Konkursy

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ “ŚWIĄTECZNY KONKURS BOURJOIS”

dalej zwany “Regulaminem”

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Świąteczny Konkurs Bourjois” (dalej: „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest Tolino Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach pod adresem ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 439303, NIP: 9542738712, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 złotych, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Niniejszy Konkurs organizowany jest przez Organizatora na zlecenie Coty Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (02-672) przy
ul. Domaniewskiej 34A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000584195, która jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu przepisów prawa cywilnego (dalej: „ Coty”).

4. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa
w Konkursie.

5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 1 grudnia 2022 r., godz. 00:00:00 i trwa do 30 grudnia 2022 r., godz. 23:59:59 (dalej: „ Okres Promocyjny”). Decyduje data i godzina dostarczenia zgłoszenia
do Organizatora.

7. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora (dalej: „ Komisja”). Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu, w szczególności zasad, przebiegu Konkursu, wydania nagród czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

8. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że wobec przesłanej odpowiedzi (pracy konkursowej) przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych oraz nie narusza ono praw osób trzecich oraz oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego utworu.

9. Uczestnictwo w Konkursie i podanie związanych z tym danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie.

10. Uczestnik Konkursu może zgłosić wyłącznie swój udział w Konkursie,
tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

11. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

§ 2 Uczestnicy

1. Udział w Konkursie mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późń. zm.) na zasadach opisanych w Regulaminie.

2. Uczestnikiem Konkursu jest podmiot spełniający wymagania określone
w Regulaminie, który dokona prawidłowego zgłoszenia do Konkursu zgodnie
z § 3 (dalej: „Uczestnik”).

3. Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników spółki Coty. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby wydające dowody zakupu potwierdzające zakup produktów promocyjnych zdefiniowanych
w §3 ust.1 oraz osoby nabywające produkty promocyjne zdefiniowane w §3 ust.1 w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.

4. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Za laureata należy uznać Uczestnika, którego zgłoszenie zostało wybrane jako zwycięskie, ale nie zostało jeszcze pozytywnie zweryfikowane, tj. Uczestnik nie otrzymał jeszcze prawa do wydania nagrody (dalej: „ Laureat”).

6. Za zwycięzcę należy uznać Laureata, który przeszedł pozytywnie proces weryfikacji opisany w §6 (dalej: „Zwycięzca”).

§ 3 Zasady konkursu – dokonywanie zgłoszeń

1. W Konkursie biorą udział wszystkie produkty marki BOURJOIS (dalej: „ Produkty Promocyjne”).

2. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a. dokona jednorazowego zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego
w Okresie Promocyjnym;

b. zachowa oryginalny paragon fiskalny lub fakturę VAT wystawioną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (dalej: „ Dowód Zakupu”) potwierdzające zakup ww. Produktu Promocyjnego;

c. dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie za pośrednictwem strony internetowej www.konkursbourjois.pl (dalej: „ Strona Internetowa”).

3. Zgłoszenie polega na wyborze na Stronie Internetowej rejestrowanego rodzaju Dowodu Zakupu i podaniu danych na nim widniejących:

a. jeżeli Uczestnik wybierze paragon fiskalny jako Dowód Zakupu, jest zobowiązany do:

i. podania numeru telefonu, adresu e-mail ;

ii. podania numeru z paragonu fiskalnego;

iii. podania daty zakupu;

iv. podania NIP-u wystawcy paragonu fiskalnego;

v. podania numeru kasy rejestrującej;

vi. dodania pracy konkursowej w formie zdjęcia w formacie jpg. lub odpowiedzi tekstowej odpowiadającej na zadanie konkursowe

Pokaż nam swoją relację z bliską Ci osobą”; oraz

vii. złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu;

viii. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu;

ix. wysłania zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk;

b. jeżeli Uczestnik wybierze fakturę VAT jako Dowód Zakupu, jest zobowiązany do:

i. podania numeru telefonu, adresu e-mail;

ii. podania numeru faktury VAT;

iii. podania daty zakupu;

iv. podania NIP-u wystawcy faktury VAT;

v. dodania pracy konkursowej w formie zdjęcia w formacie jpg. lub odpowiedzi tekstowej odpowiadającej na zadanie konkursowe

Pokaż nam swoją relację z bliską Ci osobą”; oraz

vi. złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu;

vii. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu;

viii. wysłania zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk;

zwane dalej „Zgłoszenie”.

4. O prawidłowym dostarczeniu Zgłoszenia do Organizatora Uczestnicy są informowani komunikatem wyświetlanym na stronie internetowej. Po przyjęciu przez Organizatora Zgłoszenia przeprowadzana jest weryfikacja Zgłoszenia, w szczególności w celu ustalenia czy przesłana praca konkursowa nie narusza postanowień Regulaminu, a Zgłoszenie zawiera wszystkie wymagane dane oraz zgody.

5. Jeden Dowód Zakupu można zgłosić do Konkursu tylko raz. Jeśli Uczestnik/Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam Dowód Zakupu Organizator uwzględni w Konkursie tylko jedno, pierwsze Zgłoszenie dotyczące tego Dowodu Zakupu.

6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną̨ liczbę razy. Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie.

7. Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieprawidłowo, nieczytelne,
o niewłaściwym formacie i wielkości, zawierające treści naruszające dobre obyczaje, sprzeczne z prawem, o charakterze religijnym, nawołujące do ksenofobii, nienawiści, przemocy, wulgarne, przedstawiające treści o charakterze pornograficznym, krzywdzące zwierzęta bądź w inny sposób naruszające postanowienia Regulaminu są nieważne i nie biorą udziału w Konkursie.

8. Faktura VAT lub paragon fiskalny potwierdza zakup Produktu/ów Promocyjnego/ych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a) potwierdza dokonanie jednorazowego zakupu Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych przez podmiot będący konsumentem w rozumieniu art.22 1 kodeksu Cywilnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.);

b) jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane na nim się znajdują prowadzący faktycznie sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie Promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

c) zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych, bądź widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup spełnia wymagania opisane Regulaminem, w razie braku takiego oznaczenia Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić tę okoliczność u wystawcy paragonu fiskalnego, uzyskując na odwrocie Dowodu Zakupu podpis i pieczątkę wystawcy Dowodu Zakupu;

d) data i godzina zakupu widniejąca na Dowodzie Zakupu przypada przed wysłaniem Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 1 grudnia 2022 r. o godzinie 00:00:00.

9. Uczestnik może Zgłosić do Konkursu daną pracę konkursową tylko raz. Jeśli Uczestnik prześle wielokrotnie tę samą pracę konkursową, Organizator uwzględni w Konkursie tylko pierwsze Zgłoszenie.

10. Jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie po jednej nagrodzie z danego rodzaju w Konkursie. Za tego samego Uczestnika na potrzeby Regulaminu poczytuje się tę samą osobę fizyczną niezależnie od danych jakimi się posługuje. Jednakże
z jednego adresu zamieszkania mogą wygrać maksymalnie 2 (słownie: dwie) osoby.

§ 4 Nagrody

1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora w Konkursie na wygrane wynosi 12.917,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 35 (słownie: trzydzieści pięć) sztuk.

2. Nagrodami w Konkursie są:

a) Nagroda dzienna: bransoletka marki Mokobelle o wartości 221,40 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden złotych i 40/100) brutto oraz kwota w wysokości 24,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote i 00/100). Organizator przewidział 30 (trzydzieści) sztuk Nagród dziennych w Konkursie, po jednej w danym dniu trwania Konkursu, zgodnie z § 5 ust 2 Regulaminu (dalej: „Nagroda Dzienna”);

b) Nagroda tygodniowa: voucher do sklepu marki Mokobelle o wartości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) brutto oraz kwota w wysokości 111,00 zł (słownie: sto jedenaście złotych i 00/100). Łącznie Organizator przewidział 5 Nagród tygodniowych w Konkursie, po jednej Nagrodzie
w danym etapie Konkursu zgodnie z § 5 ust 3 Regulaminu, (dalej: „ Nagroda Tygodniowa”);

łącznie zwane: „Nagrodami”.

3. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

4. W stosunku do każdej Nagrody ustalono dodatkowo nagrodę pieniężną
w wysokości 11,11 % wartości Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych. Zwycięzca wyraża zgodę, aby nagroda pieniężna została potrącona na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona na poczet zryczałtowanego podatku, o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku, o którym mowa powyżej, zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania do wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.

5. Termin ważności Nagrody Tygodniowej oraz zasady jego realizacji znajdują się na voucherze.

§ 5 Przyznanie Nagród

1. Wyboru Zgłoszeń zwycięskich w zakresie Nagród Tygodniowych i Nagród Dziennych dokonują uprawnieni członkowie Komisji. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i atrakcyjności prac konkursowych. Komisja wybiera również jedno Zgłoszenie rezerwowe do każdej Nagrody Tygodniowej i Nagrody Dziennej. Komisja decyduje, które Zgłoszenie jest Zgłoszeniem Zwycięskim, a które zgłoszenie jest Zgłoszeniem rezerwowym. W skład Komisji wchodzą 2 osoby ze Strony Organizatora oraz 2 osoby ze strony Coty.

2. Nagrody Dzienne przyznawane są po 1 (jednej) sztuce, spośród wszystkich Zgłoszeń oddanych w danym dniu kalendarzowym w godzinach od 00:00:00 do 23:59:59 w całym Okresie Promocyjnym. Laureaci Nagród Dziennych, o których mowa w § 4 ust 2 pkt a), wyłaniani są w terminach ustalonych według następującego schematu:

a. Uczestnicy, którzy oddali Zgłoszenia w terminie od
1 grudnia 2022 r. do 6 grudnia 2022 r., godz. 23:59:59 – Komisja wybierze Zwycięskie zgłoszenia - po jednym z każdego dnia kalendarzowego - oraz po jednym Zgłoszeniu rezerwowym do każdej Nagrody Dziennej w dniu 8 grudnia 2022 r.;

b. Uczestnicy, którzy oddali Zgłoszenia w terminie od 7 grudnia 2022 r. do 12 grudnia 2022 r., godz. 23:59:59 – Komisja wybierze Zwycięskie Zgłoszenia -po jednym z każdego dnia kalendarzowego - oraz po jednym Zgłoszeniu rezerwowym do każdej Nagrody Dziennej w dniu 14 grudnia
2022 r.;

c. Uczestnicy, którzy oddali Zgłoszenia w terminie od 13 grudnia 2022 r. do 18 grudnia 2022 r., godz. 23:59:59 – Komisja wybierze zwycięskie Zgłoszenia po jednym z każdego dnia kalendarzowego oraz po jednym Zgłoszeniu rezerwowym do każdej Nagrody Dziennej w dniu 20 grudnia
2022 r.;

d. Uczestnicy, którzy oddali Zgłoszenia w terminie od 19 grudnia 2022 r. do 24 grudnia 2022 r., godz. 23:59:59 – Komisja wybierze zwycięskie Zgłoszenia po jednym z każdego dnia kalendarzowego oraz po jednym Zgłoszeniu rezerwowym do każdej Nagrody Dziennej w dniu 27 grudnia 2022 r.;

e. Uczestnicy, którzy oddali Zgłoszenia w terminie od 25 grudnia 2022 r. do 30 grudnia 2022 r., godz. 23:59:59 – Komisja wybierze zwycięskie Zgłoszenia po jednym z każdego dnia kalendarzowego oraz po jednym Zgłoszeniu rezerwowym do każdej Nagrody Dziennej w dniu 3 stycznia
2023 r.

3. Nagrody Tygodniowe przyznawane są po 1 (jednej) sztuce w każdym etapie trwania Konkursu według następującego schematu:

a. Uczestnicy, którzy oddali Zgłoszenia w I tygodniu, tj. w terminie od
1 grudnia 2022 r. do 6 grudnia 2022 r., godz. 23:59:59 – Komisja wybierze zwycięskie Zgłoszenie oraz Zgłoszenie rezerwowe w dniu 8 grudnia
2022 r.;

b. Uczestnicy, którzy oddali Zgłoszenia w II tygodniu, tj. w terminie od
7 grudnia 2022 r. do 12 grudnia 2022 r., godz. 23:59:59 – Komisja wybierze zwycięskie Zgłoszenie oraz Zgłoszenie rezerwowe w dniu 14 grudnia
2022 r.;

c. Uczestnicy, którzy oddali Zgłoszenia w III tygodniu, tj. w terminie od
13 grudnia 2022 r. do 18 grudnia 2022 r., godz. 23:59:59 – Komisja wybierze zwycięskie Zgłoszenie oraz Zgłoszenie rezerwowe w dniu 20 grudnia 2022 r.;

d. Uczestnicy, którzy oddali Zgłoszenia w IV Etapie, tj. w terminie od
19 grudnia 2022 r. do 24 grudnia 2022 r., godz. 23:59:59 – Komisja wybierze zwycięskie Zgłoszenie oraz Zgłoszenie rezerwowe w dniu
27 grudnia 2022 r.;

e. Uczestnicy, którzy oddali Zgłoszenia w V Etapie, tj. w terminie od
25 grudnia 2022 r. do 30 grudnia 2022 r., godz. 23:59:59 – Komisja wybierze zwycięskie Zgłoszenie oraz Zgłoszenie rezerwowe w dniu
3 stycznia 2023 r.

4. Komisja może nie przyznać wszystkich Nagród Dziennych oraz Tygodniowych
w danym etapie Konkursu, jeżeli w danym etapie Konkursu nie zostanie nadesłana wystarczająca liczba Zgłoszeń do przyznania wszystkich Nagród
z danego etapu lub nadesłane Zgłoszenia nie spełniają warunku jakościowych niezbędnych do przyznania nagrody przez Komisję, o których mowa w ust. 1 powyżej. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora lub Coty, w tym nagrody mogą przejść na kolejny etap Konkursu, o ile będzie to możliwe .

5. Decyzja dotycząca wyboru zwycięskich Zgłoszeń (prac konkursowych) podjęta przez Komisję jest ostateczna, co jednak nie wyłącza prawa Uczestnika do zgłoszenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

6. Lista zwycięzców dostępna jest na www.konkursbourjois.pl w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości po przeprowadzeniu procedury weryfikacji i przyznaniu zwycięzcy prawa do Nagrody.

7. Do każdej Nagrody przypisywane jest Zgłoszenie rezerwowe – Nagroda przyznawana jest Uczestnikowi, który uzyskał status Zgłoszenia rezerwowego, gdy Zgłoszenie zwycięskie zostanie zdyskwalifikowane lub Uczestnik, który dokonał tego Zgłoszenia, nie spełni warunków wydania nagrody.

§ 6 Warunki wydania Nagród

1. Organizator kontaktuje się z Laureatami Nagród Dziennych i Nagród Tygodniowych w kolejnym dniu roboczym za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail podany przez Laureata w Zgłoszeniu. Organizator informuje Laureatów o wymogach jakie muszą spełnić w celu wydania Nagrody.

2. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Laureat informowany jest o konieczności uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przedmiotowej wiadomości e-mail, formularza
z oświadczeniem laureata, który to formularz przesyłany jest w formie linku. Po wejściu w link, Laureat ma obowiązek:

a) uzupełnić dane osobowe i adresowe niezbędne do wydania Nagrody: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość), województwo;

b) złożyć oświadczenie, które znajduje się w oświadczeniu Laureata;

c) dołączyć zdjęcie lub skan oryginału Dowodu Zakupu, z tytułu którego laureat dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktu/ów Promocyjnego/ych zgodny z §3.

3. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości laureata, jego wieku bądź podejrzenia naruszenia zasad uczestnictwa w Konkursie, oprócz dokumentów wskazanych powyżej, Organizator może wezwać o przesłanie listem poleconym, osobiste doręczenie lub przesłanie skanem, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystąpienia z tym roszczeniem (data nadania), kserokopii/skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość Laureata (dowodu osobistego albo paszportu Laureata) w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek (pozostałe dane mogą zostać zakryte), a także oświadczenia, iż Laureat spełnia wymagania uczestnictwa w Konkursie oraz oryginałów wszystkich zgłoszonych przez Laureata Dowodów Zakupu, z zastrzeżeniem, że muszą one wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od wystąpienia z tym roszczeniem przez Organizatora. Z roszczeniem tym Organizator może wystąpić najpóźniej do 16 stycznia 2023 r.

4. W przypadku, gdy Laureat Nagrody nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Konkursu, w szczególności utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie lub nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie, Nagroda przechodzi na osobę z listy rezerwowej. Postanowienia powyższe stosuje się do niej odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza próba kontaktu odbywa się z Laureatem z listy rezerwowej następnego dnia po utracie prawa do Nagrody przez Laureata.

5. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi, który dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktu/ów Promocyjnego/ych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu wynikająca z Dowodu Zakupu, traci on prawo do Nagrody.

6. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano Laureatowi, należącemu do grona osób, o których mowa w §2 ust. 3, Laureat taki traci prawo do Nagrody.

7. Przesłanie przez Laureata Dowodu Zakupu niespełniającego wymagań określonych Regulaminu Konkursu, w szczególności Dowodu Zakupu nieczytelnego bądź błędnego, bądź nie przesłanie kompletnej dokumentacji,
o której mowa w postanowieniach Regulaminu, w tym wskazanej w ust. 2 powyżej, powoduje niespełnienie warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do Nagrody.

8. Przesłany przez Laureata Dowód Zakupu musi być zgodny z Dowodem Zakupu załączonym podczas dokonywania wyłonionego Zgłoszenia. W przypadku braku zgodności Laureat traci prawo do Nagrody.

§ 7 Termin wydania Nagród

1. Nagrody są wydawane przesyłką pocztową lub kurierską wysłaną na koszt Organizatora, na adres wskazany w Oświadczeniu przez Laureata. Nagrody wysyłane są do 3 lutego 2023 r., przez co rozumie się maksymalną datę nadania.

2. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


§ 8 Prawa autorskie

1. Zwycięzca, w zamian za otrzymaną Nagrodę, z chwilą zgłoszenia swojego udziału w Konkursie, udziela Organizatorowi bez ograniczeń czasowych, terytorialnych
i ilościowych licencji niewyłącznej na korzystanie z pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadania Konkursowego oraz jego opracowań – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Zadania Konkursowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałem pracy konkursowej lub jej opracowaniami albo egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej lub jej opracowań
w sposób inny niż określony w lit. a) lub b) powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania
i reemitowania, a także publicznego udostępniania pracy konkursowej
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym nadawania za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity,
w multipleksach, reemitowania, rozpowszechniania w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania
i produkcji towarów, niezależnie od ich liczby oraz formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu,

d) w zakresie korzystania z zadania konkursowego w pełnym zakresie potrzeb Organizatora i Coty lub innego podmiotu produkującego i/lub sprzedającego produkty pod marką Bourjois związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, w tym zwłaszcza w celach reklamowych, marketingowych, promocyjnych tych podmiotów oraz ich produktów, w tym w szczególności wykorzystywania pracy konkursowej lub jej części w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, materiały POS lub elementy opakowań produktów podmiotu produkującego i/lub sprzedającego produkty pod marką „Bourjois”,

e) w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w pracy konkursowej w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian
i adaptacji całości lub poszczególnych części pracy konkursowej oraz korzystania z tak zmienionej pracy konkursowej, jej opracowań, przeróbek i modyfikacji w sposób określony w niniejszym paragrafie,

f) w zakresie udzielania sublicencji do pracy konkursowej w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.

2. Zwycięzca wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do pracy konkursowej i rozporządzania tymi prawami. Organizator lub wskazana przez niego osoba lub podmiot jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek Utworu, łączenia go z innymi utworami i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami oraz zezwalania innym osobom lub podmiotom na powyższe działania.

3. Zwycięzca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora lub innych podmiotów, którym Organizator udzielił sublicencji do odpowiedzialności w związku
z wykorzystaniem przez Organizatora lub te podmioty pracy konkursowej.

4. Zwycięzca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w sposób ograniczający Organizatora lub inne podmioty, którym Organizator udzielił sublicencji w wykonywaniu praw do pracy konkursowej nabytych zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zwycięzca zgadza się, że Organizator lub inne podmioty, którym Organizator udzielił sublicencji są uprawnione korzystać z pracy konkursowej zarówno z oznaczeniem jego autorstwa, jak i bez takiego oznaczenia.

5. Zwycięzca zgadza się na to by na żądanie Organizatora podpisać stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do nagrodzonej pracy konkursowej. Organizator jest uprawniony do wstrzymania wydania Nagrody do czasu złożenia przez Zwycięzcę oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 9 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: reklamacje@konkursbourjois.pl . Reklamacje mogą być składane w terminie do 17 lutego 2023 r. (decyduje data wpłynięcia).

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) w tytule wiadomości e-mail należy wpisać: „Świąteczny Konkurs Bourjois – reklamacja”;

b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu e-mail do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, którego nadesłano reklamacje;

c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

d) opis żądania;

e) podpis reklamującego.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni od otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji w formie wiadomości e-mail.

4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze sądowej.

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Coty Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (02-672) przy
  ul. Domaniewskiej 34A. Organizator, Tolino Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-403) przy ul. Oswobodzenia 1, jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować także poprzez adres email: data_privacy@cotyinc.com.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu, w tym wysyłka nagród oraz odprowadzenie podatku dochodowego od wartości Nagrody.
 3. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: adres e-mail, numer telefonu. Dane osobowe niezbędne do uzyskania Nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres do wysyłki Nagrody.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników zgłaszających Odpowiedzi do Konkursu jak i zwycięzców Konkursu jest zgoda Uczestnika Konkursu.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.
 7. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali żadnej Nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Konkurs (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej). Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
 9. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości otrzymania Nagrody w Konkursie.
 10. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego
  (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.
 11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływa.

§11 Postanowienia końcowe

1. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora.

2. Regulamin dostępny jest na ﷟www.konkursbourjois.pl. oraz w siedzibie Organizatora.

3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062
z późn. zm.).

4. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt Organizatora w związku z realizacją Konkursu zarówno poprzez połączenia telefoniczne oraz wiadomości e-mail.

5. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.

6. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne