Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„20 zł rabatu przy zakupach za minimum 200zł z bonem Sodexo”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „20 zł rabatu przy zakupach za minimum 200zł z bonem Sodexo” (dalej jako „Akcja Promocyjna”) dotyczącej kuponu Sodexo, na którym znajduje się informacja o możliwości otrzymania 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 200zł (dalej jako „Kupon Sodexo”) wydanego przez Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o. o. (dalej jako „Sodexo”), polegającej na otrzymaniu 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 200zł. Szczegółowe zasady Akcji Promocyjnej określone zostały w dalszej części Regulaminu.
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie przy ulicy Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP 209-00-01-776, kapitał zakładowy w kwocie 50.000.000 PLN – właściciel Drogerii Hebe, zwany dalej „Organizatorem”.

§ 2. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

 1. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich drogeriach stacjonarnych sieci Hebe w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”).
 2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 1 grudnia 2019r. do 18 grudnia 2019r. (zwany dalej „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).
 3. Niezależnie od zasad określonych Regulaminem, szczegółowe zasady realizacji Kuponów określone są w regulaminie korzystania z kuponów Sodexo dostępnym na www.DlaCiebie.sodexo.pl, regulaminie korzystania z kuponów Sodexo umieszczonym na hebe.pl oraz na poszczególnych Kuponach. Kupony muszą być realizowane w zgodzie ze wskazanymi powyżej zasadami oraz regulaminami.

§ 3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba, posiadająca ważny, oryginalny (zgodny ze wzorem Sodexo), niezniszczony, czytelny (z możliwym do zeskanowania kodem) Kupon Promocyjny Sodexo, która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona jednorazowej transakcji kupna produktów za minimum 200zł i przed dokonaniem płatności wręczy kasjerowi Kupon Promocyjny Sodexo w celu zeskanowania kodu w sposób określony poniżej.
 2. Warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej jest okazanie kasjerowi Drogerii Hebe w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej ważnego, oryginalnego (zgodnego ze wzorem Sodexo), niezniszczonego, czytelnego (z możliwym do zeskanowania kodem) Kuponu Promocyjnego Sodexo przed dokonaniem płatności za zakupy za minimum 200zł. Kupon Promocyjny Sodexo zostanie odebrany i zeskanowany przez kasjera w drogerii Hebe. Zrealizowany Kupon Promocyjny Sodexo nie zostanie zwrócony Uczestnikowi.
 3. W ramach Akcji Promocyjnej przy dokonaniu jednorazowej transakcji kupna produktów za minimum 200zł z użyciem Kuponu Promocyjnego Sodexo na zasadach określonych Regulaminem, Uczestnik na takie zakupy otrzyma rabat w wysokości 20zł.
 4. W ramach Akcji Promocyjnej Uczestnik przy jednorazowym zakupie może skorzystać tylko z jednego Kuponu Promocyjnego Sodexo i otrzymać maksymalnie 20 zł rabatu.
 5. Kupony Promocyjne Sodexo nie podlegają wymianie na gotówkę.
 6. Akcja Promocyjna łączy się z innymi promocjami.

§ 4. REKLAMACJE

 1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja produktów zakupionych w ramach Akcji Promocyjnej powinna odbywać według zasad dotyczących reklamowania produktów, opisanych w Regulaminie sklepu internetowego Hebe, znajdującego się na stronie: www.hebe.pl.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:
 4. pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu
 5. pocztą na adres ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa,
 6. Składający reklamację powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 7. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów, w wyniku których skorzystał z Akcji Promocyjnej.
 8. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.
 9. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 10. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie procedury reklamacyjnej i zgodnie z przepisami RODO. Składający reklamację może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przykładowymi sposobami są:
 11. Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Szczegółowa informacja co do procesu składania wniosku dostępna jest na stronach właściwych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.
 12. Zwrócenie się do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Informację o procesie składania reklamacji i danych kontaktowych rzeczników konsumentów można uzyskać pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php
 13. Zwrócenie się do organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
 14. Skorzystanie z informacji zawartych na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej, pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na www.DlaCiebie.sodexo.pl i na hebe.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz regulaminami wskazanymi w §2 ust. 3 stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub zakończenia Akcji Promocyjnej w trakcie obowiązywania Akcji Promocyjnej, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte na podstawie Regulaminu w dotychczasowej treści będą w pełni respektowane. O zmianach Regulaminu Organizator poinformuje na stronie www.DlaCiebie.sodexo.pl oraz na hebe.pl. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia opublikowania na stronie hebe.pl.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 grudnia 2019 r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne