Dla kandydatów do pracy w JMDiF

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja.

1. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Kostrzynie, (kod: 62-025) przy ul. Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116. Kontakt do Administratora: JMDiF.DzialPersonalny@jeronimo-martins.com.

2. Inspektor Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować poprzez email: dpo.polska@jeronimo-martins.com.

3. Cel i podstawy przetwarzania

Przy aplikacjach składanych elektronicznie korzystamy z systemu eRecruiter, który wymaga podania adresu e-mail dla celów identyfikacji kandydata w systemie informatycznym do składania aplikacji. Na wskazany adres kandydat otrzyma potwierdzenie złożenia aplikacji.

Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Natomiast jeżeli rekrutacja zmierza do zawarcia umowy cywilnoprawnej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, a także kwalifikacji zawodowych i wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, jako dane niezbędne do podjęcia działań́ przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej. Podanie innych danych niż opisanych powyżej zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ będzie przetwarzała Twoje dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazisz na to zgodę, przy czym zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. Twoje dane osobowe będą też przetwarzane w zakresie w jakim jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́ w postepowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postepowaniu pozasądowym Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych:

Art. 22 § 1 pkt. 1-3 Kodeksu Pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a także w zakresie wynikającym z art. 22 1 § 1 pkt. 4-6 Kodeksu Pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora), a także art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy).

4. Prawa osób, których dane dotyczą.

Masz prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- usunięcia danych osobowych,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz zrealizować kontaktując się̨ na adres e-mail: JMDiF.DzialPersonalny@jeronimo-martins.com.

5. Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy oraz w zakresie do zawarcia umowy cywilnoprawnej jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Zachęcamy na zasadzie dobrowolności do podania danych kontaktowych takich jak adres e-mail i numer telefonu, ponieważ̇ pozwoli to na usprawnienie kontaktu z Tobą.

6. Odbiorcy danych osobowych

Możemy udostępniać́ Twoje dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

a) Usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu, m.in. rekrutacyjne, usługi hostingowe, serwisowe, archiwizacyjne.

b) Jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać́ Twoje dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

c) Podmiotom z Grupy Jeronimo Martins w Polsce i Portugalii w ramach realizowanych menedżerskich programów talentowych.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane maksymalnie 12 miesięcy. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą przechowywane przez 2 lata.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w oparciu o przekazane dane osobowe.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne