Konkursy

Warunki programu zwrotu pieniędzy „Cashback Jesień 2023” w

ramach platformy EverydayMe

Witaj w programie zwrotu pieniędzy Cashback Jesień 2023

Niniejsze Warunki („Warunki”) określają zasady korzystania z programu zwrotu pieniędzy w ramach platformy EverydayMe w Polsce (zwanego dalej „Program zwrotu pieniędzy”), organizowanego przez firmę Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o. (“Organizator”) dla użytkowników zarejestrowanych na stronie https://www.everydayme.pl .

Wykonawcą Programu zwrotu pieniędzy jest Justsnap GMBH

Gontardstrassße 11, 10178 Berlin, Niemcy, zwany dalej „Wykonawcą”.

W dalszej części niniejszych Warunków zarejestrowani Użytkownicy Programu zwrotu pieniędzy zwani są „Pan/Pani”, zaś Organizator

„P&G”, „EverydayMe", „my” lub „nas”. Zanim zdecyduje Pan/Pani na wzięcie udziału w programie, prosimy uważnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami i przystąpić do programu wyłącznie, jeśli wyraża Pan/Pani na nie zgodę.

Udział w Programie zwrotu pieniędzy podlega niniejszym Warunkom oraz ogólnym warunkom P&G, dostępnym pod adresem: http://www.pg.com/pl_PL/terms_conditions/index.shtml, które dalszej części zwane są „Naszymi warunkami”.

Korzystając z Programu zwrotu pieniędzy, wyraża Pan/Pani zgodę na

niniejsze Warunki.

Więcej informacji na temat platformy EverydayMe oraz programu zwrotu pieniędzy znajdzie Pan/Pani pod adresem: http://www.everydayme.pl , www.mozebyctaniej.pl.

W razie pytań, prosimy odwiedzić stronę: https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Coun try=pl&Language=pl&Brand=P%26G&autoModal=false#brandListDiv

1) Kto może przystąpić do programu:

1. W niniejszym Programie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które dokonały rejestracji na stronie EverydayMe.pl, zwane dalej

„Użytkownikami”.

2. Program jest kierowany do konsumentów w rozumieniu art 221 Kodeksu Cywilnego.

3. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Procter & Gamble DS Polska Sp. o.o. oraz jej filii i przedstawicielstw, członkowie rodzin takich pracowników oraz wszelkie pozostałe osoby mające związek z platformą EverydayMe.pl.

2) Informacja o polityce prywatności:

1. P&G jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w celu uczestnictwa w Programie Cashback. Obejmuje to następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu i numer konta bankowego, a także


wszelkie inne informacje zawarte w dowodzie zakupu w momencie przesłania go do nas. Na żądanie P&G dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Justsnap GmbH w zakresie niezbędnym do realizacji Programu Cashback.

2. Informacje udostępniane przez Pana/Panią w powyżej wymienionych sytuacjach są niezbędne, aby mógł Pan/Pani wziąć udział w programie i korzystać z jego usług a także, aby umożliwić firmie P&G zweryfikowanie wybranej przez Pana/Panią oferty z dokonanym przez Pana/Panią zakupem, jak również do wypłaty pieniędzy. Numer telefonu jest przetwarzany wyłącznie w celu weryfikacji konta oraz zapobiegania oszustwom. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Na podstawie Pana/Pani wyraźnej i dobrowolnej zgody wyrażonej podczas rejestracji lub zgłoszenia do Programu Cashback będziemy mogli również wykorzystywać podane dane w celach marketingowych, aby móc oferować Użytkownikom spersonalizowane i dopasowane kupony w Programie Cashback lub innym programie na platformie EverydayMe.pl.

4. Na podstawie Pana/Pani uprzedniej, wyraźnej i dobrowolnej zgody udzielonej w momencie zgłoszenia do Programu będziemy wykorzystywać dane z przesłanych nam dowodów zakupu w celu dostosowania treści wysyłanych do Użytkowników oraz, w oparciu o automatyczne przetwarzanie danych (profilowanie), będziemy Panu/Pani wysyłać wiadomości e-mail ze spersonalizowanymi i dopasowanymi ofertami EverydayMe i zaufanych marek P&G, które mogą Pana/Panią zainteresować.

5. Może Pan/Pani zmienić swoje preferencje, korzystając z panelu

użytkownika na platformie everydayme.pl

6. Informacje te mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej do pozostałych spółek grupy P&G oraz stron trzecich działających w imieniu P&G.

7. Użytkownik ma następujące prawa do ochrony danych: prawo dostępu do swoich danych i żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu i żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, a także prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie. Jeśli Użytkownik nie jest usatysfakcjonowany naszą odpowiedzią na jego wniosek, może również złożyć skargę do organu nadzorczego w swoim kraju. Aby skorzystać ze swoich praw, proszę zapoznać się z sekcją zatytułowaną „Twoje prawa i możliwości" w naszej Polityce prywatności. Aby zapoznać się z pełną wersją polityki prywatności

P&G, proszę kliknąć tutaj: Polity ka Prywatności Konsumentów.

as any other information included in your proof of purchase at the time you send it to us. Upon the request of P&G, your personal data will be processed by Justsnap GmbH to the extent required for the realisation of the Cashback Program.

2. The information you have provided in the situations listed above is required in order for you to participate in the program and use its services and also to enable P&G to verify the offer of your choice with the purchase you have made and also to pay you the money.The phone number is processed only to verify the account in order to prevent fraud. The legal basis for the processing of your personal data is Article 6(1)(b) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR).

3. Upon your express and voluntary consent given at the time of registration or application for the Cashback Program, we will also be able to use the provided data for marketing purposes, so that we can offer customised and tailored coupons to our users in the Cashback or other Program on the EverydayMe.pl platform.

4. Based on your prior, express and voluntary consent given at the time of application for the program, we will use the data from the proofs of purchase submitted to us to adapt the content sent to the users and, based on automatic data processing (profiling), we will send you e-mails with customised and tailored offers from EverydayMe and trusted P&G brands that may be of interest to you.

5. You may change your preferences using the user panel on the everydayme.pl platform.

6. The information may be transferred outside the European Union to other companies of the P&G Group and third parties acting on behalf of P&G.

7. You have the following data protection rights: the right to access your data and request that they be rectified or erased, the right to data portability, the right to object and request the restriction of the processing of your data as well as the right to withdraw the consent to the processing. If you are not satisfied with our reply to your request, you may also lodge a complaint with the supervisory authority in your country. To exercise your rights, please read the section titled “Your rights and options” in our Privacy Policy. To read the full version of the privacy policy of P&G, please click here: Consumer Privacy Policy.

3) Zasada działania programu:

1. Aby móc wziąć udział w Programie zwrotu pieniędzy, Użytkownik musi być zarejestrowany na stronie EverydayMe.pl Może się Pan/Pani zarejestrować tutaj: https://www.everydayme.pl/zarejestruj-sie; www.mozebyctaniej.pl

2. Następnie, aby móc skorzystać z Programu Cashback, Użytkownik musi załączyć paragon lub fakturę wystawiona na osobę fizyczną, zwaną dalej dowodem zakupu, a także pomyślnie przejść weryfikację SMS-em przy składaniu dowodu zakupu. Jeśli

3) Principles of the program:

1. To participate in the Cashback Program, you have to be registered on the EverydayMe.pl website. You can register here: https://www.everydayme.pl/zarejestruj-sie; www.mozebyctaniej.pl

2. Then, you will have to upload the receipt or invoice issued to a natural person, hereinafter referred to as the proof of purchase, to use the Cashback Program and successfully pass verification by SMS when submitting the proof of purchase.


zgłoszenie zostanie pomyślnie zweryfikowane, lecz Użytkownik nie wykona dalszych kroków dotyczących zlecenia wypłaty środków (jeśli dotyczy), może otrzymać przypomnienie w wiadomości e-mail.

3. Potwierdzenia zamówień składane drogą internetową oraz odręczne dowody zakupu nie będą przyjmowane.

4. Kwota zwrotu pieniędzy zostanie przyznana na podstawie końcowej zapłaconej ceny zakupu produktu, widocznej na przesłanym zdjęciu dowodu zakupu.

5. Produkty zgłaszane do Programu zwrotu pieniędzy muszą znajdować się na jednym (1) dowodzie zakupu.

6. Aby uzyskać zwrot pieniędzy, Użytkownik musi posiadać własny, aktywny rachunek bankowy oraz własny numer telefonu komórkowego. Oba powinny być zarejestrowane w Polsce. Aby otrzymać zwrot pieniędzy, Użytkownik musi udostępnić aktywne konto bankowe, którego jest właścicielem i które jest zarejestrowane w Polsce.

7. Pojedynczy rachunek bankowy może zostać wskazany

(wykorzystany) w ramach danego progu Programu tylko raz.

8. Pojedynczy numer telefonu komórkowego może zostać podany i wykorzystany w ramach danego progu Programu tylko raz.

9. W przypadku, gdy dowód zakupu nie zostanie zatwierdzony, Użytkownik otrzyma informacje w wiadomości e-mail.

10. Akcja dotyczy wyłącznie produktów P&G zakupionych na terytorium Polski. Transfer pieniędzy odbędzie się najpóźniej do 30 dni roboczych od chwili poprawnego i pomyślnie zweryfikowanego

zgłoszenia.

3. Confirmations of orders placed via the Internet and handwritten proofs of purchase will not be accepted.

4. The cashback amount is awarded based on the final, paid purchase price of the product shown on the submitted photo of the proof of purchase;

5. Products submitted for the Cashback Program must be included on a single (1) proof of purchase.

6. To receive the refund, you must have your own personal active bank account and your own mobile phone number in Poland. To receive the refund, you must share your own personal active bank account in Poland.

7. A single bank account can be specified (utilized) only once within the particular threshold of the Program.

8. A single mobile phone number can be specified and used only once within a particular threshold of the Program.

9. If the proof of purchase is not accepted, you will be notified by e- mail.

10. The campaign only applies to the purchase of P&G products in Poland. The money will be transferred within 30 business days from the submission of a correct and successfully verified request.

4) Jak skorzystać ze zniżki przyznanej na podstawie zeskanowanego dowodu zakupu:

1. Każda osoba może skorzystać ze zwrotu pieniędzy w Programie Cashback tylko jeden raz na każdy z poszczególnych progów wyszczególnionych w punkcie 5).

2. Jeden dowód zakupu może zostać wykorzystany tylko jeden raz, do uzyskania tylko jednego ze zwrotów dostępnych na platformie EverydayMe.pl lub www.mozebyctaniej.pl.

3. Aby dany dowód zakupu został przyjęty, muszą być widoczne i czytelne następujące informacje: data zakupu, nazwa lub logo sprzedawcy, możliwa do zidentyfikowania nazwa zakupionej marki/produktu, jednostkowa cena zakupu, numer dowodu zakupu, całkowita kwota zakupu z dowodu zakupu.

4. W uzasadnionych przypadkach, w celu weryfikacji, Organizator i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do zażądania od Użytkownika dodatkowych danych potwierdzające autentyczność zakupu, np. poprzez przesłanie zdjęcia numeru seryjnego produktu po wyjęciu z pudełka.

5. Proces akceptacji dowodu zakupu może potrwać do 72 godzin. W przypadku przesłania dodatkowych danych potwierdzających autentyczność zakupu proces akceptacji rozpoczyna się ponownie.

6. Pieniądze mogą zostać zwrócone wyłącznie przelewem bankowym obsługiwanym przez JUSTSNAP (Wykonawcę). Użytkownik nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat.

7. Ten sam paragon może być wykorzystany tylko raz w ramach Programu Cashback organizowanego przez P&G lub innej, podobnej akcji zwrotu pieniędzy.

4) How to use a discount awarded based on a scanned proof of purchase:

1. Every person can receive cashback in the Cashback Program only once for each of the individual thresholds specified in section 5).

2. A single proof of purchase can be used only once, to receive only one of the cashback options available on the everydayme.pl platform or www.mozebyctaniej.pl.

3. In order for a particular proof of purchase to be accepted, the following information must be visible and legible: date of purchase, name or logo of the seller, identifiable name of the purchased brand/product, individual purchase price, number of the proof of purchase and the total price of the purchases on the proof of purchase.

4. Where appropriate, for the purpose of verification, the Organiser and the Provider reserve the right to request that you provide additional information to confirm that the purchase is genuine, e.g., by sending the serial number of the product after it is taken out of the box.

5. The acceptance of the proof of purchase can take up to 72 hours. When additional data are sent to confirm that the purchase is genuine, the run of the period for the acceptance of the proof of purchase shall run anew.

6. The money can be returned only by a bank transfer processed by JUSTSNAP (Provider). You will not have to pay any fees for this.

7. The same receipt can be used once in one organizer’s “Cashback” campaign or any similar money returning campaign.


5) Mechanizm oferty zwrotu pieniędzy:

Poniżej znajdzie Pan/Pani mechanizm oferty zwrotu pieniędzy za zakup produktów firmy Procter & Gamble w niniejszym Programie.

1. Kup produkty P&G biorące udział w promocji w dniach 01.09.2023 –

30.11.2023.

2. Należy zachować dowód zakupu.

3. Między 01.09.2023 a 30.11.2023należy wejść na www.everydayme.pl lub www.mozebyctaniej.pl w celu rejestracji oraz przesłać zdjęcie dowodu zakupu.

4. Kwota zwrotu została określona poniżej.

Minimalna cena brutto Wartość zwrotu

produktów

400 zł 100 zł

200 zł 50 zł

80 zł 20 zł

40 zł 10 zł

5. Lista produktów biorących udział w promocji znajduje się w załączniku

nr 1 do niniejszego regulaminu.

6. Program obowiązuje w dniach 01.09.2023 – 30.11.2023.

5) Mechanism of the cashback offer:

The following section describes the mechanism of the cashback offer for the purchase of Procter&Gamble products under this program.

1. From 01.09.2023 to 30.11.2023, buy P&G products included in the campaign.

2. Keep the proof of purchase;

3. From 01.09.2023 to 30.11.2023, enter www.everydayme.pl or www.mozebyctaniej.pl and register, and send a photo of the proof of purchase;

4. Receive the cashback amount specified below.

Minimal Gross price of Cashback amount in the products PLN

400 100

100 50

80 20

40 10

5. The list of products covered by the campaign can be found in appendix No. 1 to these terms and conditions;

6. Program period: 01.09.2023-30.11.2023

6) Warunki udziału:

1. Korzystanie z Programu Cashback podlega ogólnym warunkom P&G (https://www.pg.c om/pl_PL/terms_conditions/index.shtml), w tym w szczególności zasadom opisanym poniżej.

2. Organizator i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do wykluczenia Użytkownika z Programu zwrotu pieniędzy i platformy EverydayMe w przypadku naruszenia poniższych Warunków lub przepisów prawa, lub w przypadku, gdy działania Użytkownika będą w inny sposób szkodliwe bądź nieuczciwe.

3. Organizator i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do podjęcia działań prawnych przeciw Użytkownikowi, który celowo dokonuje fałszywego zgłoszenia do Programu.

4. Użytkownik powstrzyma się od przesyłania treści zawierających wirusy, trojany, robaki, złośliwe oprogramowanie, boty, programy szpiegujące oraz wszelkie inne kody komputerowe mające na celu uszkodzenie, zakłócanie lub podstępne przechwytywanie, czy też przejmowanie kontroli nad systemami, danymi lub informacjami.

5. Użytkownik powstrzyma się od przesyłania wszelkich elementów wizualnych, tekstów, zdjęć, wizerunków, filmów wideo, sekwencji audio oraz wszelkich innym materiałów stanowiących wiadomości- śmieci, spam, reklamę, oprogramowanie reklamowe, łańcuszki szczęścia, systemy piramid i/lub oferty handlowe, a także takich, które naruszają prawa (wliczając w to prawa autorskie, znaki handlowe, tajemnice handlowe lub prawa osobiste bądź majątkowe osób trzecich) i prywatność stron trzecich, przedstawiające, nawiązujące lub zachęcające do zachowań przestępczych lub które mogłyby skutkować odpowiedzialnością finansową bądź mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać przepisy i regulacje lokalne, krajowe, federalne lub międzynarodowe;

6. Użytkownik powstrzyma się od przesyłania wszelkich elementów graficznych, tekstów, zdjęć, wizerunków, filmów wideo, sekwencji audio oraz wszelkich innych materiałów o charakterze obraźliwym, szkodliwym, zastraszającym, napastliwym, rasistowskim, o podtekście seksualnym, nacechowanych nienawiścią bądź brutalnością.

7. Jeśli ma Pan/Pani uzasadnione powody, aby podejrzewać lub jeśli zauważył Pan/Pani nieupoważnione wykorzystywanie Pana/Pani

6) Terms of participation:

1. The use of the Cashback Program is subject to the general terms and conditions of P&G (https://www.pg.com/pl_PL/terms_conditions/index.shtml ), including, in particular, the terms and conditions described below.

2. The Organiser and the Provider reserve the right to disqualify you from the Cashback Program and the EverydayMe platform if you breach the following terms and conditions or provisions of the law or if your actions are otherwise harmful or unfair.

3. The Organiser and the Provider reserve the right to take legal action against you if you deliberately make a fraudulent application for the program.

4. You will not send any content containing viruses, trojans, worms, malware, bots, spyware or any other computer codes designed to harm, disrupt, hijack or take control over systems, data or information;

5. You will not send any graphics, texts, photos, images, videos, audio sequences or any other materials classified as junk mail, spam, advertising, adware, chain letters, pyramid schemes and/or commercial proposals or materials infringing on the law (including copyrights, trademarks, business secrets or personal or property rights of third parties) and privacy of third parties, showing, alluding to or encouraging to engage in criminal behaviours or behaviours that could result in financial liability or that could in any way breach local, national, federal or international regulations and provisions;

6. You will not send any graphics, texts, photos, images, videos, audio sequences or any other materials that are offensive, harmful, intimidating, aggressive, racist, sexual, hateful or brutal.

7. If you have reasons to suspect or if you have observed unauthorised use of your account, notify us immediately at https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalo ne?Country=pl&Language=pl&Brand=P%26G&autoModal=fals e#brandListDiv.

8. To participate in the program, you need to have Internet access. The bandwidth of your connection must be sufficient to fill out


konta, prosimy natychmiast poinformować nas o tym pod adresem https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubSta ndalone?Country=pl&Language=pl&Brand=P%26G&autoModal=fal se#brandListDiv.

8. Do udziału w Programie niezbędny jest dostęp do Internetu. Przepustowość łącza Użytkownika musi być wystarczająca do wypełnienia formularza zgłoszenia do programu i jego przesłania. Organizator i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niezależne od nich problemy techniczne związane ze sprzętem, oprogramowaniem, serwerami, stroną internetową lub połączeniem z Internetem, które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi udział w Programie Cashback.

9. Organizatorowi i Wykonawcy przysługuje, po uprzedniej weryfikacji,

prawo do wstrzymania lub odmowy zwrotu pieniędzy:

a) w przypadku zgłoszeń, które nie spełniają wymogów regulaminu

programu;

b) w przypadku zgłoszeń udziału, jeżeli zgłoszenia te wzbudzają uzasadnione i udokumentowane podejrzenie sfałszowania, oszustwa lub innej, nieuprawnionej ingerencji;

c) w stosunku do osoby, która uprzednio dokonała udokumentowanego przez Organizatora lub Wykonawcę fałszywego zgłoszenia lub zgłoszenia w inny sposób naruszającego Warunki niniejszego Programu;

d) w przypadku zgłoszeń, w których podano numer seryjny produktu, numer dowodu zakupu albo inny numer identyfikacyjny, które zostały już uprzednio wykorzystane we wcześniejszym programie bądź we wcześniejszym zgłoszeniu lub zgłoszeniach w niniejszym Programie.

10. Nie ma możliwości zamiany zwrotu pieniędzy na jakikolwiek inny

produkt lub ekwiwalent pieniężny, jak również na gotówkę, bon, lub

jakikolwiek kredyt.

and sign the program registration form. The Organiser and the Provider are not responsible for any technical issues connected with hardware, software, servers, the website or your Internet connection that prevent or hinder your participation in the Cashback Program if they are not attributable to us.

9. The Organiser and the Provider have the right, after prior verification, to withhold or refuse to pay the cashback amount:

a) If the requests do not meet the requirements of the terms and conditions of the program;

b) If the requests to participate arouse reasonable and documented suspicions of falsification, fraud or other unauthorised intervention;

c) If the person making the request has previously made a false request or a request that otherwise breached the terms and conditions of this program, and the request has been documented by the Organiser or the Provider;

d) If the requests specify the serial number of a product, the number of the proof of purchase or another identification number that has already been used in this program or in an earlier request or requests under this program.

10. The cashback amount cannot be exchanged for any other product or cash equivalent or for cash, voucher or any form of credit.

7) Zakończenie programu

1. Czas trwania akcji: od dnia 01.09.2023 do dnia 30.11.2023 lub do wyczerpania limitu zwrotów. Na każdy z progów wyszczególnionych w punkcie 5) przewidziany jest określony budżet. Budżet ten może zostać zwiększony, bez konieczności informowania o tej zmianie wszystkich uczestników promocji, aż do kwoty maksymalnej 585,120 zł, na wszystkie progi łącznie. Jeśli kwota maksymalna zostanie wyczerpana, poinformujemy wyraźnie o wcześniejszym terminie zakończenia Programu.

2.

Nazwa Wysokość prz Ilość h prWartość h promocji zwrotu yznanyc zyznanyc

zwrotów zwrotów

Cashback 10 zł 2168 21,680 zł

Jesień 2023

Cashback 20 zł 4477 89,540 zł

Jesień 2023

Cashback 50 zł 5142 257,100 zł

Jesień 2023

Cashback 100 zł 2168 216,800 zł

Jesień 2023

3. Powiadomienie o wcześniejszym zakończeniu akcji zostanie

umieszczone na stronie EverydayMe.pl.

4. Dzień 01.09.2023 jest pierwszym dniem, a 30.11.2023 ostatnim dniem, z którego dowody zakupu będą mogły zostać przesłane do Programu zwrotu pieniędzy.

7) Termination of the program

1. Duration of the campaign: from 01.09.2023 to or until the cashback limit is reached. A specific budget has been allocated to each of the thresholds specified in section 5). The budget may be increased, without the need to communicate such a change to all the persons participating in the program, up to the maximum amount of 585,120 PLN, for all thresholds at the same time. If the maximum amount is spent, we will expressly communicate the early date of early termination of the program.

2.

Program Cashback aw Number of ack Value of awarded

name amount arded cashb cashback

amounts amounts

Cashback 10 PLN 2168 21,680

Autumn 2023

Cashback 20 PLN 4477 89,540

Autumn 2023

Cashback 50 PLN 5142 257,100

Autumn 2023

Cashback 100 2168 216,800

Autumn 2023 PLN

3. The notice of the early termination of the program will be posted on the everydayme.pl website.

4. The date 01.09.2023 is the first day, and 30.11.2023 is the last day from which the proofs of purchase can be sent for the

Cashback Program.


8) Reklamacje

1. Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje dotyczące niniejszej akcji do dnia 01.01.2024.

2. Reklamacje składać należy za pośrednictwem https://pg- lex.my.salesforce- sites.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=E verydayme#brandListDiv wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę reklamacji, imieniem i nazwiskiem uczestnika, a także numerem referencyjnym zgłoszenia do uczestnictwa w niniejszym Programie (jeśli uczestnik dysponuje takim numerem).

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych. Uczestnik zostanie następnie powiadomiony o rezultacie reklamacji.

4. Reklamacje złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

8) Complaints

1. Participants may submit complaints regarding this campaign by 01.01.2024.

2. Complaints should be submitted via https://pg-lex.my.salesforce- sites.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Bran d=Everydayme#brandListDiv together with a description of the circumstances giving rise to the complaint, the first name and last name of the participant and the reference number of the application for this program (if the participant has such a number).

3. Complaints will be considered within 14 business days. The participant will be immediately notified of the result of the complaint.

4. Complaints submitted after this period will not be considered.

9) Prawo właściwe i jurysdykcja:

Niniejsze Warunki, a także wszelkie spory lub reklamacje z nich wynikające lub z nimi związane, dotyczące ich celu lub przebiegu (w tym sprawy sądowe lub skargi nieuregulowane w umowie) będą rozstrzygane i interpretowane zgodnie z prawem polskim przez Sąd miejscowo

właściwy użytkownik.

9) Governing law and jurisdiction:

These Terms and Conditions as well as all disputes or complaints arising from or in connection with them, concerning their objective or processes (including court cases or complaints not regulated in the

contract) shall be settled and interpreted according to Polish law by the Court local to the User.

Organizator:

Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa

Wykonawca:

Justsnap GMBH Gontardstrassße 11, 10178 Berlin, Niemcy

Warszawa, dnia 21.08.2023 r.

Organiser:

Procter & Gamble DS Polska Sp. o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa

Provider:

Justsnap GMBH Gontard Strasse 11, 10178 Berlin, Germany

Warsaw, 21.08.2023

Załącznik 1.

Program zwrotu pieniędzy dotyczy niżej wymienionych marek:

Pampers, Ariel, Fairy, Lenor, Lenor Unstoppables, Vizir, Ambi Pur, Oral-B, Blend-a-Med, Blend-a-Dent, Naturella, Discreet, Tampax, Always, Head&Shoulders, Pantene ProV, Herbal Essenses, Aussie, Gillette, Gillette Venus, Satin Care, Old Spice, Secret oraz Swiffer

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne