Konkursy

Regulamin Konkursu

„Twoja droga do skutecznej pielęgnacji, edycja 2”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.2 Organizatorem Konkursu jest Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 złotych, NIP: 727-278-80-75, www.smolar.pl , zwana dalej „Organizatorem”. Organizator działa na zlecenie spółki Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich, ul. Fabryczna 11, 55-080 Kąty Wrocławskie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646959, NIP: 5252683969, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1 226 750,00 złotych, tj. spółki będącej fundatorem nagród w Konkursie.

1.3 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej we wszystkich otwartych w czasie trwania Konkursu Sklepach konkursowych.

1.4 Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 27.07.2023 r. do 3.11.2023 r., przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagrody oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji zakończą się do 01.03.2024 r.

1.5 Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną czy audiotekstową, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 227).

2. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

2.1 Konkurs – Konkurs organizowany pod nazwą „Twoja droga do skutecznej pielęgnacji, edycja 2”opisany w niniejszym Regulaminie;

2.2 Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu;

2.3 Uczestnik – osoba, która dokonała prawidłowego i skutecznego Zgłoszenia do Konkursu i która spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie;

2.4 Zgłoszenie – (jako zgłoszenie rozumie się) zaakceptowanie przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, dokonanie Zakupu promocyjnego oraz prawidłowe i skuteczne zgłoszenie do Konkursu rozwiązania Zadania konkursowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Do niniejszego Konkursu Uczestnik może zgłosić się wyłącznie poprzez Stronę internetową Konkursu. Szczegółowy opis przystąpienia do Konkursu przez Stronę internetową Konkursu wskazany jest w pkt 4 Regulaminu;

2.5 Strona internetowa Konkursu – przygotowana specjalnie dla potrzeb niniejszego Konkursu strona internetowa dostępna pod adresem: www.konkurs-tolpa.pl. Korzystanie

ze Strony internetowej jest bezpłatne jednak wymaga dostępu do internetu (opłata za transmisję danych przez internet naliczana jest wg taryfy operatora, z którego korzysta Uczestnik);

2.6 Zadanie konkursowe – zadanie konkursowe polega na:

a) wykonaniu i przesłaniu autorskiego zdjęcia konkursowego na temat: „Pokaż Twoją drogę do skutecznej pielęgnacji ” (dalej: „zdjęcie konkursowe”). Zdjęcie konkursowe musi być wykonane w formacie: jpg lub png i rozmiarze maksymalnie 5 MB.

albo

b) wymyśleniu i przesłaniu autorskiej odpowiedzi słownej na temat: „ Opisz Twoją drogę do skutecznej pielęgnacji . Odpowiedź słowna na Zadanie konkursowe może składać się z maksimum 300 znaków pisarskich włącznie ze „spacjami”. Dopuszcza się użycie małych i wielkich liter.

Uczestnik przystępując do Konkursu sam dokonuje wyboru czy rozwiązuje Zadanie konkursowe wskazane w pkt 2.6 lit. a) Regulaminu, czy też rozwiązuje zadanie wskazane w pkt 2.6 lit. b) Regulaminu .

Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria:

· zgodność pracy z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

  • kreatywność;

· humor i niebanalny dowcip;

  • oryginalność;

· jakość wykonania.

Rozwiązanie Zadania konkursowego musi spełniać łącznie następujące warunki:

· praca musi być wykonana na zadany temat;

  • autorem pracy musi być Uczestnik;

· praca musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;

· na zdjęciu konkursowym może (ale nie musi) znajdować się wizerunek wyłącznie Uczestnika, na zdjęciu konkursowym nie może być wizerunku innej osoby/osoby trzeciej ;

· w pracy nie mogą znajdować się dane dotyczące zdrowia Uczestnika;

· Uczestnik musi dysponować autorskimi prawami majątkowymi do zgłaszanego rozwiązania zadania konkursowego.

Rozwiązanie Zadania konkursowego nie może zawierać wizerunku innych osób/osób trzecich, treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności nie może:

· zawierać treści o charakterze niemoralnym, nieetycznym, obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, zniesławiającym, pornograficznym, natury politycznej

· wzywać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę, wyznanie, orientację seksualną czy poglądy polityczne;

· stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;

· wzywać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;

· zachęcać do popełnienia samobójstwa;

· promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów;

· naruszać jakichkolwiek praw do znaków towarowych czy chronionych symboli, praw autorskich czy praw osobistych ani zawierać żadnych marek (za wyjątkiem produktów promocyjnych), nazwisk osób znanych publicznie, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej;

· promować jakichkolwiek usług;

oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów;

2.7 Laureat – osoba, która wygrała nagrodę w Konkursie;

2.8 Komisja Konkursowa – zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyłanianie Laureata Konkursu oraz nadzór nad rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji;

2.9 Zakup promocyjny każdy jednorazowy zakup dowolnego produktu/dowolnych produktów marki Tołpa za minimum 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100) brutto (dalej produkty promocyjne).Zakup promocyjny musi być dokonany w Sklepie konkursowym w okresie trwania sprzedaży promocyjnej i musi być udokumentowany jednym oryginałem Dowodu zakupu. Sprzedaż promocyjna uprawniająca do wzięcia udziału w Konkursie, rozpocznie się w dniu 27.07.2023 r. a zakończy się w dniu 03.11.2023 r.Uczestnik musi dokonać Zakupu promocyjnego na własną rzecz i na własny rachunek oraz musi faktycznie zapłacić za Zakup promocyjny.

Produkty marki Tołpa zostały wprowadzone do obrotu i pochodzą z oferty spółki Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich. Poza okresem sprzedaży promocyjnej produkty promocyjne mogą być dostępne na rynku jednak ich zakup nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

2.10 Sklep konkursowy – dowolna drogeria sieci Hebe (sklep stacjonarny) działająca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także sklep internetowy (drogeria) działający pod adresem www.hebe.pl ,w których można dokonać Zakupu promocyjnego.

2.11 Dzień roboczy –każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

2.12 Dowód zakupu – oryginał paragonu fiskalnego lub faktury VAT (wystawionej na Uczestnika w rozumieniu 3.1 Regulaminu) potwierdzający dokonanie Zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby niniejszego Konkursu powinien być czytelny i oryginalny, tzn. taki, który jest wystawiony przez Sklep konkursowy (którego nazwa i adres znajdują się na Dowodzie zakupu) i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby niniejszego Konkursu nie jest w szczególności jego:

- kserokopia,

- kopia notarialnie poświadczona,

- wtórnik,

- odpis,

- duplikat,

- wydrukowany skan.

Uczestnik zobowiązany jest do zachowania, do zakończenia postępowania reklamacyjnego w Konkursie, wszystkich oryginałów Dowodów zakupu podanych w Zgłoszeniach do Konkursu. W razie utraty lub zniszczenia oryginału Dowodu zakupu potwierdzającego udział w Konkursie, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.

Wizualizacja przykładowego Dowodu zakupu wraz ze wskazaniem, gdzie znajduje się numer Dowodu zakupu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1 Z zastrzeżeniem pkt 3.7 Regulaminu,Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupu jako konsument w rozumieniu art. 221ustawy z dnia 22.04.1964 r. Kodeks cywilny, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która w

dniu zgłoszenia do Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (Konkurs przeznaczony jest tylko dla osób zamieszkujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej);

b) jest osobą pełnoletnią oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała go.

Przez Uczestnika rozumie się osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby Konkursu. Działania Uczestnika, polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień Regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia takiej osoby z Konkursu, z uwagi na nieuczciwe i naruszające postanowienia Regulaminu działania.

3.2 Zgłoszenie w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Zgłoszenia spowoduje jego nieważność.

3.3 Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że:

a) jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zgłasza w rozwiązaniu Zadania konkursowego i dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do utworów zgłaszanych w rozwiązaniu Zadania konkursowego;

b) powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;

c) udziela, a Organizator oraz Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich nabywają prawo do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do utworów powstałych w ramach rozwiązania Zadania konkursowego, w zakresie w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym dokonania weryfikacji Zgłoszenia do Konkursu, wyłonienia Laureatów, ogłoszenia wyników Konkursu (w tym ewentualnie na: Stronie internetowej Konkursu, stronie internetowej https://tolpa.pl/ oraz w ramach serwisów społecznościowych zarządzanych i administrowanych przez Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich pod następującymi adresami: https://www.facebook.com/tolpamniejwiecej
oraz https://www.instagram.com/tolpa_mniej_wiecej/ );

d) w przypadku nagrodzenia rozwiązania Zadania konkursowego - wyraża bezpłatną zgodę na rozpowszechnienie/opublikowanie rozwiązania Zadania konkursowego, w tym swojego wizerunku utrwalonego w rozwiązaniu Zadania konkursowego (jeśli wizerunek znajduje się na zdjęciu konkursowym) na: stronie internetowej https://tolpa.pl/ oraz w ramach serwisów społecznościowych zarządzanych i administrowanych przez Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich pod następującymi adresami: https://www.facebook.com/tolpamniejwiecej oraz https://www.instagram.com/tolpa_mniej_wiecej/ najdalej do 01.03.2024 r. Powyższe w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu, w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania ich opracowania w stopniu jaki Organizator lub Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich uznają za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji;

e) upoważnia Organizatora i Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich do wykonywania w odniesieniu do nagrodzonych rozwiązań Zadań Konkursowych (prac konkursowych) autorskich praw osobistych w imieniu Uczestnika, w szczególności decydowania o sposobie oznaczenia (i podpisywania) nadesłanej przez Uczestnika pracy stanowiącej nagrodzone rozwiązanie Zadania konkursowego podanymi przez Uczestnika danymi lub o pominięciu takiego oznaczenia. Jednocześnie Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał ww. praw wobec Organizatora oraz innych podmiotów uprawnionych do korzystania z pracy (w tym w szczególności Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich) stanowiącej rozwiązanie Zadania konkursowego;

f) ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora oraz Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich za niezgodność z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zwalnia Organizatora oraz Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

3.4 Laureat z chwilą otrzymania nagrody przenosi bez dodatkowego wynagrodzenia na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego rozwiązania Zadania konkursowego (zgodnie z pkt 2.6 Regulaminu), na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z prawem ich dalszego przeniesienia na inne podmioty, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;

b) wprowadzania do obrotu;

c) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych;

d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);

e) publicznego wykonania;

f) publicznego odtwarzania;

g) wystawiania;

h) wyświetlania;

i) użyczania lub najmu;

j) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.;

k) reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu),

j) modyfikowania w całości lub części.

3.5 Każdy Laureat Konkursu wyraża zgodę na dokonywanie zmian, przeróbek i modyfikacji o

charakterze twórczym i nietwórczym w utworze (nagrodzonym rozwiązaniu Zadania Konkursowego), korzystania z utworu w całości, jak również we fragmentach oraz łączenia utworu z innymi utworami oraz na wykorzystanie utworu (rozwiązania Zadania Konkursowego w całości, w dowolnym fragmencie) lub zmodyfikowanego utworu lub stworzonych nowych utworów na polach eksploatacji określonych w pkt. 3.4 Regulaminu bez nadzoru autorskiego. Laureat Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie rozwiązania Zadania Konkursowego bez oznaczania na ich egzemplarzach autorstwa Laureata.

3.6 Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy Uczestnik (w tym Laureat) spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. Dotyczy to w szczególności

sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że Uczestnik Konkursu narusza zasady określone w niniejszym Regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie w tym m. in. podania wszystkich numerów telefonów/adresów e-mail zgłoszonych do Konkursu, doręczenie do Organizatora wszystkich oryginałów Dowodów zakupu zgłoszonych do Konkursu.

Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu w terminie wskazanym przez Organizatora (nie dłuższym niż 7 dni od daty wysłania e-maila do Uczestnika z żądaniem) lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań lub brak kontaktu z Uczestnikiem lub próba naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, może spowodować - po przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania wyjaśniającego - wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody wymienionej w pkt 7.1, pkt 7.2, pkt 7.3 Regulaminu. W takim przypadku niewydana nagroda I-go/II-go stopnia pozostaje w dyspozycji Organizatora, a nagroda główna przechodzi na laureata rezerwowego przypisanego do tej nagrody. W szczególności przyczyną wykluczenia Uczestnika z Konkursu może być:

a) naruszenie praw osób trzecich,

b) zawarcie w rozwiązaniu Zadania Konkursowego treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, które szczegółowo wymienione zostały w pkt 2.6 Regulaminu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta Uczestnik, informacji e–mail od Organizatora, w kategorii „wiadomości-śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej Uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od Organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej Uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”.

W przypadku stwierdzenia nieuczciwej ingerencji w systemy Organizatora bądź nieuczciwego lub niezgodnego z Regulaminem i przepisami prawa wpływu na przebieg Konkursu, Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie.

3.7 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

3.8 Wyniki Konkursu, tj. nagrodzone rozwiązania Zadania Konkursowego mogą (nie muszą) zostać opublikowane na stronie internetowej https://tolpa.pl/ oraz w ramach serwisów społecznościowych zarządzanych i administrowanych przez Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich pod następującymi adresami: https://www.facebook.com/tolpamniejwiecej

oraz https://www.instagram.com/tolpa_mniej_wiecej/ Laureatowi nie przysługuje wynagrodzenie za publikację rozwiązania Zadania Konkursowego.

3.9 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

3.10 W przypadku wykrycia działań Uczestnika niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie nagrody w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie pomijany w procesie przyznawania nagrody. Osoby wykluczone zostaną poinformowane o takich decyzjach. Z jednego adresu IP nie można dokonywać więcej niż 10 zgłoszeń dziennie.

Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do strony internetowej Konkursu dla jednego numeru IP, jeżeli z danego adresu IP dokonywanych jest więcej niż 10 zgłoszeń dziennie.

4. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

4.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie każdy Uczestnik musi zastosować się do następującej procedury:

a) zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

b) dokonać Zakupu promocyjnego;

c) koniecznie zachować oryginał dowodu Zakupu promocyjnego . Uczestnik zobowiązany jest do zachowania do końca trwania Konkursu (postępowania reklamacyjnego) wszystkich Dowodów zakupu zgłoszonych do Konkursu;

d) wykonać Zadanie Konkursowe, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (w tym pkt 2.6 Regulaminu);

e) zgłosić się do Konkursu poprzez Stronę internetową Konkursu, zgodnie z pkt 4.3 Regulaminu, w terminie od godziny 00:00:00 dnia 27.07.2023 r. do godziny 23:59:59 dnia 03.11.2023 r.

4.2 Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać wiele zgłoszeń, jednakże nie więcej niż 10 zgłoszeń dziennie z jednego adresu IP, pod warunkiem dokonania do każdego z nich odrębnego Zakupu promocyjnego i odrębnego wykonania Zadania Konkursowego, jednakże jedna osoba może otrzymać w całym Konkursie maksymalnie trzy nagrody, tj. tylko jedną nagrodę I-go stopnia, tylko jedną nagrodę II-go stopnia, tylko jedną nagrodę główną. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej nagrody. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych Uczestników, jedna osoba zostanie nagrodzona jedną nagrodą danego rodzaju, a kolejna nagroda I-go/II-go stopnia pozostanie w dyspozycji Organizatora. Organizator ma prawo wezwać Uczestnika, który zgłosił się wielokrotnie do Konkursu, do przesłania wszystkich Dowodów zakupu. W przypadku, jeżeli Uczestnik nie będzie posiadał tych Dowodów zakupu może zostać zdyskwalifikowany i wykluczony z Konkursu, z utratą prawa do nagrody przyznanej mu w Konkursie włącznie. W takim przypadku niewydana nagroda I-go/II-go stopnia pozostaje w dyspozycji Organizatora, a nagroda główna przechodzi na laureata rezerwowego przypisanego do tej nagrody.

4.3 W celu zgłoszenia się do Konkursu, każdy Uczestnik musi wejść na Stronę internetową Konkursu i dokonać Zgłoszenia za pośrednictwem umieszczonego tam formularza zgłoszeniowego poprzez podanie następujących danych i oświadczeń:

a) numer telefonu komórkowego Uczestnika;

b) adres poczty elektronicznej, tzw. adres e-mail Uczestnika;

c) imię Uczestnika;

d) numer Dowodu zakupu (tzw. numer Dowodu zakupu czy numer paragonu znajduje się najczęściej w prawej, górnej stronie paragonu, na linii daty dokonania zakupu promocyjnego. Załącznik nr 1 do Regulaminu zawiera wizualizację przykładowego paragonu fiskalnego, na której zaznaczono elipsą jego numer w rozumieniu Regulaminu) ;

e) data dokonania zakupu promocyjnego;

f) zaznaczenie następujących oświadczeń przez Uczestnika:

□ „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”

„Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu „Twoja droga do skutecznej pielęgnacji, edycja 2”, w tym z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego wszystkie postanowienia”.

g) rozwiązanie Zadania Konkursowego, zgodnie z pkt 2.6 Regulaminu.

Uczestnik może zostać poproszony o dokonanie prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez organizatora mechanizm zabezpieczający reCAPTCHA, celem którego jest dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to konieczność wykonania zadania, np. konieczność zaznaczenia pola kontrolnego i/lub przepisanie kodu z obrazka wskazanego na Stronie internetowej Konkursu i/lub zaznaczenie konkretnego rodzaju obrazka / obrazków).

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego organizator prosi o dokładne sprawdzenie danych i informacji zamieszczanych w ww. formularzu .

4.4 Po przesłaniu Zgłoszenia, Uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie zgłoszeń do Konkursu. Uczestnik Konkursu otrzyma potwierdzenie Zgłoszenia oraz rejestracji w bazie zgłoszeń, poprzez wyświetlenie informacji o przyjęciu Zgłoszenia na Stronie internetowej Konkursu oraz dodatkowo poprzez otrzymanie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt 4.3 Regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta Uczestnik, powyższej informacji e–mail od Organizatora, w kategorii „wiadomości- śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej Uczestnika.

4.5 Uczestnik Konkursu powinien posiadać urządzenie z dostępem do internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od organizatora niezależnych, np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Uczestnik.

4.6 Zgłoszenie udziału w Konkursie na podstawie Zakupu promocyjnego może mieć miejsce wyłącznie po dokonaniu tego zakupu, tj. czas zakupu (data i godzina uwidoczniona na dowodzie zakupu) nie może być późniejszy niż czas wysłania Zgłoszenia do Konkursu. W sytuacji, gdyby okazało się, iż Laureat dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego Zakupu promocyjnego, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu zakupu, traci on prawo do nagrody. Dowód zakupu zostanie zweryfikowany przy wydawaniu nagrody.

4.7 Przystąpienie do Konkursu i dokonanie Zgłoszenia do Konkursu za pośrednictwem Strony internetowej Konkursu oznacza, że Uczestnik zaakceptował wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz składa oświadczenia, o których mowa w Regulaminie (w tym w pkt 3.3, pkt 3.4 Regulaminu).

5. WYŁANIANIE LAUREATA NAGRODY

5.1 W celu wyłonienia Laureatów nagród w Konkursie oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła Komisję konkursową.

5.2 Weryfikacja poprawności Zgłoszeń do Konkursu będzie dokonywana za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego Konkurs. Czas nadesłania Zgłoszenia będzie rejestrowany przez centralny komputer Organizatora.

5.3 Konkurs został podzielony na 8 (słownie: osiem) etapów oraz wielki finał.
Etapy odpowiadają następującym okresom:

- I etap trwa od 27.07.2023 r. do 09.08.2023 r.;

- II etap trwa od 10.08.2023 r. do 23.08.2023 r.;

- III etap trwa od 24.08.2023 r. do 06.09.2023 r.;

- IV etap trwa od 07.09.2023 r. do 20.09.2023 r.;

- V etap trwa od 21.09.2023 r. do 04.10.2023 r.;

- VI etap trwa od 05.10.2023 r. do 18.10.2023 r.;

- VII etap trwa od 19.10.2023 r. do 25.10.2023 r.;

- VIII etap trwa od 26.10.2023 r. do 03.11.2023 r.

5.4 Zgłoszenie konkursowe ważne jest tylko w tym etapie Konkursu, w którym wpłynęło, z zastrzeżeniem pkt 5.7 i 5.8 Regulaminu. W celu wzięcia udziału w kolejnym etapie Konkursu, wymagane jest od Uczestnika kolejne (nowe) spełnienie warunków udziału w Konkursie.

5.5 W każdym etapie Komisja konkursowa spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych w danym etapie Zgłoszeń, zgodnych z Regulaminem, wybierze najlepsze rozwiązania Zadania Konkursowego. Komisja konkursowa oceni według własnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane Zgłoszenia, uwzględniając kryteria wskazane w pkt 2.6 Regulaminu i wybierze w każdym etapie (w kolejności od najlepszych):

- 1 (słownie: jednego) Laureata nagrody I-go stopniaw Konkursie;

- 125 (słownie: stu dwudziestu pięciu) Laureatów nagród II-go stopnia w Konkursie.

W trakcie trwania całego Konkursu wyłonionych zostanie łącznie , maksymalnie:

- 8 (słownie: ośmiu) Laureatów nagród I-go stopniaw Konkursie;

- 1 000 (słownie: jeden tysiąc) Laureatów nagród II-go stopnia w Konkursie.

5.6 Wyłanianie Laureatów nagród odbywać się będzie w następujące dni:

- 11.08.2023 r.odbędzie się wybór Laureatów I etapu,tj. wybór Laureatów: Laureata nagrody I-go stopnia oraz Laureatów nagród II-go stopnia spośród zgłoszeń nadesłanych do konkursu od 27.07.2023 r. do 09.08.2023 r.;

- 28.08.2023 r.odbędzie się wybór Laureatów II etapu,tj. wybór Laureatów: Laureata nagrody I-go stopnia oraz Laureatów nagród II-go stopnia spośród zgłoszeń nadesłanych do konkursu od 10.08.2023 r. do 23.08.2023 r.;

- 11.09.2023 r.odbędzie się wybór Laureatów III etapu,tj. wybór Laureatów: Laureata nagrody I-go stopnia oraz Laureatów nagród II-go stopnia spośród zgłoszeń nadesłanych do konkursu od 24.08.2023 r. do 06.09.2023 r.;

- 25.09.2023 r.odbędzie się wybór Laureatów IV etapu,tj. wybór Laureatów: Laureata nagrody I-go stopnia oraz Laureatów nagród II-go stopnia spośród zgłoszeń nadesłanych do konkursu od 07.09.2023 r. do 20.09.2023 r.;

- 9.10.2023 r.odbędzie się wybór Laureatów V etapu,tj. wybór Laureatów: Laureata nagrody I-go stopnia oraz Laureatów nagród II-go stopnia spośród zgłoszeń nadesłanych do konkursu od 21.09.2023 r. do 04.10.2023 r.;

- 23.10.2023 r.odbędzie się wybór Laureatów VI etapu,tj. wybór Laureatów: Laureata nagrody I-go stopnia oraz Laureatów nagród II-go stopnia spośród zgłoszeń nadesłanych do konkursu od 05.10.2023 r. do 18.10.2023 r.;

- 30.10.2023 r.odbędzie się wybór Laureatów VII etapu,tj. wybór Laureatów: Laureata nagrody I-go stopnia oraz Laureatów nagród II-go stopnia spośród zgłoszeń nadesłanych do konkursu od 19.10.2023 r. do 25.10.2023 r.;

- 6.11.2023 r.odbędzie się wybór Laureatów VIII etapu,tj. wybór Laureatów: Laureata nagrody I-go stopnia oraz Laureatów nagród II-go stopnia spośród zgłoszeń nadesłanych do konkursu od 26.10.2023 r. do 03.11.2023 r.

5.7Każdy Laureat nagrody I-go stopnia (z każdego etapu) awansuje automatycznie do tzw. wielkiego finału.

WIELKI FINAŁ

5.8 W dniu 08.11.2023 r. odbędzie się wielki finał. W wielkim finale Komisja konkursowa spośród nagrodzonych zgłoszeń ośmiu Laureatów nagród I-go stopnia (finaliści) wybierze w kolejności od najlepszych:

- 1 (słownie: jednego) Laureata nagrody głównej (Laureat nr 1),

- 1 (słownie: jednego) Laureata rezerwowego nagrody głównej (Laureat nr 2) – na wypadek zajścia okoliczności wskazanych w Regulaminie, w tym w pkt 3.6, pkt 4.2, pkt 6.5 Regulaminu).

Komisja konkursowa dokonując ww. wyboru oceni według własnego uznania wszystkie zgłoszenia finalistów, uwzględniając kryteria wskazane w pkt 2.6 Regulaminu.

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WARUNKI WYDAWANIA NAGRODY, WYDANIE NAGRÓD

6.1 Każdy Laureat zostanie powiadomiony o wygranej przez Organizatora, w terminie maksymalnie 7 dni od rozstrzygnięcia danego etapu Konkursu, za pośrednictwem wysłania przez Organizatora i na jego koszt wiadomości SMS na numer telefonu, który podano w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 4.3 Regulaminu. Dodatkowo Laureat nagrody głównej zostanie powiadomiony o wygranej w rozmowie telefonicznej (Organizator skontaktuje się z ww. Laureatem pod ww. numer telefonu). Organizator w treści wiadomości SMS oraz dodatkowo w przypadku Laureata nagrody głównej w rozmowie telefonicznej, poinformuje o wygranej nagrodzie, sposobie i terminie przekazania kompletu niezbędnych danych i oświadczeń Laureata, o których mowa w pkt. 6.4 albo w pkt. 6.8 Regulaminu, które umożliwią przekazanie nagrody.

6.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o wygranej z powodu podania przez uczestnika błędnego numeru telefonu lub zmiany numeru telefonu w czasie trwania Konkursu lub posiadania przez Uczestnika włączonej w telefonie komórkowym blokady SMS Premium lub w sytuacji kiedy telefon Uczestnika jest wyłączony. W przypadku kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody głównej niepodjęcia rozmowy telefonicznej przez Laureata pomimo co najmniej dziesięciu prób kontaktu podejmowanych przez Organizatora w co najmniej trzech różnych dniach, o różnych porach dnia. Organizator będzie próbował kontaktować się z Laureatem w co najmniej godzinnych odstępach czasu, czekając każdorazowo, co najmniej sześć sygnałów połączenia telefonicznego. W przypadku zgłoszenia się poczty głosowej lub sygnału oznaczającego „zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału", „abonent czasowo niedostępny", „abonent ma wyłączony telefon lub jest poza zasięgiem”, „nie ma takiego numeru” lub innych podobnych, próbę powiadomienia uznaje się za wykonaną i dolicza się ją do dziesięciu połączeń, o których mowa powyżej. W przypadku sygnału oznaczającego „numer zajęty”, próbę powiadomienia uznaje się za niewykonaną i wymaga ona powtórzenia.

6.3 Dodatkowo niezależnie od powiadomienia Laureata, o którym mowa w pkt 6.1 Regulaminu, wyniki niniejszego Konkursu każdy Uczestnik może również sprawdzić na stronie internetowej pod adresem: www.wyniki.smolar.pl , wpisując dane podane w zgłoszeniu do Konkursu, tj. nr Dowodu zakupu promocyjnego oraz nr telefonu. Ponadto, wyniki Konkursu (poszczególnych etapów i wielkiego finału), tj. imię każdego Laureata, zostaną opublikowane na Stronie internetowej Konkursu pod adresem: www.konkurs-tolpa.pl . Wyniki mogą zostać opublikowane na stronie internetowej https://tolpa.pl/ oraz w ramach serwisów społecznościowych zarządzanych i administrowanych przez Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich w tym pod następującymi adresami: https://www.facebook.com/tolpamniejwiecej
oraz https://www.instagram.com/tolpa_mniej_wiecej/ .

6.4 Warunkiem wydania nagrody głównej jest przesłanie przez jej Laureata, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez Organizatora wiadomości SMS o wygranej, o której mowa w pkt. 6.1 Regulaminu, na adres biura Organizatora (Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź) następujących danych i oświadczeń Laureata nagrody głównej, tj.:

- oryginał dowodu zakupu promocyjnego z numerem dowodu zgodnym ze wskazanym w nagrodzonym Zgłoszeniu do Konkursu,

- numer dowodu zakupu, który podany w nagrodzonym Zgłoszeniu do Konkursu,

- numer telefonu podany, który w nagrodzonym Zgłoszeniu do Konkursu,

- adres e-mail Laureata, który podany w nagrodzonym Zgłoszeniu do Konkursu,

- imię i nazwisko Laureata,

- pełen adres zameldowania Laureata (jeżeli Laureat posiada),

- pełen adres zamieszkania Laureata,

- seria i numer dokumentu tożsamości Laureata,

- nr ewidencyjny PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo Laureata w przypadku nieposiadania nr PESEL,

- własnoręcznie podpisane oświadczenia Laureata o następującej treści:

— „Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Twoja droga do skutecznej pielęgnacji, edycja 2”, w tym z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego postanowienia.”

— „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”

— „Wyrażam zgodę na wykorzystanie rozwiązania Zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu Twoja droga do skutecznej pielęgnacji, edycja 2”.

 „Oświadczam, że jestem jedynym/ą autorem/autorką wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zostały przeze mnie nadesłane w związku z rozwiązaniem Zadania konkursowego w Konkursie „Twoja droga do skutecznej pielęgnacji, edycja 2.”

 „Przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do rozwiązania Zadania Konkursowego nadesłanego w Konkursie „Twoja droga do skutecznej pielęgnacji, edycja 2”. Treści te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem/am żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z rozwiązania Zadania Konkursowego, posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań rozwiązania Zadania Konkursowego.”

„Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa sp. z o.o. w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź orazTorf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń złożonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić ww. podmioty od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.”

 „Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego w rozwiązaniu Zadania Konkursowego (na zdjęciu konkursowym, jeśli wizerunek znajduje się na zdjęciu), w związku z uczestnictwem w Konkursie „Twoja droga do skutecznej pielęgnacji, edycja 2”, na podstawie których moja osoba może być zidentyfikowana - poprzez upublicznienie wyżej wymienionych na: stronie internetowej https://tolpa.pl/ oraz w ramach serwisów społecznościowych zarządzanych i administrowanych przez Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich pod następującymi adresami: https://www.facebook.com/tolpamniejwiecej

oraz https://www.instagram.com/tolpa_mniej_wiecej/ najdalej do 01.03.2024 r.Powyższe w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu „Twoja droga do skutecznej pielęgnacji, edycja 2” przez Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa sp. z o.o. w Łodzi,Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskichoraz dokonywania opracowania rozwiązania Zadania konkursowego w stopniu, jaki Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi lubTorf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich , uznają za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania rozwiązania Zadania konkursowego do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji.”

„Oświadczam, że nie jestem pracownikiem lub współpracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich. Oświadczam również, że nie jestem członkiem ich rodzin (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.

„Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą wydania nagrody w Konkursie „ Twoja droga do skutecznej pielęgnacji, edycja 2” zgodnie z pkt 3.4 Regulaminu przenoszę na Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi autorskie prawa majątkowe do mojego Rozwiązania zadania konkursowego w ww. Konkursie na polach eksploatacji wskazanych w pkt 3.4 Regulaminu Konkursu.”.

„Oświadczam, że przyjmuję nagrodę główną w postaci samochodu osobowego, zgodnie z Regulaminem Konkursu „Twoja droga do skutecznej pielęgnacji, edycja 2” oraz że pokryję wszelkie koszty związane z wydaniem nagrody tj. koszt rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych z rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody.”

Przed wysłaniem formularza Organizator prosi o dokładne sprawdzenie danych zamieszczanych w dokumencie.

Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami Laureata nagrody głównej, znajduje się na stronie internetowej organizatora: www.smolar.pl/konkurs-Twoja-droga-do-skutecznej-pielegnacji- edycja-2 , skąd Laureat nagrody głównej może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również dane i oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane i oświadczenia.

6.5 W przypadku niedoręczenia Organizatorowi ww. wymaganych danych i oświadczeń przez Laureata nagrody głównej, w terminie wskazanym w pkt. 6.6 Regulaminu, uprawnienie do ww. nagrody przechodzi na Laureata z listy rezerwowej przypisanego do nagrody głównej. Postępowanie z ww. Laureatem rezerwowym będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak w przypadku Laureata nagrody głównej. Jeżeli Laureat rezerwowy nagrody głównej również nie spełni warunków opisanych powyżej, w terminie wskazanym w pkt. 6.7 Regulaminu, niewydana nagroda główna pozostaje w dyspozycji Organizatora.

6.6 Przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami od Laureata nagrody głównej, ww. Laureat musi dostarczyć do Organizatora w terminach wynikających z postanowień Regulaminu, tj.: najpóźniej do dnia 22.11.2023 r . O zachowaniu terminu dostarczenia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez Organizatora, tj.nie później niż do dnia 29.11.2023 r.

6.7 Przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami od Laureata rezerwowego nagrody głównej, ww. Laureat rezerwowy musi dostarczyć do Organizatora w terminach wynikających z postanowień regulaminu, tj.: najpóźniej do dnia 13.12.2023 r. O zachowaniu terminu dostarczenia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez Organizatora, tj. nie później niż do dnia 20.12.2023 r.

6.8 Warunkiem wydania każdej nagrody I-go/II-go stopnia w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza dla Laureatów nagrody, który będzie dostępny na Stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl , w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez Organizatora wiadomości SMS informującej o wygranej, o której mowa w pkt 6.1 Regulaminu. Laureat nagrody zobowiązany będzie podać w tym formularzu następujące dane i oświadczenia:

a) imię i nazwisko Laureata,

b) dokładny adres zamieszkania Laureata (do wysyłki nagrody),

c) numer telefonu Laureata, który podano w nagrodzonym Zgłoszeniu do Konkursu,

d) numer Dowodu zakupu, który podano w nagrodzonym Zgłoszeniu do Konkursu,

e) adres e-mail Laureata podany w Zgłoszeniu do Konkursu,

f) zamieszczenie / załączenie czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału Dowodu zakupu z numerem dowodu wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu (plik z dowodem zakupu nie może przekraczać wielkości 5 MB i musi być wykonany w formacie jpg lub png lub jpeg) ,

g) oświadczenia Laureata nagrody o następującej treści:

— „Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Twoja droga do skutecznej pielęgnacji, edycja 2”, w tym z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego postanowienia.”

— „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”

— „Wyrażam zgodę na wykorzystanie rozwiązania Zadania konkursowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu Twoja droga do skutecznej pielęgnacji, edycja 2”.

 „Oświadczam, że jestem jedynym/ą autorem/autorką wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zostały przeze mnie nadesłane w związku z rozwiązaniem Zadania konkursowego w Konkursie „Twoja droga do skutecznej pielęgnacji, edycja 2.”

 „Przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do rozwiązania Zadania Konkursowego nadesłanego w Konkursie „Twoja droga do skutecznej pielęgnacji, edycja 2”. Treści te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem/am żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z rozwiązania Zadania konkursowego, posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań rozwiązania Zadania Konkursowego.”

„Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa sp. z o.o. w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź orazTorf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń złożonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić ww. podmioty od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.”

 „Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego w rozwiązaniu Zadania Konkursowego (na zdjęciu konkursowym, jeśli wizerunek znajduje się na zdjęciu), w związku z uczestnictwem w Konkursie „Twoja droga do skutecznej pielęgnacji, edycja 2” na podstawie, których moja osoba może być zidentyfikowana - poprzez upublicznienie wyżej wymienionych na: stronie internetowej https://tolpa.pl/ oraz w ramach serwisów społecznościowych zarządzanych i administrowanych przez Torf Corporation Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich pod następującymi adresami: https://www.facebook.com/tolpamniejwiecej

oraz https://www.instagram.com/tolpa_mniej_wiecej/ najdalej do 01.03.2024 r.Powyższe w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu „Twoja droga do skutecznej pielęgnacji, edycja 2” przez Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa sp. z o.o. w Łodzi,Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskichoraz dokonywania opracowania rozwiązania Zadania konkursowego w stopniu, jaki Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi lubTorf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich , uznają za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania rozwiązania Zadania Konkursowego do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji.”

„Oświadczam, że nie jestem pracownikiem lub współpracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich. Oświadczam również, że nie jestem członkiem ich rodzin (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.

„Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą wydania nagrody w Konkursie „ Twoja droga do skutecznej pielęgnacji, edycja 2” zgodnie z pkt 3.4 Regulaminu przenoszę na Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi autorskie prawa majątkowe do mojego Rozwiązania zadania konkursowego w ww. Konkursie na polach eksploatacji wskazanych w pkt 3.4 Regulaminu Konkursu.”.

Przed wysłaniem formularza Organizator prosi o dokładne sprawdzenie danych zamieszczanych w dokumencie.

6.9 Laureaci nagród I-go i II-go stopnia są zobowiązani do zachowania oryginału Dowodu zakupu z czytelnym numerem dowodu, który został zgłoszony do Konkursu. W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że ww. Laureat nagrody naruszył zasady Konkursu określone w Regulaminie lub naruszył przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Organizator może zobowiązać ww. Laureata (żądaniem skierowanym za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail, który Laureat podał w formularzu dla Laureatów, o którym mowa w pkt 6.8 Regulaminu) do przesłania danych, oświadczeń oraz oryginału Dowodu zakupu wskazanych w pkt 6.8 Regulaminu przesyłką poleconą na adres biura Organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, w terminie wskazanym przez Organizatora. Niedotrzymanie ww. warunków przez Laureata nagrody I-go / II-go stopnia oznacza, że Laureat traci prawo do danej nagrody.

6.10 W przypadku niepodania wymaganych danych i oświadczeń przez Laureatów nagród I-go/II-go stopnia zgodnie z postanowieniami pkt 6.8 Regulaminu w terminie wskazanym w pkt 6.9 Regulaminu lub niespełnienia warunków przez Laureata ww. nagrody przewidzianych w pkt 3 i pkt 4 regulaminu, niewydana nagroda I-go/II-go stopnia pozostaje w dyspozycji Organizatora.

6.11Laureaci nagród I-go/II-go stopnia podają wymagane dane i oświadczenia w formularzu dla Laureatów na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl , zgodnie z pkt 6.8 Regulaminu, w terminie wynikającym z postanowień Regulaminu, najpóźniej do 20.11.2023 r. O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od Laureatów nagród I-go/II-go stopnia, decyduje data ich otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do 20.11.2023 r.

6.12 Podanie danych osobowych i złożenie oświadczeń, o których mowa w pkt 6.4 lub 6.8 Regulaminu jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym otrzymania nagrody.

WYDANIE NAGRÓD

6.13 Nagroda główna, wskazana w pkt. 7.1 Regulaminu, zostanie wydana w miejscu i terminie indywidualnie uzgodnionym z Laureatem (ostatecznie potwierdzonym przez Organizatora), nie później niż do dnia 26.01.2024 r., po wcześniejszym zarejestrowaniu przez Laureata nagrody głównej samochodu osobowego stanowiącego nagrodę główną w Konkursie oraz opłaceniu obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz innych opłat i podatków należnych związanych z rejestracją pojazdów. Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu oraz kosztów dojazdu Laureata do miejsca odbioru nagrody głównej, wskazanej w pkt. 7.1 Regulaminu. Pokrycie wyżej wymienionych kosztów pozostaje w gestii Laureata nagrody głównej.

6.14 Nagroda główna nieodebrana albo niewydana z winy lub przyczyny leżącej po stronie Laureata ww. nagrody do dnia 26.01.2024 r. pozostaje w dyspozycji Organizatora

6.15 Wszystkie nagrody I-go/II-go stopnia zostaną wysłane do Laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej w terminie nie później niż do 08.12.2023 r. W przypadku nieobecności ww. Laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione/przesłane awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Laureat nagrody I-go/II-go stopnia może odebrać przesyłkę z nagrodą do 15.12.2023 r.

6.16Nagroda I-go/II-go stopnianieodebrana albo niewydana z winy Laureata lub przyczyny leżącej po stronie Laureata ww. nagrody do dnia 15.12.2023 r. pozostaje w dyspozycji Organizatora.

7. NAGRODY

7.1 Nagrodą główną w Konkursie jest samochód osobowy marki BMW X1 hybryda o wartości 192 800,00 zł(słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych 00/100) brutto. Dodatkowo do ww. nagrody Organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 21 422,22zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 22/100). Łączna całkowita wartość nagrody głównej wynosi 214 222,22 zł brutto (słownie: dwieście czternaście tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 22/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 21 422,22 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 22/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora

Łączna liczna nagród głównych w Konkursie wynosi 1 (słownie: jedna) sztuka.

Szczegółowy opis nagrody znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

7.2 Nagrodą I-go stopnia w Konkursie jest rower Kross Lille 3 o wartości 2 000,00 zł(słownie: dwa tysiące złotych 00/100) brutto. Dodatkowo do ww. nagrody Organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 222,22 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa złote 22/100). Łączna całkowita wartość nagrody I-go stopnia wynosi 2 222,22 zł brutto (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 22/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 222,22 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa złote 22/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora

Łączna liczna nagród I-go stopnia w Konkursie wynosi 8 (słownie: osiem) sztuk.

Łączna wartość nagród I-go stopnia w Konkursie wynosi 17 777,76 zł (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 76/100) brutto.

7.3 Nagrodą II-go stopnia w Konkursie jest zestaw kosmetyków marki Tołpa o wartości łącznej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100). Dodatkowo do ww. nagrody Organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 11,11 zł (słownie: jedenaście złotych 11/100). Łączna całkowita wartość nagrody II-go stopnia wynosi 111,11 zł brutto (słownie: sto jedenaście złotych 11/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 11,11 zł (słownie: jedenaście złotych 11/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

Łączna liczba nagród II-go stopnia w Konkursie wynosi 1 000 (słownie: jeden tysiąc) sztuk.

Łączna wartość nagród II-go stopnia w Konkursie wynosi 111 110,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto dziesięć złotych 00/100) brutto.

7.4Łączna liczna wszystkich nagród w Konkursie wynosi 1 009 (słownie: jeden tysiąc dziewięć) sztuk.

7.5Łączna wartość wszystkich nagród w Konkursie wynosi 343 109,98 zł(słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące sto dziewięć złotych 98/100).

7.6 Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

8. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

8.1 Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagrody jest Komisja Konkursowa.

8.2 Komisja Konkursowa rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym Konkursem.

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

9.1 Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1, dalej „RODO”), informuje się, że administratorem danych osobowych Uczestników, w tym Laureatów, Konkursu jest Organizator Konkursu, tj. Smolar Agencja Promocyjno–Reklamowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93–569 Łódź,wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadająca kapitał zakładowy 10.000,00 złotych, NIP: 727-278-80-75. Dane kontaktowe administratora: e-mail: biuro@smolar.pl, adres do korespondencji: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa sp. z o.o. ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, www.smolar.pl.

Jednocześnie informuję się, że wizerunek Laureatów Konkursu (jeśli wizerunek będzie znajdować się w nagrodzonym rozwiązaniu Zadania Konkursowego) zostanie udostępniony, a imię i nazwisko ww. Laureata mogą zostać udostępnione, przez powyższego Administratora (będącego Organizatorem Konkursu) spółce pod firmą Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Fabryczna 11, 55-080, Kąty Wrocławskie, NIP: 5252683969, REGON: 365864143, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, pod numerem KRS 0000646959, kapitał zakładowy: 1 226 750,00 PLN (www.tolpa.pl), jako odrębnemu Administratorowi danych osobowych Laureatów w celach wskazanych w pkt 9.3 lit. a) Regulaminu, w tym w celu ogłoszenia wyników Konkursu i ewentualnego przedstawienia zwycięskich prac na stronie internetowej https://tolpa.pl/ oraz w ramach serwisów społecznościowych zarządzanych i administrowanych przez Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich pod następującymi adresami: https://www.facebook.com/tolpamniejwiecej

oraz https://www.instagram.com/tolpa_mniej_wiecej/ .

9.2 Administrator danych osobowych - Smolar Agencja Promocyjno–Reklamowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi - informuje, że:

a) dane osobowe Uczestników Konkursu (w tym: nr tel. Uczestnika/ Laureata, adres e-mail Uczestnika/ Laureata, imię Uczestnika/Laureata, wizerunek Uczestnika/Laureata jeśli znajduje się w rozwiązaniu Zadania konkursowego, adres zamieszkania Laureata) przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu na podstawie: uzasadnionego interesu ww. administratora/Organizatora w postaci organizacji Konkursu i wykonania jego zobowiązań związanych z Konkursem, rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym i ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi organami i w związku z tym archiwizacji i zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz obowiązków prawnych ww. administratora/Organizatora związanych m.in. z organizacją Konkursu, w tym wydaniem i rozliczeniem nagród (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

b) podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych skutkuje niemożnością wzięcia udziału w Konkursie lub niemożnością udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytanie/reklamację Uczestnika;

c) Uczestnikowi przysługuje:

- prawo dostępu do podanych danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,

oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć na adres e- mail: biuro@smolar.pl lub w formie pisemnej na adres Smolar Agencja Promocyjno–Reklamowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93–569 Łódź,

d) Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,

e) dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane, udostępnione przez administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia Konkursu, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników, podmiotom realizującym wydanie nagrody, Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich (w celach wskazanych w pkt 9.3 lit. a) Regulaminu), operatorom pocztowym/przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym administratora danych osobowych prawnie i księgowo,

f) dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z Konkursem oraz w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,

g) dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy,

h) Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

9.3 Administrator danych osobowych -Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich - informuje, że:

a) dane osobowe Laureatów, imię, nazwisko, wizerunek (jeśli wizerunek został utrwalony w nagrodzonym rozwiązaniu Zadania Konkursowego) udostępnione ww. administratorowi danych przez Organizatora w związku z niniejszym Konkursem, będą przetwarzane przez ww. administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celach związanych z przedmiotowym Konkursem, tj.celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:

- w celu rozpowszechniania, opublikowania na portalach społecznościowych Administratora nagrodzonych rozwiązań Zadań Konkursowych (prac konkursowych), jak również w celu prowadzenie działań promocyjnych/marketingowych na rzecz marki Tołpa;

- dane osobowe mogą być też przetwarzane dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa);

b) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do opublikowania wizerunku umieszczonego w ww. rozwiązaniu Zadania Konkursowego na stronie internetowej https://tolpa.pl/ oraz w ramach serwisów społecznościowych zarządzanych i administrowanych przez Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich pod następującymi adresami: https://www.facebook.com/tolpamniejwiecej oraz https://www.instagram.com/tolpa_mniej_wiecej/ Niepodanie danych osobowych (wizerunku) skutkuje niemożnością rozpowszechnienia ww. wizerunku;

c) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:

- prawo dostępu do podanych danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,

oświadczenia o powyższym Uczestnik może złożyć pisemnie na adres: Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich, adres: Fabryczna 11, 55-080 Kąty Wrocławskie lub mailowo na adres e-mail: iod@torf.pl . Administrator Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych, pod adresem e-mail: iod@torf.pl

d) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów;

e) dane osobowe przetwarzane w związku z niniejszym Konkursem mogą być przekazane, udostępnione przez ww. administratora innym podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których przetwarzane są dane osobowe, a także podmiotom obsługującym ww. administratora prawnie i księgowo;

f) dane osobowe będą przechowywane przez ww. administratora przez czas zamieszczenia/publikowania danego nagrodzonego rozwiązania Zadania Konkursowego (zwycięskiej pracy konkursowej z wizerunkiem Laureata) zawierającego takie dane, nie dłużej niż do 01.03.2024 r. Ponadto w przypadku powstania po stronie ww. administratora uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, dane osobowe będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku;

g) dane osobowe przetwarzane przez ww. administratora w związku z niniejszym Konkursem nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy;

h) ww. administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania;

i) Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich będzie przechowywać dane osobowe udostępnione mu przez Organizatora w związku z realizacją Konkursu w sposób zgodny z przepisami prawa w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

10. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

10.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie: w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres organizatora (Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa sp. z o.o., 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Organizatora: reklamacja@smolar.pl . O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej nadania (data stempla pocztowego), nie późniejsza niż 16.02.2024 r.

10.2 Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu podany w Zgłoszeniu do Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uczestnik Konkursu powinien podać również adres elektroniczny do komunikacji.

10.3 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie maksymalnym 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora (o zachowaniu terminu decyduje data nadania / data stempla pocztowego), nie później niż do 01.03.2024 r. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników, złożone w sposób określony w pkt 10.1 powyżej, na podstawie Regulaminu. Zawiadomienie o wyniku postępowania reklamacyjnego zostanie przesłane Uczestnikowi: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania (data stempla pocztowego) przesyłki przez Organizatora albo data wysłania wiadomości e-mail przez Organizatora (maksymalny termin 14 dni od otrzymania reklamacji).

10.4 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Organizator kontaktuje się z Uczestnikami tylko na potrzeby Konkursu.

11.2 Regulamin Konkursu będzie dostępny na Stronie internetowej Konkursu: www.konkurs-tolpa.pl, na stronie internetowej Organizatora: www.smolar.pl/konkurs-Twoja-droga-do-skutecznej-pielegnacji- edycja-2, a także w biurze Organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa sp. z o.o. ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź.

11.3 Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

11.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

- indywidualne ustawienia (konfiguracje sprzętowe i konfiguracje oprogramowania) urządzeń, przy pomocy których Uczestnicy biorą udział w Konkursie;

- za treść rozwiązania Zadania Konkursowego;

- prawdziwość wszelkich oświadczeń składanych przez Uczestników Konkursu.

11.5 Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

11.6 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Konkursem mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@smolar.pl lub też dzwoniąc pod numerem telefonu 42 636 90 97 lub 42 636 90 93 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi Uczestnik zgodnie z taryfą operatora).

ORGANIZATOR

ZAŁĄCZNIK NR 1 - DO REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK NR 1 - DO REGULAMINU

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne