KonkursyREGULAMIN PROGRAMU
„Do 100% ochrony przed przeciekaniem” (dalej: „Regulamin”)

1. ORGANIZATOR
1.1. Program „Do 100% ochrony przed przeciekaniem” (zwany dalej „Program”) jest organizowany przez Procter and Gamble DS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Zabranieckiej 20, 03-872 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000210289, kapitał zakładowy 4 197 000 zł., NIP 5213289895 (zwaną dalej „Organizatorem”).

1.2. Wykonawcą i koordynatorem Programu jest, działająca na zlecenie i w imieniu Organizatora, Pelargos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 71, 01-651 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 10090, kapitał zakładowy 75.000 zł., NIP 525-15-68-829 (zwana dalej: „Koordynator”).

2. CEL PROGRAMU

Celem Programu jest zapewnienie Nabywcom satysfakcji z korzystania z wyrobów Organizatora, w możliwie jak najlepszej jakości tych produktów oraz zwrotu zakupionego Produktu w razie przeciekania przy zapewnieniu nabywcom ograniczenia ich ryzyka ekonomicznego nabycia produktów objętych programem.

3. PRODUKTY UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE

Programem objęte są oferowane przez Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej produkty marki Pampers (zwane dalej: „Produkt”), których lista stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Uwzględniając cel Programu, prawo do zwrotu Produktu dotyczy wyłącznie jednej sztuki Produktu (zapakowanej w oryginalnym zbiorczym opakowaniu) zakupionego przez Nabywcę w czasie trwania Programu, nie uwzględniając innych promocji dotyczących Produktów np. dodatkowy produkt gratis, zakup z cashback, multipaki itp.
4. ZASTRZEŻENIE PRAWA DO ROZSZERZENIA ZAKRESU PROGRAMU

Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zakresu Programu na inne produkty znajdujące się w jego ofercie.
5. PRAWO NABYWCY DO ZWROTU PRODUKTU

Organizator zapewnia dobrą jakość oferowanych przez siebie Produktów opisanych w punkcie 3 tego Regulaminu oraz prawo Nabywcy do ich zwrotu zakupionego przez Nabywcę Produktu, jeżeli jego walory użytkowe nie będą dla Nabywcy satysfakcjonujące w związku z przeciekaniem z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu.

6. OKREŚLENIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W PROGRAMIE
6.1. Za nabywcę (zwany dalej: „Nabywca” lub „Uczestnik Programu”) uważa się osobę, która:
a) jest osobą fizyczną, obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej zamieszkałą w Polsce na stałe i ukończyła 18 lat;
b) zakupiła na terenie Rzeczpospolitej Polskiej choćby jeden z Produktów opisanych w punkcie 3 Regulaminu i jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.
c) akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności Organizatora dostępnej pod linkiem https://www.pg.com/privacy/polish/privacy_statement.shtml.
6.2. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Koordynatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji tego Programu oraz tych, które pracowały nad jego projektem i wdrożeniem.

7. WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W INNYCH FORMACH PROMOCJI

Nabywca w razie skorzystania z prawa do zwrotu Produktu na zasadach określonych w Regulaminie jest wykluczony z uczestnictwa w konkursach, loteriach i programach lojalnościowych Organizatora, dotyczących zakupionych przez siebie Produktów. Tym samym Nabywca traci prawo do wszelkich ewentualnych nagród, rabatów, premii cashback, ulg oraz wszystkich innych korzyści, jakie ewentualnie przyznano mu już w ramach trwającego konkursu, loterii lub programu lojalnościowego w zakresie w jakim takie uprawnienia zostały lub miały zostać przyznane z tytułu zakupu Produktu, który został zwrócony.
8. OGRANICZENIE PRAW NABYWCY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE

Nabywcy przysługuje prawo jednokrotnego udziału w Programie i zwrotu wyłącznie jednego Produktu wymienionego w punkcie 3 Regulaminu. Zwrot jakiegokolwiek Produktu przez Nabywcę lub osobę pozostającą z Nabywcą we wspólnym gospodarstwie domowym wyklucza możliwość ponownego zwrotu któregokolwiek Produktu opisanego w punkcie 3 Regulaminu.
9. [OBOWIĄZEK ZWROTU NAGRÓD, RABATÓW, ULG I INNYCH KORZYŚCI]

Nabywca ma obowiązek, bez wezwania KOORDYNATORA jako wierzyciela, niezwłocznego zwrotu wszelkich nagród, rabatów, ulg oraz innych korzyści przyznanych mu w sytuacji opisanej w § 7, a które ewentualnie zostały mu już wydane.
10. UTRATA UPRAWNIEŃ DO ZWROTU PRODUKTU

Uprawnienie Nabywcy do zwrotu Produktu nie dotyczy Produktów, co do których poziom satysfakcji z ich użytkowania został obniżony ze względu na uszkodzenia oraz niesprawności powstałe po dokonaniu zakupu Produktu, a wynikłe w szczególności z:
• • zdarzeń losowych (np. uszkodzenie mechaniczne, uprzednie zalanie inną cieczą, przedarcie itp.);
• • użytkowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub w nieodpowiednich warunkach środowiskowych (np. używanie w kąpieli, wadliwe zapięcie, przechowywanie w niewłaściwych warunkach itp.)
• • upływ terminu przydatności do użycia (zbyt długie przechowywanie lub magazynowanie itp.).

11. CZAS TRWANIA PROGRAMU

Warunkiem skorzystania przez Nabywcę z Programu jest zakupienie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sprzedaży detalicznej jednego z Produktów wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. oraz ewentualne dokonanie jego zwrotu z powodu braku satysfakcji z korzystania z zakupionego Produktu polegającego na przeciekaniu nie później niż w terminie kolejnych 30 dni liczonych od daty zakupu Produktu. Business Use

12. OKREŚLENIE DNIA ZAKUPU

Przez dzień zakupu Produktu uważa się datę, w którym Nabywca dokonał wpłaty należności za zakupiony Produkt.
13. TERMIN, MIEJSCE I WYMOGI ZWROTU PRODUKTU 13.1. Nabywca, aby skorzystać z prawa do zwrotu Produktu, ma obowiązek wysłać Produkt wraz z oryginałem dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury vat wystawionej osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (bez NIP Nabywcy) otrzymane w związku z dokonaniem zakupu Produktu (dalej: Dowód Zakupu) oraz własnoręcznie wypełnionym formularzem zwrotu Produktu w terminie 30 dni od dnia jego zakupienia na adres Koordynatora: Pelargos Sp. z o.o., Kosewo 132, 05-190 Nasielsk. Wzór formularza zwrotu (dalej: Formularz zwrotu) produktu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Uczestnik Programu może złożyć Formularz zwrotu na wyżej wspomnianym wzorze lub poprzez własne pismo, które będzie zawierało wszystkie dane i zgody określone we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
13.2. W przypadku zgłoszenia tego samego Dowodu Zakupu przez innego Nabywcę zwrot pieniędzy w Programie dokonywany jest temu Nabywcy, który jako pierwszy dokonał zgłoszenia zwrotu Produktu.
• 13.3. Dowód Zakupu potwierdza zakup Produktu, jeśli spełnia następujące warunki: a) jest oryginalny, czytelny i prawdziwy, nie jest podrobiony lub sfałszowany;
• b) nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych Dowodów Zakupu;
• c) zawiera kolejny numer wydruku, NIP wydawcy paragonu fiskalnego;
• d) zawiera nazwę Produktu, tj. słowo lub skrót pozwalający stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu;
• e) data i godzina wystawienia paragonu lub faktury VAT wystawionej osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (bez NIP Nabywcy) przypada w okresie trwania Programu, ale przed dniem dokonania zwrotu Produktu.
• 13.4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Dowodów Zakupu zgłoszonych w Programie, także poprzez kontakt z punktem handlowym, będącym wystawcą danego Dowodu Zakupu. Gdy na skutek weryfikacji Organizator stwierdzi, iż Dowód Zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Nabywcę, który się takim Dowodem Zakupu posłużył bądź usunąć zgłoszenie obejmujące zakwestionowany Dowód Zakupu z Programu. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dodania pierwszego zgłoszenia przez Nabywcę do zakończenia procedury weryfikacji, ale nie później niż do dnia 30 kwietnia 2023 roku.


14. STAN ZWRACANEGO PRODUKTU

Zwracany Produkt ma być przesłany w oryginalnym opakowaniu (lub wraz z oryginalnym opakowaniem, jeśli zostało ono otworzone lub rozdarte) i zawierać nie mniej niż 50% pierwotnej, nieużywanej zawartości opakowania Produktu. Jeżeli zwracany Produkt będzie zawierał mniej niż połowę pierwotnej ilości, to uwzględniając cel tego Programu jakim jest satysfakcja Nabywcy z Produktów, Organizatorowi przysługuje prawo odmowy dokonania zwrotu zapłaconych kwot za nabycie zwracanego Produktu. Business Use

15. KOSZTY PRZESYŁKI ZWRACANEGO TOWARU

Przesłanie Koordynatorowi zwracanego Produktu odbywa się na koszt Nabywcy, który nie podlega zwrotowi w ramach tego Programu.
16. TERMIN ZWROTU CENY ZAKUPU

Koordynator zwraca Nabywcy pełną kwotę zakupu jednego Produktu znajdującą się na Dowodzie Zakupu w terminie 30 dni od dnia otrzymania przesyłki, z zastrzeżeniem iż w przypadku, gdy cena zakupu w sposób rażący przewyższa średnią cenę detaliczną na rynku polskim w czasie zakupu, Koordynator może skorygować zwracaną kwotę do wysokości takiej średniej ceny detalicznej ustalając średnią cenę detaliczną brutto produktu na podstawie średniej ceny produktu na portalu www.ceneo.pl lub innym portalu porównującym ceny produktów detalicznych, a na żądanie Nabywcy przedstawi uzasadnienie dla takiej decyzji. Jeśli Nabywca wziął udział w innych formach promocji i nie dokonał wymaganego postanowieniami tego Regulaminu zwrotu rabatów, premii cashback lub ulg przyznanych w związku z zakupem zwracanego Produktu Koordynator zwraca Nabywcy kwotę zakupu Produktu znajdującą się na dowodzie zakupu pomniejszoną o wartość naliczonych na paragonie rabatów, premii cashback, ulg lub cen pozostałych produktów w ramach zakupu multipaku. Zwrot kwoty zakupu jednego Produktu nie obejmuje innych kosztów towarzyszących zakupowi: koszty przesyłki, dojazdu do sklepu.
17. OKREŚLENIE SPOSOBU ZWROTU CENY ZAKUPU

Nabywca korzystając z uprawnienia do zwrotu Produktu ma obowiązek wskazać numer rachunku bankowego do zwrotu pieniędzy w ramach Programu. Jeden numer rachunku bankowego może zostać wykorzystany jednokrotnie do zwrotu pieniędzy w ramach tego Programu.
18. ODMOWA PRZYJĘCIA TOWARU

W przypadku, gdy ze względu na niezgodność z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Organizator nie uzna zwrotu Produktu w ramach Programu, Nabywca ma obowiązek odebrać Produkt na własny koszt w terminie 60 dni od dnia przesłania zwracanego Produktu. Po tym terminie Produkt zostanie komisyjnie zniszczony.
19. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Produkty zwracane w ramach Programu zagubione w trakcie przesyłania ich pomiędzy Nabywcą i Organizatorem przez podmioty, którymi posługuje się Nabywca (Poczta Polska, firmy kurierskie, itp.).
20. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA ZA NIESTARANNOŚĆ NABYWCY

Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej w wypadku przesłania pieniędzy za zwrócony Produkt na źle podany przez Nabywcę numer konta.
21. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
21.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zabranieckiej 20, 03-872 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000210289, kapitał zakładowy 4 197 000 zł., NIP 5213289895, tel: +48 22 678 55 44.
21.2. Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych Uczestników Programu Koordynatorowi. Dane osobowe Uczestników Programu w zakresie imienia, nazwiska,
adresu e-mail, numeru telefonu i numeru konta bankowego Uczestnika Programu są pobierane i przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu przeprowadzenia Programu zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Administratora dostępną na stronie https://www.pg.com/privacy/polish/privacy_statement.shtml
21.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika Programu jest niezbędność wykonania umowy, zawartej pomiędzy Administratorem danych osobowych, a Uczestnikiem Programu (artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO). Umowę, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi niniejszy Regulamin. Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Programu, przez czas trwania Programu oraz przez okres 6 lat następujących po roku, w którym nastąpiło wydanie zwrotów pieniędzy w ramach Programu, w celu udokumentowania wydania zwrotów pieniędzy w ramach Programu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie przystąpienia do Programu, w tym umożliwienie wydania zwrotów pieniędzy i rozpatrzenia reklamacji w Programie. Podanie przez Uczestnika Programu danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Programie i wydania zwrotu pieniędzy. Organizator może udostępniać dane osobowe Uczestników Programu oraz przekazywać je poza obszar Unii Europejskiej, do innych jednostek operacyjnych Procter & Gamble oraz stron trzecich działających w imieniu Administrator w toku prowadzonej działalności gospodarczej.
21.4. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, kogo dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej Uczestnik Programu powinien zwrócić się z zapytaniem do Administratora korzystając z formularza online. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych przed dokonaniem zwrotu pieniędzy w ramach Programu jest możliwe, lecz uniemożliwia dokonanie zwrotu pieniędzy za Produkt.
21.5. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.


22. POSTANOWIENIA OGÓLNE 22.1. Biorąc udział w Programie, Uczestnik Programu potwierdza, że zapoznał się w pełni z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz je zrozumiał, a także wyraża na nie zgodę.
22.2. Uczestnictwo w Programie oznacza obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
22.3. Regulamin Programu można uzyskać w siedzibie Koordynatora ul. Gwiaździsta 71, 01-651 Warszawa. Więcej informacji można uzyskać przy wykorzystaniu formularza internetowego.


Warszawa, 01.01.2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Lista produktów biorących udział w Akcji Promocyjnej

ZAŁĄCZNIK NR 2 - DO REGULAMINU

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne