Akcje Promocyjne

Regulamin promocji

„EKO GRA NATURE BOX”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem promocji jest Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, www.smolar.pl, zwany dalej „organizatorem”, działający na zlecenie Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie .

1.2 Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3 Czas trwania promocji obejmuje okres od dnia 19.05.2022 r. do dnia 19.06.2022 r. albo do wyczerpania całkowitej puli nagród, która wynosi łącznie 2.000 (słownie: dwa tysiące) sztuk , przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem zgłoszonych reklamacji zakończą się najpóźniej do dnia 28.07.2022 r.

1.4 Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2020 r., poz. 2094 ze zm.).

1.5 Celem promocji jest promowanie produktów marki Nature Box.

1.6 W promocji nie mogą brać udziału pracownicy firmy: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Henkel Polska Sp. z o.o. Powyższy zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

1.7 Przedmiotowa promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami.

2. DEFINICJE

Użyte w regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

2.1 Promocja – promocja organizowana pod nazwą „EKO GRA NATURE BOX” opisana
w regulaminie.

2.2 Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki przebiegu promocji oraz prawa
i obowiązki uczestników oraz organizatora promocji. Regulamin promocji jest jawny
i powszechnie dostępny w czasie trwania promocji na stronie internetowej promocji pod adresem: www.natureboxekogra.pl, na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl, a także
w biurze organizatora.

2.3 Uczestnik – osoba, która dokonała prawidłowego i skutecznego zgłoszenia do promocji, oraz która spełnia wszystkie warunki określone w regulaminie.

2.4 Zgłoszenie – zaakceptowanie przez uczestnika postanowień regulaminu, wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz prawidłowe i skuteczne zgłoszenie rozwiązania zadania promocyjnego. Do promocji uczestnik może zgłosić się poprzez stronę internetową promocji. Szczegółowy opis przystąpienia do promocji zawarty jest w pkt. 4 regulaminu.

2.5 Strona internetowa promocji – przygotowana dla potrzeb promocji strona internetowa dostępna pod adresem: www.natureboxekogra.pl. Poprzez stronę internetową promocji uczestnik może przystąpić do promocji wypełniając formularz zgłoszeniowy, zgodnie z pkt. 4 regulaminu.

2.6 Aplikacja TikTok – serwis społecznościowy do tworzenia i udostępniania krótkich filmów. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne, jednak wymaga dostępu do Internetu. Uczestnik, który będzie chciał zgłosić się do promocji musi posiadać publiczny profil w serwisie TikTok. W przypadku osób nieposiadających profilu, w celu zgłoszenia się do promocji, konieczne jest dokonanie przez takie osoby rejestracji, zgodnie z zasadami wskazanymi w serwisie TikTok.

2.7 Zadanie promocyjne polega na zagraniu w serwisie TikTok w EKO GRĘ w jeden z dwóch następujących sposobów:

a) poprzez użycie efektu z edytora video:

- użytkownik serwisu TikTok, który chce nagrać film musi kliknąć na „Post”, a następnie w edytorze tekstu klika na ikonę „Effects” i wybiera efekt jaki chce użyć (jeżeli nie jest tam widoczny efekt Nature Box, wówczas klika na ikonę lupki i wpisuje efekt „Nature Box” w „Search for effects”,

- użytkownik serwisu TikTok zostanie przeniesiony do strony efektu, gdzie musi kliknąć na „Try this effect” i nagrać film, lub

b) poprzez użycie efektu bezpośrednio z feedu (reklamy lub influencera lub użytkownika):

- jeżeli użytkownik serwisu TikTok widzi reklamę lub video organiczne (influencer / użytkownik używa konkretnego filtru), wówczas klika na ikonkę filtru nad nazwą profilu (jest ona zawsze widoczna, jak do filmu zostaje użyty efekt),

- użytkownik serwisu TikTok zostanie przeniesiony do strony efektu, gdzie musi kliknąć na „Try this effect” i nagrać film.

Rozwiązanie zadania promocyjnego musi spełniać odpowiednio następujące warunki:

- musi być wykonane przy pomocy efektu „Nature Box” w serwisie TikTok,

- nie może zawierać wizerunku innych osób poza wizerunkiem uczestnika,

- uczestnik musi być autorem zadania promocyjnego.

Rozwiązanie zadania promocyjnego nie może zawierać treści sprzecznych z regulaminem, prawem, dobrymi obyczajami, a w szczególności nie może:

- zawierać treści o charakterze niemoralnym, nieetycznym, obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, zniesławiającym, pornograficznym, natury politycznej;

- wzywać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby, czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę, wyznanie, orientację seksualną, czy poglądy polityczne;

- stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;

- wzywać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych, czy zbrodni wobec ludzkości;

- zachęcać do popełnienia samobójstwa;

- promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów;

- naruszać jakichkolwiek praw do znaków towarowych czy chronionych symboli, praw autorskich, czy praw osobistych ani zawierać żadnych marek, z wyłączeniem marki Nature Box, wizerunku/ów, czy nazwisk osób znanych publicznie, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej;

- promować jakichkolwiek produktów lub usług (za wyjątkiem marki Nature Box);

- propagować piractwa fonograficznego, komputerowego i in.;

- upowszechniać wirusów i technik łamania danych;

oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

Uczestnik, zgłaszając do promocji rozwiązanie zadania promocyjnego wyraża tym samym zgodę na postanowienia regulaminu, w szczególności opisane w pkt. 3.3 regulaminu.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

3.1 Z zastrzeżeniem pkt. 1.6 regulaminu, uczestnikiem promocji musi być osoba fizyczna, która
w dniu zgłoszenia do promocji spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada aktywne konto w serwisie TikTok – jeżeli uczestnik nie posiada konta w serwisie TikTok, przed przystąpieniem do promocji musi założyć takie konto zgodnie z regulaminem ww. serwisu (przy czym ustawienia prywatności konta uczestnika powinno umożliwiać organizatorowi przeglądanie publikacji zadania promocyjnego, tj. konto musi mieć charakter otwarty);

b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

c) zapoznała się z treścią regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;

d) ma ukończone 18 lat;

e) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Przez uczestnika rozumie się osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby promocji. Działania polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia takiej osoby z promocji, z uwagi na nieuczciwe i naruszające postanowienia regulaminu działania.

3.2 Zgłoszenie do promocji musi być dokonane w sposób wskazany w regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia spowoduje jego nieważność.

3.3 Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do promocji oświadcza, że:

a) jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zgłasza w rozwiązaniu zadania promocyjnego i dysponuje prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do utworów zgłaszanych w rozwiązaniu zadania promocyjnego;

b) powstałe w związku z promocją utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;

c) wyraża zgodę na nieodpłatne uczestnictwo w promocji w zakresie określonym w regulaminie oraz na nieodpłatne uczestnictwo w działaniach promocyjnych odnoszących się do marki Nature Box przez firmę Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

d) ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec organizatora oraz Henkel Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie za niezgodność z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zwalnia organizatora oraz Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

3.4 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone
w niniejszym regulaminie. W tym celu organizator może żądać (żądaniem skierowanym za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail, który uczestnik podał w formularzu zgłoszeniowym do promocji) od uczestnika złożenia / przesłania dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź przedłożenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w promocji. Uczestnicy mogą zostać zobowiązani przez organizatora do przesłania ww. dodatkowych informacji, dokumentów na adres siedziby organizatora lub na adres poczty elektronicznej organizatora wskazany przez niego w żądaniu. Brak możliwości kontaktu
z uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego zgłoszenia / podejrzanych zgłoszeń uczestnika do promocji. Każdy uczestnik promocji zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”.
W przypadku braku pozytywnej weryfikacji – niespełnienia warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub niespełnienia wszystkich żądań organizatora, w terminie wyznaczonym przez organizatora (nie dłuższym niż 5 dni od daty wysłania żądania przez organizatora) lub próby naruszenia przez uczestnika regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących, organizator może (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego) wykluczyć danego uczestnika z promocji, w tym uczestnik może zostać pozbawiony prawa do nagrody w promocji. W takim przypadku niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.

W przypadku stwierdzenia nieuczciwej ingerencji w systemy organizatora bądź nieuczciwego lub niezgodnego z regulaminem i przepisami prawa wpływu na przebieg promocji, organizator może zgłosić ww. praktykę do odpowiednich organów ścigania.

3.5 Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczestnicy, przystępując do promocji, potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki, które uprawniają ich do udziału w promocji. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy uczestnicy spełniają warunki określone w regulaminie zgodnie
z pkt. 3.3 regulaminu. Niespełnienie warunków wynikających z regulaminu może spowodować wykluczenie danego uczestnika z promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody.
W szczególności przyczyną wykluczenia zgłoszenia z promocji może być:

- naruszenie jakichkolwiek praw i/lub dóbr osobistych osób trzecich związanych treścią zgłoszenia przesłanego przez uczestnika;

- zawarcie przez uczestnika w rozwiązaniu zadania promocyjnego treści sprzecznych z prawem i/lub dobrymi obyczajami, w tym wymienionych w pkt. 2.7 regulaminu.

3.6 W przypadku wykrycia działań uczestnika niezgodnych z regulaminem, próby wpływania na przyznanie nagród w sposób niedozwolony, taki uczestnik będzie pominięty w procesie przyznawania nagród. Uczestnicy wykluczeni mogą nie być informowani o takich decyzjach.

3.7 Uczestnicy, przystępując do promocji, potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki, które uprawniają ich do udziału w promocji.

4. ZGŁOSZENIE DO PROMOCJI

4.1 W celu wzięcia udziału w promocji uczestnik musi:

- zapoznać się z postanowieniami regulaminu,

- wykonać zadanie promocyjne opisane w pkt. 2.7 regulaminu w terminie od dnia 19.05.2022 r. do dnia 19.06.2022 r.,

- zgłosić swój udział w promocji poprzez stronę internetową promocji w terminie od dnia 19.05.2022 r. do dnia 19.06.2022 r.

4.2 Każdy uczestnik, który chce się zgłosić do promocji musi (po wykonaniu zadania promocyjnego
w sposób wskazany w pkt. 2.7 regulaminu) wejść bezpośrednio na stronę internetową promocji, podać link do swojego rozwiązania zadania promocyjnego z serwisu TikTok oraz podać wymagane dane
i złożyć oświadczenia, w tym:

a) podać w formularzu zgłoszeniowym następujące dane uczestnika:

- adres e-mail uczestnika,

- link do rozwiązania zadania promocyjnego z serwisu TikTok uczestnika,

b) zaznaczyć oświadczenia uczestnika o następującej treści:

„Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem promocji „EKO GRA NATURE BOX” wraz
z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”.

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.”.

Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej promocji w terminie wynikającym z postanowień regulaminu, zmniejsza pulę nagród.

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego organizator prosi o dokładne sprawdzenie danych
i informacji zamieszczanych ww. formularzu.

4.3 Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia, uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie zgłoszeń do promocji. Uczestnik promocji otrzyma potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia oraz rejestracji
w bazie zgłoszeń, poprzez wyświetlenie informacji o prawidłowym przyjęciu zgłoszenia na stronie internetowej promocji oraz dodatkowo poprzez otrzymanie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 4.2 regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, powyższej informacji e–mail od organizatora, w kategorii „wiadomości - śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej uczestnika.

4.4 Warunkiem koniecznym do zgłoszenia się do promocji jest posiadanie:

- urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową, np. Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od organizatora niezależnych, np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu,
z którego korzystają uczestnicy,

- aktywnego konta w serwisie TikTok.

5. ZASADY PROMOCJI

5.1 Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w promocji określone w regulaminie,
w szczególności prześlą w terminie prawidłowe zgłoszenie (przed wyczerpaniem się puli nagród), otrzymają nagrodę, o której mowa w pkt. 5.5 regulaminu.

5.2 Jeden uczestnik w ramach swojego udziału w promocji może korzystać wyłącznie z jednego konta w serwisie TikTok. W ramach udziału w promocji z jednego konta w serwisie TikTok nie może korzystać więcej niż jeden uczestnik. Zadanie promocyjne opublikowane za pośrednictwem konta innej osoby, konta firmowego lub konta fikcyjnego nie będzie brało udziału w promocji.

5.3 Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedno rozwiązanie zadania promocyjnego w czasie trwania całej promocji, w tym otrzymać prawo do tylko jednej nagrody w promocji. W przypadku przesłania więcej niż jednego zgłoszenia od jednej osoby, rozpatrywane będzie tylko pierwsze dostarczone do organizatora zgłoszenie (liczy się data wypełnienia formularza zgłoszeniowego). Dotyczy to również sytuacji, w której jeden uczestnik, będzie zgłaszać się podając różne dane i zakwalifikuje się do więcej niż jednej nagrody. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych uczestników, dany uczestnik otrzyma tylko jedną nagrodę.

5.4 Z zastrzeżeniem pkt. 5.2 i pkt. 5.3 regulaminu, za wykonanie zadania promocyjnego oraz wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej promocji, przy spełnieniu pozostałych warunków opisanych niniejszym regulaminem, uczestnikowi przysługuje wyłącznie prawo do jednej nagrody, wskazanej w pkt. 5.5 regulaminu.

5.5 Nagrodą w promocji jest unikalny, alfanumeryczny kod zniżkowy w wysokości XX % maksymalnie do kwoty 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych 00/100) na zakup dowolnych produktów marki Nature Box. Ww. kod należy zrealizować najpóźniej do dnia 30.06.2022 r. w sklepie internetowym Hebe działającym pod adresem: www.hebe.pl.

5.6 Łączna (maksymalna) liczba nagród (pula nagród) w niniejszej promocji wynosi 2.000 (słownie: dwa tysiące) sztuk. Nagrody w promocji są realizowane według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania puli nagród w promocji. Organizator powiadomi o ewentualnym wyczerpaniu puli nagród na stronie internetowej promocji pod adresem: www.natureboxekogra.pl.

5.7 Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody w niniejszej promocji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

5.8 Nagrody zostaną wysłane do uczestników za pośrednictwem wiadomości e-mail na adresy e-mail podane w formularzu dla uczestników do zgodnie z pkt. 4.2 regulaminu, nie później niż do dnia 24.06.2022 r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych, leżących po stronie uczestnika promocji, np. za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, wiadomości e–mail od organizatora z nagrodą, w kategorii „wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej ww. uczestnika. Każdy uczestnik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail z nagrodą od organizatora promocji nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”.

5.9 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących wyłącznie po stronie uczestnika. W szczególności organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika błędnego adresu e-mail. Jeżeli z tego powodu kontakt z uczestnikiem lub wysłanie nagrody nie będzie możliwe, organizator w ww. sytuacji nie odpowiada za brak dostarczenia nagrody na rzecz uczestnika.

6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA PROMOCJI

6.1 Organem dokonującym weryfikacji zgłoszeń oraz decydującym o przyznaniu nagród będzie komisja. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszą promocją.

6.2 Komisja składa się z 3 członków powołanych przez organizatora.

6.3 Komisja podejmując decyzję o przyznaniu nagrody, weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszenia oraz spełnienie pozostałych warunków uczestnictwa zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

6.4 Decyzje komisji są ostateczne. Jednakże zapis ten nie wyłącza dochodzenia przez uczestnika roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym u organizatora lub postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu właściwym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

7. REKLAMACJE

7.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej promocji, uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź.
O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 14.07.2022 r.

7.2 Każda reklamacja powinna zawierać:

- imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika, nr telefonu oraz adres e-mail (podany w zgłoszeniu do promocji),

- dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.

7.3 Reklamacje rozpatruje organizator.

7.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni od dnia wpływu reklamacji do organizatora, nie później jednak niż do dnia 28.07.2022 r. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony przez organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji. O zachowaniu terminu do złożenia odpowiedzi na reklamację decyduje data złożenia przesyłki u operatora pocztowego (data stempla pocztowego).

7.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

8. DANE OSOBOWE

7.1 Współadministratorami danych osobowych uczestników przetwarzanych w ramach niniejszej promocji (dalej jako „Dane Osobowe”) są:

a) Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, zlecający organizację promocji, decydujący o środkach i celach przetwarzania;

b) Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, przyrzekający w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego i jednocześnie organizator promocji.

7.2 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Wszelkie informacje o promocji będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl oraz na stronie internetowej promocji: www.natureboxekogra.pl, a także będą udzielane uczestnikom pod numerem telefonu: (42) 636 90 97 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 17.00 (koszt połączenia zgodnie z cennikiem operatora danego uczestnika).

8.2 Zasady przeprowadzenia promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

8.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą warunków uczestnictwa w promocji. Ogłoszenie tych zmian nastąpi na stronie internetowej promocji.

8.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

8.5 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia promocji.

ORGANIZATOR

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu promocji „EKO GRA NATURE BOX”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w promocji „EKO GRA NATURE BOX”

1. Administrator danych

Współadministratorami danych osobowych uczestników przetwarzanych w ramach promocji „EKO GRA NATURE BOX” (dalej jako „Dane Osobowe”) są:

a) Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, zlecający organizację promocji, współdecydujący o środkach i celach przetwarzania;

b) Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, przyrzekający w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego oraz jako organizator promocji, współdecydujący o środkach i celach przetwarzania.

W dalszej części ww. podmioty będą zwane łącznie „ Współadministratorami”. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”. Współadministratorzy w drodze wspólnych uzgodnień ustalili, zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. Zasadnicza treści tych uzgodnień jest dostępna poprzez kontakt ze Współadministratorami, w sposób opisany w pkt. 7 Informacji.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych


Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:

a) Organizacji i realizacji promocji w tym przyjmowania zgłoszeń, weryfikacji uprawnień do otrzymania nagrody zgodnie z regulaminem promocji;

b) Wydania nagród uczestnikom promocji;

c) Realizacji obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych
i przepisów o rachunkowości;

d) Rozpatrywania reklamacji uczestników promocji;

e) Przeprowadzenia analizy statystycznej dokonanej na podstawie uzyskanych odpowiedzi
z ankiety udostępnionej w formularzu rejestracyjnym;

f) Obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez współadministratora danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c, lit. f RODO:

a) wywiązanie się z obowiązków prawnych wynikających z przepisów w zakresie prowadzenia rachunkowości, przepisów podatkowych, sprawozdawczości oraz przepisów dot. przyrzeczenia publicznego wynikającego z Kodeksu cywilnego,

b) prawnie usprawiedliwiony interes – realizacja i organizacja promocji w tym
w szczególności: przyjmowanie zgłoszeń, rozpatrywanie zgłoszeń, przyznawanie nagród oraz rozpatrywanie reklamacji i związanych z nimi roszczeń uczestników promocji,

c) przeprowadzenia analizy statystycznej, o której mowa w punkcie e powyżej.

3. Odbiorcy Danych Osobowych

a) Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Współadministratorów,
a także usługodawcy w związku z organizacją i realizacją promocji
którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji ww. usług. Dane uczestników mogą być udostępniane: podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których gromadzone są dane osobowe uczestników promocji, podmiotom realizującym wykonanie/wydanie nagrody, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym współadministratora danych osobowych prawnie i księgowo. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby,
w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania
i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

4. Okres przechowywania Danych Osobowych

Dane osobowe uczestników, którym nie została przyznana nagroda będą przechowywane przez okres trwania promocji (w tym także postępowań reklamacyjnych), a następnie nie dłużej niż przez 1 rok od zakończenia promocji. Dane osobowe uczestników promocji, którym została przyznana nagroda będą przechowywane dodatkowo przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa dla celów podatkowych i celów sprawozdawczości (czyli 5 lat od upływu roku, w którym została zakończona promocja, chyba, że prawodawca postanowi inaczej).

W przypadku zgłoszenia roszczenia przez daną osobę, okres przechowywania i przetwarzania jej danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia
i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.

5. Zasady gromadzenia Danych Osobowych

Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w promocji. uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie uczestnika z udziału w promocji, w tym pozbawienie prawa do nagrody.

Dane osobowe uczestników promocji nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Współadministratorów
z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i art. 16 RODO),

b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych
w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),

c) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane
w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów, o których mowa w punkcie 2 (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

7. Dane kontaktowe

Na mocy uzgodnień Współadministratorów rolę punktu kontaktowego dla osób, których dotyczą Dane Osobowe pełni Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź .
W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się na adres e-mail: biuro@smolar.pl.

Korespondencję papierową należy natomiast wysyłać na adres siedziby Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne