby ważnych Zgłoszeń) Nagroda przechodzi na kolejny dzień.

Wybrane Zgłoszenia zostaną umieszczone na liście (dalej „Lista Laureatów i Rezerwowych”), według kolejności ich wyboru poczynając od najciekawiej wykonanego zadania konkursowego do najmniej według własnego uznania Komisji Konkursowej.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY

 1. W ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia posiedzenia Komisji Konkursowej zgodnie z pkt 25 regulaminu, laureat za pośrednictwem wiadomości e-mail (przesłanej przez Organizatora pod adres e-mail zgłoszony w Formularzu Zgłoszeniowym), zostanie poinformowany o wygranej oraz poproszony o podanie swoich danych adresowych koniecznych do wydania Nagrody wybranej przy dokonaniu Zgłoszenia (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością).
 2. Podanie powyższych danych powinno nastąpić w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o wygranej w formie wiadomości e-mail, wysłanej na podany przez Organizatora adres e-mail. Przesłanie niniejszej wiadomości może nastąpić wyłącznie z adresu e-mail podanego w Formularzu Zgłoszeniowym.
 3. Po upływie terminu określonego w pkt 28 regulaminu, Organizator w ciągu 5 dni podejmie trzy próby ponownego skontaktowania się za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie (każda próba wykonana innego dnia) z laureatem, który nie przesłał danych, o których mowa w pkt.27 regulaminu.
 4. Podczas ponownej próby kontaktu laureat zostanie ponownie poproszony o podanie danych, wyszczególnionych w pkt 27 regulaminu. Podanie danych powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania ostatniej wiadomości e-mail lub telefonicznej, o której mowa w pkt 29 regulaminu.
 5. W celu weryfikacji prawa do nagrody Organizator może zażądać od weryfikowanego Uczestnika przesłania:
 1. oryginału/kopii dowodu/dowodów zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura VAT) o numerze tożsamym z numerem wpisanym w wybranym Zgłoszeniu, który dokumentuje dokonanie zakupu Produkty Promocyjnego, lub
 2. oryginału/kopii dowodu/dowodów zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura VAT) dokumentujących dokonanie zakupu takiej liczby Produktów Promocyjnych, która jest tożsama z liczbą dokonanych Zgłoszeń oraz które zawierają numery tożsame z numerami podanymi w Zgłoszeniach,
 3. oryginału oświadczeń osób trzecich, których wizerunek umieszczony został na Zdjęciu zgłoszonym do Konkursu.

Takie żądanie może zostać przedstawione najpóźniej do dnia 21.09.2020 r. W przypadku żądania przesłania oryginału dowodu/dowodów zakupu laureat jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty w ciągu 5 dni od daty przedstawienia takiego żądania na adres biura: Los Mejores ul. Przasnyska 7 lok. 245, 01-756 Warszawa. O zachowaniu terminu przesyłki pocztowej lub kurierskiej decyduje data nadania przesyłki pocztowej z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę zgodną z powyższym terminem. Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do nagrody w Konkursie. W przypadku żądania przesłania kopii dowodu/dowodów zakupu laureat jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty w ciągu 3 dni od daty przedstawienia takiego żądania na adres e-mail wskazany przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wiadomości e-mail. Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do Nagrody w Konkursie. Organizator ma prawo zadecydować o tym czy weryfikowany Uczestnik ma przesłać kopię czy oryginał dowodu zakupu.

 1. Przesłany dowód zakupu musi być czytelny, nie może nosić znamion przeróbek lub innych ingerencji w jego treści i dokumentować zakup Produktu Promocyjnego w terminie określonym w pkt 5 regulaminu.
 1. W przypadku, gdy weryfikowany laureat nie spełni warunków określonych w pkt 27-32 regulaminu, wówczas następuje weryfikacja prawa do Nagrody Uczestnika rezerwowego. Organizator w ciągu 3 dni od dnia utraty przez laureata prawa do Nagrody podejmie trzy próby (każda próba wykonana innego dnia) skontaktowania się z Uczestnikiem rezerwowym za pośrednictwem wiadomości e-mail z prośbą o przesłanie danych adresowych, wyszczególnionych w pkt.27 regulaminu. Podanie danych adresowych powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania ostatniej wiadomości e-mail. Postanowienia pkt 31-32 regulaminu stosuje się odpowiednio.
 2. Procedura weryfikacyjna będzie prowadzona zgodnie z regulaminem do rozdysponowania przewidzianych w Konkursie Nagród lub do końca Listy Laureatów i Rezerwowych. Nagrody nierozdysponowane w powyższym trybie pozostają własnością Fundatora.

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Nagrody zostaną wysłane przesyłką pocztową lub kurierską na wskazane przez laureatów adresy korespondencyjne. Przekazanie Nagród nastąpi za potwierdzeniem odbioru.
 1. Ostateczna data wydania Nagród w Konkursie to 23.10.2020 r.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem w Konkursie do dnia 06.11.2020 r. w formie pisemnej na adres biura: Los Mejores ul. Przasnyska 7 lok. 245, 01-756 Warszawa. Reklamacje rozpatruje Organizator. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 3. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu Konkursu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów Konkursu jest Colgate-Palmolive (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6d, 01-531 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035014, NIP 1180006759, kapitał zakładowy 21.003.506,00 zł (dalej również jako: „Administrator”).
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
 3. Twoje Dane osobowe w związku z udziałem w Konkursie będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach związanych z realizacją Konkursu, w tym w celu obsługi Zgłoszeń, wyłonienia Laureatów i wysyłki Nagród oraz w celu przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego; dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres niezbędny dla celów realizacji Konkursu, przy tym nie dłużej niż do 20.11.2020 roku; dane osobowe Laureatów mogą być dodatkowo przetwarzane przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Ponadto dane osobowe Uczestników i Laureatów w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami, w tym roszczeniami z tytułu reklamacji, mogą być przetwarzane do upływu okresu przedawnienia tychże roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na umożliwieniu obrony przed tymi roszczeniami.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu oraz wydania Nagrody w szczególności takie jak Organizator, podmioty świadczące usługi hostingowe, firma kurierska, podmioty świadczące wsparcie techniczne Konkursu.
 5. Administrator nie stosuje zautymatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu, w związku z czym dane osobowe nie będą podlegaly profilowaniu.
 6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do: (a) dostępu do treści swoich danych osobowych, (b) sprostowania danych osobowych, (c) usunięcia danych osobowych, (d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (e) przenoszenia danych osobowych, (f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i ew. wydania Nagrody.
 7. Kontakt z Administratorem możliwy jest w formie listownej na adres siedziby Administratora.
 8. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.colgatemax.pl.  

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne