Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Darmowa dostawa zapachy”


§ 1.
Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Darmowa dostawa zapachy” (dalej jako „Akcja Promocyjna”). 
2.    Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”). 
3.    Akcja Promocyjna prowadzona jest jedynie dla zakupów dokonanych za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora zlokalizowanego pod domeną www.hebe.pl 
4.    Akcja Promocyjna prowadzona jest w dniu 13.10.2019r. tj. od godz. 00:00:01 go godz. 23:59:59 dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

§ 2.
Zasady Akcji Promocyjnej

1.    Akcja promocyjna dotyczy wszystkich zapachów dostępnych na stronie internetowej Organizatora w domenie www.hebe.pl, których lista jest określona w załączniku nr 2 do Regulaminu (dalej zwaną „Listą produktów”). 
2.    Przy zakupie co najmniej jednego zapachu z Listy produktów, koszt dostawy wszystkich produktów w ramach tego zakupu pokryje Organizator. Promocja obowiązuje pod warunkiem  zakupu co najmniej jednego zapachu z Listy produktów, a minimalna wartość koszyka zakupowego wyniesie co najmniej 15zł.
3.    Akcja Promocyjna łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi w sklepie internetowym Hebe na stronie www.hebe.pl, oraz nie dotyczy zestawów, w skład którego wchodzi co najmniej jeden zapach.
4.    Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej w okresie jej trwania.
5.    Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów.
6.    Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
7.    W pozostałym zakresie obowiązują zasady sprzedaży produktów określone w Reguaminie drogerii internetowej Hebe.


§ 3.
Reklamacje

1.    W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja produktów zakupionych w ramach Akcji Promocyjnej powinna odbywać według zasad dotyczących reklmowania produktów, oopisanych w Regulaminie sklepu internetowego Hebe, znajdującego się na stronie: www.hebe.pl. 
2.    Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej. 
3.    W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona: 

a.    pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu

4.    Składający reklamację \ powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 
5.    W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów, w wyniku których skorzystał z Akcji Promocyjnej.
6.    Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony. 
7.    Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
8.    Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie procedury reklamacyjnej i zgodnie z przepisamia RODO. 
9.    Składający rekalamację może skorzysać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przykładowymi sposobami są:

a)    Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Szczegółowa informacja co do procesu składania wniosku dostępna jest na stronach właściwych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej. 

b)    Zwrócenie się do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Informację o procesie składania reklamacji i danych kontaktowych rzeczników konsumentów można uzyskać pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php

c)    Zwrócenie się do organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

d)    Skorzystanie z informacji zawartych na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej, pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. 


§ 4.
Postanowienia końcowe

1.    Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.
2.    Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne.
3.    Udział Uczestnika w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz m.in. Regulaminie Drogerii Internetowej Hebe.
4.    Niniejsza Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu przepisów prawa.
5.    Załącznik nr 1 zawiera Klauzulę informacyjną dla osób składających reklamacje.
6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej. 
7.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu drogerii internetowej Hebe oraz przepisy prawa polskiego. 
8.    Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
9.    Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.hebe.pl
10.    Regulamin wchodzi w życie w dniu 13.10.2019r.


Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna dla osób składających reklamacje


Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Administrator: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn
Inspektor Ochrony Danych (IOD): Inspektor Ochrony Danych: dpo.polska@jeronimo-martins.com

W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe:
Twoje imię, nazwisko, nr telefonu komórkowego, adres zamieszkania, adres e-mail.
Cel przetwarzania:
rozpatrzenie złożonej przez Ciebie reklamacji 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b z Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Odbiorcy danych:
usługodawcy świadczący usługi w imieniu Administratora; uprawnione organy państwowe; pracownicy i współpracownicy Administratora.
Okres przechowywania danych osobowych:
okres przedawnienia roszczeń wynikających z reklamacji, a w przypadku zwrotu środków finansowych okres przechowania danych zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Twoje prawa wobec przetwarzania danych osobowych:
Masz prawo do: informacji o przetwarzaniu danych; uzyskania kopii danych; sprostowania danych i uzupełnienia niekompletnych danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji tych praw, skontaktuj się z Administratorem lub IOD, których dane kontaktowe są powyżej.
 

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne