Konkursy

REGULAMIN KONKURSU

„Celebruj 50-lat Formuły Norweskiej i wygraj!” w sieci drogerii Hebe

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. [Definicje]

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:

1.1 Konkurs: pod nazwą „Celebruj 50-lat Formuły Norweskiej i wygraj!” organizowany w sieci drogerii Hebe na zasadach określonych w Regulaminie;

1.2 Podmiot Zlecający: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-135), przy ul. Iłżeckiej 24, NIP 113-00-20-467, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000032278 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 006934330, o kapitale zakładowym 39 751 500,00 złotych (zwany także „J&J”);

1.3 Organizator: Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125373, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych, NIP 779-21-83-071;

1.4 Uczestnik Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt 6 poniżej;

1.5 Zwycięzca lub Laureat Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt 7 poniżej;

1.6 Zadanie Konkursowe: zadanie polegające na zakupie w dowolnej drogerii sieci Hebe dowolnego produktu lub produktów z oferty marki „Neutrogena” o łącznej wartości minimum 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych), zachowaniu dowodu zakupu, a następnie wysłaniu wiadomości SMS z odpowiedzią na pytanie – dokończeniem zdania „Formuła Norweska towarzyszy mi…” (dalej: Odpowiedź);

1.7 Dowód Zakupu: paragon fiskalny lub faktura imienna VAT wystawione na konsumenta lub osobę fizyczną umocowaną do dokonywania zakupów w imieniu firmy (tj. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej, spółki osobowej, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) potwierdzające dokonanie zakupu produktu lub produktów z oferty marki „Neutrogena” o łącznej wartości minimum 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) w okresie Konkursu ;

1.8 Regulamin: niniejszy regulamin Konkursu;

1.9 Okres Konkursu: okres od 3.11.2022 r. do 20.11.2022 r. 23:59 – jest to okres, w którym należy zakupić produkt lub produkty promocyjne oraz dokonać zgłoszenia do Konkursu;

1.10 Produkt lub Produkty promocyjne – dowolny produkt lub produkty z oferty marki „Neutrogena” o łącznej wartości minimum 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) dostępne aktualnie w sklepie internetowym https://www.hebe.pl/, aplikacji mobilnej Hebe lub dowolnej drogerii sieci Hebe w Polsce.

Ponadto, definicje innych pojęć wykorzystywanych w Regulaminie mogą być wskazane w treści Regulaminu.

2. [Postanowienia ogólne]

2.1. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu.

2.2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji marki należącej do Podmiotu Zlecającego.

2.3. Fundatorem Nagród jest Podmiot Zlecający.

3. [Zasięg Konkursu]

3.1. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Polski. Zakup Produktu lub Produktów promocyjnych może nastąpićw sklepie internetowym https://www.hebe.pl/, aplikacji mobilnej Hebe lub w dowolnej drogerii sieci Hebe na terenie Polski.

3.2. Konkurs dzieli się na dwa etapy:

a) I etap – Okres Konkursu, w którym przyjmowane są zgłoszenia Uczestników do Konkursu;

b) II etap – wybór Zwycięzców przez Jury Konkursowe, który rozpoczyna się po zakończeniu Okresu Konkursu i trwa do 7 dni roboczych.

4. [Jury]

4.1. W skład Jury wchodzą trzy osoby wyznaczone przez Podmiot Zlecający Konkurs oraz Organizatora Konkursu.

4.2. O przyznaniu nagród decyduje Jury dokonując analizy prawidłowości wykonania Zadania Konkursowego, a następnie oceniając przesłane Odpowiedzi na pytanie konkursowe z uwzględnieniem kryterium kreatywności, pomysłowości i oryginalności. Pod uwagę przy przyznawaniu Nagród w Konkursie Jury bierze pod uwagę tylko zgłoszenia zweryfikowane jako prawidłowe.

4.3. Jury Konkursowe jest podmiotem sprawującym nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, w szczególności udziela informacji na temat Konkursu, rozstrzyga kwestie związane z jego organizacją lub rozpatrywaniem reklamacji.

5. [Zasady Konkursu]

5.1. Konkurs polega na wykonaniu Zadania Konkursowego.

5.2. Zgłoszenie do Konkursu (wiadomość SMS) należy przesłać na numer telefonu 4321 (koszt zgodny z taryfą operatora) w treści wpisując prefiks – sformułowanie „FNH.”, po kropce – numer Dowodu Zakupu, a po kolejnej kropce – swoją propozycję Odpowiedzi na pytanie konkursowe (przykład odpowiedzi: „FNH. Numer dowodu zakupu. Formuła Norweska towarzyszy mi w codziennej pielęgnacji.”.

5.3. W przypadku paragonu fiskalnego numer Dowodu Zakupu, który Uczestnik powinien podać w wiadomości SMS, zgodnie z pkt 5.2. powyżej, oznacza numer kolejny wydruku, który znajduje się w górnej części paragonu fiskalnego, nad listą produktów i na wysokości daty wystawienia paragonu fiskalnego. Załącznik nr 1 do Regulaminu zawiera wizualizację przykładowego paragonu fiskalnego, na którym zaznaczono elipsą jego numer w rozumieniu Regulaminu.

5.4. Numer Dowodu Zakupu musi być podany w zgłoszeniu w identycznym formacie jak na Dowodzie Zakupu dokumentującym zakup Produktu lub Produktów promocyjnych.

5.5. W SMS-ie konkursowym dopuszcza się użycie liter małych i dużych. SMS konkursowy może zawierać łącznie maksimum 160 znaków (włącznie ze spacjami, znakami specjalnymi oraz prefiksem „FNH.” i numerem Dowodu Zakupu). Dłuższe SMS-y konkursowe nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

5.6. Ze wszystkich Zgłoszeń Konkursowych będą wyłonione najlepsze na zasadach określonych w Regulaminie.

5.7. Jeden Dowód Zakupu, bez względu na łączną liczbę zakupionych Produktów promocyjnych upoważnia do wysłania tylko jednego Zgłoszenia. Każdy prawidłowo przesłany SMS konkursowy to jedno Zgłoszenie w Konkursie. Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa określonych w Regulaminie (w tym zwłaszcza na podstawie odrębnego Dowodu Zakupu i z podaniem innej Odpowiedzi).

5.8. Data i godzina zakupu Produktu lub Produktów promocyjnych widniejąca na Dowodzie Zakupu musi być wcześniejsza niż data wysłania Zgłoszenia (SMS-a konkursowego). Wszelkie Zgłoszenia dokonane przed lub po upływie Okresu Konkursu nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

5.9. Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może korzystać wyłącznie z jednego numeru telefonu. W ramach udziału w Konkursie z jednego numeru telefonu nie może korzystać więcej niż jeden Uczestnik. Jako numer telefonu właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten numer telefonu, z którego Uczestnik przesłał swoje pierwsze zgłoszenie w Konkursie. Zgłoszenie udziału w Konkursie przez tego samego Uczestnika przy użyciu innego numeru telefonu, a także zgłoszenie udziału w Konkursie przez dwóch lub więcej Uczestników z wykorzystaniem tego samego numeru telefonu, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i może być podstawą wykluczenia danej osoby z udziału w Konkursie i pozbawienia jej prawa do nagrody.

5.10. W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y konkursowe wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu.

5.11. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o zarejestrowaniu prawidłowego SMS-a konkursowego w systemie SMS, należy przez to rozumieć wpływ SMS-a konkursowego na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS-y konkursowe w imieniu Organizatora.

5.12. Zgłoszenia zawierające błędny prefiks lub niespełniające innych wymogów określonych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

5.13. Jury wybierze 75 najciekawszych zgłoszeń, którym zostanie przyznana Nagroda na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.14. Przebieg I etapu Konkursu:

a) Uczestnik w Okresie Konkursu musi zakupić w sklepie internetowym https://www.hebe.pl/, aplikacji mobilnej Hebe lub w dowolnej drogerii sieci Hebe dowolny Produkt lub Produkty promocyjne oraz zachować Dowód Zakupu potwierdzający ten zakup w datach wskazanych w Okresie Konkursu;

b) Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia w Okresie Konkursu poprzez wysłanie SMS-a;

5.15. Przebieg II etapu Konkursu – wybór zwycięzców:

a) Jury po otrzymaniu zgłoszeń w Konkursie przeprowadza ich weryfikację pod kątem zgodności z Regulaminem. Dopuszczenie do udziału w Konkursie Uczestnika na tym etapie nie wyklucza jego dyskwalifikacji w przypadku ujawnienia się lub dostrzeżenia niezgodności z Regulaminem w terminie późniejszym.

b) Odpowiedź na pytanie konkursowe musi być wynikiem oryginalnej twórczości Uczestnika i nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych.

c) Z grupy dopuszczonych zgłoszeń (zweryfikowanych jako prawidłowe) Jury wybierze zgłoszenia, którym przyzna Nagrody. Przy podejmowaniu decyzji Jury Konkursowe kieruje się subiektywną oceną w oparciu o kryterium pomysłowości, oryginalności, kreatywności, humoru oraz zgodności z tematyką pytania konkursowego;

d) Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. Informacja o przyznanej Nagrodzie zostanie przekazana indywidualnie każdemu Zwycięzcy poprzez zwrotną wiadomość wysłaną na numer telefonu w terminie do 3 dni roboczych od dnia wyłonienia zwycięzców przez Jury.

6. [Uczestnicy Konkursu] 6.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania w Polsce i dokonująca zakupu Produktu lub Produktów promocyjnych jako konsument lub osoba fizyczna umocowana do dokonywania zakupów w imieniu firmy (tj. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej, spółki osobowej, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej).

6.2. Warunkami uczestniczenia w Konkursie są:

a) zaakceptowanie Regulaminu;

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do udziału w Konkursie;

c) wykonanie Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem;

d) spełnienie warunków wskazanych w Regulaminie.

6.3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie, w szczególności potwierdza prawdziwość informacji podanych przez Uczestnika Konkursu.

6.4. Kategorycznie zabrania się naruszania zasad uczciwego współzawodnictwa pod rygorem dyskwalifikacji z uczestnictwa w Konkursie decyzją Jury.

6.5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz Podmiotu Zlecającego Konkurs, a także członkowie ich najbliższych rodzin, przez co rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych i przysposabiających.

6.6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

6.7. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.

6.8. Za istotne naruszenia Regulaminu uważa się w szczególności:

a) naruszenia polegające na ingerencji w mechanizm działania Konkursu;

b) naruszenia związane z zamieszczaniem zabronionych odpowiedzi na Zadanie Konkursowe;

c) naruszenia polegające na niespełnieniu warunków uczestnictwa w Konkursie;

d) naruszenia związane z nieposiadaniem przez Uczestnika majątkowych i osobistych praw autorskich do zgłoszonej odpowiedzi na pytanie konkursowe;

e) naruszenia polegające na podaniu fałszywych danych dotyczących Dowodu Zakupu.

6.9. Zabronione jest zgłaszanie Odpowiedzi, które:

a) byłyby niezgodne z prawem lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi (np. zawierały treści rasistowskie lub propagujące przemoc);

b) naruszałyby prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, patentów, tajemnicy handlowej lub zobowiązań o zachowaniu poufności oraz naruszałyby dobra osobiste osób trzecich lub prawo do prywatności;

c) zawierałyby materiały chronione prawem autorskim, co do których Uczestnik Konkursu nie jest uprawniony;

d) obrażałyby uczucia religijne, byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby treści wulgarne lub powszechnie uznane za obraźliwe;

e) sugerowałyby lub zachęcałyby do działań niezgodnych z prawem;

f) miałyby na celu promocję innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocję towarów lub usług podmiotów, które są konkurencyjne wobec Podmiotu Zlecającego;

g) naruszałyby prawa lub dobre imię Podmiotu Zlecającego Konkurs lub innych osób.

6.10. O kwalifikacji treści podawanych w Konkursie do jednej z kategorii zabronionych powyżej wskazanych decyduje Jury.

6.11. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza w szczególności co następuje:

a) jest twórcą treści zgłaszanych w Konkursie: odpowiedzi na pytanie konkursowe, przy czym przez treści w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się całokształt wypowiedzi określonej jako odpowiedź na pytanie konkursowe;

b) przysługują mu do nadesłanych treści wyłączne oraz nieograniczone prawa autorskie (osobiste oraz majątkowe);

c) wyraża zgodę na zasady przebiegu Konkursu opisane w Regulaminie, w tym w szczególności na podanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z niniejszym Regulaminem, zgoda nastąpi poprzez zgłoszenie się do konkursu w formie wiadomości SMS;

d) udziela Organizatorowi oraz Podmiotowi Zlecającemu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji z prawem do udzielania dalszej licencji na rzecz podmiotów z nimi współpracujących - takich jak w szczególności ich podwykonawcy oraz agencje reklamowe, do korzystania z treści podanych w Zadaniu Konkursowym dla potrzeb: realizacji i promocji Konkursu, jak również promocji Podmiotu Zlecającego, w całości, w części lub wybranych fragmentów na zasadach poniżej opisanych:

(i) bez ograniczeń co do miejsca, w tym w szczególności do korzystania w sieci Internet;

(ii) na czas nieograniczony od momentu zgłoszenia odpowiedzi na pytanie konkursowe;

(iii) bezwarunkowo;

(iv) na następujących polach eksploatacji, na potrzeby realizacji Konkursu oraz promocji Podmiotu Zlecającego:

· w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści, całości, części lub wybranych fragmentów, w tym w szczególności wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, wprowadzania do własnych baz danych i przechowywania w archiwach i pamięci komputerowej;

e) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora oraz Podmiot Zlecający niezbędnych korekt edytorskich oraz zmian redakcyjnych w treści zgłoszenia (odpowiedzi na pytanie konkursowe);

f) udziela Organizatorowi oraz Podmiotowi Zlecającemu nieodpłatnej zgody na modyfikowanie treści odpowiedzi na pytanie konkursowe (przeróbkę, opracowanie) oraz ich rozpowszechniania, w każdym wypadku na zasadach powyżej opisanych;

g) Dodatkowo, zwycięzca zezwala na nieoznaczanie utworu swoim imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem oraz na udostępnianie go anonimowo.

7. [Laureaci Konkursu]

7.1. Laureatem jest Uczestnik, którego Odpowiedź została nagrodzona przez Jury Nagrodą.

7.2. Laureatem może zostać tylko osoba, która spełnia warunki, o których mowa w Regulaminie.

7.3. W nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości SMS z informacją o wygranej, Laureat zobowiązany jest wypełnić i przesłać na adres e-mail laureaci@albedomarketing.pl (liczy się data wpływu do Organizatora) czytelne zdjęcie lub skan formularza dla Laureatów nagród:

a) część A – wypełnia laureat będący osobą fizyczną, który dokonał zgłoszenia konkursowego na podstawie Dowodu Zakupu będącego paragonem fiskalnym lub fakturą imienną VAT wystawioną na konsumenta.

b) część B – wypełnia laureat będący osobą fizyczną, który dokonał zgłoszenia konkursowego na podstawie Dowodu Zakupu będącego fakturą VAT wystawioną na firmę (tj. osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną, spółkę osobową, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej).

Laureat Nagrody zobowiązany jest podać w tym formularzu dane niezbędne do wydania Nagrody i złożyć wymagane oświadczenia.

Do wiadomości e-mail zawierającej wypełniony formularz Laureata należy załączyć czytelne zdjęcie lub skan Dowodu Zakupu będącego podstawą zwycięskiego zgłoszenia. Wzór formularza Laureata stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

7.5. W przypadku stwierdzenia, że osoba uczestnicząca w Konkursie nie spełniła warunków, o których mowa w Regulaminie, Jury może wyeliminować ją z Konkursu.

7.6. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w sytuacji braku możliwości nawiązania kontaktu za pomocą danych i w sposób podany przez Uczestnika zgodnie z Regulaminem lub niespełnienia warunków formalnych określonych w Regulaminie do otrzymania Nagrody.

7.7. W wypadku, gdy Laureat nie poda prawidłowych danych niezbędnych do wydania Nagród, Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda, stosownie do postanowień Regulaminu albo nieprzyznania tej Nagrody w ogóle.

7.8. Jedna osoba może uzyskać tylko jedną Nagrodę, bez względu na łączną liczbę zgłoszeń dokonanych w całym Konkursie.

7.9. Nagroda w Konkursie zostaje wydana Laureatowi w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Organizatora formularza Laureata. Wszystkie Nagrody w Konkursie zostaną ostatecznie wydane do dnia 31.12.2022 r. Nagrody zostaną doręczone za pośrednictwem kuriera na adres wskazany przez Laureata Nagrody I stopnia oraz Laureata Nagrody II stopnia w formularzu. Wysłanie Nagrody na adres wskazany przez Laureata uznaje się za skuteczne wydanie Nagrody.

8. [Nagrody w Konkursie]

8.1. W Konkursie można wygrać następujące nagrody:

8.1.1. 5 (słownie: pięć) nagród I stopnia, na które składa się jeden Smartwatch HUAWEI Watch Fit 2 Active w kolorze różowym, o wartości 599,00 zł (słownie pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 05/100) brutto, (dalej: Nagrody I stopnia);

8.1.2. 70 (słownie: siedemdziesiąt) nagród II stopnia, na które składa się jedna karta podarunkowych Hebe o wartości 150,00 zł w formie fizycznej (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) brutto, (dalej: Nagroda II stopnia).

8.2. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne lub nagrody innego rodzaju. Laureatom nie przysługuje również prawo do zastrzeżenia innego niż wskazano w Regulaminie sposobu wydania Nagrody.

8.3. Do każdej nagrody w Konkursie przewidziana jest dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród rzeczowych tj. 11,11% wartości przekazywanej im odpowiednio Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych, która zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego.

9. [Dane osobowe]

9.1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Podmiot Zlecający - Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Iłżeckiej 24, 02-135 Warszawa, jako Podmiot Zlecający zorganizowanie Konkursu, z zastrzeżeniem punktu 9.9. Regulaminu. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych można kontaktować się z J&J bezpośrednio kierując korespondencję na adres siedziby J&J lub adres poczty elektronicznej: privacy_Poland@its.jnj.com (wpisując w tytule maila nazwę Konkursu) lub za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych J&J na adres: emeaprivacy@its.jnj.com

9.2. Organizator Konkursu został upoważniony przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

9.3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.

9.4. W ramach Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe:

a) numer telefonu;

b) treść przesłanego Zgłoszenia Konkursowego;

oraz dodatkowo w przypadku Laureatów Konkursu:

c) imię i nazwisko;

d) adres e-mail;

e) treść pełnomocnictwa lub innego dokumentu do działania w imieniu firmy (jeżeli dotyczy);

f) dane adresowe niezbędne do wysłania Nagrody;

g) treść udzielonych zgód i oświadczeń.

9.5. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Administratora danych osobowych o każdej zmianie w zakresie przekazanych danych osobowych.

9.6. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i odpowiednimi przepisami krajowymi oraz zgodnie ze zgodą Uczestników Konkursu wyrażaną przed przystąpieniem do Konkursu.

9.7. Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującymi w celu:

a) wzięcia przez Uczestnika Konkursu udziału w Konkursie i przeprowadzenia Konkursu (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) komunikacji z Uczestnikiem, w tym na potrzeby wydania Nagrody, tj. imię i nazwisko, adres – ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, adres e-mail oraz numer telefonu, (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c) rozpatrzenia reklamacji (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) wykonania obowiązku podatkowego i księgowego na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art., 6 ust. 1 lit. c RODO).

9.8. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia do Konkursu, w tym w szczególności wydania Nagród. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia umowy, a osoba której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencjami niepodania danych osobowych może być brak możliwości udziału w Konkursie lub brak możliwości wydania Nagrody bądź rozpatrzenia reklamacji.

9.9. Uczestnikom Konkursu, przysługuje prawo:

a) dostępu do treści swoich danych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d) prawo do przenoszenia danych;

e) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych.

9.10. Dostęp do Danych Osobowych będą mieli następujący odbiorcy danych:

a) upoważnieni pracownicy J&J;

b) oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono ich przetwarzanie na potrzeby realizacji usług świadczonych dla J&J, w szczególności agencja marketingowa: Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125373, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych, NIP 779-21-83-071, której Podmiot Zlecający zlecił organizację Konkursu;

9.11. Zawsze jednak dostęp do Danych Osobowych będą mieli tylko ci odbiorcy, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na realizację celów wskazanych w Regulaminie.

9.12. Dane osobowe pozyskane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez następujące okresy:

a) dane udostępniane przez Uczestników Konkursu oraz przez Zwycięzców – przez okres 40 dni od dnia zakończenia Konkursu tj. od dnia wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz do chwili wydania danych Nagród lub do momentu cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody;

b) dane udostępniane przez osoby wnoszące reklamacje – do czasu rozpatrzenia danej reklamacji;

c) dane Zwycięzców w zakresie potwierdzenia wydania Nagrody w Konkursie i związanej z tym dokumentacji reklamacyjnej – przechowywane na potrzeby obrony ewentualnych roszczeń przez okres 10 lat od wydania Nagrody;

d) potwierdzenie wydania Nagrody – na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z przepisami przez okres 5 (pięciu) lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym wydano Nagrodę.

9.13. Decyzje dotyczące danych osobowych Uczestników Konkursu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Uczestnik Konkursu nie podlega profilowaniu.

9.14. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

9.15. Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną przekazane Organizatorowi Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, mogą zostać również przekazane innym podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Podmiotu Zlecającego Konkurs, to jest podmiotom pomagającym w przeprowadzeniu Konkursu, partnerom świadczącym usługi kurierskie i techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych);

9.16. Szczegółowa klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się pod linkiem: https://www.neutrogena.albedomarketing.pl .

10. [Reklamacje]

10.1. Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać reklamacje do Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, nie później niż do dnia 16.12.2022 r. (decyduje data doręczenia do Organizatora).

10.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora: Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań w temacie podając: „Reklamacja – Konkurs „Celebruj 50-lat Formuły Norweskiej i wygraj!” w Hebe” lub mailowo na adres uwagi.promocje@albedomarketing.pl – w tytule podając nazwę Konkursu.

10.3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny (w przypadku, gdy reklamacja została wysłana listem poleconym), numer telefonu, z którego zostało przesłane Zgłoszenie, wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

10.4. Decyzja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie wysłana do Uczestnika w terminie 7 dni od daty doręczenia reklamacji do Organizatora w analogiczny sposób, w jaki zostało przesłane zgłoszenie reklamacyjne.

10.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

11. [Dostępność Regulaminu i ogólnych zasad Konkursu]

Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.neutrogena.albedomarketing.pl .

12. [Postanowienia końcowe]

12.1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest nie ingerować w przebieg Konkursu w sposób sprzeczny z prawem, treścią Regulaminu lub w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Za ingerowanie w przebieg Konkursu będą uważane w szczególności wszelkie działania, które naruszały będą jego zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się w szczególności do niedekompilowania, niewykorzystywania skryptów, nieingerowania w bazę danych przy pomocy innych niż przygotowane przez Organizatora narzędzia, nie ingerowania w oprogramowanie komputera oraz do niepodejmowania innych działań mających na celu uzyskanie dodatkowych korzyści w Konkursie.

12.2. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z ważnych powodów pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników Konkursu i podstawowych zasad Konkursu. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie z odpowiednim wyprzedzeniem, za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu, z którego dokonali zgłoszenia do Konkursu, co umożliwi Uczestnikom zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Konkursie. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.

12.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

12.4. Uczestnik, który przesłał więcej niż jedno Zgłoszenie może zostać zobligowany do przesłania wszystkich oryginalnych Dowodów Zakupu odpowiadających ilości dokonanych zgłoszeń. Uczestnik, który nie będzie w stanie przesłać oryginalnych Dowodów Zakupu odpowiadających ilości dokonanych Zgłoszeń zostanie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczony z Konkursu. Wygrane przez takiego Uczestnika nagrody nie zostaną mu wydane jako uzyskane bezpodstawnie.

12.5. W sytuacji powzięcia wątpliwości, co do zgodności postępowania Uczestnika w Konkursie z Regulaminem, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające mające na celu usunięcie ww. wątpliwości. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród.

12.6. Nagrody nieodebrane w terminie z winy zwycięzców oraz nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora.

12.7. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

12.8. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – NUMER PARAGONU FISKALNEGO - WIZUALIZACJA

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ ZWYCIEZCY NAGRODY

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne