Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„TESTUJ NOWOŚCI W HEBE”


§1

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:

1.AKCJA – akcja promocyjna, odbywająca się w okresie 27.07.2023 – 11.09.2023 r., przeznaczona dla klientów Drogerii Sieci Hebe,umożliwiająca jej Uczestnikom odebranie Nagrody Gwarantowanej za spełnienie warunków udziału w Akcji.

2. ORGANIZATOR NAV agency sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 3, 02-677 Warszawa, NIP 5213863437, KRS 0000781701. Organizator działa na zlecenie Fundatora.

3. FUNDATOR – fundator Nagród w Akcji:
NIVEA Polska sp. z o.o.z siedzibą w Poznaniu, ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000293724, NIP 777-00-02-866, REGON 630007112, o kapitale zakładowym w wysokości 4.653.537,00 złotych.

4. NAGRODA – świadczenie przyznawane przez Organizatora Laureatom na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

5. REGULAMIN – niniejszy Regulamin. Uczestnik przez zgłoszenie swojego udziału w Akcji potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem.

6. SKLEP – punkt sprzedaży Produktów Promocyjnych biorących udział w Akcji, na terenie Polski, należący do Sieci Drogerii Hebe (w tym sklep internetowy pod adresem www.hebe.pl ).

7. ZAKUP PROMOCYJNY każdy jednorazowy zakup dwóch Produktów Promocyjnych na jednym Dowodzie Zakupu. Zakup Promocyjny powinien być dokonany w dowolnym Sklepie w okresie od dnia 27.07.2023r. do dnia 09.08.2023 r. i udokumentowany Dowodem Zakupu. Wybór Sklepu, w którym Uczestnik dokona Zakupu Promocyjnego jest dobrowolny i w żaden sposób nie wpływa na warunki uczestnictwa w Akcji.

8. PRODUKT PROMOCYJNY – wszystkie dostępne w asortymencie Sklepów produkty marki NIVEA przeznaczone do pielęgnacji twarzy, oczyszczania twarzy, balsamy do ciała, mleczka do ciała, z wyłączeniem kremów uniwersalnych NIVEA Creme i NIVEA Soft.

9. UCZESTNIK AKCJI – osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, zamieszkała w Polsce, konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, która bierze udział w Akcji. W Akcji nie mogą brać udziału osoby bliskie dla pracowników lub współpracowników Organizatora, właściciela Sklepu lub Fundatora, przez które rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo rodziców, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. Uczestnikiem Akcji nie mogą być również pracownicy lub współpracownicy Organizatora, Sklepu lub Fundatora.

10.LAUREAT –osoba, której została przyznana Nagroda w Akcji.

11. ZGŁOSZENIE – Zgłoszenie przez Stronę zawierające potwierdzenie udziału w Akcji, opisane w §2 Regulaminu.

12.STRONA– serwis internetowy pod adresem www.nivea.pl/testujwhebe, na którym prowadzona jest Akcja. Korzystanie ze strony jest bezpłatne, jednak wymaga dostępu do Internetu.

13. DOWÓD ZAKUPU – dowód dokonania Zakupu Promocyjnego uprawniający Uczestnika do odbioru Nagrody. Dowód zakupu w postaci wydruku z kasy fiskalnej, na potrzeby niniejszej Akcji, powinien być czytelny i zawierać dane adresowe Sklepu, w którym Uczestnik dokonał Zakupu Promocyjnego. W Akcji dopuszcza się także faktury VAT wystawione na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej (faktury bez NIP nabywcy). Dowodem Zakupu w rozumieniu Regulaminu nie jest paragon niefiskalny, potwierdzenie zapłaty z terminala kart płatniczych ani potwierdzenie dokonania zamówienia w sprzedaży internetowej.

14.NUMER DOWODU ZAKUPU– ciąg cyfr i/lub liter, znajdujący się w prawej górnej części Dowodu Zakupu, poniżej danych Sklepu a powyżej listy zakupów na Dowodzie Zakupu.

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

1. Akcja trwa w dniach 27.07 – 11.09.2023 r. i jest podzielona na dwa etapy:

a. Etap I: od 27.07 – 09.08.2023 r.(okres, w którym można dokonywać Zakupu Promocyjnego i rejestrować Zgłoszenia) lub do wyczerpania zapasów Nagród, o którym mowa w ust. 8 poniżej.

b. Etap II: od 19.08.2023 do 11.09.2023 (okres, w którym Laureaci mogą dokonywać odbioru Nagród).

2. Każda osoba, która chce wziąć udział w Akcji, powinna w okresie trwania Etapu I:

a. Dokonać Zakupu Promocyjnego,

b. Zachować Dowód Zakupu,

c. W przypadku Dowód Zakupu w postaci wydruku z kasy fiskalnej – wykonać czytelne i wyraźne zdjęcie lub skanDowodu Zakupu. Zdjęcie rejestrowane w ramach Akcji musi być w formacie jpg lub png, o rozmiarze pliku nie większym niż 8 MB.

d. Zarejestrować Dowód Zakupu w formularzu na Stronie, podając jednocześnie:

i. Adres e-mail,

ii. Numer telefonu,

iii. Numer rejestrowanego Dowodu Zakupu,

iv. Datę dokonania Zakupu Promocyjnego (zgodną z datą widniejącą na Dowodzie Zakupu),

v. Nazwę Sklepu, w którym Uczestnik chce dokonać odbioru Nagrody.

e. Wybrać, którą Nagrodę chce otrzymać.

f. Złożyć, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól na Stronie, następujących oświadczeń:

i. Oświadczam, że mam ukończone 18 lat,

ii. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Akcji,

iii. Oświadczam, że nie jestem osobą wykluczoną z udziału w Akcji na podstawie §1 ust. 9 Regulaminu,

iv. Przystępując do Akcji, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów jej realizacji. Zostałem/łam poinformowany/a o zasadach przetwarzania opisanych w §4 Regulaminu, w tym o przysługujących mi prawach.

3. Po spełnieniu warunków opisanych w ust. 2 powyżej, osoba dokonująca Zgłoszenia staje się Uczestnikiem.

4. W ciągu 48h w dni robocze, Organizator dokona weryfikacji Dowodu Zakupu zgłoszonego przez Uczestnika. Weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy:

a. Dowód Zakupu nie został użyty wcześniej,

b. Dowód Zakupu pochodzi ze Sklepu,

c. Dowód Zakupu został wystawiony w czasie trwania Etapu I Akcji,

d. Dowód Zakupu dokumentuje dokonanie Zakupu Promocyjnego.

5. W zależności od wyniku weryfikacji, Organizator nada Zgłoszeniu jeden z możliwych statusów:

a. Zaakceptowany – oznacza on pomyślny przebieg weryfikacji i potwierdza prawo Uczestnika do Nagrody,

b. Warunkowy – oznacza on, że na podstawie dołączonej przez Uczestnika w Zgłoszeniu kopii Dowodu Zakupu nie jest w stanie podjąć wiążącej decyzji. Status warunkowy nadawany jest Zgłoszeniom, w których:

i. Dowód Zakupu jest nieczytelny (np. nieostry) lub jego zdjęcie/skan nie obejmuje niezbędnych do weryfikacji danych (nazwa Sklepu, data Zakupu Promocyjnego, pozycje dokumentujące zakup Produktów Promocyjnych, numer Dowodu Zakupu),

ii. Załączone przez Uczestnika zdjęcie/skan nie jest zdjęciem/skanem Dowodu Zakupu (np. omyłkowo dodane zdjęcie czegoś zupełnie innego),

iii. Autentyczność Dowodu Zakupu będzie wątpliwa.

iv. Organizator poweźmie podejrzenie, że Zakup Promocyjny został zwrócony do Sklepu po zarejestrowaniu Zgłoszenia przez Uczestnika.


W przypadku nadania Zgłoszeniu statusu Warunkowego z powodów i. – ii. powyżej, Organizator w wiadomości e-mail wezwie Uczestnika do przesłania prawidłowego zdjęcia/skanu Dowodu Zakupu w ciągu 48h od momentu wysłania tego wezwania, pod rygorem utraty prawa do Nagrody przez Uczestnika.

W przypadku nadania Zgłoszeniu statusu Warunkowego z powodu iii. – iv. powyżej, Organizator wezwie Uczestnika do przesłania drogą pocztową lub kurierską oryginału Dowodu Zakupu na wskazany w powiadomieniu adres, w ciągu 7 dni kalendarzowych (decyduje data wpływu do Organizatora) pod rygorem utraty prawa do Nagrody przez Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do nie zwrócenia Dowodu Zakupu Uczestnikowi bez jego wyraźnego żądania, a w przypadku wyrażenia takiego żądania – do zwrotu Dowodu Zakupu w terminie nawet do 3 miesięcy od daty zgłoszenia takiego żądania.

c. Odrzucony – oznacza on negatywny wynik weryfikacji Dowodu Zakupu przez Organizatora. Status taki nadawany jest Zgłoszeniom, w których:

i. Dowód Zakupu został wykorzystany wcześniej przez tego samego lub innego Użytkownika,

ii. Organizator będzie miał pewność, że Dowód Zakupu nie jest autentyczny,

iii. Dowód Zakupu będzie wystawiony przed startem Akcji,

iv. Dowód Zakupu nie będzie dokumentował dokonania Zakupu Promocyjnego w sposób nie pozostawiający wątpliwości,

v. Organizator uzyska pewność, że Zakup Promocyjny został zwrócony do Sklepu,

vi. Uczestnik, mimo wezwania, nie spełni któregokolwiek z warunków akceptacji Zgłoszenia, któremu nadano status „Warunkowy”.

6. W każdym przypadku, niezależnie od nadanego statusu Zgłoszenia, Uczestnik zostanie natychmiastowo powiadomiony o statusie weryfikacji i ewentualnych dalszych krokach drogą e-mailową, na adres podany przez niego przy Zgłoszeniu.

7. Nagrody, do których Uczestnicy utracili prawo na podstawie ust. 5c powyżej, wracają do puli dostępnych Nagród, o ile moment utrata prawa do Nagrody nastąpi przed datą zakończenia Akcji.

8. Nagrodami w Akcji są:

a. Cellular Luminous 630® Anti-age serum 2w1 na przebarwienia i zmarszczki 30 ml, o wartości 99,99 zł/brutto. Liczba dostępnych Nagród tego typu wynosi 1000 szt.

b. Żel do ciała NIVEA Q10 ujędrniający + antycellulitowy 200 ml owartości 33 zł brutto. Liczba dostępnych Nagród tego typu wynosi 1000 szt.

9. Na Stronie dostępny będzie aktualizowany na bieżąco licznik dostępnych Nagród każdego typu.

10. Uczestnik samodzielnie dokonuje wyboru Nagrody, zgodnie z ust. 2e powyżej.

11. W przypadku wyczerpania puli dostępnych Nagród danego typu, ich wybranie będzie niemożliwe. Uczestnik powinien wybrać w takim przypadku Nagrodę drugiego typu. Jeżeli licznik Nagród obu typów będzie wskazywał 0, udział w Akcji stanie się niemożliwy.

12. Po dokonaniu Zgłoszenia, Uczestnik nie ma możliwości zmiany decyzji co do adresu Sklepu stacjonarnego, w którym chce odebrać Nagrodę ani co do wybranego typu Nagrody.

13. Każdy Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji i odebrać dowolną liczbę Nagród, limitowaną jedynie spełnieniem warunków uczestnictwa w Akcji oraz ogólnie dostępną ilością Nagród.

14. Nagrody zostaną dostarczone do Sklepów stacjonarnych w terminie do 18.08.2023 r. Uczestnicy zostaną poinformowani e-mailowo o możliwości odbioru Nagród.

15. Aby odebrać Nagrodę, po otrzymaniu ww. powiadomienia, Uczestnik powinien w czasie trwania Etapu II Akcji:

a. Udać się do Sklepu, który wskazał na etapie dokonywania Zgłoszenia,

b. Poinformować obsługę Sklepu o chęci odbioru Nagrody z Akcji „Testuj nowości w Hebe”,

c. Podać obsłudze Sklepu swój numer telefonu (ten sam, który Uczestnik podał przy dokonywaniu Zgłoszenia),

d. Złożyć podpis pod protokołem odbioru Nagrody.

16. Jeżeli Uczestnik zyskał prawo do odbioru więcej niż jednej Nagrody, opisaną powyżej w ust. 15 procedurę powtarza się dla każdej z Nagród.

§3

REKLAMACJE

1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w Regulaminie lub w formie elektronicznej, na adres help@navagency.com.

2. Reklamacja dotycząca przebiegu Akcji powinna zawierać adres korespondencyjny składającego reklamację, imię i nazwisko, datę wystąpienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności, jak również opis roszczenia, jakiego domaga się osoba składająca reklamację.

3. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 dni od daty zakończenia Etapu II Akcji (decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje wniesione po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

4. Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu jej zasadności i wyjaśnienia przyczyn uzasadniających złożenie reklamacji.

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności, czas na jej rozpatrzenie może ulec stosownemu przedłużeniu, o czym osoba składająca reklamację zostanie o tym poinformowana w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną.

6. Złożenie reklamacji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§4

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) Uczestników przetwarzanych w związku z Akcją jest NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych (ADO): nr telefonu: +48 61 87 46 100, mail: IDO@beiersdorf.com dostępne na stronie internetowej: https://www.nivea.pl/o-nas/metryczka

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować ws. dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pisząc na adres IDO@beiersdorf.com.

3. Administrator informuje, że przetwarzanie danych osobowych w Akcji zostanie powierzone Organizatorowi – NAV agency sp. z o.o. , główny adres prowadzonej działalności gospodarczej: Warszawa, ul. Taśmowa 3, 02-677, z którą została zawarta umowa o powierzeniu danych osobowych Uczestników oraz podmiotowi świadczącemu wsparcie techniczne Akcji czyli GoldenSubmarine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu (61-626), przy ul. Szelągowskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000489569, numer NIP: 779-232-38-33, numer REGON: 300684897.

4. W ramach Akcji, w odniesieniu do jej Uczestników, przetwarzane będą następujące dane osobowe:

a. Numer telefonu,

b. Adres e-mail,

c. Numer IP.

5. Dodatkowo, przetwarzane mogą być dane osobowe osób, które złożyły reklamację, w zakresie:

a. Imienia i nazwiska

b. Adresu e-mail (jeżeli Uczestnik wybierze taką formę komunikacji w sprawie reklamacji)

c. Adresu korespondencyjnego (jeżeli Uczestnik wybierze taką formę komunikacji w sprawie reklamacji)

d. Innych danych dobrowolnie przez Uczestnika udostępnionych.

6. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), Administrator informuje Uczestników Akcji, iż:

a. dane osobowe będą przetwarzane w celu:

i. realizacji Akcji, w tym komunikacji z Uczestnikiem, na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Zgoda jest wyrażana za pomocą wyraźnego działania potwierdzającego, tj. poprzez wyrażenie zgody, o której mowa w §2 ust. 2 pkt f ppkt iv,

ii. w celach reklamacyjnych w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w §3 Regulaminu (realizacja prawnie uzasadnionych interesów - art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),

iii. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

b. prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość obrony i/lub dochodzenie jego roszczeń w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa § 3 Regulaminu;

c. dane osobowe będą powierzone do przetwarzania na rzecz innych podmiotów, przy pomocy których będzie realizowana Akcja, wyłącznie w związku z tą Akcją, w szczególności Organizatorowi, podmiotom świadczącym usługi informatyczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), usługi księgowe; dane mogą być również udostępnione podmiotom świadczącym usługi prawne oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; w żadnym wypadku dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) ani organizacji międzynarodowej;

d. dane będą przechowywane przez okres trwania Akcji, określony w §1 ust 1 Regulaminu, a w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w §3 Regulaminu, także w zakresie i przez okres realizacji postępowania reklamacyjnego;

e. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres Administratora podany w ust. 1 powyżej lub adres e-mail IDO@beiersdorf.com ;

f. Uczestnik może w każdym momencie wycofać zgodę (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody). Zgodę można wycofać poprzez: wysłanie swego żądania listem poleconym na adres Administratora podany w ust. 1 powyżej lub adres e-mail IDO@beiersdorf.com. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją dalszego udziału w Akcji. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego o którym mowa w §3 Regulaminu, Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych Uczestnika w zakresie niezbędnym do merytorycznego rozpatrzenia żądania Uczestnika, niezależnie od wycofania zgody;

g. Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2), w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu;

h. podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Akcji lub rozpatrzenia reklamacji;

i. dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem nie dochodzi do zawarcia jakiejkolwiek umowy w związku z Akcją, a Regulamin ma charakter przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy prawa na terytorium RP.

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z przeprowadzeniem Akcji będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie ustalona w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Regulamin udostępniany będzie na stronie www.navagency.com , na Stronie oraz w siedzibie Organizatora.

5. Organizator udostępnia Uczestnikom infolinię e-mailową oraz telefoniczną. Adres e-mail infolinii to help@navagency.com, a numer telefonu to 533 626 642. Koszt połączenia z infolinią jest zależny od taryfy, jaką posiada osoba kontaktująca się z infolinią. Numer telefonu infolinii to zwykły numer GSM, nie należący do numeracji Premium. Infolinia obsługuje zapytania w dni robocze, w godzinach 9.00 – 17.00.

6. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227).

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne