Archiwalne

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 22.05.2018 r.

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Hebe

§1 Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Hebe (zwany dalej „Regulaminem”) normuje wszelkie zasady związane z korzystaniem z Aplikacji mobilnej Hebe, dostępnej na telefony z systemami iOS, Android oraz za pośrednictwem sklepów, odpowiednio: Apple Store, Google Play, (zwana dalej „Aplikacją mobilną”).

2.  Korzystanie z Aplikacji mobilnej przez dowolną osobę (zwaną dalej „Użytkownikiem”), niezależnie od powodu, z jakiego z niej korzysta, podlega niniejszemu Regulaminowi.

3.  Aplikacja mobilna jest dystrybuowana przez spółkę Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. (zwaną dalej „JMDiF”) z siedzibą w Kostrzynie, adres: ul. Żniwna 5, Kostrzyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Poznań, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, REGON: 301002718, NIP: 2090001776, wysokość kapitału zakładowego 50.000.00 zł,  za pośrednictwem platform dystrybucji cyfrowej:  Apple Store, Google Play..

4.  Ze spółką JMDiF można skontaktować się pod adresem wskazanym w § 1 pkt. 3 powyżej, pod numerem telefonu 22 275 33 00 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00).

5. Niniejszy Regulamin stanowi umowę o korzystanie z Aplikacji mobilnej, na zasadach w nim określonych, zawartą między JMDiF a Użytkownikiem.

6.  Aplikacja mobilna służy informowaniu o aktualnej ofercie produktowej, ofercie promocyjnej, konkursach, aktualnych punktach zgromadzonych w konkursach  prowadzonych przez JMDiF, lokalizacjach sklepów Hebe, a także umożliwia założenie elektronicznej karty programu lojalnościowego Hebe, korzystanie z elektronicznej karty programu lojalnościowego Hebe oraz edycję swoich danych osobowych przechowywanych w bazie programu lojalnościowego i Hebe.

7.  Korzystanie z Aplikacji mobilnej jest możliwe na telefonach komórkowych:

a.  iPhone 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6S, 6 Plus, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, iPhone X  (oprogramowanie iOS w wersji minimum 8.0

b.  telefony z systemem Android w wersji minimum 4.4

8.  Korzystanie z Aplikacji mobilnej nie wymaga bycia uczestnikiem programu lojalnościowego  Hebe i posiadania karty Hebe. Bycie uczestnikiem programu lojalnościowego Hebe i posiadanie karty Hebe jest warunkiem uzyskania dostępu do zaawansowanych funkcji aplikacji, w tym w szczególności do sprawdzania aktualnych punktów uzyskanych w konkursach Hebe. Aplikacja mobilna  umożliwia również uczestnikom programu lojalnościowego Hebe dostęp do danych podanych przy rejestracji do programu lojalnościowego Hebe i ich edycji. Korzystanie z aplikacji przez zalogowanych uczestników programu lojalnościowego  Hebe  odbywa się zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowanym Regulaminem programu  lojalnościowego Hebe. Sposób dołączenia do Programu Lojalnościowego Hebe za pośrednictwem aplikacji mobilnej w zakresie nieregulowanym w niniejszym Regulaminie, opisany jest w Regulaminie Programu Lojalnościowego  Hebe - pełny regulamin znajduje się na stronie: https://www.hebe.pl/regulaminy/regulamin-programu-lojalnosciowego-hebe.html (dalej: „program lojalnościowy Hebe”).

9. W celu korzystania z niektórych zaawansowanych funkcji Aplikacji mobilnej, tj. podpowiadania Użytkownika o najbliższej lokalizacji sklepu drogerii Hebe oraz przesłania Użytkownikowi aktualnej informacji marketingowej, w przypadku zlokalizowania urządzenia Użytkownika Aplikacji mobilnej w pobliżu sklepu Hebe, wymagane jest wyrażenie zgody na korzystanie przez Aplikację Mobilną z rzeczywistej lokalizacji Twojego urządzenia  nawet, gdy nie korzysta on z aplikacji („geolokalizacja”). Wyrażenie zgody na geolokalizację jest dobrowolne.

10. JMDiF dane o geolokalizacji przekazuje do przetwarzania do podmiotów trzecich, które JMDiF angażuje do obsługi Aplikacji mobilnej.

11.  Korzystając z Aplikacji mobilnej stajesz się jej Użytkownikiem i potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i akceptujesz wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, który określa ogólne zasady korzystania z Aplikacji mobilnej, prawa i obowiązki Użytkowników, oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności JMDiF, a także zasady dostępu Użytkowników do swoich danych w programie lojalnościowym Hebe - zasady rejestracji, logowania i edycji swoich danych, z zastrzeżeniem, iż szczegółowe postanowienia dotyczące uczestnictwa w programie lojalnościowym  Hebe określa Regulamin programu lojalnościowego dostępny na stronie: http://www.hebe.pl/s/karta-hebe/karta-hebe-regulamin. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

12.  Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

13.  Korzystanie z Aplikacji mobilnej jest nieodpłatne.

14.  Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

a.  Program Lojalnościowy  Hebe - program lojalnościowy dla klientów Hebe - szczegółowy regulamin znajduje się pod adresem: http://www.hebe.pl/s/karta-hebe/karta-hebe-regulamin

b.  Strona internetowa Hebe: strona internetowa dostępna pod adresem: http://www.hebe.pl - szczegółowy regulamin znajduje się pod adresem: http://www.hebe.pl/s/regulamin-korzystania-z-serwisu-strona-internetowa-hebe

c.  Elektroniczna karta Hebe - karta Hebe (kod kreskowy z numerem) wyświetlana w Aplikacji mobilnej oraz zapisana w elektronicznym portfelu, na każdej z platform mobilnych odpowiednio: Apple Wallet.

d. Konto – konto programu lojalnościowego Hebe - szczegółowy regulamin znajduje się pod adresem: http://www.hebe.pl/s/karta-hebe/karta-hebe-regulamin

§ 2 Logowanie do Aplikacji mobilnej Hebe i uczestnictwo w programie lojalnościowym Hebe.

1.  Zarówno podanie danych koniecznych dla rejestracji, danych lokalizacji, jak i korzystanie z usługi Aplikacja mobilna są dobrowolne.

2.  Z danego konta może korzystać wyłącznie jedna osoba – Użytkownik..

3.  Hasło Użytkownika powinno zawierać co najmniej 8 znaków, składać się z co najmniej jednej dużej litery, jednej małej litery, jednej cyfry lub znaku specjalnego: !@#$ *().

§ 3 Zasady korzystania z Aplikacji mobilnej.

1.  Dla prawidłowego korzystania z Aplikacji mobilnej niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń, jak określono w par 1. pkt 7 oraz dostępu do sieci Internet. Użytkownik potwierdza  i akceptuje, iż JMDiF nie będzie ponosiło jakiekolwiek odpowiedzialności z tytułu naliczania dodatkowych opłat przez operatorów telefonii komórkowej z tytułu używania przez Użytkownika  Aplikacji mobilnej

2.  Wszelkie prawa do Aplikacji mobilnej, w tym w szczególności prawa autorskie, przysługują JMDiF.

3.  JMDiF jest uprawnione do wysyłania powiadomień Push Notifications na telefon Użytkownika, zawierającego informacje  marketingowe JMDiF, w tym informacje marketingowe spersonalizowane. Użytkownik podczas instalacji aplikacji mobilnej ma prawo do nie wyrażenia zgody na otrzymywanie niniejszych powiadomień . Nie wyrażenie zgody na otrzymywanie Push Notifications, nie jest warunkiem korzystania z Aplikacji mobilnej.

4.  Z tytułu korzystania ze Aplikacji mobilnej Użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody. Z tytułu korzystania z Aplikacji mobilnej JMDiF nie pobiera od Użytkownika wynagrodzenia.

5.  Prezentowane w Aplikacji mobilnej poglądy, w szczególności, ale nie wyłącznie, opinie i informacje na temat urody, pielęgnacji ciała i zdrowia, porady profilaktyczne, regeneracyjne i produktowe, mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy, a zatem nie stanowią porady kosmetycznej, farmaceutycznej, medycznej, czy oferty handlowej i nie są tożsame ze stanowiskiem, czy opinią JMDiF.

6. JMDiF dokłada szczególnej staranności, aby publikowane materiały odpowiadały aktualnej wiedzy i sztuce pielęgnacji zdrowia i urody, ale nie udziela indywidualnej pomocy ani porad w sensie usług medycznych, kosmetycznych, czy farmaceutycznych, w szczególności porad farmaceutycznych, czy medycznych, a Aplikacja mobilna jest przede wszystkim platformą informacyjną oraz komunikacyjną.

7.  Użyte na stronach Aplikacji mobilnej zwroty "porady" i "pomoc" powinny być interpretowane tożsamo i być traktowane jako wsparcie w problemach związanych z urodą.. Nie mogą być traktowane na równi z fachowymi poradami udzielanymi indywidualnie przez uprawnionych do tego profesjonalistów, w tym jednostki i instytucje, w szczególności lekarzy, kosmetologów, czy farmaceutów. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych, Użytkownik powinien szukać natychmiastowej pomocy lekarza.

§ 4 Usuwanie i modyfikacje treści.

1.  Jeżeli, w ocenie JMDiF, działanie Użytkownika korzystającego z Aplikacji mobilnej jest niezgodne z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, JMDiF może ograniczyć lub zawiesić dostęp wybranego Użytkownika do Aplikacji mobilnej lub całkowicie odmówić dostępu Użytkownikowi do Aplikacji mobilnej.

2.  Niezależnie od § 4 pkt. 1 JMDiF jest uprawniony do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych.

1.  W celu korzystania z niektórych funkcjonalności Aplikacji mobilnej przez Użytkowników, którzy zarejestrowali się w programie lojalnościowym Hebe oraz zalogowali się na konto programu lojalnościowego Hebe w Aplikacji mobilnej w zakładce „karta Hebe” JMDiF będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika:

a)  w postaci numeru karty programu lojalnościowego Hebe oraz adresu e-mail dla potrzeb przesłania Użytkownikowi informacji marketingowej kierowanej do członków programu lojalnościowego Hebe w postaci wiadomości Push Notifications;

b)  w postaci numeru karty programu lojalnościowego, adresu e-mail oraz historii zakupowej zapisanej w programie lojalnościowym Hebe, dla potrzeb przesłania Użytkownikowi spersonalizowanej informacji marketingowej w postaci wiadomości Push Notifications oraz w celach analitycznych i profilowania;

c)  w postaci informacji o położeniu urządzenia Użytkownika w obrębie zdefiniowanego obszaru geograficznego, np. sklepu marki Hebe, w przypadku zgody na jego geolokalizację, dla potrzeb przesłania Użytkownikowi aktualnej informacji marketingowej, w przypadku zlokalizowania urządzenia Użytkownika Aplikacji mobilnej w pobliżu sklepu Hebe – dane te usuwane są po 30 dniach.

d)  w postaci rzeczywistej lokalizacji użytkownika w momencie korzystania z funkcjonalności Mapy Drogerii Hebe, w celu wyświetlenia użytkownikowi najbliżej położonych urządzenia Użytkownika sklepów marki Hebe - dane te są usuwane po 14 dniach.

2. W celu skorzystania z funkcjonalności Aplikacji mobilnej polegającej na założeniu elektronicznej karty programu lojalnościowego Hebe, JMDiF będzie przetwarzać dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu kontaktowego.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych związanych z uczestniczeniem w programie lojalnościowym Hebe określa jego Regulamin dostępny pod adresem: http://www.hebe.pl/s/karta-hebe/karta-hebe-regulamin.

4.  JMDiF oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do JMDiF odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, JMDiF udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem Aplikacji mobilnej, przy czym JMDiF działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi JMDiF do przekazania takich danych.

5.  JMDiF oświadcza iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usługi Aplikacja mobilna korzysta z usługi Google Analytics for Mobile Apps.

§ 6 Warunki i wymagania techniczne.

1.  Zabronione są wszelkie działania mające na celu zakłócenie prawidłowego działania Aplikacji mobilnej.

2.  W celu korzystania z Aplikacji mobilnej Użytkownik powinien posiadać telefon komórkowy, zgodny ze specyfikacją określoną w §1 pkt 7.

3.  JMDiF nie ponosi odpowiedzialności za:

a.  problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), a które uniemożliwiają Użytkownikowi dostęp do Aplikacji mobilnej i treści w niej zawartych;

b.  szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji mobilnej;

c.  problemy w funkcjonowaniu Aplikacji mobilnej, jeżeli nastąpiły wskutek zdarzeń, których JMDiF przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec;

d.  skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;

e.  przerwy w świadczeniu dostępu do Aplikacji mobilnej zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu), o których JMDiF wcześniej będzie starał się powiadomić Użytkowników, lub innych, niezależnych od JMDiF;

f.  utratę danych koniecznych do uzyskania dostępu do Aplikacji mobilnej spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od JMDiF;

4.  Ze względu na niezależne od JMDiF właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, JMDiF nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Aplikacji mobilnej.

5.  JMDiF zastrzega sobie prawo do:

a.  okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, dostępu do Aplikacji mobilnej bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników;

b.  zaprzestania świadczenia usług w ramach Aplikacji mobilnej, po ewentualnym uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach „Strony internetowej hebe”.

6.  JMDiF nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika jego hasła i loginu osobom trzecim. JMDiF nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami dla systemu teleinformatycznego Użytkownika występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

7.  JMDiF nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami dla systemu teleinformatycznego JMDiF występującymi w sieci Internet, w stosunku do których JMDiF dołożył szczególnej staranności w celu zastosowania odpowiednich środków ochrony, a w szczególności włamaniami do systemu JMDiF, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu JMDiF wirusami.

8.  W celu poprawiania jakości Aplikacji mobilnej JMDiF zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Aplikacji mobilnej bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.

9.  JMDiF nie odpowiada, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

a.  za niewłaściwy sposób korzystania przez Użytkowników ze Aplikacji mobilnej i szkody wynikłe z tego tytułu;

b.  z tytułu naruszenia przez Użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie ze Aplikacji mobilnej, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich;

c  za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych zalogowanego w Aplikacji mobilnej Użytkownika osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika, z przyczyn niezależnych od JMDiF;

§ 7 Konkursy

1.  Organizatorem konkursów,  komunikowanych za pośrednictwem Aplikacji mobilnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. lub inny podmiot, jak określono w pełnym regulaminie każdego z konkursów.

2.  W żadnym przypadku żadna z firm: Apple, Google jako właściciele platform dystrybucji cyfrowych nie jest organizatorem, sponsorem, ani w żaden sposób nie jest zaangażowane w organizację niniejszych konkursów.

§ 8 Postępowanie  Użytkowników

1.  Korzystając z Aplikacji, Użytkownik nie ma prawa:

a.  umieszczać w Aplikacji, wyświetlać, wysyłać pocztą elektroniczną lub przekazywać w jakikolwiek inny sposób elementy zawierające wirusy komputerowe lub inne kody, pliki czy programy komputerowe, których celem jest przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcji jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu informatycznego, bądź jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego;

b.  zakłócać lub przerywać pracę serwerów lub sieci połączonych z Aplikacją oraz naruszać wymogów, procedur, zasad lub przepisów odnoszących się do sieci połączonych z Aplikacja;

c.  próbować zakłócić serwis jakiegokolwiek użytkownika, firmy zapewniającej hosting lub sieci, co obejmuje – przykładowo – narażanie Aplikacji mobilnej na działanie wirusa, powodowanie saturacji, zalewu serwera, saturacji skrzynki odbierającej pocztę elektroniczną lub fałszowania nagłówka pakietu informacyjnego protokołu TCP/IP lub dowolnej części informacji podanych w nagłówku znajdującym się w każdym e-mailu;

d.  uzyskiwać dostęp do danych, które nie są przeznaczone dla Użytkownika lub wchodzić na serwer / konto, które nie zostało udostępnione Użytkownikowi;

e.  podszywać się pod inną osobę;-

f.  przesyłać lub przekazywać (w dowolny sposób) informacje lub oprogramowanie opracowane na podstawie Aplikacji mobilnej, szczególnie innym krajom lub obywatelom zagranicznym, z naruszeniem przepisów prawa krajowego lub międzynarodowego.

2.  Mając na uwadze globalny zasięg Internetu, każdy Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania wszystkich lokalnych i międzynarodowych zasad i procedur dotyczących etyki internetowej oraz regulujących treści, jakich zamieszczanie jest dozwolone w Internecie, w tym wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących przekazywania danych technicznych.

§ 9 Tryb postępowania reklamacyjnego

1.  Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Aplikacji mobilnej oraz zamieszczonych w Aplikacji mobilnej należy składać pisemnie lub telefonicznie zgodnie z § 1 pkt. 4. JMDiF, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

 

§ 10 Postanowienia końcowe.

1.  Do spraw nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się prawo polskie.

2.  JMDiF jest właścicielem znaku towarowego Hebe i wszystkich logo JMDiF.

3.  Użytkownik ma świadomość, że prawo do znaku towarowego JMDiF przysługuje wyłącznie JMDiF i nie będzie wykorzystywał go w jakikolwiek sposób oraz nie naruszy praw własności intelektualnej JMDiF. JMDiF ma prawo domagać się odszkodowania w przypadku podrobienia znaku towarowego oraz w razie naruszenia praw własności intelektualnej. Użytkownikowi nie wolno także naruszać praw własności, a szczególnie własności intelektualnej, jakie może posiadać dowolna spółka grupy, do której należy JMDiF.

4.  Partnerzy JMDiF są właścicielami swoich znaków towarowych. Wszystkie znaki towarowe lub logo widoczne w Aplikacji mobilnej są własnością JMDiF lub jednej ze spółek grupy, do których należy JMDiF bądź jej usługodawców, partnerów czy dostawców. Wszelkie wykorzystanie, w dowolny sposób, wskazanych znaków towarowych i/lub logo i/lub wszelkiej innej Zawartości, wymaga wyraźnej zgody JMDiF lub danego właściciela praw własności intelektualnej.

5.  Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu przestanie obowiązywać wskutek zmian ustawodawczych, zmian przepisów lub orzeczenia sądu, nie ma to żadnego wpływu na ważność i przestrzeganie pozostałych postanowień Regulaminu.

6.  Wszelkie spory związane z istnieniem, wykładnią, wykonaniem między  JMDiF i Użytkownikiem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.

7.  Użytkownik korzysta z Aplikacji mobilnej na własną odpowiedzialność. JMDiF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, którą mógłby ponieść Użytkownik w wyniku korzystania z Aplikacji mobilnej.

8.  JMDiF zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o czym każdorazowo poinformuje Użytkowników. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty udostępnienia ich na „Stronie internetowej hebe” oraz w Aplikacji mobilnej.

9.  Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo odmowy przyjęcia nowych warunków Regulaminu, co jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Aplikacji mobilnej. W takim przypadku Użytkownik powinien odinstalować Aplikację mobilną ze swojego urządzenia.

 

 

 

 

 

 

 

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne