Akcje Promocyjne

Regulamin Akcji „Bezpieczna dostawa z Hebe”

z dnia 8 maja 2020 r.

§ 1.

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady przeprowadzenia akcji „Bezpieczna dostawa z Hebe”, (dalej: „Akcją").
 2. Organizatorem Akcji odpowiedzialnym za jego przeprowadzenie jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna numer 5, 62-025 Kostrzyn, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP: 2090001776, REGON: 301002718, kapitał zakładowy w kwocie 50.000.000 zł, nr BDO 000041229 (dalej „Organizatorem"). Organizator prowadzi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sieć drogerii Hebe.
 3. Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Akcji, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników.
 4. Akcja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w Drogerii Hebe przy ul. Santockiej 18/7 w Szczecinie oraz Drogerii Hebe przy ul. Struga 42 w Szczecinie (dalej „Wybrane Drogerie Hebe w Szczecinie”).
 5. Uczestnikiem może być każda osoba, która spełnia warunki Regulaminu (dalej jako „Uczestnik”).

§ 2.

 1. Akcja polega na umożliwieniu Uczestnikowi telefonicznego zakupu (dalej „Umowa Sprzedaży”) produktów z asortymentu Wybranej Drogerii Hebe w Szczecinie (dalej „Produkty”), dokonaniu płatności za pośrednictwem systemu płatności mobilnych „Blik” oraz dostawie zakupionych Produktów za kwotę 19,99 zł do wybranego przez Uczestnika Akcji miejsca na terenie miasta Szczecin.
 2. Co do zasady Organizator umożliwia dostarczenie Produktów w ciągu 2 godzin od momentu przyjęcia Zgłoszenia.
 3. Celem Akcji jest umożliwienie dostarczenia za odpłatnością 19,99 zł zakupionych Produktów Uczestnikowi w ciągu 2 godzin w wybranym przez Uczestnika miejscu na terenie miasta Szczecina.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia dostarczenia Produktów w przypadku wystąpienia Siły Wyższej rozumianej jako zdarzenie, które jest niezależne od działania Organizatora. Siła Wyższa obejmuje działania i bezczynność wynikające ze zdarzeń związanych z niekorzystnymi warunkami pogodowymi lub utrudnienia ze strony organów administracyjnych lub sądów, zmiany przepisów prawnych lub zaburzenia życia zbiorowego. Zdarzeniami siły wyższej są między innymi:, wojna i działania wojenne, rebelie, rewolucje, zamachy stanu, akty terrorystyczne, strajki, zamieszki lub rozruchy uliczne, konfiskaty, nacjonalizacje, mobilizacje oraz inne akty z tym związane wydawane przez władze lokalne i państwowe jak również działania sił przyrody, w tym w szczególności: trzęsienia ziemi, powodzie, gradobicia, uderzenia piorunów, trąby powietrzne, pożar, wichura, nadzwyczajne opady śniegu, a także inne których nie można było przewidzieć i których następstwom nie można było zapobiec, a nawet gdyby można było je przewidzieć nie można było im zapobiec, mimo zachowania należytej staranności.

§ 3.

 1. Telefoniczny zakup możliwy jest po  dokonaniu Zgłoszenia (dalej jako „Zgłoszenie”).
 2. Zgłoszenie powinno spełniać następujące warunki:
 1. Powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr telefonu: 600 448 025 (dla mieszkańców Prawobrzeża Szczecina) lub nr telefonu: 882 774 194 (dla mieszkańców Lewobrzeża Szczecina).
 2. Możliwe jest dokonanie Zgłoszenia w godzinach otwarcia Wybranych Drogerii Hebe w Szczecinie tj.:

- Drogeria Hebe przy ul. Santockiej 18/7 w Szczecinie otwarta jest od poniedziałku do soboty w godzinach: 8:00 – 20:00,

- Drogeria Hebe przy ul. Struga 42 w Szczecinie otwarta jest od poniedziałku do soboty w godzinach: 9:00 – 21:00,

 1. Uczestnik po połączeniu chcąc wziąć udział w Akcji powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych,
 2. Podczas składania Zgłoszenia pracownik drogerii Hebe (Organizatora) potwierdza dostępność wybranego produktu lub produktów oraz informacje o cenie. W przypadku gdy produkt objęty jest promocją Uczestnik zostanie poinformowany o promocji i cenie promocyjnej.
 3. Możliwy jest zakup do 5 sztuk takiego samego produktu,
 4. Zgłoszenie potwierdzane jest poprzez podsumowanie całego zamówienia z podaniem cen i poinformowaniu o koszcie dostawy w kwocie 19,99 zł. Podczas podsumowania Uczestnik podaje adres pod który mają zostać dostarczone zamówione przez niego Produkty,
 5. Organizator dolicza do zamówienia kwotę 19,99 zł tytułem dostawy Produktów pod wskazany przez Uczestnika adres.
 6. Finalizacja Zgłoszenia odbywa się, po podaniu całkowitej ceny za zakupione Produkty i doliczeniu kwoty 19,99 zł tytułem dostawy, poprzez dokonanie płatności za pośrednictwem systemu płatności mobilnych „Blik”.
 7.  Po pomyślnym przeprowadzeniu płatności mobilnej „Blik” pracownik Organizatora potwierdza, że jego Zgłoszenie zostało pomyślnie dokonane i informuje o możliwym czasie dostawy zakupionych Produktów.
 1. Brak płatności mobilnej „Blik” skutkuje niemożnością dokonania prawidłowego Zgłoszenia i w tej sytuacji dostawa Produktów nie następuje. Zgłoszenie nie zostanie także zrealizowane w sytuacji wskazania miejsca dostawy Produktu poza granicami miasta Szczecina.
 2. Organizator nie przewiduje możliwości dokonywania płatności przy odbiorze.
 3. W celu prawidłowego dokonania Zgłoszenia konieczne jest dokonanie płatności „Blik” telefonicznie z Wybraną Drogerią Hebe w Szczecinie.
 4. W przypadku braku odbioru zamówionego Produktu przez Uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie, kwota 19,99 zł zostaje przeznaczona na pokrycie kosztów dostawy Produktu. W takiej sytuacji zamówione Produkty dostępne są do odbioru w Wybranej Drogerii Hebe w Szczecinie od następnego dnia roboczego przez 7 następnych dni.
 5. W sytuacji braku odbioru zamówionych Produktów przez Uczestnika, Strony uznają, że Uczestnik odstąpił od zawartej Umowy Sprzedaży. Wówczas zwracana jest płatność za Produkty, pomniejszona o kwotę niepodjętej przez Uczestnika dostawy w wysokości 19,99 zł. Zwrot środków następuje na konto z którego dokonana została płatność nie później niż w terminie 14 dni.

§ 4.

 1. Uczestnikiem może być:
 1. pełnoletnia osoba fizyczna oraz
 2. osoba posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych.
 1. Uczestnik zobowiązany jest do odbioru Produktu we wskazanym miejscu nie później niż w ciągu 10 minut od przyjazdu dostawcy do wskazanego przez Uczestnika miejsca. Brak odbioru Produktu uznaniem przez Organizatora za brak odbioru z przyczyn leżących po Stronie Uczestnika i zastosowaniem procedury określonej w § 3 ust. 6 Regulaminu.
 2. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny.
 3. Organizator Akcji nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu wzięcia udziału w Akcji w tym, z tytułu dokonania Zgłoszenia, jednakże podkreślić należy, że dostawa Produktu do wybranego miejsca na terenie miasta Szczecina wynosi 19,99 zł. Koszty dostawy ponosi Uczestnik Akcji.
 4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionych Produktów przechodzi na Uczestnika z chwilą ich wydania Uczestnikowi przez przewoźnika zaangażowanego przez Organizatora w wybranym przez Uczestnika miejscu. Organizator ponosi odpowiedzialność wobec Uczestnika za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktu, a także za utratę lub zniszczenie Produktu lub paczki z Produktem mające miejsce do chwili wydania Produktów Uczestnikowi, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 5. Na żądanie Organizatora lub działającego w jego imieniu kuriera, Uczestnik jest zobowiązany potwierdzić odbiór zamówionych Produktów.
 6. Uczestnik powinien zbadać doręczoną przesyłkę zawierającą zamówione Produkty oraz sprawdzić czy Produkty nie są wadliwe. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas doręczenia przesyłki zawierającej zamówione Produkty, Uczestnik ma prawo żądać od kuriera spisania właściwego protokołu. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku spisania właściwego protokołu przy udziale kuriera, rozpoznanie reklamacji może być utrudnione, w związku z czym zalecamy zgromadzenie dowodów potwierdzających stan przesyłki w chwili jej doręczenia. W takiej sytuacji Uczestnik powinien niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem.
 7. Uczestnik, który nie jest konsumentem jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktów po dostarczeniu przesyłki zawierającej zamówione Produkty w obecności kuriera dokonać jej sprawdzenia. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzeń przesyłki, Uczestnik zobowiązany jest spisać protokół szkody i niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni skontaktować się z Organizatorem. Niedopełnienie przez Uczestnika niebędącego konsumentem któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszym ustępie, może skutkować odmową uwzględnienia reklamacji.

§ 5.

 1. Akcja rozpoczyna się w dniu 8 maja 2020 r. i trwa do dnia 8 czerwca 2020 r.
 2. Aby wziąć udział w Akcji należy spełnić warunki zawarte w Regulaminie.
 3. Zgłoszenia do Akcji dokonane po terminie, nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, jak również Zgłoszenia dokonane przez osoby nie spełniające wymagań określonych w Regulaminie - są nieważne i nie biorą udziału w Akcji.
 4. Pomimo dołożenia należytej staranności, Organizator nie może zagwarantować stałej dostępności Produktów w Wybranej Drogerii Hebe w Szczecinie. Informacje o Produktach podane telefonicznie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Nie stanowią one oferty ani zapewnienia Organizatora w zakresie dostępności Produktów. W przypadku gdy Produkty, na które Uczestnik chce złożyć Zgłoszenie nie będą już dostępne, Uczestnik otrzyma informację o braku dostępności Produktu. W przypadku, gdy podczas kompletowania Zgłoszenia, okaże się, że jakikolwiek z zamówionych przez Uczestnika Produktów jest niedostępny, Organizator poinformuje o tym Uczestnika.

§ 6.

 1. Uczestnik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zakupionych Produktów, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia, w którym Uczestnik lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż dostawca, objęła Produkt w posiadanie. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. Uczestnik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:
 1. na piśmie, na adres Organizatora: Hebe Centrum Dystrybucyjne, ul. Przejazdowa 58, 05-800 Pruszków,
 2. w każdej drogerii stacjonarnej Hebe (lista Drogerii Hebe znajduje się na stronie: www.hebe.pl),
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@drogeriahebe.eu.
 1. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży powinno zawierać informację jakich zamówionych Produktów dotyczy odstąpienie od Umowy Sprzedaży oraz dowód, że zakup został dokonany w Wybranej Drogerii Hebe w Szczecinie. W związku z tym Organizator rekomenduje dołączenie do zwracanych Produktów dowodu zakupu (np. paragonu fiskalnego, faktury VAT, potwierdzenie płatności) lub jego kopii.
 3. Organizator rekomenduje skorzystanie z dołączonego do Produktów formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, ale nie jest to obowiązkowe.
 4. Uczestnik ma obowiązek zwrócić Produkt (lub Produkty) objęte odstąpieniem niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu (lub Produktów) przed jego upływem. Zwracane Produkty należy odesłać na adres Organizatora: Hebe Centrum Dystrybucyjne, ul. Przejazdowa 58, 05-800 Pruszków lub zwrócić w każdej drogerii stacjonarnej Hebe. Aktualna lista drogerii Hebe znajduje się na stronie www.hebe.pl.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (lub Produktów) ponosi Uczestnik, co dotyczy także częściowego odstąpienia od Umowy Sprzedaży i zwrotu tylko części Produktów.
 6. Organizator dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 7. Organizator ma prawo do powstrzymania się od zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów, w zależności, od tego co nastąpi wcześniej.
 8. Zwrot Produktów powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Zwracany Produkt powinien być kompletny.
 9. Przy zwrocie Produktu/ów w wyniku odstąpienia Uczestnika od Umowy Sprzedaży, Organizator uprawniony jest do zbadania stanu Produktu/ów. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.

§ 7.

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji mogą być zgłaszane osobiście w Wybranej Drogerii Hebe w Szczecinie biorącej udział w Akcji lub w formie listu poleconego najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu zakończenia Akcji na adres: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa, z dopiskiem ''Reklamacja Hebe – Telefoniczna rezerwacja produktów w drogeriach Hebe”.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym osoba zgłaszająca reklamację jest zobowiązana podać dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji - swoje dane osobowe jak np.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz powód zgłoszenia reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Organizator nie ma obowiązku dostarczenia Uczestnikowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Uczestnik może żądać:
 1. usunięcia wady lub
 2. wymiany Produktu na wolny od wad lub
 3. obniżenia ceny (podając proponowaną kwotę wnioskowanej obniżki) lub
 4. zwrotu pieniędzy (oświadczenie o odstąpieniu od umowy).
 1. W przypadku żądania wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady Organizator może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 2. W sytuacji gdy Uczestnik zażąda obniżenia ceny Produktu albo odstąpi od Umowy Sprzedaży, Organizator może wymienić Produkt na wolny od wad lub wadę usunąć, o ile nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika. Powyższe nie ma zastosowania w razie gdy zamówiony Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Organizatora albo Organizator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 3. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika inny sposób zaspokojenia. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Organizator.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, gdy Produkt nie spełnia wyłącznie indywidualnych, subiektywnych odczuć lub oczekiwań Uczestnika np. zapach perfum się już nie podoba itp.
 5. Odpowiedzialność Organizatora za wady Produktu względem Uczestnika niebędącego Konsumentem jest ograniczona wyłącznie do kwoty, jaką Uczestnik niebędący Konsumentem zapłacił za objęty reklamacją Produkt oraz kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku, gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W takim wypadku ciężar udowodnienia, że sprzedany Produkt ma wadę obciąża Uczestnika niebędącego Konsumentem. Organizator rozpozna reklamację Uczestnika niebędącego Konsumentem w terminie 30 dni od chwili otrzymania zgłoszenia. Jeżeli Organizator uzna, że reklamacja Uczestnika niebędącego Konsumentem zawiera braki uniemożliwiające w jego ocenie jej rozpoznanie, Organizator skieruje do takiego Uczestnika niebędącego Konsumentem prośbę i uzupełnienie reklamacji o niezbędne informacje. W tym przypadku termin na rozpoznanie reklamacji może ulec wydłużeniu o czas uzupełnienia przez Uczestnika niebędącego Konsumentem informacji. W przypadku uznania przez Organizatora reklamacji Uczestnika niebędącego Konsumentem za uzasadnioną wybór sposobu zaspokojenia roszczeń Uczestnika niebędącego Konsumentem będzie należał do Organizatora. Na wezwanie Organizator, Uczestnik niebędący Konsumentem jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Produkt do miejsca wskazanego przez Organizatora, na swój koszt.
 6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika niebędącego Konsumentem, za utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, lub jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wtórną. W stosunku do Uczestników nie będących Konsumentami, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia w dostawie, a odpowiedzialność za realizację Zamówienia ograniczona jest do ceny jego poszczególnych składników oraz kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy opłaconych przez Uczestnika niebędącego Konsumentem – jeżeli jego roszczenie dotyczy dostawy.
 7. Reklamacje dotyczą uprawnień Konsumentów oraz Uczestników nie będących Konsumentami z tytułu rękojmi za wady i określone są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

§ 8.

 1. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).
 2. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Akcji.

§ 8.

 1. Organizator w niniejszej Akcji będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w celu realizacji Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji o której mowa w § 7 Regulaminu, a także w celach marketingowych w odniesieniu do Uczestników będących członkami programu lojalnościowego Hebe.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na podstawie § 6 Regulaminu następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r., w celu realizacji Zamówienia, rozstrzygnięcia reklamacji Uczestnika. Podstawą przetwarzania danych osobowych wynikającego z uczestnictwa w Akcji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przechowywanie danych odbywać się będzie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z Uczestnictwa w Akcji. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane, jeżeli zgłosi Uczestnik sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych reguluje Polityka Prywatności Organizatora oraz Polityka Prywatności Akcji.
 3. Uczestnik Akcji posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Uczestnik posiada także prawo do uzyskania kopii danych. Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo przetwarzania danych, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych powinny być kierowane na adres: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. ul. Żniwna 5 62-025 Kostrzyn.

§ 9.

 1. Organizator jest zobowiązany dostarczyć Uczestnikowi Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży wolny od wad. Organizator nie świadczy usług posprzedażowych, serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane Produkty.
 2. Organizator odpowiada względem Uczestnika będącego Konsumentem, jeżeli Produkt sprzedany na podstawie Umowy Sprzedaży ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Skorzystanie z promocji oferowanej przez Organizatora, nie wyłącza prawa Uczestnika do odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadach opisanych § 6 Regulaminie. Jeżeli odpowiednie regulaminy promocji lub informacje o promocjach dostępne na Stronie Drogerii Hebe, nie stanowią inaczej, w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, której przedmiotem są Produkty objęte promocją, Uczestnik powinien zwrócić całość pakietu promocyjnego.

§ 10.

Regulamin Akcji jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora na stronie internetowej Organizatora https://www.hebe.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje Uczestników o treści zmian, w szczególności w siedzibie Organizatora oraz poprzez podanie ich do publicznej wiadomości na stronie internetowej https://www.hebe.pl w odpowiednim terminie przed wejściem zmian w życie. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestnika.

§ 11.

 1. Organizator ma prawo do zakończenia Akcji przed czasem z ważnych powodów, nie naruszając przy tym nabytych praw Uczestników. Za ważne powody uznaje się w szczególności: zmiana obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na Akcję, nałożone przez władze państwowe ograniczenia w handlu lub dostawach, wystąpienie Siły Wyższej w rozumieniu niniejszego Regulaminu, zmian kosztów dostawy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, które stanowią przeszkodę w przeprowadzeniu Akcji spowodowane siłą wyższą lub przyczynami, które nie leżą po jego stronie. Organizator poinformuje Uczestników o zakończeniu Akcji i jego przyczynach poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości.
 2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania Akcji w każdym czasie pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestnika i nie wpłynie na przebieg Akcji.
 3. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Akcją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowania mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 maja 2020 r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne