Konkursy

Regulamin konkursu pod nazwą „Odkryj swój naturalny blask”
(zwany dalej: „Regulaminem”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „ODKRYJ SWÓJ NATURALNY BLASK” (zwany dalej „Konkursem”), na terenie całej Polski, w sklepach drogeryjno-kosmetycznych sieci hebe (zwanych dalej „hebe”) zajmujących się sprzedażą detaliczną produktów marki PALMOLIVE.

2. Organizatorem Konkursu jest LOS MEJORES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 7 lok. 245, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000712282, posiadająca NIP: 525-273-53-18, REGON: 369182972 (zwana dalej „Organizatorem”), która działa na zlecenie Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6d, 01-531 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000035014, o numerze NIP: 118-00-06-759 będącej fundatorem nagród w Konkursie (zwanej dalej „Fundatorem”).

3. Sprzedażą promocyjną objęte są produkty w postaci żeli pod prysznic marki PALMOLIVE, dostępne w hebe na terenie całej Polski (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”). Inne produkty marki PAMOLIVE nie biorą udziału w Konkursie.

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.08.2019 r., a kończy się w dniu 18.11.2019 r., który jest ostatecznym dniem wydania nagród w Konkursie. Uczestnicy mają możliwość dokonania zgłoszeń od dnia 01.08.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 31.08.2019 r.

5. Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie rozpocznie się w dniu 01.08.2019 r. a zakończy w dniu 31.08.2019 r. Zakup Produktów Promocyjnych przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

6. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałych na terytorium Polski, posiadających status konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego (zwanych dalej „Uczestnikami”). Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy: hebe, Organizatora, Fundatora oraz innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu a także członkowie ich rodzin. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

7. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od dnia 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r. spełnić łącznie następujące warunki:

a) dokonać zakupu przynajmniej jednego dowolnego Produktu Promocyjnego w hebe na terenie całej Polski, udokumentowanego na dowodzie zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT),

b) wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Co sprawia, że odkrywasz swój naturalny blask?” (dalej jako: „Odpowiedź”),

c) dokonać zgłoszenia swojego udziału w Konkursie (zwane dalej „Zgłoszeniem”), przesyłając wiadomość SMS na numer 4321 zawierającą w treści prefiks: blask.numer dowodu zakupu oraz treść wykonanego zadania konkursowego (Odpowiedź) (blask.numer dowodu zakupu.Odpowiedź). Poszczególne składowe SMS-a tj.: prefiks, numer dowodu zakupu oraz treść Odpowiedzi muszą być oddzielone kropką. Treść SMS-a nie może zawierać polskich znaków: ą, ę, ć, ł, ń, ś, ó, ż, ź. Treść Zgłoszenia może być wpisana wielkimi lub małymi literami. Długość tekstu wiadomości SMS-a musi ograniczać się do 160 znaków (włącznie z prefiksem, numerem dowodu zakupu, ze spacjami oraz znakami interpunkcyjnymi). Naruszenie ograniczenia długości tekstu powoduje pominięcie części odpowiedzi, która zawiera dodatkowe znaki w dalszej procedurze Konkursu.
Termin dokonywania Zgłoszeń mija w dniu 31.08.2019 r. o godzinie 23:59. O zachowaniu tego terminu decyduje chwila zarejestrowania SMS-a w systemie komputerowym Organizatora.

8. Uczestnik jest zobowiązany zachować dowód/dowody zakupu Produktów Promocyjnych w trakcie trwania Konkursu (paragon fiskalny lub faktura VAT) w celu potwierdzenia uprawnień do nagrody, z zastrzeżeniem, iż data na dowodzie zakupu nie może być późniejsza niż dzień dokonania Zgłoszenia. W przypadku, gdy dowód zakupu ma datę tożsamą z datą dokonania Zgłoszenia godzina zakupu nie może być późniejsza niż godzina dokonania Zgłoszenia.

9. Podana przez Uczestnika Odpowiedź:

a) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,

b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem,

c) nie może naruszać praw osób trzecich w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.

10. Data dokonania Zgłoszenia zgodnie z pkt 7 c) Regulaminu musi odpowiadać dacie dowodu (paragon fiskalny lub faktura VAT) zakupu Produktów Promocyjnych lub dacie dni następujących po dokonaniu zakupu, w terminie określonym w pkt 5 Regulaminu.

11. W przypadku dokonania jednorazowego zakupu więcej niż jednego Produktu Promocyjnego udokumentowanego za pomocą jednego dowodu zakupu Uczestnikowi przysługuje prawo do wysłania odpowiedniej liczby Zgłoszeń według zasady, że zakup jednego Produktu Promocyjnego uprawnia do wysłania jednego Zgłoszenia. Przykładowo: Uczestnik dokonał zakupu 3 Produktów Promocyjnych i zakup ten jest udokumentowany na jednym dowodzie zakupu - Uczestnik ma prawo dokonać 3 Zgłoszeń w Konkursie.

12. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń w Konkursie. Aby przesłać kolejne Zgłoszenie należy spełnić wymagania, o których mowa w pkt 7 Regulaminu.

13. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika (pod rygorem utraty prawa do nagrody) w terminie określonym w pkt 29 Regulaminu, przesłania oryginału/kopii dowodu/dowodów zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura VAT) dokumentujących zakup takiej liczby Produktów Promocyjnych, która odpowiada liczbie dokonanych Zgłoszeń w Konkursie. Przesłane dowody zakupu muszą zawierać numery tożsame z numerami przesłanymi w Zgłoszeniach, dokumentować zakup Produktów Promocyjnych w terminie określonym w pkt 5 Regulaminu.

14. W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu. Koszt przesłania SMS-a zależny jest od cennika operatora obsługującego danego użytkownika. Opłata za wysyłkę SMS-a zostanie pobrana niezależnie od tego, czy Zgłoszenie udziału w Konkursie będzie prawidłowe.

15. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków niniejszego Regulaminu.

16. Z chwilą wysłania Zgłoszenia w Konkursie autor Odpowiedzi (Uczestnik) udziela Organizatorowi zgody do wykorzystywania pracy konkursowej (Odpowiedzi) w celu: przeprowadzenia Konkursu, oceny Odpowiedzi. Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zgłoszenie ponosi odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich.

17. Do Odpowiedzi przesłanej przez Uczestnika muszą przysługiwać Uczestnikowi wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz Odpowiedź nie może naruszać praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich, być efektem osobistej działalności Uczestnika uprzednio nigdzie nie opublikowanym.

NAGRODY W KONKURSIE

18. W niniejszym Konkursie przewidziano następujące nagrody:

a. 3 nagrody I stopnia, każda w postaci elektrycznej hulajnogi Xiaomi, o jednostkowej wartości 1.799 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) (zwane dalej łącznie „Nagrodami I Stopnia”).

b. 50 nagród II stopnia, każda w postaci zestawu produktów PALMOLIVE (w skład którego wchodzą: 1x żel pod prysznic Palmolive Milk&Honey 250 ml; 1x żel pod prysznic Palmolive Orchidea 250 ml; 1x żel pod prysznic Palmolive Oliwka 250 ml; 1x mydło w płynie Palmolive Oliwka 300 ml; 1x mydło w płynie Palmolive Migdał 500 ml), o jednostkowej wartości zestawu 54,45 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery złote 45/00) brutto oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 6 zł (słownie: sześć złotych) (zwane dalej łącznie „Nagrodami II Stopnia”).

Łączna wartość Nagród w konkursie wynosi 9.019,50 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewiętnaście złotych 50/00) brutto (wszystkie nagrody w Konkursie zwane są w niniejszym Regulaminie „Nagrodami”).

19. Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Dodatkowa nagroda pieniężna będąca częścią każdej z Nagród w Konkursie zostanie pobrana i przekazana przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego celem uiszczenia podatku od nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

20. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie jedną Nagrodę. W przypadku wytypowania tego samego Uczestnika do Nagród różnych stopni przyznana zostanie mu wyłącznie Nagroda wyższego stopnia.

21. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego ani do przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW I PRZYZNANIA NAGRÓD

22. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora lub Fundatora (zwana dalej: „Komisją Konkursową”).

23. Wyłonienie laureatów Konkursu nastąpi podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, które odbędzie się w terminie 14 dni od momentu zakończenia procedury dokonywania Zgłoszeń do Konkursu.

24. Oceniając przesłane przez Uczestników Odpowiedzi, Komisja Konkursowa działając w oparciu o kryterium kreatywności oraz oryginalności przesłanego tekstu Odpowiedzi wyłoni 53 laureatów, według następującego schematu: a) w pierwszej kolejności Komisja Konkursowa wyłoni 3 laureatów Nagrody I Stopnia; b) w drugiej kolejności Komisja Konkursowa wyłoni spośród pozostałych Zgłoszeń (tj. po wyłączeniu Zgłoszeń nagrodzonych Nagrodą I Stopnia) 50 laureatów Nagrody II Stopnia.

Wybrane zgłoszenia zostaną umieszczone na liście (dalej „Lista Laureatów”) według kolejności ich wyboru poczynając od najciekawiej wykonanego zadania konkursowego do najmniej według własnego uznania Komisji Konkursowej.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY

25. W ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia posiedzenia Komisji Konkursowej zgodnie z pkt 23 Regulaminu, laureat za pośrednictwem wiadomości SMS (przesłanej przez Organizatora pod numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia), zostanie poinformowany o wygranej oraz poproszony o podanie swoich danych adresowych koniecznych do wydania nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością).

26. Podanie danych adresowych powinno nastąpić w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o wygranej w formie wiadomości SMS wysłanej z tego samego numeru telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia pod numer telefonu 4321 zawierającą w treści prefiks: blask (blask.Twoje dane). Koszt przesłania SMS-a obciąża Uczestnika i zależny jest od cennika operatora obsługującego danego użytkownika.

27. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt 26 Regulaminu, Organizator w ciągu 5 dni podejmie trzy próby ponownego skontaktowania się za pośrednictwem wiadomości SMS (każda próba wykonana innego dnia) z laureatem, który nie przesłał danych adresowych.

28. Podczas ponownej próby kontaktu laureat zostanie ponownie poproszony o podanie danych adresowych, wyszczególnionych w pkt 25 Regulaminu. Podanie danych adresowych powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania ostatniego z określonego w pkt. 27 Regulaminu SMS-a.

29. W celu weryfikacji prawa do nagrody Organizator może zażądać od weryfikowanego Uczestnika przesłania:

a. oryginału/kopii dowodu/dowodów zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura VAT) o numerze tożsamym z numerem wpisanym w wybranym Zgłoszeniu, który dokumentuje dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego, lub

b. oryginału/kopii dowodu/dowodów zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura VAT) dokumentujących dokonanie zakupu takiej liczby Produktów Promocyjnych, która jest tożsama z liczbą dokonanych Zgłoszeń oraz które zawierają numery tożsame z numerami podanymi w Zgłoszeniach.
Takie żądanie może zostać przedstawione najpóźniej do dnia 14.10.2019 r. W przypadku żądania przesłania oryginału dowodu/dowodów zakupu laureat jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty w ciągu 5 dni od daty przedstawienia takiego żądania na adres Los Mejores ul. Żółkiewskiego 37/41 budynek ZDZ, lok. 63, 87-100 Toruń. O zachowaniu terminu przesyłki pocztowej lub kurierskiej decyduje data nadania przesyłki pocztowej z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę zgodną z powyższym terminem. Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do nagrody w Konkursie. W przypadku żądania przesłania kopii dowodu/dowodów zakupu laureat jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty w ciągu 3 dni od daty przedstawienia takiego żądania na adres e-mail wskazany przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wiadomości e-mail. Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do nagrody w Konkursie. Organizator ma prawo zadecydować o tym czy weryfikowany Uczestnik ma przesłać kopię czy oryginał dowodu zakupu.

30. Przesłany dowód zakupu musi być czytelny, nie może nosić znamion przeróbek lub innych ingerencji w jego treści i dokumentować zakup Produktu Promocyjnego w terminie określonym w pkt 5 Regulaminu.

31. W przypadku, gdy weryfikowany Uczestnik nie spełni warunków określonych w pkt 26-30 Regulaminu, wówczas następuje przesunięcie na Liście Laureatów i prawo do Nagrody I Stopnia przechodzi na następnego Uczestnika według kolejności umieszczenia na liście.

32. Weryfikacja Uczestników będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem do rozdysponowania przewidzianych w Konkursie Nagród lub do końca Listy Laureatów. Nagrody nierozdysponowane w powyższym trybie pozostają własnością Fundatora.

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

33. Nagrody zostaną wysłane na wskazane przez laureatów adresy korespondencyjne. Przekazanie Nagród nastąpi za potwierdzeniem odbioru.

34. Ostateczna data wydania Nagród w Konkursie to 18.11.2019 r.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

35. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem w Konkursie do dnia 02.12.2019 r. w formie pisemnej na adres biura: Los Mejores ul. Żółkiewskiego 37/41 budynek ZDZ, lok. 63, 87-100 Toruń. Reklamacje rozpatruje Organizator. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie.

36. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

37. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu Konkursu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.

38. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

39. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Administratorem Twoich danych osobowych jest Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6d, 01-531 Warszawa.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w celach związanych z realizacją Konkursu, w tym w celu rejestracji i obsługi Zgłoszeń oraz w celu wysyłki Nagród. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu oraz Nagrody. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów realizacji Konkursu oraz realizacji praw przysługujących Ci w związku z udziałem w Konkursie. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Przysługuje Ci prawo do: (a) dostępu do treści swoich danych osobowych, (b) sprostowania danych osobowych, (c) usunięcia danych osobowych, (d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (e) przenoszenia swoich danych osobowych oraz (f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

40. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.twojpalmolive.pl.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne