Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„Kup kremy do twarzy za min. 50 zł i korzystaj z darmowej dostawy”

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Kup kremy do twarzy za min. 50 zł i korzystaj z darmowej dostawy” (dalej jako „Akcja Promocyjna”). 
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”). 
 3. Akcja Promocyjna prowadzona jest jedynie dla zakupów dokonanych za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora zlokalizowanego pod domeną www.hebe.pl 
 4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w dniu 17.11.2019r. od godz. 00:00:01 do godz. 23:59:59 dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”.

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Akcja promocyjna dotyczy kremów do twarzy dostępnych na stronie internetowej Organizatora w domenie  www.hebe.pl.
 2. Przy zakupie kremów do twarzy za co najmniej 50 zł dostawę wszystkich produktów w ramach tego zakupu otrzymasz za darmo.
 3. Akcja Promocyjna łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi na stronie www.hebe.pl.
 4. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej w okresie jej trwania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 Regulaminu.
 5. Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów.
 6. W pozostałym zakresie obowiązują zasady sprzedaży produktów określone w Regulaminie drogerii internetowej Hebe.

§ 3.

Reklamacje

 1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja produktów zakupionych w ramach Akcji Promocyjnej powinna odbywać według zasad dotyczących reklamowania produktów, opisanych w Regulaminie sklepu internetowego Hebe, znajdującego się na stronie:  www.hebe.pl
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej. 
 3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona: 
  1. pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu
 4. Składający reklamację powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 
 5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów, w wyniku których skorzystał z Akcji Promocyjnej.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony. 
 7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie procedury reklamacyjnej i zgodnie z przepisami RODO. Składający reklamację możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przykładowymi sposobami są:
 9. Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Szczegółowa informacja co do procesu składania wniosku dostępna jest na stronach właściwych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej. 
 10. Zwrócenie się do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Informację o procesie składania reklamacji i danych kontaktowych rzeczników konsumentów można uzyskać pod adresem:  https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php
 11. Zwrócenie się do organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
 12. Skorzystanie z informacji zawartych na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej, pod adresem:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

§ 4.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej  https://www.hebe.pl/.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji Promocyjnej w każdym czasie, przy zachowaniu prawa nabytych przez jej uczestników, do czasu jej odwołania. 
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu drogerii internetowej Hebe oraz przepisy prawa polskiego. 
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 17.11.2019r.

 

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne