Konkursy

REGULAMIN AKCJI WIELKIE TESTOWANIE NIVEA SUN

1. [Postanowienia ogólne]

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:

1.1 Akcja: akcja promocyjna prowadzona w celu promocji marki NIVEA, organizowana na Stronie Internetowej, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.2 Organizator Akcji: GoldenSubmarine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą w Poznaniu (61-626), przy ul. Szelągowskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000489569, numer NIP: 779-232-38-33, numer REGON: 300684897.

1.3 Podmiot Zlecający Akcję: NIVEA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-021), przy ul. Gnieźnieńskiej 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000293724, NIP 777-00-02-866, REGON 630007112, o kapitale zakładowym 4.653.537,00 złotych.

1.4 Regulamin: niniejszy regulamin Akcji, opisujący zasady i warunki udziału w Akcji, który dostępny będzie w siedzibie Organizatora Akcji, siedzibie Podmiotu Zlecającego Akcję oraz na Stronie Internetowej przez cały Okres trwania Akcji.

1.5 Strona Internetowa: strona internetowa pod adresem nivea.pl/sun, na której odbywa się Akcja.

1.6 Okres trwania Akcji: okres od dnia 01.05.2023 r. do dnia 31.05.2023 r. Okres trwania Akcji podzielony został na 4 etapy tygodniowe:

a) etap 1 od 01.05.2023 r. do 08.05.2023 r.;

b) etap 2 od 09.05.2023 r. do 16.05.2023 r.;

c) etap 3 od 17.05.2023 r. do 24.05.2023 r.;

d) etap 4 od 25.05.2023 r. do 31.05.2023 r.

1.7 Komisja: komisja składająca się z 3 osób, wyznaczonych przez Organizatora Akcji i Podmiot Zlecający Akcję, która dokonuje weryfikacji przesłanych przez Uczestników zgłoszeń do Akcji oraz nadzoruje prawidłowy przebieg Akcji.

1.8 Zwrot: zwrot środków pieniężnych za zakup Produktu objętego Akcją, w wysokości równowartości ceny Produktu, jednak nie więcej niż 25,00 złotych brutto, przekazywany na rachunek bankowy Uczestnika Akcji.

1.9 Pula Zwrotów: łączna liczba Zwrotów w Okresie trwania Akcji wynosi 1200 (tysiąc dwieście) sztuk. Łączna Pula Zwrotów została podzielona w następujący sposób - w każdym z 4 etapów tygodniowych Okresu trwania Akcji (wskazanych w punkcie 1.6 powyżej), zrealizowanych może zostać maksymalnie 300 Zwrotów. W przypadku wcześniejszego wyczerpania tygodniowej puli zwrotów, dany etap tygodniowy zostaje zakończony, a Organizator poinformuje o tym na Stronie Internetowej.

1.10 Produkt: produkty marki NIVEA, które są promowane w niniejszej Akcji, tj.:

a) NIVEA SUN Karotenowy olejek do opalania w sprayu SPF 6, 200 ml

b) NIVEA SUN Nawilżający balsam do opalania SPF 20, 200 ml

c) NIVEA SUN Nawilżający balsam w sprayu do opalania SPF 20, 200 ml

d) NIVEA SUN UV Face Sensitive przeciwsłoneczny krem do twarzy dla skóry wrażliwej SPF 50

e) NIVEA SUN Nawilżający balsam w sprayu do opalania SPF 30, 200 ml

f) NIVEA SUN Nawilżający spray ochronny na słońce dla dzieci KIDS SPF 30 z zanikającym kolorem, 200 ml

g) NIVEA SUN Protect&Bronze balsam w spray'u aktywujący naturalną opaleniznę SPF 30, 200 ml

h) NIVEA SUN Protect&Bronze spray aktywujący naturalną opaleniznę 50 SPF, 200 ml

i) NIVEA SUN Balsam ochronny na słońce dla dzieci KIDS SPF 50, 200 ml

j) NIVEA SUN Kojący krem-żel po opalaniu Sensitive SOS, 175 ml

k) NIVEA SUN Nawilżający balsam do opalania SPF 30, 200 ml

l) NIVEA SUN Nawilżający balsam do opalania SPF 50+, 200 ml

m) NIVEA SUN Nawilżający spray ochronny na słońce dla dzieci KIDS SPF 50 z zanikającym kolorem, 200 ml

n) NIVEA SUN Karotenowy balsam do opalania SPF 6, 200 ml

o) NIVEA SUN Protect&Bronze balsam aktywujący naturalną opaleniznę SPF 30, 200 ml

p) NIVEA SUN Protect&Bronze balsam aktywujący naturalną opaleniznę SPF 50, 200 ml

q) NIVEA SUN Balsam ochronny na słońce dla dzieci KIDS Swim & Play SPF 50+,150 ml

r) NIVEA SUN Matujący krem do twarzy z wysoką ochroną SPF 30, 50 ml

s) NIVEA SUN Protect&Bronze olejek w spray'u aktywujący naturalną opaleniznę SPF 20, 200 ml

t) NIVEA SUN Protect&Bronze olejek w spray'u aktywujący naturalną opaleniznę SPF 30, 200 ml

u) NIVEA SUN Balsam po opalaniu przedłużający opaleniznę Bronze, 200 ml

v) NIVEA SUN Karotenowy olejek do opalania w sprayu, 200 ml

w) NIVEA SUN Przeciwzmarszczkowy krem do twarzy z wysoką ochroną SPF 50, 50 ml

x) NIVEA SUN Nawilżający balsam do opalania SPF 50+, 150ml

y) NIVEA SUN UV Face Luminous 630 przeciwsłoneczny krem do twarzy przeciw przebarwieniom SPF 50+

z) NIVEA SUN UV Face Shine Control, Matujący Krem do twarzy wyrównujący kolor skóry z wysoką ochroną, SPF 50

aa) NIVEA SUN Alpin Krem do twarzy z wysoką ochroną SPF 50 50 ml

bb) NIVEA SUN POCKET SIZE Balsam ochronny na słońce dla dzieci KIDS SPF 50+, 50 ml

1.11 Uczestnik Akcji: osoba spełniająca warunki wskazane w punkcie 2 poniżej.

1.12 Dowód Zakupu: oznacza oryginał paragonu fiskalnego lub faktury VAT (faktura VAT może być wystawiona tylko na osobę fizyczną bez związku z prowadzeniem działalności gospodarczej), potwierdzający dokonanie zakupu Produktu. Organizator Akcji zastrzega, iż paragon fiskalny posiadający NIP osoby dokonującej zakupu Produktu albo faktura VAT lub faktura VAT marża wystawiona na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nie uprawnia do wzięcia udziału w Akcji. W rozumieniu niniejszego Regulaminu, Dowodem Zakupu nie są w szczególności paragony niefiskalne oraz potwierdzenia płatności kartą płatniczą.

2. [Uczestnik Akcji]

2.1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawych, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, posiadająca status konsumenta w rozumieniu art. 222 Kodeksu cywilnego.

2.2. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora Akcji oraz Podmiotu Zlecającego Akcję,
a także członkowie ich najbliższych rodzin, przez co rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych i przysposabiających.

2.3. W Akcji można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń
w imieniu osób trzecich.

2.4. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczestnicy Akcji są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

2.5. Komisja może dokonać sprawdzenia spełniania przez Uczestnika warunków wskazanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia warunków udziału w Akcji lub stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu, Organizator Akcji będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Akcji.

3. [Zasady Akcji]

3.1. Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik powinien:

1) w Okresie trwania Akcji dokonać zakupu Produktu objętego niniejszą Akcją w dowolnym punkcie sprzedaży na terenie Polski;

2) zachować oryginał Dowodu Zakupu Produktu;

3) wejść na stronę nivea.pl/sun, a następnie wypełnić formularz Zwrotu pieniędzy.

W formularzu należy:

a) podać dane osobowe obejmujące imię oraz adres e-mail Uczestnika;

b) załączyć zdjęcie Dowodu Zakupu Produktu - Zdjęcie, o których mowa w niniejszym punkcie powinno mieć format jpg/png i rozmiar nie większy niż 5 mB;

c) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Akcji poprzez zaznaczenie checkboxu bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia;

d) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zawartymi w pkt 5 Regulaminu Akcji poprzez zaznaczenie checkboxu bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia;

e) przesłać formularz zwrotu klikając przycisk „Wyślij”,

dalej jako „Zgłoszenie”.

3.2. Poprzez wysłanie Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do udziału w Akcji, w tym danych związanych z dokonaniem Zwrotu na rachunek bankowy.

3.3. Jeden Uczestnik Akcji może zgłosić do Zwrotu tylko jeden Produkt, jeden raz w całym Okresie Akcji. Każdy Uczestnik Akcji może otrzymać tylko jeden Zwrot.

3.4. W przypadku, gdy Dowód Zakupu potwierdza dokonanie zakupu więcej niż jednego Produktu, Uczestnik jest uprawniony do dokonania Zgłoszenia tylko jednego Produktu. Wybór Produktu jest dowolny, a w przypadku, gdy uczestnik nie wskaże, za który Produkt życzy sobie otrzymać Zwrot, Organizator Akcji dokona zwrotu promocyjnego za najtańszy z zakupionych Produktów w wysokości ceny brutto tego produktu promocyjnego wynikającej z Dowodu Zakupu, jednak nie wyższej niż maksymalna kwota Zwrotu (25 zł brutto).

3.5. Dowód Zakupu powinien być oryginalny, nieuszkodzony, czytelny, a w wykazie zakupionych produktów powinno figurować słowo pozwalające stwierdzić, że zakup dotyczył Produktu objętego Akcją, bądź na dowodzie zakupu widnieje adnotacja przedstawiciela sklepu pozwalająca stwierdzić, że Dowód Zakupu dotyczy Produktu objętego Akcją.

3.6. Zgłoszenia nie spełniające wymogów Regulaminu lub niezawierające wszystkich wymaganych danych i elementów opisanych w pkt 3.1 powyżej, będą wykluczane z Akcji przez Organizatora Akcji.

4. [Zwroty]

4.1. W ramach Akcji, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, Organizator Akcji umożliwia Uczestnikowi otrzymanie Zwrotu środków pieniężnych za zakup Produktu.

4.2. Liczba Produktów objętych uprawnieniem do dokonania Zwrotu zgodnie z niniejszym Regulaminem wynosi łącznie 1200 (tysiąc dwieście) („Pula Zwrotów”) i zostaje podzielona w następujący sposób: w każdym z czterech tygodni trwania Akcji (zgodnie z punktem 1.6 Regulaminu) zrealizowanych może zostać maksymalnie po 300 (trzysta) zwrotów tygodniowo.

4.3. W przypadku otrzymania mniejszej liczby Zgłoszeń niż określona jako maksymalna tygodniowa Pula Zwrotów, pozostałe Zwroty z Puli nie powiększają Puli Zwrotów w kolejnym etapie tygodniowym Akcji .

4.4. O kolejności dokonania Zwrotu decyduje kolejność Zgłoszeń. Na Stronie Internetowej zamieszczony będzie licznik wskazujący liczbę pozostałych dostępnych Zwrotów w danym tygodniu Akcji. W przypadku wyczerpania Puli Zwrotów w danym tygodniu, Organizator Akcji powiadomi o tym fakcie na Stronie Internetowej.

4.5. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik oraz Zgłoszenie Zwrotu spełnia wszelkie warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator Akcji może kontaktować się z Uczestnikiem (na adres e-mail podany w formularzu zwrotu) oraz może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w Akcji i prawidłowego dokonania Zwrotu. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż Uczestnik nie spełnia warunków uczestnictwa w Akcji lub narusza Regulamin Akcji. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Akcji.

4.6. Z uwzględnieniem limitu liczby Zwrotów wskazanego w pkt 4.2 powyżej, Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w Akcji określone w Regulaminie, w tym prześlą w terminie prawidłowe i kompletne Zgłoszenie, otrzymają Zwrot środków pieniężnych o równowartości ceny Produktu, jednak nie więcej niż 25,00 złotych brutto. W następstwie weryfikacji Zgłoszenia i ustalenia spełnienia warunków uczestnictwa w Akcji zgodnie z Regulaminem przez Uczestnika, Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu Uczestnikowi Zwrotu.

4.7. Organizator Akcji poinformuje Uczestników, którym przyznano Zwrot, droga mailową, w terminie 7 dni od zakończenia każdego tygodnia Akcji.

4.8. W przypadku pozytywnej decyzji o Zwrocie, Organizator Akcji prześle do Uczestnika wiadomość z linkiem do uzupełnia formularza zgłoszeniowego o dodatkowe dane, tj. nazwisko Uczestnika i nr rachunku bankowego Uczestnika, na który ma nastąpić Zwrot. Uczestnik w terminie 7 dni od otrzymania decyzji pozytywnej powinien uzupełnić formularz zgłoszeniowy o wymagane dane. Warunkiem do otrzymania Zwrotu jest podanie przez Uczestnika nazwiska i numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany Zwrot.

4.9. W przypadku decyzji negatywnej Komisja uzasadni przyczyny odmowy przyznania Zwrotu.

4.10. W terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania przez Organizatora Akcji od Uczestnika informacji dotyczącej nazwiska i nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić Zwrot, Organizator Akcji dokonuje na rachunek bankowy Uczestnika zwrotu środków pieniężnych w równowartości ceny Produktu wskazanej na Dowodzie zakupu, nie wyższej jednak niż 25,00 złotych brutto.

4.11. Jeśli Uczestnik nie poda prawidłowych danych niezbędnych do dokonania Zwrotu w terminie wskazanym w pkt. 4.8. Organizator Akcji zastrzega sobie możliwość niedokonania Zwrotu.

4.12. Przyznanie Zwrotu środków pieniężnych na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, nie oznacza przyznania przez Organizatora Akcji, że Produkt posiada jakiekolwiek wady fizyczne, jest niezgodny z umową, ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń Uczestnika dotyczących wad fizycznych towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Produktem. Powyższe postanowienie nie wyłącza uprawnień Uczestników z tytułu rękojmi, przysługujących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. [Dane osobowe]

5.1. Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) Uczestników Akcji jest NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gnieźnieńska 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000293724, NIP 777-00-02-866, REGON 630007112, o kapitale zakładowym 4.653.537,00 złotych. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: nr telefonu: +48 61 87 46 100 oraz inne dostępne na stronie internetowej: https://www.nivea.pl/o-nas/metryczka .

5.2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisząc na adres e-mail: IOD@beiersdorf.com.

5.3. W ramach Akcji przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestników:

  • Imię,
  • nazwisko (jeśli dotyczy),
  • adres e-mailowy,
  • numer rachunku bankowego (jeśli dotyczy).

5.4. Poprzez wypełnienie formularza zwrotu zgodnie z warunkami Akcji, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora do celów związanych z realizacją Akcji jego danych osobowych podanych formularzu zwrotu, w tym na utrwalenie jego danych osobowych. W przypadku dokonania zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu, Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych wynikających z otrzymanego zgłoszenia.

5.5. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Administrator informuje Uczestników, iż

1) dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) realizacji Akcji, w tym komunikacji z Uczestnikiem, na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Zgoda jest wyrażana za pomocą wyraźnego działania potwierdzającego, tj. poprzez wypełnienie formularza zwrotu;

b) w celach reklamacyjnych w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w pkt. 7 Regulaminu oraz rachunkowych i podatkowych (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) jakim jest możliwość obrony i/lub dochodzenie jego roszczeń.

2) dane osobowe będą powierzone do przetwarzania na rzecz innych podmiotów, przy pomocy których będzie realizowana Akcja, wyłącznie w związku z Akcją, w szczególności Organizatorowi Akcji, który pełni rolę koordynatora, podmiotom świadczącym usługi informatyczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), usługi księgowe oraz usługi prawne; dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; w żadnym wypadku dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) ani organizacji międzynarodowej;

3) dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Akcji, określony w pkt 1.6. Regulaminu, a w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w pkt. 6 Regulaminu, przez okres realizacji postępowania reklamacyjnego, a także prze okres dla obrony i/lub dochodzenia roszczeń wynikający z przepisów prawa.

4) Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., z siedzibą w Poznaniu (61-626), przy ul. Szelągowskiej 18, podany w pkt 1.3. Regulaminu lub adres e-mail: konkursy@swiatnivea.pl;

5) Uczestnik może w każdym momencie wycofać zgodę (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody). Zgodę można wycofać poprzez wysłanie swego żądania listem poleconym na adres GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., z siedzibą w Poznaniu (61-626), przy ul. Szelągowskiej 18 lub adres e-mail: konkursy@swiatnivea.pl; wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Akcji. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego o którym mowa w pkt. 6 Regulaminu, Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych Uczestnika w zakresie niezbędnym do merytorycznego rozpatrzenia żądania Uczestnika, niezależnie od wycofania zgody;

6) w razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.;

7) podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Akcji lub rozpatrzenia reklamacji;

8) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza obszar EOG lub do organizacji międzynarodowej.

6. [Reklamacje]

6.1. Ewentualne reklamacje Uczestników Akcji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji i mogą być zgłaszane w Okresie trwania Akcji oraz 14 dni jej zakończeniu. Reklamacje powinny być przesłane wraz z uzasadnieniem drogą e-mail na adres: konkursy@swiatnivea.pl lub listownie, na wskazany powyżej w pkt 1 ppkt 1.2. adres siedziby Organizatora Akcji: GoldenSubmarine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k, z dopiskiem „WIELKIE TESTOWANIE NIVEA SUN” (możliwie wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który Organizator Akcji ma odesłać odpowiedź na reklamację).

6.2. Jeśli reklamacja zawiera adres poczty elektronicznej, odpowiedź na reklamację zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Uczestnika Akcji w treści reklamacji.

6.3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

7. [Postanowienia końcowe]

7.1. Akcja nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

7.2. W przypadku zmiany adresu e-mail podanego przez Uczestnika Akcji, Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora Akcji o zmianie poprzez przesłanie wiadomości na adres: konkursy@swiatnivea.pl

7.3. Uczestnik Akcji może zrezygnować z udziału w Akcji poprzez wysłanie e-maila na adres konkursy@swiatnivea.pl z informacją o takiej rezygnacji, z adresu e-mail, podanego przez Uczestnika podczas Zgłoszenia. Po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji z Akcji, Organizator usunie Zgłoszenie nadesłane przez osobę rezygnującą z udziału w Akcji.

7.4. Organizator Akcji jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, z ważnych powodów pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników Akcji i podstawowych zasad Akcji. Uczestnicy Akcji zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym im zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Akcji. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Akcji bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.

7.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne