Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Kup Produkt Garett Beauty w Hebe i odbierz voucher o wartości do 150 zł”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Kup Produkt Garett Beauty w Hebe i odbierz voucher o wartości do 150 zł” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).

3. Fundatorem nagród jest Garett sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Targowa 18/1314,25 -520 Kielce zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach , X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000943657, NIP: 9591956774, kapitał zakładowy 100000 (dalej „Fundator”).

4. Fundator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

5. Akcja Promocyjna prowadzona jest na stronie internetowej www.hebe.pl

6. Voucher można otrzymać przy zakupach na zasadach określonych niniejszym Regulaminem w dniach od 08.08.2022 r. do dnia 28.08.2022 r. (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”)

7. Voucher otrzymuje klient drogą elektroniczną w terminie 21 dni od dnia dokonania zakupu produktu objętego promocją.

8. Realizacja Voucherów wydawanych w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej jest możliwa wyłącznie od 01.09.2022 do 31.12.2022 (dalej jako „Czas Wykorzystania Vouchera”).

9. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 847).

§ 2. Zasady Akcji Promocyjnej

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każdy klient który dokona zakupu produktu Garett Beauty biorącego udział w akcji „Kup Produkt Garett Beauty w Hebe i odbierz voucher o wartości do 150 zł” na stronie www.hebe.pl

2. Uczestnikowi przysługuje prawo do wielokrotnego skorzystania z promocji. Uczestnik w trakcie trwania Akcji Promocyjnej może otrzymać dowolną ilość Voucherów.

3. Voucher przesyłany jest drogą elektroniczną na adres-email klienta, który został podany przy realizowaniu zamówienia.

4. Voucher stanowi formę elektroniczną, na którym wskazana jest wartość 50 zł, 100 zł lub 150 zł.

5. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.

6. Voucher nie zostanie przyznany Klientowi, który dokona zakupu produktu Garett Beauty biorącego udział w Akcji Promocyjnej, a następnie odstąpi od umowy sprzedaży.

7. Akcja Promocyjna nie łączy się w okresie jego trwania z innymi ofertami, promocjami, konkursami lub akcjami specjalnymi organizowanymi przez Organizatora, chyba, że regulamin danej oferty, promocji, konkursu lub akcji specjalnej stanowi inaczej.

§ 3. Zasady Wykorzystania Vouchera

1. Voucher można wykorzystać wyłącznie na jednorazowe zakupy produktów (z zastrzeżeniem ustępów poniżej) za kwotę wyższą niż wartość Vouchera o co najmniej 15zł:

· kwota do zapłaty po użyciu Vouchera o wartości 50 zł musi być większa bądź równa 65 zł,

· kwota do zapłaty po użyciu Vouchera o wartości 100 zł musi być większa bądź równa
115 zł,

· kwota do zapłaty po użyciu Vouchera o wartości 150 zł musi być większa bądź równa 165 zł).

2. Voucher będzie możliwy do wykorzystania podczas transakcji w sklepie internetowym www.hebe.pl .

3. W ramach jednorazowej transakcji (na jednym paragonie) Uczestnik może wykorzystać tylko jeden Voucher.

4. Voucher można wykorzystać wyłącznie w całości w ramach jednorazowej transakcji – przy wykorzystaniu niepełnej kwoty pozostała część wartości vouchera przepada.

5. Voucher można wykorzystać wyłącznie jeden raz w Czasie Wykorzystania Vouchera.

6. Warunkiem wykorzystania Vouchera jest wpisanie kodu z vouchera przy finalizacji transakcji w sklepie internetowym www.hebe.pl.

7. Voucher niewykorzystany w Czasie Wykorzystania Vouchera ulega umorzeniu (przepada).

§ 4. Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z niniejszym Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 60 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona: pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu, pisemnie na adres: ul. ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r., w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, a także wydania Voucherów oraz rozstrzygnięcia reklamacji i ewentualnego rozliczenia podatku. Podstawą przetwarzania danych osobowych wynikającego z uczestnictwa w Akcji Promocyjnej jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, NIP: 2090001776. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw Uczestnika Akcji Promocyjnej związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych zostały zawarte w klauzuli informacyjnej – Załącznik nr 2 do Regulaminu.

10.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Regulaminie drogerii internetowej Hebe (w przypadku zakupów w drogerii internetowej Hebe) lub przez właściwy sąd powszechny.

5. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu wyłącznie w przypadku ważnych przyczyn, tj. z powodu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, zmiany danych identyfikujących Organizatora, zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez Organizatora, zmian przepisów prawa wpływających na zasady przeprowadzenia Konkursu pod warunkiem, że jest to uzasadnione celem Akcji Promocyjnej lub nie naruszy praw nabytych przez Uczestników i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji Promocyjnej. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona na stronie Organizatora https://www.hebe.pl.

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 08.08.2022 r.

7. Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne