Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„-20% na zakupy produktów Hebe Professional z bonem Sodexo”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „-20% na zakupy produktów Hebe Professional z bonem Sodexo” (dalej jako „Akcja Promocyjna”) dotyczącej kuponu Sodexo, na którym znajduje się informacja o możliwości otrzymania 20% rabatu na kupowane produkty Hebe Professional (dalej jako „Kupon Sodexo”) wydanego przez Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o. o. (dalej jako „Sodexo”), polegającej na otrzymaniu 20% rabatu na kupowane produkty Hebe Professional. Szczegółowe zasady Akcji Promocyjnej określone zostały w dalszej części Regulaminu.
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie przy ulicy Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP 209-00-01-776, kapitał zakładowy w kwocie 50.000.000 PLN – właściciel Drogerii Hebe, zwany dalej „Organizatorem”.

§ 2. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

 1. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich drogeriach stacjonarnych sieci Hebe w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”).
 2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 stycznia 2020r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania zapasów produktów objętych Akcją Promocyjną, (zwany dalej „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).
 3. Niezależnie od zasad określonych Regulaminem, szczegółowe zasady realizacji Kuponów określone są w regulaminie korzystania z kuponów Sodexo dostępnym na www.DlaCiebie.sodexo.pl, regulaminie korzystania z kuponów Sodexo umieszczonym na hebe.pl oraz na poszczególnych Kuponach. Kupony muszą być realizowane w zgodzie ze wskazanymi powyżej zasadami oraz regulaminami.

§ 3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba, posiadająca ważny, oryginalny (zgodny ze wzorem Sodexo), niezniszczony, czytelny (z możliwym do zeskanowania kodem) Kupon Promocyjny Sodexo, która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona jednorazowego zakupu dowolnych produktów Hebe Professional i przed dokonaniem płatności wręczy kasjerowi Kupon Promocyjny Sodexo w celu zeskanowania kodu w sposób określony poniżej.
 2. Warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej jest okazanie kasjerowi Drogerii Hebe w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej ważnego, oryginalnego (zgodnego ze wzorem Sodexo), niezniszczonego, czytelnego (z możliwym do zeskanowania kodem) Kuponu Promocyjnego Sodexo przed dokonaniem płatności za zakupy produktów Hebe Professional. Kupon Promocyjny Sodexo zostanie odebrany i zeskanowany przez kasjera w drogerii Hebe. Zrealizowany Kupon Promocyjny Sodexo nie zostanie zwrócony Uczestnikowi.
 3. W ramach Akcji Promocyjnej przy dokonaniu jednorazowego zakupu dowolnego/ych produktu/ów z serii Hebe Professional, z użyciem Kuponu Promocyjnego Sodexo na zasadach określonych Regulaminem, Uczestnik na tak kupowane produkty Hebe Professional otrzyma rabat w wysokości 20%. Lista indeksów wchodzących w akcję znajduje się w Załączniku nr. 1 .
 4. W ramach Akcji Promocyjnej Uczestnik może otrzymać w ramach jednego zakupu wyłącznie jeden rabat 20%, niezależnie od ilości użytych Kuponów Promocyjnych Sodexo.
 5. Kupony Promocyjne Sodexo nie podlegają wymianie na gotówkę.
 6. Rabat jest naliczany od ceny regularnej produktów z serii Hebe Professional.
 7. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi dotyczącymi produktów z serii Hebe Professional określonych w Załączniku nr 1. W przypadku zapłacenia Kuponem Promocyjnym Sodexo, w ramach Akcji Promocyjnej, za produkty Hebe Professional będące przedmiotem innych akcji promocyjnych Uczestnik otrzyma albo rabat 20% wynikający z Kuponu Promocyjnego Sodexo albo rabat wynikający z innej akcji promocyjnej, zależnie od tego, który rabat będzie wyższy.

§ 4. REKLAMACJE

 1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja produktów zakupionych w ramach Akcji Promocyjnej powinna odbywać według zasad dotyczących reklamowania produktów, opisanych w Regulaminie sklepu internetowego Hebe, znajdującego się na stronie: www.hebe.pl. 
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej. 
 3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona: 
 4. pocztą elektroniczną na adres:  bok@drogeriahebe.eu
 5. pocztą na adres ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa, 
 6. Składający reklamację powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 
 7. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów, w wyniku których skorzystał z Akcji Promocyjnej.
 8. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony. 
 9. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 10. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie procedury reklamacyjnej i zgodnie z przepisami RODO. Składający reklamację może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przykładowymi sposobami są:
 11. Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Szczegółowa informacja co do procesu składania wniosku dostępna jest na stronach właściwych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej. 
 12. Zwrócenie się do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Informację o procesie składania reklamacji i danych kontaktowych rzeczników konsumentów można uzyskać pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php
 13. Zwrócenie się do organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
 14. Skorzystanie z informacji zawartych na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej, pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na www.DlaCiebie.sodexo.pl i na hebe.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz regulaminami wskazanymi w §2 ust. 3 stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub zakończenia Akcji Promocyjnej w trakcie obowiązywania Akcji Promocyjnej, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte na podstawie Regulaminu w dotychczasowej treści będą w pełni respektowane. O zmianach Regulaminu Organizator poinformuje na stronie www.DlaCiebie.sodexo.pl oraz na hebe.pl. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia opublikowania na stronie hebe.pl.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2020 r.

Załącznik nr 1

HEBE PROF PĘDZEL DO POMADKI DO UST L01

HEBE PROF SZCZOTECZKA DO BRWI I RZĘS E07

HEBE PROF PĘDZEL DO SMOKY EYES E06

HEBE PROF PĘDZEL D/ROZCIERANIA CIENI E05

HEBE PROF PĘDZEL DO APLIAKCJI CIENI E04

HEBE PROF PĘDZEL DO CIENI E03

HEBE PROF PĘDZEL DO CIENI KREMOWYCH E02

HEBE PROF PĘDZEL DO KRESEK E01

HEBE PROF PĘDZEL DO KONTUROWANIA F10

HEBE PROF PĘDZEL WIELOFUNKCYJNY F09

HEBE PROF pędzel do kremów BB i CC F08

HEBE PROF PĘDZEL DO RÓŻU I BRONZERA F02

HEBE PROF PĘDZEL DO ROZŚWIETLACZA F04

HEBE PROF PĘDZEL DO PUDRÓW F05

HEBE PROF PĘDZEL DO PUDRÓW F01

HEBE PROF PĘDZEL DO PODKŁ. PŁYNNYCH F03

HEBE PROF pędzel do podkł. płynnych F07

HEBE PROF PĘDZEL DO BRONZERA F06

HEBE PROF APLIKATORY DO CIENI, 5SZT

HEBE PROF GĄBKA DO MAKIJAŻU 3D/FIOLETOWA

HEBE PROF PILNIK DO PAZNOKCI 12,5CM     180

HEBE PROF POLERKA BLOK DO PAZNOKCI

HEBE PROF TARKA DO STÓP

HEBE PROF TARKA DO STÓP DREWNIANA

HEBE PROF PILNIK SZKLANY 240

HEBE PROF PILNIK MINERALNY

HEBE PROF PILNIK D/PAZNO SR PRO 100/180

HEBE PROF ZALOTKA DO RZĘS

HEBE PROF PUMEKS

HEBE PROF PUSZEK DO PUDRU

HEBE PROF BIBUŁKI MATUJĄCE, 50SZT

HEBE PROF SEPARATORY DO PEDICURE, 2SZT

HEBE PROF JAPONKI DO PEDICURE

HEBE PROF PATYCZKI DO MANICURE, 5SZT

HEBE PROF TEMPERÓWKA D/KREDEK Z CZYŚCIK

HEBE PROF APARAT D/PEDICURE+OSTRZA/10SZT

HEBE PROF APLIKATORY DO CIENI, 4SZT

HEBE PROF LUSTERKO POWIĘKSZAJĄCE, MAŁE

HEBE PROF WYCINACZ DO SKÓREK

HEBE PROF OSŁONKI NA PĘDZLE, 5SZT

HEBE PROF CĄŻKI DO SKÓREK

HEBE PROF CĄŻKI DO PAZNOKCI

HEBE PROF GĄBKA DO MAKIJAŻU 3D/ZIELONA

HEBE PROF PĘSETA PROSTA, SKOŚNA KOŃCÓWKA

HEBE PROF PĘSETA PROSTA

HEBE PROF PĘSETA SKOŚNA, SKOŚNA KOŃCÓWKA

HEBE PROF GĄBKI CELULOZOWE D/DEMAK, 2SZT

HEBE PROF SZTUCZNE RZĘSY /DŁ, NATURALNE

HEBE PROF SZTUCZNE RZĘSY /DŁ, GĘSTE

HEBE PROF GĄBKA DO MAKIJAŻU 3D/RÓŻOWA

HEBE PROF GĄBKA DO MAKIJAŻU, ŁEZKA

HEBE PROF GĄBKI DO MAKIJAŻU, 20SZT

HEBE PROF GĄBKI DO MAKIJAŻU, 2SZT

HEBE PROF GĄBKI DO MAKIJAŻU, 8SZT

HEBE PROF GĄBKI DO MAKIJAŻU MINI 3D/2SZT

HEBE PROF NOŻYCZKI DO PAZNOKCI

HEBE PROF NOŻYCZKI DO SKÓREK

HEBE PROF OBCINACZ DO PAZNOKCI, DUŻY

HEBE PROF OBCINACZ DO PAZNOKCI, MAŁY

HEBE PROF PILNIK D/PAZNO SR BAN 100/180

HEBE PROF PILNIK D/PAZNO PROSTY 80/100

HEBE PROF PILNIK D/PAZNO PROSTY 240/320

HEBE PROF PILNIK D/PAZNO PROSTY 180/240

HEBE PROF PILNIK D/PAZNO BANAN 80/100

HEBE PROF PILNIK D/PAZNO BANAN 240/320

HEBE PROF PILNIK D/PAZNO BANAN 180/240

HEBE PROF PILNIK DO PAZNOKCI 15CM 180

HEBE PROF OBCINACZ DO PAZNOKCI Z ŁAŃCU

HEBE PROF PROTECT ZMYW D/PAZ/POM 150ML

HEBE PROF ULTRA STR ZMYW D/HYB 50ML

HEBE PROF SOFT ZMYW D/PAZ 50ML

HEBE PROF PROTECT ZMYW D/PAZ 50ML

HEBE PROF ULTRA STR ZMYW D/HYB 150ML

HEBE PROF PROTECT ZMYW D/PAZ 150ML

HEBE PROF PLYN DO CZYSZCZ PEDZLI 150ML

HEBE PROF SOFT ZMYW D/PAZ 150ML

HEBE PROF ODTLUSZCZACZ DO PAZNOKCI 100ML

HEBE PROF ULTRA STR ZMYW D/HYB/POM 150ML

HEBE PROF SOFT ZMYW D/PAZ/POM 150ML

HEBE PROF GRZEB D/MODEL METAL SZPIK

HEBE PROF GRZEB D/MODEL PLAST SZPIK

HEBE PROF GRZEB D/MODEL WIDEŁKI

HEBE PROF GRZEB D/WŁOS DUŻY

HEBE PROF SZCZ D/MODEL KRÓTKIE GRZYW

HEBE PROF SZCZ D/DELIK ROZCZ MET GRAF

HEBE PROF PĘDZEL D/FARBOWANIA SZEROKI

HEBE PROF PĘDZEL D/FARBOWANIA WĄSKI

HEBE PROF GRZEB D/WŁOS MAŁY

HEBE PROF GRZEB MEDYCZNY

HEBE PROF KLIPSY D/WŁOSÓW

HEBE PROF NOŻYCZKI D/WŁOS

HEBE PROF SZCZ D/DELIK ROZCZ FIOLET

HEBE PROF SZCZ D/MODEL CERAM KRÓT GRZYW

HEBE PROF SZCZ D/ROZCZ SPLĄT CZARNY

HEBE PROF SZCZ D/TAPIROWANIA

HEBE PROF SZCZ D/ROZCZ SPLĄT POMARAŃCZ

HEBE PROF SZCZ D/DELIK ROZCZ ZIELONY

HEBE PROF SZCZ DREW ZE SZPILKAMI

HEBE PROF UNIWERSALNA SZCZ PRZELOT

HEBE PROF SZCZ D/DELIK ROZCZ RÓŻ

HEBE PROF SZCZ D/ROZCZ SPLĄT FIOLET

HEBE PROF SZCZ D/ROZCZ SPLĄT RÓŻ

HEBE PROF SZCZ DREW NAT WŁOS I SZPILKI

HEBE PROF SZCZ PRZELOT DWUSTRONNA

HEBE PROF SZCZ DREW NAT WŁOS

HEBE PROF SZCZ DREW MIEDZ SZPILKI

HEBE PROF SZCZ D/ROZCZ SPLĄT ZIELONY

HEBE PROF WAŁKI D/WŁOS RZEP 48 MM 4 SZT

HEBE PROF WAŁKI D/WŁOS RZEP 40 MM 5 SZT

HEBE PROF WALKI D/WŁOS RZEP 26 MM 7 SZT

HEBE PROF SZCZ Z LUSTERKIEM SKŁADANA

HEBE PROF SZCZ Z LUSTERKIEM D/WŁOS KRĘC

HEBE PROF SZCZ WSZYST RODZ WŁOS SZARY

HEBE PROF SZCZ WSZYST RODZ WŁOS RÓŻ

HEBE PROF SZCZ WSZYST RODZ WŁOS

HEBE PROF SZCZ MAŁA WSZYST RODZ WŁOS SZA

HEBE PROF SZCZ D/WŁOS KAŻDA DŁUG

HEBE PROF SZCZ D/WŁOS DŁUGIE ŚREDNIE

HEBE PROF CZYŚCIK DO SZCZOTEK

HEBE PROF SZCZ MAŁA WSZYST RODZ WŁOS RÓŻ

HEBE PROF GRZEBIEŃ Z RĄCZKĄ

HEBE PROF GRZEBIEŃ Z RĄCZKĄ SFERYCZNY

HEBE PROF GRZEBIEŃ SZEROKI

HEBE PROF PAPILOTY Z DRUCIKIEM 13MM 5SZT

HEBE PROF TURBAN D/WŁOS MIKROFIBRA CZARN

HEBE PROF MISECZKA D/FARBOWANIA WŁOS

HEBE PROF KLIPSY D/WŁOS 2 SZT

HEBE PROF RECZNIK Z MIKROFIBRY

HEBE PROF TURBAN D/WŁOS MIKROFIBRA NIEB

HEBE PROF SZCZ D/MOD PRZEL NAT WŁ

HEBE PROF SZCZ D/MODEL KRÓTKIE DŁUGIE

HEBE PROF SZCZ D/DELIK ROZCZ MET CZER

HEBE PROF SZCZ D/MODEL CERAM ŚRED DŁUG

HEBE PROF SZCZ PRZELOT KRÓTKIE I ŚREDNIE

HEBE PROF ZESTAW D/PASEMEK 1 OPAK

HEBE PROF SZCZ D/DELIK ROZCZ MET RÓŻ

HEBE PROF CZEPEK D/KĄPIELI

HEBE PROF SZCZ D/MODEL CERAM KRÓT ŚRED

HEBE PROF GĄBKA DO MAKIJAŻU 3D/CZARNA

HEBE PROF GĄBKA DO MAKIJAŻU 3D/POMARANCZ

HEBE PROF Z: GĄBKA3D/2SZT + MINI3D/1SZT

HEBE PROF Z: GĄBKA3D/1SZT+MINI/1SZT RÓŻ

HEBE PROF ZES:GĄBKA/1SZT + MINI/1SZ ZIEL

HEBE PROF ZEST PĘDZ: F01/F02/E01/E03/E04

HEBE PROF ZEST PĘDZLI: F03/F04/F10

HEBE PROF ZEST PĘDZ: E01/E03/E04/E05/E07

HEBE PROF ZEST: F02/E01+GĄBKA3D/1SZT

HEBE PROF PAPILOTY DO WŁOSÓW 24MM 12SZ

HEBE PROF PAPILOTY DO WŁOSÓW 18 MM,15SZT

HEBE PROF PAPILOTY DO WŁOSÓW 34MM,5SZT

HEBE PROF. TARKA DO STÓP DREWNIANA 1SZT

HEBE PROF GABKI MINI 3D/CZERW-BEZ/2SZT

HEBE PROF GABKA DO MAKIJAŻU 3D/BEZOWA

HEBE PROF GABKA DO MAKIJAZU 3D/CZERW

HEBE PROF GĄBKA DO MAKIJAŻU 3D/MAR RÓŻ

HEBE PROF GĄBKA DO MAKIJAŻU 3D/MAR SZAR

HEBE PROF SZCZOTECZKI SILIK DO RZĘS 3SZT

HEBE PROF SZCZ D/DELIK ROZCZ ROZ

HEBE PROF SZCZ D/DELIK ROZCZ CZARNA

HEBE PROF SZCZOTKA PRZELOTOWA

HEBE PROF ELASTYCZNA SZCZOTKA DO WLOSOW

HEBE PROF SZCZOTKA PRZELOTOWA RÓŻ.

HEBE PROF SZCZ DREW Z DREW SZPILK KROTK

HEBE PROF GRZEB D/DELI ROZ.WLOS.CZARNY

HEBE PROF KLIPSY DO WLOSOW 3SZT

HEBE PROF GRZEB D/DELI ROZCZ WLOS ROZ

HEBE PROF SZCZ DREW Z DREW SZPILK DLUG

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne