Regulaminy

POLITYKA PRYWATNOŚCI (PDF)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązująca od dnia 04 czerwca 2024 roku

Niniejszy dokument zawiera informacje o zasadach przetwarzania przez Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. danych osobowych użytkowników korzystających z funkcjonalności serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.hebe.pl oraz w ramach aplikacji mobilnej Hebe.

I. DEFINICJE

 1. ADMINISTRATOR – Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie
  (62-025) przy ul. Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, wysokość kapitału zakładowego 50.000.000 zł, NIP 2090001776, REGON 301002718.
 1. APLIKACJA MOBILNA HEBE – aplikacja mobilna umożliwiająca sprzedaż detaliczną produktów oraz świadczenie przez Administratora usług drogą elektroniczną.
 2. DANE OSOBOWE – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej bezpośrednio lub pośrednio poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym identyfikator internetowy, IP urządzenia, dane oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie.
 1. DROGERIA INTERNETOWA HEBE – serwis internetowy dostępny pod adresem www.hebe.pl stanowiący internetową platformę umożliwiającą sprzedaż detaliczną produktów oraz świadczenie przez Administratora usług drogą elektroniczną.
 2. EOG – Europejski Obszar Gospodarczy (tj. kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein).
 1. KANAŁY INTERNETOWE HEBE – łącznie Aplikacja Mobilna Hebe oraz Drogeria Internetowa Hebe.
 2. KONTO – indywidualne konto uczestnika Programu Lojalnościowego My Hebe dostępne poprzez Kanały Internetowe Hebe po dokonaniu rejestracji.
 3. OPINIA – osobista opinia, komentarz, lub inna wypowiedź Użytkownika zawierająca subiektywną ocenę o produkcie opatrzona nickiem albo imieniem Użytkownika przypisanym do jego Konta.
 4. POLITYKA PLIKÓW COOKIE – Polityka Plików Cookie w Kanałach Internetowych Hebe dostępna pod linkiem: https://www.hebe.pl/regulaminy/polityka-plikow-cookie.html.
 5. POLITYKA PRYWATNOŚCI – niniejsza Polityka Prywatności.
 6. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY MY HEBE – program lojalnościowy prowadzony przez Administratora, którego warunki uczestnictwa określa Regulamin Programu Lojalnościowego My Hebe.
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. UCZESTNIK – Użytkownik będący uczestnikiem Programu Lojalnościowego My Hebe.
 9. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna korzystająca z Kanałów Internetowych Hebe, na rzecz której mogą być świadczone przez Administratora usługi drogą elektroniczną w ramach Kanałów Internetowych Hebe lub która na zasadach określonych w Regulaminie Zakupów Internetowych w Hebe zamierza zawrzeć z Administratorem umowę sprzedaży za pomocą Kanałów Internetowych Hebe.

II. DANE ADMINISTRATORA

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja
  sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie.
 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym realizacji przysługujących im w związku z tym praw, można skontaktować się z Administratorem:
  1. za pomocą poczty elektronicznej na adres pomoc@hebe.pl;
  2. telefonicznie pod numerem +48 22 206 54 00;
  3. pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), którym jest Pan Maciej Kaczmarski. Z IOD można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres jmdif.dpo@jeronimo-martins.com.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach poszczególnych funkcjonalności Kanałów Internetowych Hebe.
 2. Dokładne cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały opisane poniżej. Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być niezbędne w celu skorzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Kanałów Internetowych Hebe, a ich niepodanie spowoduje niemożność skorzystania z danej usługi.

KORZYSTANIE Z KANAŁÓW INTERNETOWYCH HEBE

 1. Dane osobowe Użytkowników korzystających z Kanałów Internetowych Hebe są przetwarzane przez Administratora:
  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności udostępniania Użytkownikom treści i funkcjonalności w Kanałach Internetowych Hebe – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celach analitycznych i statystycznych Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności oraz preferencji Użytkowników w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Kanałów Internetowych Hebe oraz poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  3. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów - zasady przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji IV - MARKETING;
  4. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw i interesów gospodarczych;
  5. w uzasadnionych celach biznesowych Administratora oraz grupy kapitałowej Jerónimo Martins związanych z organizacją procesów - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na optymalizacji prowadzonej działalności oraz zapewnieniu jej zgodności z prawem oraz z wewnętrznymi zasadami Administratora oraz grupy kapitałowej, do której należy Administrator.

ZAKŁADANIE KONTA W KANAŁACH INTERNETOWYCH HEBE

 1. W celu założenia Konta w Kanałach Internetowych Hebe Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia formularza rejestracji. Podanie prawidłowych danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego oraz hasła jest obligatoryjne. Podanie daty urodzenia jest fakultatywne i umożliwia czerpanie dodatkowych korzyści w Programie Lojalnościowym My Hebe. Użytkownik podając dane fakultatywne wyraża tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Zgodę można w każdej chwili wycofać, zgodnie z pkt. VI.3. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 2. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia i obsługi Konta, a ich niepodanie uniemożliwi założenie Konta. Podanie danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne jest dobrowolne.
 3. Założenie Konta jest równoznaczne z przystąpieniem przez Użytkownika do Programu Lojalnościowego My Hebe. Użytkownik staje się tym samym Uczestnikiem. Wobec przetwarzania danych Użytkowników posiadających Konto w Kanałach Internetowych Hebe mają zatem zastosowanie również poniższe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach Programu Lojalnościowego My Hebe.
 4. Dane Konta mogą być wykorzystane również do logowania w innym sklepach internetowych Administratora, tj. sklepach znajdujących się pod adresem hebeapteka.pl, hebe.com.

UCZESTNICTWO W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM MY HEBE

 1. W celu przystąpienia do Programu Lojalnościowego My Hebe w Kanałach Internetowych My Hebe niezbędne jest wypełnienie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w punktach powyżej.
 2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Administratora:
  1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta oraz uczestnictwem Uczestnika w Programie Lojalnościowym My Hebe - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. w celu prowadzenia komunikacji lojalnościowej z Użytkownikiem – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. w celach analitycznych i statystycznych Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności oraz preferencji Uczestników, w tym sposobu korzystania przez nich z Konta, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Kanałów Internetowych Hebe oraz poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  4. w celu badania satysfakcji Użytkowników oraz oceny jakości usług i produktów oferowanych w Kanałach Internetowych Hebe - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na doskonaleniu usług świadczonych przez Administratora oraz rozwijaniu jego oferty;
  5. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów - zasady przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji IV - MARKETING;
  6. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw i interesów gospodarczych;
  7. w uzasadnionych celach biznesowych Administratora oraz grupy kapitałowej Jerónimo Martins związanych z organizacją procesów - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na optymalizacji prowadzonej działalności oraz zapewnieniu jej zgodności z prawem oraz wewnętrznymi zasadami Administratora oraz grupy kapitałowej, do której należy Administrator.

DOKONYWANIE ZAKUPÓW ZA POŚREDNICTWEM KANAŁÓW INTERNETOWYCH HEBE

 1. Użytkownik może dokonać zakupów jako Użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany
  (tzw. gość). W przypadku dokonywania zakupów jako zalogowany Użytkownik, wobec przetwarzania danych Użytkownika zastosowanie mają również powyższe postanowienia dotyczące zakładania Konta w Kanałach Internetowych Hebe oraz uczestnictwa w Programie Lojalnościowym My Hebe.
 2. W celu złożenia zamówienia Użytkownik podaje dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego oraz - w zależności od wyboru sposobu dostawy - adresu dostawy. Podanie danych jest niezbędne do obsługi i zrealizowania zamówienia, a ich niepodanie skutkuje niemożnością realizacji zamówienia.
 3. W przypadku chęci uzyskania faktury VAT, Użytkownik podaje dodatkowo dane firmy w zakresie jej nazwy, adresu oraz numeru NIP. Podanie danych jest niezbędne do wystawienia faktury VAT, a ich niepodanie skutkuje niemożnością uzyskania faktury VAT przez Użytkownika.
 4. Dane osobowe Użytkowników składających zamówienia w Kanałach Internetowych Hebe są przetwarzane przez Administratora:
  1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości oraz przepisów konsumenckich – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. w celu świadczenia przez Hebe usług drogą elektroniczną w celu umożliwienia Użytkownikom wyrażania Opinii – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. w celu realizacji działań posprzedażowych polegających na zachęcaniu Użytkowników do wystawiania Opinii w Kanałach Internetowych Hebe – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu działań w celu zwiększenia atrakcyjności oferowanych produktów oraz wspierania Użytkowników w zakresie decyzji odnośnie zakupu danego produktu;
  5. w celach analitycznych i statystycznych Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności oraz preferencji Użytkowników w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Kanałów Internetowych Hebe oraz poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  6. w celu badania satysfakcji Użytkowników oraz oceny jakości usług i produktów oferowanych w Kanałach Internetowych Hebe - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na doskonaleniu usług świadczonych przez Administratora oraz rozwijaniu jego oferty;
  7. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw i interesów gospodarczych;
  8. w uzasadnionych celach biznesowych Administratora oraz grupy kapitałowej Jerónimo Martins związanych z organizacją procesów - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na optymalizacji prowadzonej działalności oraz zapewnieniu jej zgodności z prawem oraz wewnętrznymi zasadami Administratora oraz grupy kapitałowej, do której należy Administrator.

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Złożenie przez Użytkownika reklamacji lub zwrotu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Podanie danych w formularzu reklamacyjnym nie jest obowiązkowe, ale niezbędne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych w formularzu zwrotu nie jest obowiązkowe, ale niezbędne dla skutecznego odstąpienia od umowy.
 2. Dane osobowe Użytkowników składających reklamacje lub zwroty są przetwarzane przez Administratora:
  1. w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek Administratora, wynikający z przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. w celu obsługi zwrotu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora, wynikający z przepisów prawa konsumenckiego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jeśli podstawą zwrotu są przepisy o prawie odstąpienia od umowy lub niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeśli podstawą zwrotu jest regulamin dokonywania zakupów obowiązujący u Administratora;
  3. w celu realizacji innych obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności oraz preferencji Użytkowników w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Kanałów Internetowych Hebe oraz poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  5. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw i interesów gospodarczych.

FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Skorzystanie z elektronicznego formularza kontaktowego udostępnionego w Kanałach Internetowych Hebe wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych (np. zawartych w treści zapytania) jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Użytkowników korzystających z formularza kontaktowego są przetwarzane przez Administratora:
  1. w celu identyfikacji oraz obsługi zapytania Użytkownika przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem formularza w celu doskonalenia funkcjonalności Kanałów Internetowych Hebe.
 3. Postanowienia dotyczące formularza kontaktowego mają zastosowanie również wobec przetwarzania danych osobowych w ramach chatu udostępnionego w Kanałach Internetowych Hebe.

GEOLOKALIZACJA

 1. Dane osobowe Użytkowników obejmujące informację o lokalizacji są przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikom odszukania najbliższych stacjonarnych punktów dostawy. Skorzystanie z tej funkcjonalności jest opcjonalne oraz niewymagane celem prawidłowego korzystania z Kanałów Internetowych Hebe. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażana poprzez zezwolenie przeglądarce internetowej lub Aplikacji Mobilnej Hebe na korzystanie z usług lokalizacji należącego do Użytkownika urządzenia. Zgoda może zostać w każdym momencie wycofana poprzez cofnięcie uprawnień w przeglądarce internetowej lub w urządzeniu mobilnym Użytkownika w zakresie dostępu do informacji o lokalizacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe osób odwiedzających profile Administratora w mediach społecznościowych takich, jak np. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Przetwarzanie danych osobowych w ramach tych profili następuje w celu promowania wizerunku Administratora, informowania o akcjach, konkursach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora oraz w celu promowania produktów, usług i innych świadczeń oferowanych w ramach Kanałów Internetowych Hebe i w Programie Lojalnościowym My Hebe.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji swojego wizerunku oraz Kanałów Internetowych Hebe i Programu Lojalnościowego My Hebe.

KONKURSY I PROMOCJE

 1. W ramach Kanałów Internetowych Hebe, Programu Lojalnościowego My Hebe czy kanałów Administratora w mediach społecznościowych mogą być prowadzone konkursy i akcje promocyjne, których zasady są określane odrębnymi regulaminami. Do przetwarzania danych osobowych w ramach konkursów i akcji promocyjnych mają zastosowanie postanowienia tych regulaminów.

APLIKACJA MOBILNA HEBE

 1. Administrator udostępnia Aplikację Mobilną Hebe, która umożliwia Użytkownikom dokonywanie zakupów oraz korzystanie z innych funkcjonalności, w tym w ramach Programu Lojalnościowego My Hebe. Oprócz opisanych powyżej zasad przetwarzania danych osobowych odnoszących się do Kanałów Internetowych Hebe, które dotyczą także Aplikacji Mobilnej Hebe, Administrator gromadzi za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Hebe dodatkowe informacje dotyczące aktywności Użytkowników.
 2. W ramach Aplikacji Mobilnej Hebe Administrator przetwarza informacje dotyczące urządzenia Użytkownika, takie jak rodzaj urządzenia czy informacje o systemie operacyjnym, oraz informacje o aktywności Użytkownika i błędach zaistniałych w trakcie użytkowania Aplikacji. Dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu analiz aktywności oraz preferencji Użytkowników w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Kanałów Internetowych Hebe oraz poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
 3. Dane osobowe Użytkowników Aplikacji Mobilnej Hebe mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych – zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji IV - MARKETING.

IV. MARKETING

 1. Administrator przetwarza dane osobowe niektórych Użytkowników w celach marketingowych własnych oraz partnerów biznesowych Administratora. Działania marketingowe mogą polegać na:
  1. prowadzeniu działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS oraz powiadomień typu push;
  2. prezentowaniu reklamy kontekstowej, tj. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych niedostosowanych do jego preferencji;
  3. prezentowaniu reklamy behawioralnej, tj. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego preferencjom.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych na zasadach wskazanych w rozdziale VI poniżej.

MARKETING BEZPOŚREDNI

 1. Administrator przetwarza dane osobowe niektórych Użytkowników dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów i usług za pośrednictwem wiadomości e-mail, wiadomości SMS lub powiadomień typu push.
 2. Działania w ramach marketingu bezpośredniego są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody na otrzymywanie tej komunikacji. Nie dotyczy to komunikacji lojalnościowej, o. której mowa w pkt III.9.2. Zgodę można wycofać w każdym czasie zgodnie z pkt. VI.3. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie powiadomień typu push, Użytkownik może otrzymywać powiadomienia w postaci komunikatów wyświetlanych w przeglądarce internetowej lub na urządzeniu mobilnym, zawierających treści marketingowe. Zgodę na otrzymywanie powiadomień typu push również można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej lub w urządzeniu mobilnym Użytkownika.

REKLAMA KONTEKSTOWA

 1. Administrator przetwarza dane osobowe dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej w Kanałach Internetowych Hebe (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika).
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na promowaniu produktów i usług oferowanych przez Administratora oraz jego partnerów biznesowych.

REKLAMA BEHAWIORALNA

 1. Administrator oraz jego partnerzy biznesowi przetwarzają dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników.
 2. Spersonalizowane treści mogą być dostosowywane do Użytkowników na podstawie danych zebranych za pośrednictwem plików cookie i innych technologii śledzących. Informacje na temat wykorzystywania przez Administratora tego typu technologii znajdują się w Polityce Plików Cookie .
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na promowaniu produktów i usług oferowanych przez Administratora oraz jego partnerów biznesowych

ANKIETY SATYSFAKCJI

 1. Dane osobowe Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę, zostaną udostępnione Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Zakres udostępnionych danych obejmuje adres e-mail oraz informacje o zakupie. Dane będą wykorzystywane przez Ceneo sp. z o.o., na zasadach określonych przez Ceneo sp. z o.o., w związku z udziałem Użytkownika w programie Zaufane Opinie, w tym między innymi w celu przesłania ankiety satysfakcji.

V. NARZĘDZIA PODMIOTÓW TRZECICH

 1. Szczegółowe informacje na temat narzędzi wykorzystywanych przez Administratora znajdują się pod następującym linkiem: Narzędzia podmiotów trzecich . Dokument stanowi integralną część niniejszej Polityki.

VI. JAKIE MASZ PRAWA WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem dotyczących go danych osobowych:
  1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych (prawo dostępu do danych) – na żądanie Użytkownika Administrator przekazuje Użytkownikowi informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie przetwarzanych danych, o odbiorcach, którym dane są ujawniane oraz o okresie przechowywania danych;
  2. prawo do uzyskania kopii danych - na żądanie Użytkownika Administrator przekazuje Użytkownikowi kopię przetwarzanych danych;
  3. prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych – na żądanie Użytkownika Administrator sprostowuje nieprawidłowe dane osobowe lub uzupełnia niekompletne dane osobowe;
  4. prawo do usunięcia danych – Użytkownik może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem wskazanych przez Użytkownika operacji, w ramach których Użytkownik wyraził zgodę na dalsze przetwarzanie oraz przechowywania danych, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji – lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;
  6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie Administrator wydaje dane dostarczone przez Użytkownika w formacie pozwalającym na odczyt danych maszynowo; możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
  7. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – Użytkownik może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego;
  8. prawo do wycofania zgody – w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik ma prawo wycofać ją w każdej chwili; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem.
 2. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem właściwym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Z prawa do skargi do organu nadzorczego Użytkownik może skorzystać składając skargę bezpośrednio do tego organu.
 3. Wniosek dotyczący realizacji praw przysługujących Użytkownikowi można złożyć:
  1. poprzez formularz kontaktowy Drogerii Internetowej Hebe w zakładce Biuro Obsługi Klienta;
  2. poprzez formularz kontaktowy Drogerii Internetowej Hebe po zalogowaniu do Konta w zakładce Moje Konto/Moje Prawa;
  3. poprzez formularz kontaktowy w Aplikacji Mobilnej Hebe w zakładce Biuro Obsługi Klienta;
  4. poprzez formularz kontaktowy w Aplikacji Mobilnej Hebe po zalogowaniu do Konta w zakładce Moje Konto/Moje Prawa;
  5. poprzez chat w Kanałach Internetowych Hebe;
  6. drogą mailową na adres: pomoc@hebe.pl;
  7. w formie pisemnej na adres siedziby Administratora: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o., ul. Żniwna 5, 62-025, Kostrzyn;
  8. telefonicznie pod nr telefonu: +48 22 206 54 00.
 4. Wniosek dotyczący realizacji prawa przysługującego Użytkownikowi powinien w miarę możliwości określać z jakiego prawa chce skorzystać wnioskodawca oraz jakiej usługi i celów dotyczy przetwarzanie danych.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do osoby składającej wniosek o dodatkowe informacje, jeżeli nie będzie w stanie potwierdzić jej tożsamości lub ustalić treści wniosku.
 6. Administrator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na wniosek w terminie miesiąca od jego otrzymania, a w razie konieczności ma możliwość przedłużenia terminu o maksymalnie kolejne dwa miesiące, przy czym wnioskodawca zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia.

VII. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

 1. Administrator przechowuje dane osobowe w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w szczególności przez:
  1. okres świadczenia usługi w ramach Kanałów Internetowych Hebe;
  2. okres konieczny do zrealizowania zamówienia złożonego w Kanałach Internetowych Hebe; z uwagi na wymogi obowiązków podatkowych i rachunkowych, część zebranych w tym celu danych osobowych Administrator będzie przechowywał przez okres 6 lat;
  3. okres uczestnictwa Uczestnika w Programie Lojalnościowym My Hebe;
  4. okres niezbędny do obsługi reklamacji do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu;
  5. okres niezbędny do obsługi zapytania Użytkownika, a później przez okres 30 dni od czasu zakończenia kontaktu w celach archiwizacyjnych;
  6. do czasu wycofania wyrażonej zgody;
  7. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym w przypadku sprzeciwu wyrażonego dla przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 3. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony, jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 4. Po upływie okresu przechowywania dane osobowe są usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

VIII. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?

 1. Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników następującym kategoriom odbiorców:
  1. usługodawcom świadczącym usługi na rzecz lub w imieniu Administratora, np. agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, operatorom usług płatniczych lub operatorom odroczonej płatności, bankom, firmom kurierskim w związku z realizacją zamówienia, operatorom telekomunikacyjnym;
  2. partnerom biznesowym oraz innym spółkom z grupy kapitałowej, do której należy Administrator;
  3. uprawnionym organom na ich prawnie uzasadnione żądanie.

IX. CZY PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE POZA EOG?

 1. Co do zasady Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie na terytorium EOG. Jednak z uwagi na lokalizację niektórych dostawców, z którymi współpracuje Administrator, może dochodzić do przekazywania danych osobowych Użytkowników do krajów, w których poziom ochrony danych różni się od tego zapewnianego w EOG.
 2. W przypadku przekazywania danych osobowych Użytkowników poza EOG Administrator zapewnia odpowiedni stopień ich ochrony, przede wszystkim poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 3. Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia zgodności transferu danych osobowych do państw trzecich z prawem można uzyskać kontaktując się z Administratorem na adres pomoc@hebe.pl.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSÓB TRZECICH

 1. Co do zasady dane osobowe Administrator pozyskuje bezpośrednio od Użytkowników, przede wszystkim podczas korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Kanałów Internetowych Hebe, poprzez dedykowane formularze, a także gdy Użytkownik dokonuje zakupów w Kanałach Internetowych Hebe lub korzysta z Programu Lojalnościowego My Hebe.
 2. Administrator może jednak przetwarzać również dane osobowe osób trzecich podane przez Użytkownika w Kanałach Internetowych Hebe lub za pośrednictwem mediów społecznościowych. Użytkownik może podać dane osób trzecich tylko pod warunkiem nienaruszenia dóbr osobistych tych osób i z poszanowaniem przepisów prawa.
 3. Zbieranie danych osobowych osób trzecich może mieć miejsce w szczególności, gdy:
  1. Użytkownik dokonuje zamówienia w Kanałach Internetowych Hebe z dostawą do innego adresata – w takim przypadku Administrator zbiera jego imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego i adres dostawy;
  2. Użytkownik wybiera opcję „Faktura VAT” i wskazuje dane innej osoby fizycznej – w takim przypadku Administrator zbiera dotyczące tej osoby dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury;
  3. Użytkownik podczas zwrotu produktów zażądał, aby środki finansowe zostały zwrócone na rachunek bankowy osoby trzeciej - w takim przypadku Administrator zbiera jej imię, nazwisko oraz numeru rachunku bankowego.
 4. Do przetwarzania danych osobowych osób trzecich zastosowanie znajduje Polityka Prywatności.

XI. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia, w tym administracyjne, organizacyjne, techniczne i fizyczne mające na celu ochronę danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w ramach Kanałów Internetowych Hebe. Zastosowanie środki są odpowiednie do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych i mają na celu ich ochronę przed naruszeniami.
 2. Podmioty trzecie przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora mogą przetwarzać takie dane tylko wtedy, gdy w umowie zobowiążą się do stosowania wymaganych środków bezpieczeństwa i zapewnienia poufności.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kanałów Internetowych Hebe może dochodzić do przetwarzania danych osobowych Użytkowników. W takim przypadku dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa i prawidłowego działania Kanałów Internetowych Hebe.
 4. Kanały Internetowe Hebe przy każdej wizycie Użytkownika automatycznie zapisują informacje w tzw. logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia przez nas usług). Logi mogą zawierać np.:
  1. informacje o stronie internetowej, z której Użytkownik wchodzi na stronę Administratora;
  2. adres IP;
  3. datę i czas dostępu;
  4. przesłaną ilości danych;
  5. informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.
 5. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Przetwarzane są również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa i prawidłowego działania Kanałów Internetowych Hebe.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana w razie potrzeb.
 2. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 04 czerwca 2024 roku.

W Kanałach Internetowych Hebe mogą znajdować się odnośniki (linki) przekierowujące do stron internetowych pochodzących od podmiotów trzecich. Strony te mogą wykorzystywać pliki cookie lub oferować usługi wymagające podania danych osobowych. Zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności dotyczą jedynie przetwarzania danych osobowych Użytkowników Kanałów Internetowych Hebe. W przypadku korzystania z innych stron internetowych zaleca się zapoznanie się z zasadami stosowanymi przez te podmioty.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne