Voucher

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Voucher o wartości 10 zł
 na zakupy w drogeriach stacjonarnych Hebe i na hebe.pl”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Voucher o wartości 10 zł na zakupy w drogeriach stacjonarnych Hebe i na hebe.pl” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).
 3. Akcja Promocyjna prowadzona jest we wszystkich drogeriach stacjonarnych sieci Hebe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”), a także w sklepie internetowym hebe.pl.
 4. Voucher można otrzymać zasadach określonych niniejszym Regulaminem w dniu 10.02.2020 r. (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”) i zrealizować w drogeriach stacjonarnych Hebe i w sklepie internetowym hebe.pl.
 5. Realizacja Voucherów otrzymanych w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej jest możliwa wyłącznie od 10.02.2020 r. do dnia 14.02.2020 r. (dalej jako „Czas Wykorzystania Vouchera”).

§ 2. Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być klient posiadający Kartę Hebe, który otrzymał sms z zasadami promocji oraz numerem Vouchera o wartości 10 zł, do wykorzystania wyłącznie w Czasie Wykorzystania Vouchera (dalej jako „Voucher”). Zasady wykorzystania Vouchera określone są w § 3.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wielokrotnego skorzystania z promocji. Uczestnik w trakcie trwania Akcji Promocyjnej może otrzymać maksymalnie jeden Voucher.
 3. Voucher stanowi trzynastocyfrowy kod otrzymany za pośrednictwem sms wraz z informacją na temat tej Akcji Promocyjnej. 
 4. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
 5. Numer vouchera należy zachować.

§ 3. Zasady Wykorzystania Vouchera

 1. Uczestnik może wykorzystać otrzymany Voucher wyłącznie w Czasie Wykorzystania Vouchera.
 2. Voucher można wykorzystać wyłącznie na jednorazowe zakupy produktów (z zastrzeżeniem ustępów poniżej) 
  1. W drogeriach stacjonarnych Hebe za kwotę wyższą niż wartość Vouchera o co najmniej 10 zł (kwota do zapłaty po użyciu Vouchera o wartości 10 zł musi być większa bądź równa 10 zł). Dla przykładu: Uczestnik, który posiada jeden Voucher o wartości 10 zł może go zrealizować dokonując jednorazowego zakupu za kwotę co najmniej 20 zł.
  2. W sklepie internetowym hebe.pl za kwotę wyższą niż wartość Vouchera o co najmniej 15 zł (kwota do zapłaty po użyciu Vouchera o wartości 10 zł musi być większa bądź równa 15 zł). Dla przykładu: Uczestnik, który posiada jeden Voucher o wartości 10 zł może go zrealizować dokonując jednorazowego zakupu za kwotę co najmniej 25 zł.
 3. Voucher będzie możliwy do wykorzystania podczas transakcji z użyciem Karty Lojalnościowej Hebe w drogeriach stacjonarnych Organizatora działających pod marką Hebe lub po zalogowaniu się w sklepie internetowym na hebe.pl.
 4. W ramach jednorazowej transakcji (na jednym paragonie) Uczestnik może wykorzystać tylko jeden Voucher.
 5. Voucher można wykorzystać wyłącznie w całości w ramach jednorazowej transakcji – przy wykorzystaniu niepełnej kwoty pozostała część wartości vouchera przepada.
 6. Voucher można wykorzystać wyłącznie jeden raz. 
 7. Warunkiem wykorzystania Vouchera jest:
  1. W drogeriach stacjonarnych Hebe użycie Karty Lojalnościowej Hebe (podanie jej numeru lub numeru telefonu, na który jest założona lub zeskanowanie jej kodu z Aplikacji Hebe) oraz podyktowanie otrzymanego numeru Vouchera kasjerowi przed dokonaniem wyboru płatności za zakupy. Voucher zostanie wprowadzony do systemu przez kasjera w Drogerii Hebe.
  2. W sklepie internetowym hebe.pl zarejestrowanie lub zalogowanie się w sklepie internetowym na hebe.pl oraz przepisanie otrzymanego numeru Vouchera w odpowiednim okienku podczas transakcji zakupów internetowych. 
 8. Voucher niewykorzystany w Czasie Wykorzystania Vouchera ulega umorzeniu.

§ 4. Reklamacje

 1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z niniejszym Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:
  1. pocztą elektroniczną na adres:  bok@drogeriahebe.eu
  2. pisemnie na adres: ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa.
 4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.
 7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.
 9. Składający reklamację może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przykładowymi sposobami są:
  1. Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Szczegółowa informacja co do procesu składania wniosku dostępna jest na stronach właściwych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej. 
  2. Zwrócenie się do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Informację o procesie składania reklamacji i danych kontaktowych rzeczników konsumentów można uzyskać pod adresem:  https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php
  3. Zwrócenie się do organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
  4. Skorzystanie z informacji zawartych na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej, pod adresem:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Regulaminie drogerii internetowej Hebe (w przypadku zakupów w drogerii internetowej Hebe) lub przez właściwy sąd powszechny.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.02.2020 r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne