Konkursy

Regulamin Konkursu LASH GAME

(dalej: „Regulamin”)

§ 1.

Podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu

1. Organizatorem konkursu „LASH GAME” (dalej: „Konkurs”) jest Justyna Dzieduszycka-Jędrach, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „121 PR - Justyna Dzieduszycka-Jędrach”, pod adresem ul. Francuska 52/15, Warszawa (03-905), na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; numer NIP 951-15-44-154; numer REGON 140393844 (dalej: „Organizator”).

2.Fundatorem nagród w Konkursie jest L’Oréal Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 62, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063684, NIP 524-030-33-75, kapitał zakładowy w wysokości 1.886.500,00 PLN (dalej: „Fundator”).

3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram czy Facebook, ani serwisy z nimi związane. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w danym Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Instagram czy Facebook. W związku z powyższym Instagram czy Facebook nie odpowiadają wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu i wydanie nagród.

§ 2.

Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 03.11.2022 w chwili opublikowania przez Organizatora wpisu konkursowego na stronie: https://www.instagram.com/maybelline_pl i zakończy się w dniu 27.11.2022 o godzinie 23:59:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 6.12.2022 na stronie: https://www.instagram.com/maybelline_pl . Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma w formie oznaczenia nicku (handle) w komentarzu pod postem konkursowym.

3. Wysyłka nagród rozpocznie się maksymalnie 30 dni od daty otrzymania niezbędnych informacji do zrealizowania wysyłki.

§ 3.

Komisja konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 4.

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:

a ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz

b posiadają konto w serwisie Instagram.

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu (w tym Fundatora), a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Przed przystąpieniem do Konkursu należy zapoznać się z jego Regulaminem. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zwana jest dalej „Uczestnikiem”.

§ 5 .

Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs jest przeprowadzony w formie postu na stronie

https://www.instagram.com/maybelline_pl w dniu rozpoczęcia konkursu.

Zadaniem Uczestnika jest wykonanie Zadania Konkursowego przedstawionego w opisie Konkursu:

1) KUP 2 (dwa) DOWOLNE PRODUKTY MARKI MAYBELLINE NEW YORK W DROGERIACH HEBE w terminie 03 -27.11. 2022 I ZACHOWAJ PARAGON/dowód zakupu (dalej: Paragon)

2) ODPOWIEDZ NA PYTANIE: „Gdyby makijaż był grą… to którą maskarę Maybelline wybrałabyś, jako najlepszego zawodnika? Odpowiedź uzasadnij.”

3) POLUB TEN POST KONKURSOWY I ZAOBSERWUJ PROFIL @MAYBELLINE_PL NA INSTAGRAMIE

4) WYGRAJ KONSOLE NINTENDO I NOWOŚCI DO MAKIJAŻU

Czas trwania konkursu 03-27.11.2022, pełen regulamin w BIO profilu.

2. Przystąpienie do udziału w Konkursie tj. wysłanie zgłoszenia, stanowi akceptację niniejszego Regulaminu. („Zgłoszenie”).

3. Komisja wyłoni 50 osób, które spełniły wszystkie wymagania przewidziane w Regulaminie oraz w prawidłowy sposób dokonały Zgłoszenia i udzieliły najlepszych w ocenie Komisji odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. Ocenie podlegać będzie kreatywność, jakość i najlepsze odzwierciedlenie tematyki konkursu. 15 najlepszych osób zostanie nagrodzonych nagrodami I stopnia, kolejne 35 osób nagrodami II stopnia. Zwycięzcy wybrani przez Komisję otrzymają informację za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Instagram oraz zostaną poproszeni o przesłanie w odpowiedzi (za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Instagram) swoich danych tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania w celu wysyłki Nagrody oraz zdjęcia/screenu dowodu zakupu 2 (dwóch) dowolnych produktów MAYBELLINE NEW YORK (Paragon). Wskazane powyżej dane przesłane przez Uczestnika, poza wysyłką Nagrody, zostaną wykorzystane w celu odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest do przesłania swoich danych do wysyłki Nagrody w terminie 10 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o zwycięstwie w Konkursie.

4. Jeden Użytkownik może dokonać wyłącznie jednego Zgłoszenia, tj. wysłać jedną odpowiedź na Zadanie Konkursowe (dalej „Praca Konkursowa”).

5. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich.

6. W konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia przesłane w okresie trwania Konkursu, określonym w § 2 pkt 1, spełniając warunki Regulaminu.

§ 6.

Nagrody

1. Nagrody w Konkursie to:

- Nagroda I stopnia: Nintendo Switch Lite o wartości brutto 999,00 zł. Pula nagród: 15.

- Nagroda II stopnia: zestawów kosmetyków: 1x COLOSSAL CURL BOUNCE o wartości brutto 45.99 zł, 1x EXPRESS BROW SCULPT MASCARA o wartości brutto 35,99 zł, 1x EXPRESS BROW SHAPING PENCIL o wartości brutto 26,99 zł, 1x VINYL INK o wartości brutto 59,99 zł, 1x LIFTER GLOSS o wartości 39,99 zł. W całości zestaw ma wartość 208,95 ZŁ brutto. . Pula nagród: 35.

2. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.

3. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

4. Fundator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

5. Wysyłka Nagród będzie odbywała się na adresy (w Polsce) podane przez Uczestników w wiadomości wysłanej do Organizatora zgodnie z § 5 pkt 3 Regulaminu. Odpowiedzialnym za wysyłkę Nagród jest Organizator, przy czym Organizator może powierzyć wysyłkę podmiotowi trzeciemu.

6. Podanie Organizatorowi nieprawidłowego adresu lub danych, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość otrzymania Nagrody oraz spełnienia przez Fundatora obowiązków podatkowych, skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Fundatora.

7. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.

8. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy, w tym przed wydaniem Nagrody.

§ 7.

Prawa własności intelektualnej

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późń. zm., „Ustawa”), oraz że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do Pracy Konkursowej, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że Praca Konkursowa nie była dotychczas nigdzie publikowana lub rozpowszechniana, jak również nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku.

2. Uczestnik, który zwyciężył w Konkursie udziela, na okres 5 lat oraz bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych Organizatorowi oraz Fundatorowi, licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanej Pracy Konkursowej. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z Pracy Konkursowej na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej w sposób inny niż określony w lit. b powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet).

3. Organizator oraz Fundator zastrzegają sobie prawo do wykorzystania przesłanych Prac Konkursowych, które zostały nagrodzone w Konkursie, dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach w szczególności na publikację przesłanych Prac nadesłanych w związku z Konkursem, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i Uczestnik zgadza się na publikację, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów i korzystania z tak zmienionych odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej.

4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie treści przesłanej Pracy Konkursowej nagrodzonej w Konkursie. Licencja jest udzielana nieodpłatnie.

5. Uczestnik udziela również zgody na rozpowszechnianie, na zasadach określonych w pkt 1-4 powyżej, jego wizerunku utrwalonego w Pracy Konkursowej nagrodzonej w Konkursie, o ile ma zastosowanie.

§ 8.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska pod adresem e-mail: personal-da@loreal.com.

3. Organizator Konkursu - Justyna Dzieduszycka-Jędrach prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 121 PR – Justyna Dzieduszycka-Jędrach, ul. Francuska 52/15, Warszawa, nr ewidencji gospodarczej: 419247 - jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora.

4. Administrator powierza do przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu, w szczególności Organizatorowi Konkursu dane tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.

5. Administrator może udostępniać dane osobowe również innym niż Organizator podmiotom, świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi księgowe, usługi prawne, usługi IT oraz usługi wspierające działania marketingowe, przy czym podmioty świadczące ww. usługi przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę profilu na portalu Instagram oraz wizerunek, w przypadku gdy Praca Konkursowa jest fotografią zawierającą wizerunek Uczestnika. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres do wysyłki Nagrody. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania wygranej Nagrody.

7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika.

8. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane również, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym:

a) przepisów podatkowych, tj. w celu prowadzenia rachunkowości i rozliczenia podatków od nagród w Konkursie; dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których Administrator przetwarza dane osobowe;

b) przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych, tj. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących Konkursu, wysyłanie odpowiedzi na reklamację; dane osobowe są przetwarzane do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

9. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane również, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. dochodzenia roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Administratora; dane osobowe są przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

11. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem trzech miesięcy od końca Czasu Trwania Konkursu.

12. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu w postaci wizerunku (jeśli ich Praca Konkursowa zawierała wizerunek) będą przetwarzane do 5 lat od ogłoszenia wyników Konkursu, w związku z udzieloną licencją Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Czas Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

13. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

14. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

15. Oświadczenie o wyrażeniu sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych oraz wykonania pozostałych ww. praw Uczestnik powinien kierować na adres e-mail: personal-da@loreal.com.

16. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

17. Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych powyżej celów może zostać wyrażona przez osobę, która ukończyła 16 lat.

§ 9.

Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu.

2. Z zastrzeżeniem poniższych ustępów, reklamacje można zgłaszać drogą listową z dopiskiem LASH GAME na adres Organizatora lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: maybellinenewyork@121pr.pl, wpisując w tytule wiadomości: „LASH GAME”.

3. W przypadku problemów związanych z wysyłką Nagrody, reklamacje należy zgłaszać do Organizatora na adres e-mail: maybellinenewyork@121pr.pl

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od daty ich otrzymania. O decyzji podmiotu rozpatrującego reklamację Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez podmiot rozpatrujący dany rodzaj reklamacji.

§ 10.

Postanowienia końcowe

1. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora, tj. w Warszawie przy ul. Francuskiej 52/15 oraz na stronie: https://www.instagram.com/maybelline_pl na których niniejszy Regulamin będzie umieszczony w formacie pliku pdf pod linkiem, co umożliwi użytkownikowi jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w normalnym toku czynności.

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości e-mail, pod adresem:maybellinenewyork@121pr.pl .

3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa polskiego.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – KONKURS NA SERWISIE INSTAGRAM

Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu LASH GAME (dalej: konkurs) jest L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska pod adresem e-mail: personal-da@loreal.com.

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celach organizacji Konkursu i wydania nagród, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO).

Dane zostały zebrane przez profil na Instagramie prowadzonym pod nazwą: Maybelline_pl.

Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności organizatorowi Konkursu, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, usługi podatkowe bądź usługi prawne tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w celu. Przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa lub w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – do momentu wycofania zgody.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Oświadczenie o wyrażeniu sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz wykonanie pozostałych ww. praw należy kierować na adres e-mail: personal-da@loreal.com.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.

Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych powyżej celów może zostać wyrażona przez osobę, która ukończyła 16 lat.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne