Pozostałe

Regulamin QUIZU

w aplikacji mobilnej HEBE

(dalej „Quiz”)

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej„Regulamin”) określa w szczególności warunki i zasady udziału w Quizie przeprowadzanym w aplikacji mobilnej HEBE (dalej „Aplikacja”), zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej„Quiz”).

2. Organizatorem Quizu oraz Fundatorem nagród w Quizie jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, przy ul. Żniwnej 5, 62-025 Kostrzyn, adres do doręczeń: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50.000.000,00 zł, BDO: 000041229, będąca dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (dalej „Organizator”lub„Fundator”), który odpowiada za przeprowadzenie Quizu i wydanie Nagród. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wybranych czynności operacyjnych, koniecznych do realizacji Quizu, podmiotowi trzeciemu. Podmiot trzeci uprawniony będzie w takim przypadku do realizacji w imieniu Organizatora czynności organizacyjnych, natomiast Organizator zastrzega, że podmiot trzeci nie stanie się administratorem danych osobowych Uczestników, w zakresie dotyczącym realizacji Quizu.

3. Fundator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360).

4. Quiz zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w strefie czasowej środkowoeuropejskiej (CET).

5. Quiz nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 888).

6. Quiz jest przeprowadzany w związku z promocją i reklamą Organizatora.

7. Quiz rozpoczyna się w dniu 01.09.2023 r. o godzinie 00:00:01, a kończy się dnia 30.09.2023 r. o godzinie 23:59:59 (dalej„Czas Trwania Quizu”).

8. W Czasie Trwania Quizu odbędzie się 30 niezależnych rozdań w ramach Quizu:
tj. codziennie, od godziny 00:00:01 do godziny 23:59:59, przez kolejnych 30 dni liczonych począwszy od dnia rozpoczęcia Quizu, będą zadawane w ramach Quizu inne pytania (zamknięte) i będą do zdobycia nagrody z puli nagród określonych w §5 Regulaminu (dalej „Dany Dzień Quizu”).

9. Organizator Quizu powoła komisję składającą się z co najmniej 3 osób,
w której skład wejdzie co najmniej 1 przedstawiciel Organizatora (dalej„Komisja”). Do zadań Komisji będzie należało czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Quizu
i wyłonienie Zwycięzców.

10. Uczestnictwo w Quizie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestnika jakichkolwiek praw własności intelektualnej do materiałów wykorzystywanych lub prezentowanych w Quizie lub w związku z nim. Zabronione jest naruszanie przez Uczestnika w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej przysługujących Organizatorowi lub podmiotom trzecim.

11. Uczestnik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Quizu lub Aplikacji, w tym
w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Quizu lub Aplikacji lub ich elementy techniczne. Zabronione jest wykorzystywanie Quizu lub Aplikacji do celów innych niż ich przeznaczenie.

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Quizie

1. Udział w Quizie jest dobrowolny.

2. Koszty korzystania przez Uczestnika ze środków porozumiewania się na odległość ponosi Uczestnik. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Uczestnik korzysta.

3. W Quizie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane dalej „Uczestnikami” ), które spełniają kumulatywnie następujące wymagania:

a) w chwili przystąpienia do Quizu są pełnoletnie;

b) w chwili przystąpienia do Quizu posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

c) mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

d) posiadają sprawne urządzenie multimedialne (np. smartfon) z dostępem
do Internetu, które umożliwia zainstalowanie i korzystanie z Aplikacji (w wersji 4.2.0. lub nowszej) oraz wzięcie udziału w Quizie.

4. W Quizie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, powinowatych, osoby pozostające
w stosunku przysposobienia oraz małżonka przysposobionego .

5. Organizator zastrzega, że niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych
w § 2 ust. 3 lub 4 Regulaminu uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika
z Quizu.

6. Organizator jest upoważniony do wykluczenia z Quizu Uczestnika także
w następujących przypadkach:

a) podejmowania przez Uczestnika działań sprzecznych z Regulaminem;

b) naruszenia przez Uczestnika prawa lub dobrych obyczajów;

c) naruszenia przez Uczestnika jakichkolwiek praw osób trzecich.

§ 3 Zasady i przebieg Quizu

1. Quiz przeprowadzony zostanie w Aplikacji (po przekierowaniu Uczestnika
do przeglądarki do strony z Quizem), w Czasie Trwania Quizu i podzielony zostanie na 30 niezależnych dni (rozdań), w których to Uczestnik będzie uprawniony do wzięcia udziału w Quizie w ramach Danego Dnia Quizu i zdobycia Nagrody.

2. Uczestnik według własnego uznania wybiera dni, w których chce wziąć udział
w Quizie.

3. Aby wziąć udział w Quizie i mieć możliwość zdobycia nagrody w Danym Dniu Quizu, Uczestnik powinien spełnić łącznie wszystkie warunki określone w §2Regulaminu oraz wykonać następujące czynności:

a) w ciągu ostatnich 7 dni liczonych od Danego Dnia Quizu, w którym Uczestnik chce wziąć udział w Quizie, Uczestnik powinien mieć zrobione zakupy za minimum 15 złotych przy użyciu karty My Hebe ( UWAGA: dla Uczestników, którzy biorą udział w Quizie 01.09.2023 r., Organizator uwzględnia zakupy zrobione przez Uczestnika już od 25.08.2023 r.).

b) w Danym Dniu Quizu, w którym Uczestnik chce wziąć udział w Quizie – powinien zarejestrować się w Aplikacji (po uprzednim zainstalowaniu Aplikacji
w urządzeniu mobilnym) lub zalogować się w Aplikacji na swoje indywidualne konto Klienta,

c) w Danym Dniu Quizu, w którym Uczestnik chce wziąć udział w Quizie, przed przystąpieniem do Quizu - zaakceptować postanowienia Regulaminu poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa wyświetlonego na ekranie urządzenia multimedialnego,

d) uruchomić Quiz poprzez przycisk „Biorę udział” wyświetlony na ekranie urządzenia multimedialnego (przystąpienie do Quizu).

4. Akceptacja Regulaminu, o której mowa w ust. 3 powyżej jest dobrowolna, jednak niezbędna do wzięcia udziału w Quizie i możliwości przyznania Nagrody przez Komisję. Poprzez zaakceptowanie Regulaminu (tj. zaznaczenie stosownego checkboxa) i przystąpienie do udziału w Quizie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, przyjmuje do wiadomości jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Uczestnik rozpoczyna udział w Quizie poprzez naciśnięcie przycisku „Biorę udział”, na ekranie urządzenia multimedialnego, co oznacza, że od momentu naciśnięcia przycisku „Biorę udział”, Uczestnikowi jest liczony czas, w którym udziela
on odpowiedzi na pytania przewidziane w Danym Dniu Quizu, w którym bierze udział.

6. Po rozpoczęciu udziału w Quizie przez Uczestnika, Uczestnik uczestniczy w Quizie na zasadach określonych poniżej:

a) Uczestnikowi wyświetlone zostają kolejno 3 osobne plansze, każda plansza z 1 pytaniem zamkniętym (tj. łącznie 3 pytania w Danym Dniu Quizu), dedykowane na Dany Dzień Quizu, a dotyczące produktów lub marki, która będzie w puli nagród do zdobycia Danego Dnia Quizu. Uczestnik ma możliwość poprawienia udzielonych już odpowiedzi, wyłącznie do momentu naciśnięcia przycisku „Wyślij”.

b) Uczestnik zobowiązany jest odpowiedzieć na wszystkie 3 pytania, poprzez zaznaczenie prawidłowych odpowiedzi,

c) udzielenie prawidłowych odpowiedzi na wszystkie 3 pytania w Danym Dniu Quizu powinno nastąpić w jak najkrótszym czasie.

7. Pytania publikowane w Danym Dniu Quizu będą takie same dla wszystkich Uczestników.

8. Organizator dopuszcza możliwość wielokrotnego udziału w Quizie w Czasie Trwania Quizu z zastrzeżeniem, że:

a) każdy Uczestnik ma prawo podjąć maksymalnie 1 próbę udziału w Quizie
w Danym Dniu Quizu (tj. w czasie od 00:00:01 do 23:59:59 Danego Dnia Quizu), oraz

b) każdemu Uczestnikowi, w Czasie Trwania Quizu, mogą zostać przyznane nie więcej niż 2 Nagrody, co oznacza, że w przypadku, gdy Uczestnikowi, w Czasie Trwania Quizu, przyznane zostały 2 Nagrody, nie ma on już możliwości wzięcia udziału w Quizie.

§ 4 Komisja konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Quizu, a w szczególności
w celu dokonania oceny prawidłowości udzielonych odpowiedzi w ramach Danego Dnia Quizu oraz czasu, w jakim udzielono tych odpowiedzi oraz wyłonienia zwycięzców Danego Dnia Quizu, Organizator powoła komisję (dalej: „Komisja” ).

2. W skład Komisji wejdą 3 (słownie: trzy) osoby wskazane przez Organizatora.

3. Komisja wybierze zwycięzców, na zasadach określonych w §5 poniżej.

§ 5 Nagrody

1. W puli nagród możliwych do zdobycia w Quizie są produkty dostępne w standardowej dystrybucji sklepów prowadzonych przez Organizatora, tj. wybrane przez Organizatora produkty marek:

a) Anven,

b) Ava,

c) Bandi,

d) Bielenda,

e) Bioliq,

f) Dermedic,

g) Dessange,

h) Gliss,

i) Gosh,

j) Hagi,

k) Nacomi,

l) Solverx,

m) Tołpa,

n) Yasumi.

2. Każdego Danego Dnia Quizu będzie do zdobycia 1 produkt 1 marki, z puli nagród określonych w ust. 1 powyżej. Łączna liczba nagród przewidziana do wydania
w ramach Danego Dnia Quizu określona została w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

3. Po zakończeniu Quizu w Danym Dniu Quizu, Komisja wybierze spośród Uczestników biorących udział w Quizie w Danym Dniu Quizu tych, którzy w Danym Dniu Quizu, w którym biorą udział, spełnią łącznie następujące przesłanki:

a) spełnią wszystkie wymagania określone w Regulaminie, niezbędne do wzięcia udziału w Danym Dniu Quizu i przyznania Nagrody,

b) w ciągu ostatnich 7 dni liczonych od Danego Dnia Quizu, w którym Uczestnik wziął udział w Quizie – Uczestnik zrobił zakupy za minimum 15 złotych przy użyciu karty My Hebe,

c) zaakceptują Regulamin,

d) udzielą wyłącznie prawidłowych odpowiedzi na wszystkie 3 pytania zadane Danego Dnia Quizu,

e) udzielą prawidłowych odpowiedzi na wszystkie 3 pytania w Danym Dniu Quizu w jak najkrótszym czasie,

- dalej „Zwycięzcy”. Liczba Zwycięzców wybranych w ramach Danego Dnia Quizu nie może być większa niż liczba Nagród przewidziana do wydania Danego Dnia Quizu,
a określona w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

4. Lista Zwycięzców z Danego Dnia Quizu zostanie sporządzona przez Komisję
w oparciu o łącznie następujące dane:

a) identyfikator Uczestnika (tj. unikalny numer karty nadany każdemu zalogowanemu w Aplikacji Uczestnikowi, na podstawie którego Organizator zweryfikował wymóg m.in. zrobienia zakupów w ostatnich 7 dniach przed wzięciem udziału w Quizie),

b) wynik (tj. jak najszybszy czas Uczestnika w udzielaniu prawidłowych odpowiedzi ) obliczony poprzez kombinację czasu, który rozpoczyna się
w momencie przystąpienia do Quizu w Danym Dniu Quizu przez Uczestnika
(tj. poprzez naciśnięcie przycisku „Biorę udział”) do momentu zakończenia udzielania prawidłowych odpowiedzi na zadane w Danym Dniu Quizu pytania
(tj. poprzez przyciśnięcie przycisku „Wyślij” znajdującego się pod pytaniami),

c) oraz prawidłowość udzielonych przez Uczestnika odpowiedzi na zadane w Danym Dniu Quizu pytania,

- (dalej „Lista Zwycięzców”).

5. Lista Zwycięzców Danego Dnia Quizu zostanie sporządzona przez Komisję następnego dnia po Danym Dniu Quizu.

6. Wyłącznie Komisja jest uprawniona do dokonania oceny szybkości i prawidłowości udzielonych odpowiedzi i wyłonienia Zwycięzców Quizu w Danym Dniu Quizu,
na zasadach opisanych w Regulaminie.

7. Każdy Zwycięzca Danego Dnia Quizu otrzyma 1 indywidualny, jednorazowy kupon umożliwiający odbiór nagrody za 1 grosz w postaci 1 konkretnego produktu dostępnego w puli produktów marek określonych w ust. 1 powyżej, a przypisanego do Danego Dnia Quizu (dalej „Nagroda”).

8. Każdy Zwycięzca Danego Dnia Quizu wygrywa w Danym Dniu Quizu jedną Nagrodę, z zastrzeżeniem §3 ust. 8 pkt b).

9. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę, w tym nagrodę pieniężną, jak również prawo do niej nie może być przeniesione
na jakąkolwiek osobę trzecią. Zwycięzcom Quizu nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród, ani podważania właściwości nagród.

10. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.

§ 6 Powiadomienie o Nagrodzie i wręczenie Nagród

1. Organizator poinformuje Zwycięzców z Danego Dnia Quizu o zdobyciu Nagrody następnego dnia po Danym Dniu Quizu, w którym Uczestnik brał udział w Quizie
i została mu przyznana Nagroda, poprzez przesłanie informacji o przyznaniu kuponu (umożliwiającego odbiór Nagrody) tym kanałem komunikacji, na który Uczestnik posiada aktywną zgodę na swoim koncie Klienta. W tym samym czasie, w Aplikacji, na koncie Klienta, w zakładce „Kupony” umieszczony zostanie specjalny kupon umożliwiający odbiór Nagrody.

2. Nagrodę będzie można odebrać za 1 grosz, w dowolnym sklepie stacjonarnym Hebe (drogerii), w terminie wskazanym w treści kuponu. W celu odbioru Nagrody należy okazać kupon oraz numer karty lojalnościowej Uczestnika, do której przydzielona została Nagroda pracownikowi drogerii Hebe (konsultantowi).

3. Jeżeli Uczestnik nie otrzyma informacji o zdobyciu Nagrody w terminie określonym
w ust. 1 powyżej, oznacza to brak przyznania Uczestnikowi Nagrody.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy o zdobyciu Nagrody w przypadku podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych lub z innych powodów leżących po stronie Uczestnika, takich jak w szczególności trwałe problemy techniczne związane z wybraną formą komunikacji.

5. Zwycięzcą w Danym Dniu Quizu może zostać tylko osoba, która spełnia warunki,
o których mowa w niniejszym Regulaminie. Komisja zastrzega sobie prawo
i możliwość weryfikacji spełniania przez Uczestnika warunków określonych
w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik lub Zwycięzca nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie lub w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik lub Zwycięzca w inny sposób naruszył niniejszy Regulamin, przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego przy uczestnictwie w Quizie (w tym Uczestnik bierze udział w Quizie posługując się kilkoma kontami w Aplikacji w celu zgłaszania rzekomo różnych uczestników; Uczestnik podaje Organizatorowi nieprawdziwe dane osobowe, bądź dane innych osób; Uczestnik podejmuje działania, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, zasad uczestnictwa w Quizie lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podejmuje działania mające na celu nieuczciwe podwyższenie szans na zdobycie Nagrody), Komisja może wyeliminować go z Quizu, a w przypadku, gdyby Nagroda została mu wydana, taki Zwycięzca Quizu zobowiązuje się do zwrotu tej Nagrody lub jej równowartości w formie pieniężnej w sposób i w czasie wskazanych przez Organizatora. W takiej sytuacji Organizator może wyłonić innego Zwycięzcę odpowiednio według kryteriów, o których mowa w §5 powyżej, lub zrezygnować
z wyłaniania Zwycięzcy.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje związane z Quizem powinny być składane w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznie z zastrzeżeniem zdania czwartego. Reklamacja powinna zostać złożona maksymalnie w ciągu 30 dni od daty zakończenia Quizu na adres mailowy: pomoc@hebe.pl , na adres Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja
Sp. z o.o. ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja-QUIZ” lub telefonicznie pod numer 22 206 54 00 (w godzinach pracy infolinii, wskazanych na stronie https://www.hebe.pl/kontakt ). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacja dotycząca braku
w danym sklepie stacjonarnym produktu, który został przyznany Uczestnikowi jako Nagroda i na który posiada on kupon w Aplikacji, może być złożona WYŁĄCZNIE u pracownika drogerii Hebe (konsultanta)
.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer karty lojalnościowej lub numer telefonu lub adres e-mail, dokładny adres osoby składającej reklamację, tak aby umożliwić kontakt z nią w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego, a ponadto powinna wskazywać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie: 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

3. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne lub w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję.

5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

6. Organizator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa
w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

7. Odpowiedzialność za jakość produktów z puli Nagród ponoszą producenci tych produktów.

§ 8 Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości
w funkcjonowaniu Aplikacji, niezależne od Organizatora. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Quizie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, nieodebranie przez Zwycięzcę Nagrody w terminie, bądź innego typu nieprawidłowości leżące po stronie Uczestników.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu marketingowym oraz w celu organizacji Quizu.

2. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Quizie.

3. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw Uczestnika Quizu związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie pod adresem https://www.hebe.pl/ ,
w Aplikacji w zakładce „Mój profil/Więcej/Regulaminy”, w siedzibie Organizatora Quizu oraz do wglądu w każdym sklepie stacjonarnym Hebe (drogerii).

2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo
do zmiany Regulaminu wyłącznie w przypadku ważnych przyczyn, tj. z powodu konieczności dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, zmiany danych identyfikujących Organizatora, zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez Organizatora, zmian przepisów prawa wpływających na zasady przeprowadzenia Quizu pod warunkiem, że jest to uzasadnione celem Quizu lub nie naruszy praw nabytych przez Uczestników i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Quizie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona na stronie Organizatora https://www.hebe.pl/ oraz w Aplikacji w zakładce „Mój profil/Więcej/Regulaminy” .

3. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Quizem (lub go dotyczące) mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc mają wyłącznie postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy. Prezentowany w materiałach reklamowo-promocyjnych telefon nie stanowi Nagrody w Quizie.

4. Organizator informuje, że ceny prezentowane w materiałach reklamowo-promocyjnych Quizu przy produktach będących Nagrodami w Danym Dniu Quizu są cenami regularnymi tych produktów. Produkty te w Czasie Trwania Quizu mogą być objęte niezależnymi od Quizu promocjami, co nie wpływa jednak na uprawnienie Zwycięzcy do odbioru przyznanej mu Nagrody za 1 grosz.

5. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Quizie.

6. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Quizie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

7. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Quizie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału
w Quizie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej
z uczestnictwa w Quizie udostępnione wyłącznie dla celów Quizu, jak również usunie wszelkie zgłoszenia przesłane przez takiego Uczestnika.

8. Quiz nie łączy się w okresie jego trwania z innymi ofertami, promocjami, konkursami lub akcjami specjalnymi organizowanymi przez Organizatora, chyba że regulamin danej oferty, promocji, konkursu lub akcji specjalnej stanowi inaczej.

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i innych ustaw. W zakresie zakupów internetowych z kartą My Hebe i prowadzenia konta Klienta zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Zakupów Internetowych w Hebe.

10. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Quizem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2023 r..


Załączniki:

Załącznik nr 1 – harmonogram Quizu z liczbą produktów do zdobycia w każdym Danym Dniu Quizu

ZAŁĄCZNIK NR 1 - DO REGULAMINU

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne