Akcje Promocyjne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

„JESIEŃ PEŁNA STYLU”

(dalej zwany: „Regulaminem”)

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem sprzedaży premiowej „Jesień pełna stylu” zwanej dalej: „ Promocją” jest Nairobia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-954) przy ul. Marconich 11/10, wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 225547, NIP: 5213321601, REGON: 015859430, kapitał zakładowy: 76.500,00 zł, zwana dalej: „ Organizatorem”.

2. Fundatorem Nagród wydawanych w Promocji oraz przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 § 1 kodeksu cywilnego jest COTY Eastern Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000584195, NIP: 5242787101, kapitał zakładowy w wysokości 6.900.000,00 zł., zwana dalej: „ Fundatorem”.

3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w drogeriach stacjonarnych pod nazwą: „Hebe”.

4. Sprzedaż promocyjna Produktów Promocyjnych trwa od 1 września 2020 r. do 31 października 2020 r. lub do wyczerpania puli Nagród , w zależności od tego co nastąpi jako pierwsze (dalej: „ Okres Promocyjny”). Zgłoszenie zakupu Produktu Promocyjnego możliwe jest w okresie od 1 września 2020 r. do 31 października 2020 r. lub do wyczerpania puli Nagród, o czym Organizator poinformuje na stronie wskazanej w ust. 5 poniżej. Dokonanie zakupów Produktów Promocyjnych przed dniem 1 września 2020 r. lub po dniu 31 października 2020 r. nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji. W Promocji nie będą uwzględniane Zgłoszenia dokonane przed lub po terminie, w którym możliwe jest dokonywanie Zgłoszeń, wskazanym powyżej.

5. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie: www.hebe.pl w zakładce „Regulaminy” (dokładny adres: regulaminy/pozostale/09-2020-regulamin-sprzedazy-premiowej-coty-dla-hebe.html ). Informację o wyczerpaniu puli Nagród Organizator zamieści na stronie: www.hebe.pl/)

6. Produktami, których zakup w Okresie Promocyjnym umożliwia udział w Promocji, są wody toaletowe lub wody perfumowane następujących marek: Bruno Banani, David Beckham oraz Mexx, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez COTY Eastern Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz dostępne i kupione w drogeriach stacjonarnych pod nazwą: „Hebe” na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „ Punkt Sprzedaży”). Produkty, określone powyżej, zwane będą łącznie w Regulaminie „Produktami Promocyjnymi”.

7. Dowodem dokonania przez Uczestnika zakupu Produktów Promocyjnych jest paragon, czytelny i prawdziwy, tzn. taki który jest wystawiony przez Punkt Sprzedaży, którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu i który nie jest sfałszowany, nie zawiera przekreśleń, nie jest uszkodzony (w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub więcej różnych dokumentów), a nadto umożliwia weryfikację spełnienia warunków wydania Nagrody przez Organizatora (dalej: „paragon”). Paragon potwierdza dokonanie zakupu Produktów Promocyjnych, gdy w liście zakupów jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych, a jeśli w liście brak jest takiego słowa – powinna znaleźć się na nim adnotacja dokonana przez Punkt Sprzedaży, w którym dokonano zakupu Produktów Promocyjnych, potwierdzająca fakt jego dokonania, opatrzona dodatkowo pieczątką tego Punktu Sprzedaży.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat w chwili dokonywania Zgłoszenia, nabywające Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”). W Promocji nie mogą uczestniczyć: pracownicy Organizatora oraz Fundatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2. Osoba, która chce wziąć udział w Promocji powinna łącznie wykonać następujące czynności w Okresie Promocyjnym, w następującej kolejności:

a) przed przystąpieniem do zakupu Produktu Promocyjnego i dokonaniem Zgłoszenia, uzyskać informację o dostępności Nagród w Promocji poprzez wejście na stronę: www.hebe.pl/ , na której znajduje się informacja o tym, czy pula Nagród nie została wyczerpana, a także zapoznać się z Regulaminem, w tym klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w § 5 Regulaminu;

b) dokonać zakupu Produktu Promocyjnego w Punkcie Sprzedaży w Okresie Promocyjnym udokumentowanego paragonem fiskalnym;

c) zachować oryginał dowodu dokonania zakupu Produktu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego, świadczącego o dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego;

d) dokonać zgłoszenia w okresie od 1 września 2020 r. do 31 października 2021 r., lub do wyczerpania puli Nagród w zależności od tego co nastąpi wcześniej do Promocji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: hebe@nairobia.com, w której podane zostaną:

- adres e-mail Uczestnika;

- informacja o tym, czy Uczestnik wybiera Nagrodę w wariancie zapachowym damskim czy męskim,

a także dołączenie do wiadomości e-mail wyraźnego zdjęcia paragonu fiskalnego dokumentującego zakup Produktu Promocyjnego w Okresie Promocyjnym (wraz ze zdjęciem odwrotu paragonu, jeśli widnieje na nim adnotacja, o której mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu); maksymalna wielkość pojedynczego pliku: 3MB, dopuszczalne formaty: jpg, png, pdf. oraz zamieszczenie w wiadomości oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Promocji o następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych, zawartą w § 5 Regulaminu Promocji”,

dalej: „Zgłoszenie”.

3. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał paragonu potwierdzający dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego, w celu potwierdzenia uprawnień do Nagrody, z tym zastrzeżeniem, że data i godzina na paragonie nie może być późniejsza niż data i godzina dokonania Zgłoszenia do Promocji.

4. Jeden Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia do Promocji oraz otrzymać tylko jedną Nagrodę. Powyższe oznacza, że Uczestnik, który dokonał zakupu więcej niż jednego Produktu Promocyjnego może dokonać tylko jednego Zgłoszenia i otrzymać tylko jedną Nagrodę, niezależnie od ilości kupionych Produktów Promocyjnych. Za jednego Uczestnika uważa się osoby, które posługują się tym samym adresem e-mail lub numerem telefonu komórkowego oraz Uczestników, którzy wysłali w Zgłoszeniu zdjęcie tego samego paragonu fiskalnego. W przypadku gdy Uczestnik dokonał więcej niż jednego Zgłoszenia, Organizator uwzględnia w Promocji wyłącznie Zgłoszenie dokonane jako pierwsze. W przypadku przesłania przez kilku Uczestników Zgłoszenia zawierającego zdjęcia tego samego paragonu fiskalnego, Organizator uwzględnia w Promocji wyłącznie Zgłoszenie dokonane jako pierwsze.

5. Organizator, w celu zweryfikowania autentyczności oraz treści dowodu dokonania zakupu Promocyjnego ma prawo wezwać Uczestnika, który zgłosił swój udział w Promocji do przedstawienia oryginału paragonu będącego przedmiotem zakupu Produktu Promocyjnego. Oryginał paragonu, będący podstawą danego Zgłoszenia powinien zostać przez Uczestnika przedstawiony poprzez wysłanie listem poleconym na adres Organizatora: ul. Marconich 11/10, 02-954 Warszawa. W przypadku, gdy Uczestnik nie prześle oryginału paragonu w terminie 7 dni roboczych lub przedstawi oryginał paragonu niespełniający warunków opisanych w Regulaminie, wówczas Organizator ma prawo wykluczyć z Promocji Zgłoszenie Uczestnika dokonane w oparciu o taki paragon. Nagroda nie wydana pozostaje do dyspozycji Organizatora. Na czas weryfikacji paragonu, Organizator ma prawo wstrzymać wydanie Nagrody Uczestnikowi - nie dłużej niż 30 (trzydzieści) dni od dnia otrzymania paragonu.

6. Paragon powinien zostać wystawiony w Okresie Promocyjnym. Paragon z wcześniejszą lub późniejszą datą zakupu Produktu Promocyjnego niż Okres Promocyjny nie będzie brany pod uwagę przy przyznawaniu Nagród przez Organizatora.

7. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w trakcie trwania Okresu Promocyjnego.

8. W przypadku braku wskazania w Zgłoszeniu wariantu zapachowego Nagrody Uczestnikowi, który dokonał Zgłoszenia, i który został zweryfikowany pozytywnie wydana zostanie Nagroda w wariancie zapachowym wybranym przez Organizatora.

 

§3. NAGRODY

1. W Promocji zostanie przyznanych 2.000 (dwa tysiące) Nagród (dalej: „ pula Nagród”).

2. Nagrodę w Promocji stanowi jeden z poniżej wskazanych wariantów zapachowych dezodorantu w atomizerze, wedle wyboru Uczestnika wskazanego w Zgłoszeniu:

a) dezodorant Mexx Fresh Splash o pojemności 75 ml w wariancie zapachowym damskim o wartości 49,99 złotych brutto (słownie: czterdzieści dziewięć złotych 99/100);

b) dezodorant Mexx Fresh Splash o pojemności 75 ml w wariancie zapachowym męskim o wartości 49,99 złotych brutto (słownie: czterdzieści dziewięć złotych 99/100).

3. Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia w terminie 1 dnia roboczego od wysłania Zgłoszenia zostaną powiadomieni przez Organizatora o uzyskaniu prawa do Nagrody albo nieuzyskaniu prawa do Nagrody z uwagi na wyczerpanie puli Nagród lub niespełnienia warunków Regulaminu, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na podany w Zgłoszeniu adres e-mail

4. Uczestnicy, którzy uzyskają prawo do Nagrody zostaną w wiadomości e-mail informującej o uzyskaniu prawa do Nagrody poproszeni o podanie danych umożliwiających wydanie im Nagrody. W odpowiedzi na tę wiadomość Uczestnik w terminie 3 dni przesyła do Organizatora wiadomość e-mail zawierającą następujące dane:

a) imię i nazwisko Uczestnika,

b) adres paczkomatu InPost wraz z numerem tego paczkomatu, do którego ma zostać wysłana Nagroda (lokalizacje paczkomatów dostępne są pod adresem: https://inpost.pl/znajdz-paczkomat ) oraz

c) numer telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany kod dostępu do odbioru Nagrody z paczkomatu.

5. Organizator wysyła wiadomość e-mail, o której mowa w ust. 3 powyżej wyłącznie jeden raz.

6. Nagrody zostaną wydane najpóźniej do 15 grudnia 2020 r. poprzez wysyłkę Nagrody przesyłką kurierską do wskazanego przez Uczestnika paczkomatu InPost.

7. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, przedmioty materialne lub niematerialne w tym bony towarowe. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

8. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.) Nagrody ze względu na ich wartość korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

9. Uczestnik nie uzyskuje prawa do Nagrody w przypadku, gdy przesłane zdjęcie paragonu będzie:

a) nieczytelne, niewyraźne;

b) dotyczyć innych produktów niż Produkty Promocyjne.

10. Uczestnik nie uzyskuje prawa do Nagrody także w przypadku:

a) podjęcia przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności paragonu;

b) przesłania zdjęcia paragonu zawierającego przekreślenia;

c) przesłaniania zdjęcia paragonu, z którego wynika, że paragon jest uszkodzony – w szczególności przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, lub też stanowi połączenie dwóch lub więcej różnych dokumentów.

11. Uczestnik traci prawo do Nagrody, które to prawo do Nagrody w związku z niewydaniem jej Uczestnikowi w następstwie:

a) nieokazania przez Uczestnika paragonu gdy został do tego wezwany lub zajścia okoliczności wskazanych w § 3 ust. 9 i 10 powyżej,

b) nieprzesłania w terminie danych, wymaganych do wydania Nagrody, o których mowa w § 3 ust. 4 lub przesłania danych niekompletnych lub nieprawidłowych.

W takiej sytuacji Nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

12. Organizator informuje Uczestnika na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu o pozbawieniu prawa do Nagrody, w przypadku nieokazania przez Uczestnika paragonu gdy został do tego wezwany lub zajścia okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 9,10 lub 11 w terminie 3 dni od dnia podjęcia decyzji o pozbawieniu prawa do Nagrody, jednakże nie później niż do 15 grudnia 2020 r.

13. Prawa do Nagród przyznawane są według kolejności dokonywania Zgłoszeń przez Uczestników do wyczerpania puli Nagród lub do 31 października 2020 r. w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń, przy pomocy których wysyłane są wiadomości elektroniczne, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzysta Uczestnik przy wysyłaniu wiadomości e-mail. Niemożność otrzymywania komunikacji elektronicznej od Organizatora spowodowana w szczególności działaniem wykorzystywanych przez Uczestnika programów antywirusowych, firewalle, zapchaniem skrzynki lub automatycznym umieszczeniem korespondencji w folderze SPAM obciąża Uczestnika.

 

§4. REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie e-mailowej na adres: hebe@nairobia.com lub pisemnej na adres Organizatora: ul. Marconich 11/10, 02-954 Warszawa.

2. Reklamacja pisemna powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść żądania. Reklamacja e-mailowa powinna zawierać: imię, nazwisko, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść żądania.

3. Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4. Zainteresowani są powiadamiani o sposobie rozpatrzenia reklamacji odpowiednio w zależności od sposobu złożenia reklamacji listem poleconym lub e-mailem wysłanym w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu powyżej. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest e-mailem także w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej, jeśli w treści reklamacji Uczestnik wyraźnie zastrzeże taką formę kontaktu.

5. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.

§5. DANE OSOBOWE

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszej Promocji jest COTY Eastern Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000584195, NIP: 5242787101, kapitał zakładowy w wysokości 6.900.000,00 zł. dalej jako: „Administrator”.

2. Celem uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, osoba której dane są przetwarzane może zwrócić się ze stosownym zapytaniem do Administratora. Korespondencję należy kierować na adres: PL_daneosobowe@cotyinc.com .

3. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt z inspektorem danych osobowych możliwy jest poprzez adres e-mail: PL_daneosobowe@cotyinc.com .

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Promocji, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji w tym wydania Nagrody, sprawozdawczością podatkową i księgową, oraz dla celów obrony ewentualnych roszczeń majątkowych.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego dotyczącego swojej marki (realizacja Promocji), tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

6. Dane osobowe Uczestników mogą zostać udostępnione lub powierzone do przetwarzania podmiotom świadczącym usługi hostingu oraz usługi księgowe, prawnicze, a także usługi pocztowe lub kurierskie. Administrator powierza dane osobowe Organizatorowi w celu przeprowadzenia Promocji. Dane osobowe Uczestników mogą zostać także ujawnione podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w Promocji, ewentualne rozpatrzenie reklamacji i wydanie Nagrody.

9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu wydania Nagród w Promocji. Po wydaniu Nagród w Promocji dane te mogą być przetwarzane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres 6 lat od końca roku, w którym wydano Nagrody. Podstawą przetwarzania danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed tymi roszczeniami tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane Uczestników, którym wydano Nagrody będą przetwarzane także w celach sprawozdawczości finansowej i do celów podatkowych przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku w którym wydano Nagrody. Podstawą prawną przetwarzania jest w takim przypadku wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z powszechnie obowiązującego prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

10. Dane osobowe osób zgłaszających reklamacje będą przetwarzane do czasu poinformowania tej osoby o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Po poinformowaniu osoby zgłaszającej reklamację o sposobie jej rozpatrzenia dane te mogą być przetwarzane dalej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń majątkowych, tj. przez 6 lat od końca roku, w którym zakończono korespondencję reklamacyjną. Podstawą przetwarzania danych osób, które zgłosiły reklamacje jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na rozpatrzeniu reklamacji i rozwiązaniu sporu na etapie pozasądowym, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe osób, których reklamacje zostały rozpatrzone pozytywnie i wydana została im Nagroda będą przetwarzane także w celach sprawozdawczości finansowej i do celów podatkowych przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku w którym wydano Nagrodę. Podstawą prawną przetwarzania jest w takim przypadku wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z powszechnie obowiązującego prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

2. Regulamin Promocji jest udostępniony do wglądu na stronie regulaminy/pozostale/09-2020-regulamin-sprzedazy-premiowej-coty-dla-hebe.html oraz w siedzibie Organizatora.

3. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

4. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, jednakże pod warunkiem, iż zmiana nie będzie prowadzić do zmiany sytuacji prawnej na niekorzyść Uczestników lub naruszenia nabytych praw Uczestnika.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne