Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Zrób zakupy za minimum 50 zł, a bransoletkę Gosh w kolorze złotym (produkt nr 408369) lub bransoletkę Gosh w kolorze srebrnym (produkt nr 408368) kupisz za 1 grosz (22-25.06.2022)

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Zrób zakupy za minimum 50 zł, a bransoletkę Gosh w kolorze złotym (produkt nr 408369) lub bransoletkę Gosh w kolorze srebrnym (produkt nr 408368) kupisz za 1 grosz (22-25.06.2022)” (dalej jako „ Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, adres do korespondencji ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest w drogerii internetowej na https://www.hebe.pl/ i w aplikacji Hebe (dalej jako „Drogerie Hebe”).

4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w dniach od22.06.2022 do 25.06.2022 (dalej jako „ Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

5. Asortyment objęty Akcją Promocyjną może różnić się w poszczególnych Drogeriach Hebe.

6. Akcja promocyjna nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani promocyjną), ani też żadnym zakładem wzajemnym, których zasad organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847 ze zm.).

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

1. Akcja Promocyjna obowiązuje przy zakupie za minimum 50 zł dowolnych produktów dostępnych na www.hebe.pl oraz w aplikacji Hebe.

2. Promocja polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów za minimum 50 zł, wybrany produkt: bransoletka Gosh w kolorze złotym (produkt nr 408369) lub bransoletka Gosh w kolorze srebrnym (produkt nr 408368) kupisz za 1 grosz.

3. Akcja Promocyjna w programie My Hebe dotyczy Klientów, którzy zalogują się w aplikacji Hebe lub na hebe.pl.

4. Produkt: bransoletka Gosh w kolorze złotym (produkt nr 408369) lub bransoletka Gosh w kolorze srebrnym (produkt nr 408368) kupisz za 1 grosz po spełnieniu warunków Akcji Promocyjnej i po zalogowaniu na hebe.pl lub w aplikacji oraz po dodaniu wybranego produktu: bransoletka Gosh w kolorze złotym (produkt nr 408369) lub bransoletka Gosh w kolorze srebrnym (produkt nr 408368) do koszyka.

5. Uczestnik może jednokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej spełniając jej warunki.

6. W pozostałym zakresie obowiązują zasady sprzedaży produktów określone w Regulaminie Drogerii Hebe.

§ 3.

Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a. pocztą elektroniczną na adres: pomoc@hebe.pl

b. pisemnie na adres: ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 22.06 .2022 r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne
Regulaminy Akcji Zdjęcia i treści użytkowników