Akcje Promocyjne

            REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Profesjonalna i naturalna pielęgnacja włosów do -40%”

 

    § 1.

    Postanowienia ogólne

    1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji    „Profesjonalna i naturalna pielęgnacja włosów do -40%”     (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

    2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i     Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn,     wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań     – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru     Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał     zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).

    3. Akcja Promocyjna prowadzona jest we wszystkich drogeriach sieci Hebe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach ich otwarcia (dalej jako „    Drogerie Hebe”).

    4. Asortyment objęty Akcją Promocyjną może różnić się w poszczególnych     Drogeriach Hebe.

5. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 14.04.2022 do 20.04.2022 (dalej jako „    Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

    § 2.

    Zasady Akcji Promocyjnej

    1. Promocja dotyczy przy zakupie wybranych produktów profesjonalnych i     naturalnych do pielęgnacji włosów, dostępnych w drogeriach Hebe.

    2. Rabat wynosi maksymalnie 40% i naliczany jest od cen katalogowych.

    3. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi     obowiązującymi w Drogeriach Hebe i nie dotyczy zestawów.

    4. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej.

    5. Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów.

    6. Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

    § 3.

    Reklamacje

    1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem     Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

    2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia     skorzystania z Akcji Promocyjnej.

    3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może     zostać złożona:

a. pocztą elektroniczną na adres:    pomoc@hebe.pl

    b. pisemnie na adres: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

    4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje     dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania     reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę     reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających     reklamację.

    5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację     powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu     produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji     Promocyjnej.

    6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący     reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni     od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od     Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

    7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi     w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież     w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

    8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego     reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury     reklamacyjnej.

    § 4.

    Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej    https://www.hebe.pl/.

    2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu     Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których     Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie     przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w     przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

    3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy     prawa polskiego.

    4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z     niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

    5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 14.04.2022 r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne