Konkursy

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

„Wielka loteria Schwarzkopf. Zatrzymaj piękno. Rusz po wygraną!”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem loterii promocyjnej pn. „ Wielka loteria Schwarzkopf. Zatrzymaj piękno. Rusz po wygraną! ” (dalej: Loteria) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125373, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych, NIP 779-21-83-071 (dalej: Organizator) (dalej: Organizator).

1.2. Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Loteria odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin).

1.3. Loterią objęte są wszystkie produkty do włosów marek „Schauma”, Gliss, „Palette”, „Taft”, „got2b”, „Schwarzkopf Men”, „Live”, „Pure Color”, „Perfect Mousse”, „Re-Nature” oraz „Men Ultimate” znajdujące się w ofercie handlowej Henkel Polska sp. z o.o. i dystrybuowane na terenie Polski (zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i sklepach internetowych) w okresie sprzedaży promocyjnej, o którym mowa w pkt 1.4. Regulaminu (dalej: Produkty Promocyjne).

1.4. Loteria trwa od 1 stycznia 2021 r. do 17 maja 2021 r. (jest to ostatni dzień rozpatrywania reklamacji). Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniająca do wzięcia udziału w Loterii trwa od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. (dalej: okres sprzedaży promocyjnej). Produkty Promocyjne mogą być dostępne w sprzedaży detalicznej zarówno przed rozpoczęciem okresu sprzedaży promocyjnej, jak i po jego upływie, jednakże zakup Produktów Promocyjnych poza okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii. Zgłoszenie udziału w Loterii jest możliwe w myśl zasad opisanych w rozdziale 3 Regulaminu wyłącznie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r.

1.5. Informacje na temat Loterii udostępniane są poprzez materiały promocyjne umieszczone w sklepach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej www.ruszpowygrana.pl (dalej: strona internetowa Loterii) i w innych mediach. Wszelkie informacje dotyczące Loterii udzielane są również za pośrednictwem skrzynki kontaktowej: kontakt@ruszpowygrana.pl

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII PROMOCYJNEJ

2.1. Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, o pełnej zdolności do czynności prawnych i zamieszkałych w Polsce, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które spełnią wymagania wymienione w rozdziale 3 Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 2.2. Regulaminu (dalej: Uczestnicy).

2.2. W Loterii nie mogą brać udziału:

2.2.1. podmioty, które są kapitałowo lub osobowo powiązane z Organizatorem lub jakąkolwiek ze spółek należących do grupy kapitałowej, w której znajduje się spółka Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

2.2.2. członkowie organów ani pracownicy (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia): Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Henkel Polska Operations Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub Organizatora;

2.2.3. członkowie rodzin osób wskazanych w pkt 2.2.2. Regulaminu – przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych i zstępnych, małżonków, osoby powinowate w tym samym stopniu co wymienieni powyżej krewni, opiekunów prawnych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub faktycznie pozostające we wspólnym pożyciu z osobami wskazanymi w pkt 2.2.2. Regulamin.

3. WARUNKI UDZIAŁU W LOTERII PROMOCYJNEJ

3.1. Aby wziąć udział w Loterii należy w trakcie jej trwania spełnić łącznie poniższe warunki:

3.1.1. w okresie sprzedaży promocyjnej (tj. od 1 stycznia 2021 r. od godziny 00:00:00 do 31 stycznia 2021 r. do godziny 23:59:58) zakupić co najmniej jeden Produkt Promocyjny (dalej: Zakup);

3.1.2. w okresie od 1 stycznia 2021 r. od godziny 00:00:05 do 31 stycznia 2021 r. do godziny 23:59:59 (dalej: Okres zgłoszeń) dokonać zgłoszenia do Loterii poprzez wysłanie wiadomości SMS zgodnie z pkt 3.3. Regulaminu albo poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Loteriiwww.ruszpowygrana.pl zgodnie z pkt 3.4. Regulaminu;

3.1.3. zachować do końca trwania Loterii, tj. do 17 maja 2021 r. oryginał dowodu zakupu będącego podstawą ww. zgłoszenia oraz potwierdzającego Zakup zgodnie z pkt 3.1.1. Regulaminu.

3.2. W Loterii jako dowody zakupu będą akceptowane wyłącznie oryginalne paragony fiskalne oraz faktury VAT wystawione osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (tj. bez numeru NIP, tzw. „faktury konsumenckie”), zawierające informacje pozwalające na ustalenie, że zakupiony został Produkt Promocyjny (dalej: Dowody zakupu ). W Loterii nie będą akceptowane inne Dowody zakupu poza wskazanymi powyżej, np. kserokopia Dowodu zakupu, faktury VAT wystawione osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, potwierdzenia dokonania płatności kartą itp.

3.3. Prawidłowe zgłoszenie poprzez wiadomość SMS powinno zostać wysłane na numer 4321 (koszt SMS zgodnie z taryfą operatora) i zawierać w treści SMS prefiks – sformułowanie „ruszpowygrana.” oraz po kropce:

3.3.1. numer Dowodu zakupu potwierdzającego Zakup zgodnie z pkt 3.1.1 Regulaminu;

3.3.2. po kolejnej kropce – datę dokonania Zakupu wynikającą z ww. Dowodu zakupu w formacie DDMM2021 lub DD-MM-2021, gdzie „D” oznacza dzień, a „M” miesiąc daty dokonania Zakupu,

3.3.3. a po kolejnej kropce – rodzaj nagrody głównej (nazwę marki samochodu), którą chciałby wygrać Uczestnik, tj. „.fiat”, „.alfa” lub „.jeep”.

Przykład treści wiadomości SMS: „ruszpowygrana.123456.08012021.alfa” lub „ruszpowygrana.123456.08-01-2021.alfa”. Taka wiadomość SMS stanowi zgłoszenie udziału w Loterii na podstawie Zakupu dokonanego 8 stycznia 2021 r., który potwierdza Dowód zakupu o numerze 123456, a Uczestnik deklaruje, że chce, aby jego zgłoszenie wzięło udział w losowaniu nagrody głównej, którą jest samochód Alfa Romeo Giulietta (por. pkt 4.1.2. Regulaminu).

W przypadku, gdyby Uczestnik przesłał zgłoszenie za pośrednictwem wiadomości SMS nie wskazując jednak rodzaju nagrody głównej, zgodnie z pkt 3.3.3. Regulaminu, wówczas takie zgłoszenie – jeśli zostanie zweryfikowane jako prawidłowe – zostanie wzięte pod uwagę w Loterii wyłącznie przy przyznawaniu nagród instant-win, o których mowa w pkt 4.1.4. Regulaminu. Zgłoszenie takie nie zostanie uwzględnione przy przeprowadzaniu losowań laureatów nagród głównych.

3.4. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Loterii poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Loteriiwww.ruszpowygrana.pl (dalej: Formularz zgłoszeniowy) obejmuje:

3.4.1. wprowadzenie daty Zakupu widniejącej na Dowodzie zakupu;

3.4.2. wprowadzenie numeru Dowodu zakupu;

3.4.3. wprowadzenie numeru telefonu Uczestnika;

3.4.4. wskazanie rodzaju nagrody głównej (marki samochodu), którą chciałby wygrać Uczestnik;

3.4.5. zaznaczenie oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści;

3.4.6. kliknięcie przycisku potwierdzającego wysłanie Formularza zgłoszeniowego.

3.5. Przy przyjmowaniu zgłoszeń udziału w Loterii Organizator przekazuje w zwięzłej formie podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzaniem Loterii:

3.5.1. w przypadku zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem wiadomości SMS do Uczestnika Organizator będzie odsyłał SMS zwrotny potwierdzający zgłoszenie udziału w Loterii. W treści zwrotnego SMS-a zawarta będzie również krótka informacja o zasadach dotyczących przetwarzania danych w związku z Loterią: „Współadministratorami danych są: Henkel Polska sp. z o.o. i Albedo Marketing sp. z o.o. Szczegółowe zasady przetwarzania danych dostępne są nawww.ruszpowygrana.pl ;

3.5.2. w przypadku zgłoszeń przesyłanych za pośrednictwem strony internetowej Loterii ww.

informacje dotyczące zasad przetwarzania danych stanowią element Formularza zgłoszeniowego.

Szczegółowe informacje dotyczące reguł przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzaniem Loterii znajdują się w rozdziale 8 Regulaminu oraz w załączniku nr 4 do Regulaminu

3.6. Numer Dowodu zakupu w przypadku paragonu fiskalnego, który Uczestnik powinien podać w wiadomości SMS zgodnie z pkt 3.3.1. Regulaminu albo w Formularzu zgłoszeniowym zgodnie z pkt 3.4.2. Regulaminu oznacza numer kolejny wydruku, który znajduje się w górnej części Dowodu zakupu, nad listą produktów i na wysokości daty wystawienia Dowodu zakupu. Załącznik nr 1 do Regulaminu zawiera wizualizację przykładowego Dowodu zakupu, na której zaznaczono elipsą jego numer w rozumieniu Regulaminu.

3.7. Numer Dowodu zakupu musi być podany w zgłoszeniu (w wiadomości SMS albo w Formularzu zgłoszeniowym) w identycznym formacie jak na Dowodzie zakupu dokumentującym Zakup.

3.8. Jeden Dowód zakupu uprawnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia, nawet jeśli dokumentuje Zakup większej liczby Produktów Promocyjnych. Każda wiadomość SMS, o której mowa w pkt 3.3. Regulaminu oraz każdy przesłany Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w pkt 3.4. Regulaminu, to jedno zgłoszenie w Loterii. Jeden Uczestnik może w Loterii przesłać więcej niż jedno zgłoszenie, jednakże za każdym razem przy użyciu tego samego numeru telefonu, który podał w pierwszym przesłanym Formularzu zgłoszeniowym lub z którego przesłał pierwsze zgłoszenie w Loterii oraz pod warunkiem spełnienia warunków uczestnictwa, o których mowa w Regulaminie (tzn. w każdym przypadku na podstawie odrębnego Dowodu zakupu potwierdzającego Zakup zgodnie z pkt 3.1.1. Regulaminu).

3.9. Data Zakupu na Dowodzie zakupu nie może być późniejsza niż data wysłania zgłoszenia udziału w Loterii.

3.10. W odpowiedzi na prawidłowe zgłoszenie w formie wiadomości SMS (pkt 3.3. Regulaminu), Uczestnik otrzyma zwrotną wiadomość SMS potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia do Loterii. Wiadomość zwrotna zostanie przesłana do Uczestnika nie później niż w ciągu 30 minut od chwili wysłania SMS-a ze zgłoszeniem. Jeżeli w powyższym terminie do Uczestnika nie zostanie przesłany komunikat, Uczestnik powinien zgłosić ten fakt kontaktując się z Organizatorem pisząc na adres e-mail: kontakt@ruszpowygrana.pl w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 lutego 2021 r. do godziny 9:00, gdyż może to oznaczać, że SMS zgłoszeniowy nie został odnotowany przez system teleinformatyczny Organizatora.

3.11. Po kliknięciu odpowiedniego przycisku potwierdzającego przesłanie Formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Loterii, wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający przyjęcie zgłoszenia do Loterii.

3.12. W odpowiedzi na nieprawidłowe zgłoszenie w formie wiadomości SMS (pkt 3.3. Regulaminu), Uczestnik otrzyma wiadomość zwrotną informującą o powstałych błędach.

3.13. W odpowiedzi na nieprawidłowe zgłoszenie w formie Formularza zgłoszeniowego (pkt 3.4. Regulaminu) na stronie internetowej Loterii wyświetlony zostanie komunikat informujący o powstałych błędach.

3.14. Zgłoszenia nieprawidłowe lub niepełne, a także zgłoszenia wysłane przed lub po upływie okresu wskazanego w pkt 3.1.2. Regulaminu nie będą brały udziału w Loterii.

3.15. Przesłanie zgłoszenia w Loterii wiąże się z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Loterii, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii, a także zobowiązuje się do zachowania wszystkich Dowodów zakupu zgłoszonych w Loterii do końca jej trwania.

3.16. Zgłoszenie udziału w Loterii zgodnie z pkt 3.2.-3.9. Regulaminu jest możliwe wyłącznie w Okresie zgłoszeń. O chwili przesłania zgłoszenia decyduje data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu do Organizatora zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ wiadomości SMS, o której mowa w pkt 3.3. Regulaminu albo wpływ danych teleinformatycznych z Formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt 3.4. Regulaminu na serwer systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Organizatora do przyjmowania zgłoszeń w Loterii.

3.17. Każdemu zgłoszeniu, które wpłynie do Organizatora w ramach Loterii zostanie nadany kolejny numer identyfikacyjny.

3.18. W Loterii uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane z telefonów komórkowych za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, a w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu.

3.19. Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Loterii może korzystać wyłącznie z jednego numeru telefonu. Jako numer telefonu właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten numer telefonu, z którego Uczestnik wysłał swoje pierwsze zgłoszenie SMS w Loterii lub podał w pierwszym przesłanym Formularzu zgłoszeniowym.

Ponowne zgłoszenie udziału w Loterii przez tego samego Uczestnika, jednakże z wykorzystaniem innego numeru telefonu, a także zgłoszenie udziału w Loterii przez dwóch lub więcej Uczestników z wykorzystaniem tego samego numeru telefonu, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą wykluczenia danej osoby z udziału w Loterii i pozbawienia jej prawa do nagrody.

3.20. Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych oraz organizacyjnych zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wylosowania, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zostanie odebrane prawo do nagrody, a Uczestnik zostanie wykluczony z Loterii.

3.21. Zakazane jest generowanie tzw. „sztucznego ruchu”, korzystanie w ramach Loterii z urządzeń, które wysyłają wiadomości SMS lub automatycznie generują zgłoszenia w Formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej Loterii, a także wykorzystywanie innych sposobów wysyłania wiadomości SMS niż osobiste wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera). Zakazane jest generowanie zgłoszeń w Formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej Loterii w sposób inny niż osobiste wypełnienie Formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika. Organizator, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń przesłanych za pomocą zakazanych w Loterii urządzeń/sposobów i wykluczenia z Loterii Uczestnika dokonującego takiego naruszenia.

3.22. Uczestnik, który wysłał więcej niż jedno zgłoszenie w Loterii może zostać zobligowany przez Organizatora do przesłania wszystkich oryginalnych Dowodów zakupu potwierdzających dokonanie Zakupu zgodnie z pkt 3.1.1. Regulaminu, odpowiadających liczbie dokonanych zgłoszeń. Uczestnik, który w odpowiedzi na wezwanie Organizatora nie prześle w wyznaczonym terminie oryginalnych Dowodów zakupu w odpowiedniej liczbie może zostać wykluczony z udziału w Loterii.

3.23. Organizator przy przyjmowaniu zgłoszeń udziału w Loterii może przeprowadzać automatyczne weryfikacje zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem. Nadzór nad procesem weryfikacji przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w zdaniu poprzednim niniejszego punktu, sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru nad Loterią.

3.24. Jeśli dany numer Dowodu zakupu:

3.24.1. jest po raz pierwszy podawany w jakimkolwiek zgłoszeniu przesyłanym w Loterii lub

3.24.2. jest po raz kolejny podawany w zgłoszeniu przesyłanym w Loterii, jednakże razem z inną datą dokonania Zakupu

– to na etapie przyjmowania zgłoszeń domniemywa się, że jest to Dowód zakupu, który nie był wcześniej zgłaszany w Loterii.

3.25. Jeśli w ramach Loterii zostanie ponownie przesłane zgłoszenie (nie tylko po raz drugi, ale i każdy kolejny), które zawiera ten sam numer Dowodu zakupu oraz tę samą datę dokonania Zakupu, które wcześniej zostały już razem podane w innym zgłoszeniu przesłanym w ramach Loterii, wówczas takie zgłoszenie jest jedynie wstępnie kwalifikowane do udziału w Loterii, aby zapobiec ponownemu zgłoszeniu udziału na podstawie tego samego Dowodu zakupu (i naruszeniu pkt 3.8. Regulaminu). Takie zgłoszenie może być przyjęte do udziału w Loterii, jeżeli:

3.25.1. najpóźniej do dnia 1 lutego 2021 r. do godziny 10:00 Uczestnik prześle Organizatorowi wiadomość e-mail na adres kontakt@ruszpowygrana.pl z czytelnym zdjęciem lub skanem Dowodu zakupu, na podstawie którego przesłane zostało ww. zgłoszenie;

3.25.2. z przesłanego zdjęcia lub skanu Dowodu zakupu oraz innych informacji posiadanych przez Organizatora nie będzie wynikać, że doszło do ponownego zgłoszenia udziału w Loterii na podstawie tego samego Dowodu zakupu (i tym samym naruszenia pkt 3.8. Regulaminu), np. gdy taki Dowód zakupu będzie zawierał inne pozycje zakupowe niż ten, który wcześniej zgłoszono w Loterii z tą samą datą dokonania Zakupu.

3.26. W przypadku dokonania przez Uczestnika zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3.25. Regulaminu poprzez wiadomość SMS, odsyłany będzie zwrotny SMS o treści: „Twój nr dowodu zakupu oraz data zakupu zostały już razem podane w innym zgłoszeniu. Twoje zgłoszenie zostało wstępnie zakwalifikowane do udziału w Loterii. Aby je potwierdzić prześlij czytelne zdjęcie/skan dowodu zakupu na adres Organizatora kontakt@ruszpowygrana.pl najpóźniej do 1 lutego 2021 r. do godz. 10:00. Jeśli Twoje zgłoszenie zostanie zweryfikowane jako prawidłowe zostanie uwzględnione w Loterii. Zachowaj oryginał dowodu zakupu w celu weryfikacji.”

3.27. W przypadku dokonania przez Uczestnika zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3.25. Regulaminu poprzez Formularz zgłoszeniowy, po kliknięciu odpowiedniego przycisku potwierdzającego przesłanie Formularza zgłoszeniowego, wyświetlony zostanie komunikat: „Podany przez Ciebie numer Dowodu zakupu oraz data jego wystawienia zostały już wcześniej zgłoszone w Loterii. W tej sytuacji zgodnie z regulaminem Loterii Twoje zgłoszenie zostało wstępnie zakwalifikowane do udziału w Loterii. Aby je potwierdzić, prześlij czytelne zdjęcie/skan dowodu zakupu na adres Organizatora kontakt@ruszpowygrana.pl najpóźniej do 1 lutego 2021 r. do godz. 10:00. Jeśli Twoje zgłoszenie zostanie zweryfikowane jako prawidłowe zostanie uwzględnione w Loterii. Pamiętaj o konieczności zachowania oryginału Dowodu zakupu w celu weryfikacji.”

3.28. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 3.26. oraz 3.27. Regulaminu uznaje się za dokonane (tzn. uznaje się, że wpłynęło do Organizatora) w tym dniu, w którym Uczestnik przesłał do Organizatora czytelne zdjęcie lub skan zgłaszanego Dowodu zakupu na adres kontakt@ruszpowygrana.pl. Na przykład: jeśli Uczestnik przesłał zgłoszenie 17 stycznia 2021 r., a następnie przesłał zdjęcie lub skan Dowodu zakupu 21 stycznia 2021 r., to zgłoszenie uznaje się za dokonane (tzn. uznaje się, że wpłynęło do Organizatora) 21 stycznia 2021 r.

3.29. Obowiązek przesłania czytelnego zdjęcia lub skanu zgłaszanego Dowodu zakupu na adres kontakt@ruszpowygrana.pl dotyczy nie tylko drugiego, ale i każdego kolejnego zgłoszenia, w którym podano ten sam numer Dowodu zakupu oraz tę samą datę dokonania Zakupu, które wcześniej zostały razem podane w innym zgłoszeniu przesłanym w ramach Loterii. Oznacza to, że dla wszystkich kolejnych zgłoszeń z takim samym numerem Dowodu zakupu oraz datą dokonania Zakupu Organizator zbiera czytelne skany lub zdjęcia Dowodów zakupu, na podstawie których dokonano tych zgłoszeń.

3.30. Jeśli Uczestnik, który dokonał zgłoszenia nie spełni obowiązków, o których mowa w pkt 3.25. Regulaminu, tzn. nie prześle na adres Organizatora kontakt@ruszpowygrana.pl wymaganego zdjęcia lub skanu Dowodu zakupu lub też z otrzymanych informacji wynikać będzie, że ww. Uczestnik, chcąc zwiększyć swoją szansę na wygraną w Loterii, dokonał ponownego zgłoszenia w Loterii tego samego Dowodu zakupu, a przez to celowo naruszył pkt 3.8. Regulaminu, to jego zgłoszenia – drugie i każde kolejne przesłane z tym samym numerem Dowodu zakupu oraz datą dokonania Zakupu – podlegają odrzuceniu i nie są brane pod uwagę w losowaniach nagród w Loterii. Ponadto, Uczestnik, który dokonał takiego zgłoszenia może zostać wykluczony z dalszego udziału w Loterii, zwłaszcza jeśli z ustalonych przez Organizatora okoliczności wynika, że zamiarem tego Uczestnika było obejście Regulaminu, zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania

Loterii.

4. PULA NAGRÓD W LOTERII PROMOCYJNEJ

4.1. Do wygrania w Loterii przewidziane są następujące nagrody:

4.1.1. 1 (słownie: jeden) samochód osobowy Fiat 500, seria 8 Lounge, 1.0, 70 KM, Hybrid, kolor: zielony lattementa, rok produkcji: 2020, wyposażenie dodatkowe: Pakiet City, listwy boczne ochronne lakierowane, plakietka „Logo 500”, o wartości jednostkowej 58.100,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych 00/100) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 6.456,00 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych) przeznaczoną na poczet pokrycia podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Loterii,

4.1.2. 1 (słownie: jeden) samochód osobowy Alfa Romeo Giulietta My20, 1.4, T-JET, 120 KM MT Sprint, kolor: czerwony (alfa red), rok produkcji: 2020, wyposażenie dodatkowe: Pakiet Convenience, zaciski hamulców lakierowane na czerwono, koło zapasowe dojazdowe dla obręczy o rozmiarze 17” i 18”, lakier pastelowy, o wartości jednostkowej 91.460,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 10.162,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote) przeznaczoną na poczet pokrycia podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Loterii,

4.1.3. 1 (słownie: jeden) samochód osobowy Jeep Renegade MY20 SPORT GSE T3 Turbo, 120 KM, M6, kolor: biały, rok produkcji: 2020, wyposażenie dodatkowe: lakier Alpine White, czarne relingi dachowe, o wartości jednostkowej 79.490,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 8.832,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote) przeznaczoną na poczet pokrycia podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Loterii

(dalej: Nagrody Główne) oraz

4.1.4. 310 (słownie: trzysta dziesięć) nagród instant win, z których każdą stanowi kwota pieniężna w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) wydawana w formie przelewu na rachunek bankowy laureata (dalej: Nagrody instant win).

4.2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego w Polsce. Dodatkowa nagroda pieniężna przypisana do danej Nagrody Głównej nie będzie podlegała wydaniu laureatowi, ale zostanie potrącona przez Organizatora zgodnie z art. 41 ust. 4 oraz ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na poczet pokrycia podatku od wygranej w Loterii, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Nagrody instant win podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4.3. Organizator informuje, że w przypadku Nagrody Głównej, o której mowa w pkt 4.1.2. Regulaminu, z uwagi na zmiany w przepisach prawach dotyczące obowiązku rejestracji na terenie Unii Europejskiej pojazdów nie posiadających na wyposażeniu radia cyfrowego DAB do dnia 21.12.2020 r., samochód ten został zarejestrowany przez dealera Voyager Group sp. z o.o. Oznacza to, że Uczestnik, któremu zostanie przyznane prawo do otrzymania tej nagrody dokona rejestracji samochodu już jako drugi właściciel. Jednocześnie Organizator oświadcza, że samochód, o którym mowa w pkt 4.1.2. Regulaminu jest samochodem nowym, nieużywanym, w pełni sprawny i nie był wykorzystywany do celów testowych, a konieczność jego wcześniejszej rejestracji wynikała wyłącznie z obowiązujących przepisów prawa.

4.4. Łączna wartość brutto puli nagród w Loterii wynosi 285.500,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W LOTERII PROMOCYJNEJ

5.1. Zgłoszenia w Loterii przyjmowane są przez system teleinformatyczny wykorzystywany przez Organizatora do zbierania zgłoszeń w Loterii. System teleinformatyczny będzie rejestrował nadchodzące zgłoszenia przesyłane przez Uczestników począwszy od 1 stycznia 2021 r. od godziny 00:00:05 do 31 stycznia 2021 r. do godziny 23:59:59. Proces przyjmowania zgłoszeń nadzorowany jest przez powołaną przez Organizatora wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii.

5.2. Losowania nagród w Loterii przeprowadzane są przy użyciu specjalnej aplikacji losującej z numerów identyfikacyjnych zgłoszeń, zapewniającej losowość wyników Loterii. Komputer, na którym zainstalowana jest ww. aplikacja losująca przystosowany jest do ochrony praw grających i realizacji przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a także jest eksploatowany przez Organizatora jako podmiotu posiadającego zezwolenie na przeprowadzenie Loterii oraz został zarejestrowany zgodnie z przepisami ww. ustawy.

5.3. Laureatami Loterii zostaną Uczestnicy wylosowani spośród tych, którzy nadesłali prawidłowe zgłoszenie oraz którzy spełnią wszystkie warunki określone w Regulaminie (dalej: Laureaci).

5.4. Przyznawanie Nagród instant win odbywa się zgodnie z następującą procedurą:

5.4.1. bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Loterii Uczestnikowi zostanie przekazana informacja, czy jego zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim (stosownie do pkt 5.7. Regulaminu), albo informacja, że jego zgłoszenie jest niewygrywające (stosownie do pkt 5.8. Regulaminu). W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego informacja ta zostanie bezpośrednio wyświetlona na ekranie monitora, a w przypadku zgłoszenia zwycięskiego wysłana w formie wiadomości SMS na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem SMS – do Uczestnika zostanie wysłana zwrotna wiadomość SMS;

5.4.2. przypisanie Nagrody instant win do zgłoszenia następuje w momencie otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana Nagroda instant win. Nagrody instant win są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora (protokół ten nie jest dostępny dla Uczestników

Loterii);

5.4.3. w przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana Nagroda instant win jest przypisywana do pierwszego zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna Nagroda instant win. Odpowiednio, jeśli w dwóch przedziałach czasowych nie zostanie dokonane żadne zgłoszenie, nagrody z tych przedziałów czasowych przypisywane są do kolejnych zgłoszeń z kolejnego przedziału czasowego itd.

Przykład : jeśli 12 stycznia 2021 r. pierwsza godzina otwarcia bramki to 09:12:35, wówczas Uczestnik, którego zgłoszenie wpłynie jako pierwsze w momencie wybicia tej godziny lub jako pierwsze od jej wybicia zostaje Laureatem dla Nagrody instant win przypisanej do tej bramki.

5.5. W Okresie Zgłoszeń w Loterii otwartych jest 310 bramek – po 10 bramek każdego dnia Okresu zgłoszeń. Oznacza to, że każdego dnia Okresu zgłoszeń przyznanych zostanie 10 Nagród instant win. Możliwa jest sytuacja jednoczesnego otwarcia kilku bramek czasowych (tzn. sytuacja, gdy czas otwarcia bramek jest różny). W przypadku przesłania przez Uczestnika zgłoszenia do Loterii w sytuacji jednoczesnego otwarcia kilku bramek, zgłoszenie Uczestnika przyporządkowane zostanie do pierwszej otwartej bramki, w której pula nagród nie została wyczerpana.

5.6. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek.

5.7. Laureaci Nagród instant win są powiadamiani o przyznaniu im nagrody niezwłocznie (automatycznie) po wyłonieniu ich zgodnie z pkt 5.4. Regulaminu. W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego Laureat zostanie powiadomiony za pomocą komunikatu wyświetlonego na ekranie monitora oraz w formie wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym, w przypadku zgłoszenia za pośrednictwem SMS Laureat zostanie powiadomiony w zwrotnej wiadomości SMS na numer telefonu, z którego zostało wysłane zwycięskie zgłoszenie. Przykładowa treść komunikatu dla Laureatów Nagród instant win jest następująca: „Gratulujemy! Wygrałeś nagrodę instant win w loterii – 100 zł! Szczegółowe warunki dotyczące odbioru nagrody znajdują się w regulaminie Loterii na stronie internetowejwww.ruszpowygrana.pl .

5.8. Uczestnik, którego zgłoszenie nie zostało wyłonione jako zwycięskie jest o tym powiadamiany niezwłocznie (automatycznie) po przesłaniu zgłoszenia za pomocą komunikatu wyświetlonego na ekranie monitora lub wysyłanego w zwrotnej wiadomości SMS na numer telefonu, z którego zostało wysłane zgłoszenie. Przykładowa treść komunikatu dla Uczestnika, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu jest następująca: „Niestety, tym razem się nie udało. Spróbuj ponownie!”

5.9. W Loterii zostaną przeprowadzone trzy losowania Laureatów Nagród Głównych. Losowania Laureatów Nagród Głównych odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Góralskiej 3 w Poznaniu w dniu 1 lutego 2021 r. po godzinie 12:00. W każdym losowaniu Laureatów Nagród Głównych Organizator wylosuje po jednym Laureacie podstawowym dla Nagrody Głównej oraz po dwóch Laureatów rezerwowych dla tej Nagrody.

5.10. Losowania Laureatów Nagród Głównych odbywają się według następujących zasad:

5.10.1. w pierwszym losowaniu Organizator wylosuje Laureatów Nagrody Głównej, o której mowa w pkt 4.1.1. Regulaminu:

5.10.1.1. w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia w Loterii zarejestrowane przez Organizatora w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. od godziny 00:00:05 do dnia 31 stycznia 2021 r. do godziny 23:59:59 (tj. zgłoszenia na podstawie których przyznane zostały Nagrody instant win oraz zgłoszenia, które nie zostały dotychczas nagrodzone w Loterii), z zastrzeżeniem pkt 3.25. Regulaminu, w których wskazany został samochód marki Fiat (zgodnie z pkt 3.3.3. Regulaminu albo 3.4.4. Regulaminu);

5.10.1.2. w pierwszej kolejności Organizator losuje Laureata podstawowego dla Nagrody Głównej, a w dalszej kolejności dwóch Laureatów rezerwowych dla tej Nagrody.

5.10.2. w drugim losowaniu Organizator wylosuje Laureatów Nagrody Głównej, o której mowa w pkt 4.1.2. Regulaminu:

5.10.2.1. w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia w Loterii zarejestrowane przez Organizatora w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. od godziny 00:00:05 do dnia 31 stycznia 2021 r. do godziny 23:59:59 tj. zgłoszenia na podstawie których przyznane zostały Nagrody instant win oraz zgłoszenia, które nie zostały dotychczas nagrodzone w Loterii), z zastrzeżeniem pkt 3.25. Regulaminu, w których wskazany został samochód marki Alfa Romeo(zgodnie z pkt 3.3.3. Regulaminu albo 3.4.4. Regulaminu);

5.10.2.2. w pierwszej kolejności Organizator losuje Laureata podstawowego dla Nagrody Głównej, a w dalszej kolejności dwóch Laureatów rezerwowych dla tej Nagrody;

5.10.3. w trzecim losowaniu Organizator wylosuje Laureatów Nagrody Głównej, o której mowa w pkt 4.1.3. Regulaminu:

5.10.3.1. w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia w Loterii zarejestrowane przez Organizatora w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. od godziny 00:00:05 do dnia 31 stycznia 2021 r. do godziny 23:59:59 (tj. zgłoszenia na podstawie których przyznane zostały Nagrody instant win oraz zgłoszenia, które nie zostały dotychczas nagrodzone w Loterii), z zastrzeżeniem pkt 3.25. Regulaminu, w których wskazany został samochód marki Jeep (zgodnie z pkt 3.3.3. Regulaminu albo 3.4.4. Regulaminu);

5.10.3.2. w pierwszej kolejności Organizator losuje Laureata podstawowego dla Nagrody Głównej, a w dalszej kolejności dwóch Laureatów rezerwowych dla tej Nagrody.

Uczestnik, który został wylosowany jako Laureat podstawowy dla danej Nagrody Głównej nie jest brany pod uwagę (tj. jego ewentualnie inne zgłoszenia w Loterii) w losowaniu Laureatów rezerwowych dla tej Nagrody oraz w losowaniach Laureatów (podstawowych i rezerwowych) dla innych Nagród Głównych. Analogicznie, jeśli Uczestnik, który został wylosowany jako Laureat rezerwowy dla danej Nagrody Głównej nie jest brany pod uwagę (tj. jego ewentualnie inne zgłoszenia w Loterii) w losowaniu drugiego Laureata rezerwowego dla tej Nagrody oraz w losowaniach Laureatów (podstawowych i rezerwowych) dla innych Nagród Głównych.

W przypadku, gdy zgłoszenie wylosowane jako podstawowe dla Nagrody Głównej nie spełnia wszystkich warunków lub Laureat podstawowy nie spełni wszystkich warunków wydania mu Nagrody Głównej określonych w Regulaminie, to Nagroda Główna przyznana zostanie Laureatowi wylosowanemu jako pierwszy rezerwowy, pod warunkiem, że zgłoszenie wylosowane jako pierwsze rezerwowe spełnia wszystkie warunki określone w Regulaminie oraz że pierwszy Laureat rezerwowy spełni wszystkie warunki uzyskania tej nagrody określone w Regulaminie. W przypadku, gdy pierwszy Laureat rezerwowy nie spełni wszystkich warunków wydania mu Nagrody Głównej określonych w Regulaminie to Nagroda Główna przyznana zostanie Laureatowi wylosowanemu jako drugi rezerwowy, pod warunkiem, że zgłoszenie wylosowane jako drugie rezerwowe spełnia wszystkie warunki określone w Regulaminie oraz że drugi Laureat rezerwowy spełni wszystkie warunki uzyskania tej nagrody określone w Regulaminie. W przypadku, gdy drugi Laureat rezerwowy nie spełni wszystkich warunków wydania mu Nagrody Głównej określonych w Regulaminie, to Nagroda Główna pozostanie własnością Organizatora. Do Laureatów rezerwowych stosuje się odpowiednio wszystkie warunki i wymagania uzyskania Nagrody Głównej przewidziane dla jej Laureata podstawowego.

5.11. Po zakończeniu losowania w dniu 1 lutego 2021 r. wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii, o której mowa w rozdziale 6 Regulaminu, sporządza protokół z losowania.

5.12. Na podstawie jednego zgłoszenia Uczestnik może zostać Laureatem jednej Nagrody Głównej oraz jednej Nagrody instant win. Oznacza to, że jeśli Uczestnik na podstawie danego zgłoszenia został Laureatem Nagrody instant win to na podstawie tego samego zgłoszenia może również zostać później Laureatem Nagrody Głównej, z zastrzeżeniem pkt 3.3. Regulaminu. W całej Loterii jeden Uczestnik może wygrać łącznie nie więcej niż dwie Nagrody, tj. jedną Nagrodę Główną oraz jedną Nagrodę instant win.

5.13. W terminie 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia losowania laureatów Nagród Głównych, Laureat podstawowy dla danej Nagrody Głównej zostanie powiadomiony przez Organizatora o wylosowaniu jego zgłoszenia. Organizator skontaktuje się z Laureatem na numer telefonu podany w Formularzu zgłoszeniowym lub z którego zostało wysłane zwycięskie zgłoszenie. Próba uzyskania połączenia z laureatem podejmowana będzie w dniach roboczych w godzinach 9.00 – 16.00, trzykrotnie w ciągu 4 godzin (z przerwą minimum 1 godz.), przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony zwycięzcy, a w przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 5 minutach. W związku z powyższym, Uczestnicy powinni utrzymywać dany numer telefonu w zasięgu sieci telefonicznej.

5.14. W nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu do Organizatora) od dnia powiadomienia o wygranej zgodnie z pkt 5.13. Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 5.16. Regulaminu, Laureaci Nagród Głównych zobowiązani są doręczyć Organizatorowi (np. osobiście lub listem poleconym z dopiskiem na kopercie Wielka loteria Schwarzkopf. Zatrzymaj piękno. Rusz po wygraną! ) na adres Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, dokumenty (dalej: Dokumenty) zawierające:

5.14.1. oryginalny Dowod zakupu potwierdzający dokonanie Zakupu zgodnie z pkt 3.1.1. Regulaminu, którego numer oraz data Zakupu będą zgodne z numerem oraz datą Zakupu podanymi w zwycięskim zgłoszeniu udziału w Loterii;

5.14.2. wypełnione i podpisane oświadczenie laureata, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu i udostępniony jest na stronie internetowej Loterii.

5.15. Dowód zakupu potwierdza dokonanie Zakupu, jeżeli spełnia następujące warunki:

5.15.1. jest prawdziwy, tzn.: wystawiony przez punkt sprzedaży, którego dane się na nim znajdują, nie jest podrobiony lub sfałszowany;

5.15.2. nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych Dowodów zakupu;

5.15.3. jest na nim słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, że Zakup dotyczył Produktu Promocyjnego.

5.16. Jeśli prawo do Nagrody Głównej zgodnie z pkt 5.10. Regulaminu przejdzie na pierwszego Laureata rezerwowego, zostanie on powiadomiony o tym przez Organizatora w analogiczny sposób opisany w pkt 5.13. Regulaminu. Kontakt ze strony Organizatora następuje w ciągu 3 dni roboczych od dnia, w którym prawo do Nagrody Głównej przeszło na pierwszego Laureata rezerwowego i zawiera informacje o terminie i sposobie spełnienia warunków formalnych niezbędnych do wydania Nagrody. Pierwszy Laureat rezerwowy dopiero po otrzymaniu ww. wiadomości od Organizatora powinien doręczyć Organizatorowi Dokumenty zgodnie z pkt 5.14. Regulaminu. Powyższe zasady informowania pierwszego Laureata rezerwowego Nagrody Głównej o wygranej stosuje się również odpowiednio do drugiego Laureata rezerwowego Nagrody Głównej.

5.17. Laureaci Nagród instant win zobowiązani są w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o wygranej zgodnie z pkt 5.7. Regulaminu, przesłać na adres e-mail Organizatora kontakt@ruszpowygrana.pl wiadomość zawierającą następujące informacje:

5.17.1. dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj. imię i nazwisko Laureata oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana kwota Nagrody instant win,

5.17.2. czytelne zdjęcie lub skan Dowodu zakupu potwierdzającego dokonanie Zakupu zgodnie z pkt 3.1.1. Regulaminu, którego numer oraz data Zakupu będą zgodne z numerem oraz datą Zakupu podanymi w zwycięskim zgłoszeniu udziału w Loterii;

5.17.3. czytelne zdjęcie lub skan podpisanego oświadczenia Laureata znajdującego się w załączniku nr 3 do Regulaminu.

5.18. Ogłoszenie wyników Loterii nastąpi poprzez publikację imienia oraz pierwszej litery nazwiska każdego z Laureatów na stronie internetowej Loterii. Publikacja wyników Loterii następuje po potwierdzeniu uprawnień poszczególnych Laureatów do otrzymania nagrody w Loterii. Ostateczne wyniki Loterii zostaną udostępnione do dnia 30 kwietnia 2021 r.

5.19. Wszystkie nagrody w Loterii zostaną wydane w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Nagrody Główne zostaną wydane ich Laureatom w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Ewentualne koszty związane z wydaniem Nagrody Głównej (np. dojazd do miejsca odbioru Nagrody Głównej, transport, ewentualny nocleg) Laureaci ponoszą we własnym zakresie.

5.20. Organizator wyda Laureatom Nagród Głównych dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdów. Za rejestrację pojazdu i zawarcie umowy jego ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej odpowiedzialny jest każdy z Laureatów. Koszty związane z rejestracją pojazdu oraz zawarciem umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, jak również przeglądami i ewentualnym serwisem pojazdu obciążają Laureatów Nagród Głównych.

5.21. Laureaci Nagród Głównych zobowiązani są przed wydaniem im nagrody:

5.21.1. udostępnić swój dowód tożsamości dla potwierdzenia danych osobowych Laureata;

5.21.2. wypełnić i podpisać protokół odbioru Nagrody Głównej.

Z chwilą spełnienia ww. wymogów uznaje się, że Nagroda Główna przeszła na własność jej Laureata.

5.22. W sytuacji powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Uczestnika (w tym również Laureata), jego uprawnień do uzyskania nagrody w Loterii, autentyczności zgłoszonego lub przedstawionego przez niego Dowodu zakupu, czy też zgodności postępowania Uczestnika zgodnie z Regulaminem, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające mające na celu usunięcie ww. wątpliwości, w tym zwłaszcza może zobowiązać Uczestnika do przesłania w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania (liczy się data wpływu do Organizatora):

5.22.1. wszystkich oryginalnych Dowodów zakupu jakie Uczestnik zgłosił w Loterii;

5.22.2. kserokopii lub czytelnego zdjęcia dowodu tożsamości Laureata w celu potwierdzenia jego wieku lub – w przypadku Laureatów Nagród Głównych – jego numeru PESEL i numeru dowodu tożsamości (a w przypadku braku numeru PESEL – adresu zamieszkania, daty urodzenia i obywatelstwa); na kserokopii lub zdjęciu dowodu tożsamości powinny zostać zakryte (zamazane) informacje, które nie są potrzebne do udokumentowania ww. danych; odkryte muszą pozostać: imię i nazwisko oraz data urodzenia Laureata, a jeśli Organizator dodatkowo zobowiąże Laureata Nagrody Głównej do udokumentowania jego numeru PESEL i numeru dowodu tożsamości (a w przypadku braku numeru PESEL – adresu zamieszkania, daty urodzenia i obywatelstwa), odkryte muszą być również ww. dane;

5.22.3. podpisanego własnoręcznie przez Uczestnika oświadczenia, że spełnia on wszystkie wymagania uczestnictwa w Loterii i nie naruszył żadnego ze wskazanych w piśmie Organizatora postanowień Regulaminu;

5.23. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w Loterii Laureatom, co do których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień Regulaminu lub istnienie poważnych i nieusuwalnych wątpliwości odnośnie zgodności ich udziału w Loterii z Regulaminem, np.:

5.23.1. branie udziału w Loterii z użyciem więcej niż jednego numeru telefonu, lub danych osobowych innej osoby, lub

5.23.2. generowanie zgłoszeń w sposób automatyczny lub

5.23.3. prowadzenie jakichkolwiek działań, które mają na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Loterii.

5.24. Nagrody osób wykluczonych z udziału w Loterii po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego pozostają własnością Organizatora, chyba, że w świetle Regulaminu istnieje podstawa do przejścia prawa do tych nagród na ich Laureatów rezerwowych.

5.25. Nagroda nieodebrana w terminie z winy Laureata pozostaje własnością Organizatora.

5.26. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, jak również odmiennego niż opisanego w Regulaminie sposobu wydania nagród. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Laureat nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę.

6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii sprawuje powołana przez Organizatora wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii (dalej: Komisja), która działa na podstawie swojego Regulaminu wydanego przez Organizatora Loterii. W skład Komisji wchodzą dwaj przedstawiciele Organizatora, w tym osoba, która:

6.1. przed rozpoczęciem pełnienia funkcji odbyła szkolenie z zakresu przepisów ustawy o grach hazardowych i regulaminu Loterii w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem Loterii;

6.2. ma nienaganną opinię;

6.3. posługuje się językiem polskim w stopniu wystarczającym do nadzorowania Loterii;

6.4. nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

7.1. Uczestnicy Loterii mogą zgłaszać reklamacje od 1 stycznia 2021 r. do 10 maja 2021 r.

7.2. Reklamacje doręczone Organizatorowi po 10 maja 2021 r. nie będą rozpatrywane.

7.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych:

7.3.1. w przypadku reklamacji zgłaszanych na piśmie: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika oraz podpis;

7.3.2. w przypadku reklamacji zgłaszanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej :

imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika oraz adres elektroniczny do komunikacji;

7.3.3. datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie,

7.3.4. rodzaj gry losowej, w której Uczestnik brał udział (loteria promocyjna „ Wielka loteria Schwarzkopf. Zatrzymaj piękno. Rusz po wygraną! ”),

7.3.5. treść żądania wraz z dokładnym opisem przyczyny reklamacji oraz okoliczności uzasadniających reklamację.

7.4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dokonane:

7.4.1. na piśmie – listem poleconym na adres Organizatora tj. Albedo Marketing Sp. z o. o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem „Reklamacja – Wielka loteria Schwarzkopf. Zatrzymaj piękno. Rusz po wygraną! ” albo osobiście w siedzibie Organizatora (od 1 stycznia 2021 r. do 10 maja 2021 r. w dni robocze w godzinach od 10:00 do 16:00) albo

7.4.2. za pomocą środka komunikacji elektronicznej w postaci wiadomości e-mail na adres kontakt@ruszpowygrana.pl z tematem „Reklamacja – „ Wielka loteria Schwarzkopf. Zatrzymaj piękno. Rusz po wygraną! ”.

Nie jest dopuszczalne złożenie reklamacji w innej formie.

7.5. Rozpatrzenie reklamacji przez Komisję oraz wysłanie powiadomienia o rozstrzygnięciu nastąpi do 17 maja 2021 r. W przypadku reklamacji złożonej na piśmie powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi w formie listu poleconego na adres wskazany w reklamacji. W przypadku reklamacji złożonej za pomocą środka komunikacji elektronicznej w postaci wiadomości e-mail powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi w formie zwrotnej wiadomości e-mail na adres elektroniczny do komunikacji wskazany przez Uczestnika. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji są ostateczne.

7.6. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego i niezależnie od decyzji Komisji w przedmiocie rozstrzygnięcia reklamacji Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.

7.7. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

8.2. Współadministratorami danych osobowych Uczestników Loterii, którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych są:

8.2.1. Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, zlecający organizację Loterii, który decyduje o sposobach i celach przetwarzania;

8.2.2. Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góralskiej 3, organizator Loterii, wykonujący obowiązki:

8.2.2.1. podmiotu urządzającego loterię w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,

8.2.2.2. płatnika – w zakresie realizacji obowiązków podatkowych związanych z nagrodami wydanymi laureatom loterii.

W Albedo Marketing sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych – jest nim Robert Stupczyński. Adres kontaktowy do Inspektora to iod@albedomarketing.pl.

8.3. Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są również w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W tym przypadku administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Organizator –

Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań (kontakt: dane@albedomarketing.pl).

8.4. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych Uczestników Loterii znajduje się w załączniku nr 4 do Regulaminu – Zasadach przetwarzania danych osobowych.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Regulamin jest jawny i udostępniany na pisemną prośbę przesłaną w czasie Loterii pod adresem Albedo Marketing Sp. z o. o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań. Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej Loterii www.ruszpowygrana.pl w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 17 maja 2021 r.

9.2. Przez dni robocze rozumie się w Regulaminie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

9.3. Udział w Loterii jest dobrowolny.

9.4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

9.5. Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków Loterii wyłącznie w zakresie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, jedynie po zatwierdzeniu zmiany Regulaminu przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu dokonane w tym trybie nie mogą naruszać praw konsumenta.

9.6. Na żądanie Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych.

9.7. Na pisemny wniosek Laureata Organizator odeśle mu na własny koszt oryginał Dowodu zakupu, który Laureat przedstawił Organizatorowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne