Akcje Promocyjne

Warunki programu zwrotu pieniędzy „Cashback Wiosna 2023” w ramach platformy EverydayMe

Witaj w programie zwrotu pieniędzy Cashback Wiosna 2023

Niniejsze Warunki („Warunki”) określają zasady korzystania z programu zwrotu pieniędzy w ramach platformy EverydayMe w Polsce (zwanego dalej „Program zwrotu pieniędzy”), organizowanego przez firmę Procter & Gamble DS Polska Sp. O.o. (“Organizator”) zarejestrowanym użytkownikom https://www.everydayme.pl.

Wykonawcą Programu zwrotu pieniędzy jest Justsnap GMBH Gontard Strasse 11, 10178 Berlin, Niemcy, zwany dalej „Wykonawcą”.

W dalszej części niniejszych warunków zarejestrowani użytkownicy programu zwrotu pieniędzy są zwani „Pan/Pani” a Organizator jest dalej zwany „P&G”, „EverydayMe", „my” lub „nas”. Zanim zdecyduje Pan/Pani o wzięciu udziału w programie, prosimy uważnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami i przystąpić do programu wyłącznie, jeśli wyraża Pan/Pani na nie zgodę.

Udział w programie zwrotu pieniędzy podlega niniejszym Warunkom oraz ogólnym warunkom P&G, dostępnym pod adresem:

http://www.pg.com/pl_PL/terms_conditions/index.shtml, które są w dalszej części zwane „Naszymi warunkami”.

Korzystając z programu zwrotu pieniędzy, wyraża Pan/Pani zgodę na niniejsze warunki.

Więcej informacji na temat platformy EverydayMe oraz programu zwrotu pieniędzy znajdzie Pan/Pani pod adresem: http://www.everydayme.pl

W razie pytań, prosimy odwiedzić stronę:

https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=P%26G&autoModal=false#brandListDiv

1) Kto może przystąpić do programu:

1. W niniejszym programie mogą brać udział osoby fizyczne w wieku 18 lat i powyżej, które zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polski i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i które dokonały rejestracji na stronie EverydayMe.pl, dalej zwani „Użytkownikami”.

2. Program jest kierowany do konsumentów w rozumieniu art 221 Kodeksu Cywilnego.

3. W programie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Procter & Gamble DS Polska Sp. o.o. oraz jej filii i przedstawicielstw, członkowie rodziny takich pracowników oraz wszelkie pozostałe osoby mające związek z platformą EverydayMe.pl.

2) Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1. P&G jest administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w celu wzięcia udziału w programie zwrotu pieniędzy. Obejmuje to Pana/Pani dane osobowe w podanym zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail numeru telefonu oraz numer rachunku bankowego oraz. oraz wszelkie informacje znajdujące się na Pani/Pana dowodzie zakupu w momencie ich przesyłania. Na zlecenie P&G dane osobowe będzie przetwarzać Justsnap GmbH w zakresie związanym z organizacją Programu zwrotu pieniędzy.

2. Informacje udostępniane przez Pana/Panią w powyżej wymienionych sytuacjach są niezbędne, aby mógł Pan/Pani wziąć udział w programie i korzystać z jego usług a także, aby umożliwić firmie P&G zweryfikowanie wybranej przez Pana/Panią oferty z dokonanym przez Pana/Panią zakupem, jak również do wypłaty pieniędzy. Numer telefonu będzie przetwarzany wyłącznie na potrzeby weryfikacji konta w celu zapobiegania oszustwom i nadużyciom. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

3. Za uprzednią wyraźną i dobrowolną zgodą użytkownika wyrażoną podczas rejestracji bądź zgłoszenia do programu cashback, podane dane będziemy również wykorzystywać do celów badań marketingowych, dzięki którym będziemy w stanie oferować naszym użytkownikom spersonalizowane i dopasowane oferty kuponów w ramach programu zwrotu pieniędzy na platformie EverydayMe.pl.

4. Bazując na uprzedniej, wyraźnej i dobrowolnej zgodzie użytkownika wyrażoną podczas zgłoszenia do programu, będziemy używać danych z przesyłanych nam dowodów zakupu aby dopasowywać treści które wysyłamy do użytkowników oraz, bazując na automatycznym przetwarzaniu (profilowaniu) danych, będziemy wysyłać użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej spersonalizowane i dopasowane oferty od EverydayMe i zaufanych marek P&G, które mogą zainteresować użytkownika.

5. Użytkownik ma możliwość zmiany swoich preferencji poprzez panel użytkownika na platformie everydayme.pl

6. Informacje te mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej do pozostałych spółek grupy P&G oraz stron trzecich działających w imieniu P&G.

Przysługują Panu/Pani prawa ochrony danych: prawo dostępu do swoich danych, poprawiania, usuwania, przekazywania ich innemu dostawcy, zgłoszenia sprzeciwu lub ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych jakie posiadamy na Pani/Pana temat lub prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Jeśli nie usatysfakcjonuje Pani/Pana nasza odpowiedź na Pani/Pana żądanie, ma Pan/Pani również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w Pana/Pani kraju. Aby skorzystać z przysługujących Panu/Pani praw, prosimy zapoznać się z sekcją „Twoje prawa i możliwości wyboru” naszej Polityki Prywatności. W celu zapoznania się z pełną wersją polityki prywatności firmy P&G, prosimy kliknąć tutaj: Polityka ochrony prywatności konsumentów .

3) Zasada działania programu:

1. Aby móc wziąć udział w programie zwrotu pieniędzy, użytkownik musi być zarejestrowany na stronie EverydayMe.pl Może się Pan/Pani zarejestrować tutaj https://www.everydayme.pl/rejestracja .

2. Użytkownik musi następnie wybrać opcję załadowania paragonu lub faktury wystawionej na osobę fizyczną dalej zwanych dowodem zakupu, aby móc korzystać ze programu zwrotu pieniędzy, oraz przejść pomyślnie weryfikacje za pośrednictwem SMS podczas procesu zgloszenia dowodu zakupu.

3. Nie będą przyjmowane same potwierdzenia zamówień złożonych przez Internet ani dowody zakupu wypisane odręcznie.

4. Zwrot pieniędzy jest przyznawanyna podstawie ceny zakupu produktu widocznej na przesłanym zdjęciu dowodu zakupu;

5. Produkty zgłaszane do programu zwrotu pieniędzy muszą znajdować się na jednym dowodzie zakupu.

6. Aby uzyskać zwrot pieniędzy, Użytkownik musi posiadać aktywny, należący do Użytkownika rachunek bankowy w Polsce.

7. Jeden rachunek bankowy może być podany w ramach danego progu Programu tylko raz.

8. W przypadku, gdy dowód zakupu nie zostanie zatwierdzony, użytkownik otrzyma informacje mailem.

9. Promocja dotyczy wyłącznie zakupu produktów P&G na terytorium Polski.Transfer pieniędzy odbędzie się najpóźniej do 30 dni roboczych od chwili poprawnego i pomyslnie zweryfikowanego zgloszenia.

4) Jak wykorzystać zniżkę z tytułu zeskanowanego dowodu zakupu:

1. Każda osoba może skorzystać ze zwrotu pieniędzy w programie Cashback tylko jeden raz na każdy z poszczególnych progów wyszczególnionych w punkcie 5).

2. Jeden dowód zakupu może zostać wykorzystany tylko jeden raz, do uzyskania tylko jednego z zwrotów dostępnych na platformie everydayme.

3. Aby dany dowód zakupu został zaakceptowany, następujące informacje muszą być widoczne i czytelne: data zakupu, nazwa lub logo sprzedawcy, możliwa do zidentyfikowania nazwa zakupionej marki/produktu, jednostkowa cena zakupu, numer dowodu zakupu, całkowita kwota zakupu z dowodu zakupu.

4. W uzasadnionych przypadkach, w celach weryfikacyjnych Organizator i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do uprzedniego poproszenia Użytkownika o dodatkowe dane potwierdzające prawdziwość zakupu, na przykład o przesłanie zdjęcia numeru seryjnego produktu po wyjęciu z pudełka.

5. Proces akceptacji dowodu zakupu może potrwać maksymalnie 72 godziny. Przesłanie dodatkowych danych potwierdzających prawdziwość zakupu rozpoczyna bieg terminu akceptacji rachunku na nowo.

6. Pieniądze mogą zostać zwrócone wyłącznie przelewem bankowym obsługiwanym przez JUSTSNAP (Wykonawcę). Użytkownik nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat.

5) Mechanizm oferty zwrotu gotówki:

Poniżej znajduje się mechanizm oferty zwrotu pieniędzy z zakupu produktów firmy Procter&Gamble w niniejszym programie.

1. Od dnia 20.03.2023 do dnia 19.05.2023, kup produkty P&G biorące udział w promocji.

2. Zachowaj dowód zakupu;

3. Od dnia 20.03.2023 do dnia 19.05.2023 wejdź na EverydayMe.pl i zarejestruj się, oraz prześlij zdjęcie dowodu zakupu;

5. Otrzymaj zwrot określonej poniżej kwoty.

Minimalna cena brutto produktów

Wartość zwrotu w PLN

200

50

80

20

40

10

6. Lista produktów biorących udział w promocji znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu;

7. Daty obowiązywania programu: 20.03.2023-19.05.2023

6) Warunki udziału:

1. Względem korzystania z programu zwrotu pieniędzy zastosowanie mają ogólne warunki firmy P&G (https://www.pg.com/pl_PL/terms_conditions/index.shtml), a w szczególności poniższe warunki.

2. Organizator i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do wykluczenia Użytkownika z programu zwrotu pieniędzy i platformy EverydayMe, jeśli dopuści się naruszenia niniejszych warunków lub przepisów prawa, lub też, gdy jego/jej działania będą w inny sposób szkodliwe bądź nieuczciwe.

3. Organizator i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do podjęcia działań prawnych przeciw Użytkownikowi, który celowo dokonuje fałszywego zgłoszenia do programu.

4. Użytkownik powstrzyma się od przesyłania treści zawierających wirusy, trojany, robaki, złośliwe oprogramowanie, boty, programy szpiegujące lub wszelkie inne kody komputerowe mające na celu uszkodzenie, zakłócanie lub podstępne przechwytywanie, czy też przejmowanie kontroli nad systemami, danymi lub informacjami;

5. Użytkownik powstrzyma się od przesyłania wszelkich elementów wizualnych, tekstów, zdjęć, wizerunków, filmów wideo, sekwencji audio lub wszelkich innym materiałów stanowiących wiadomości-śmieci, spam, reklamę, oprogramowanie reklamowe, łańcuszki szczęścia, systemy piramid i/lub oferty handlowe lub takich, które naruszają prawa (wliczając w to prawa autorskie, znaki handlowe, tajemnice handlowe lub prawa osobiste bądź majątkowe osób trzecich) i prywatność stron trzecich, przedstawiające, nawiązujące lub zachęcające do zachowań przestępczych lub które mogłyby skutkować odpowiedzialnością finansową bądź które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać przepisy i regulacje lokalne, krajowe, federalne lub międzynarodowe;

6. Użytkownik powstrzyma się od przesyłania wszelkich elementów graficznych, tekstów, zdjęć, wizerunków, filmów wideo, sekwencji audio lub wszelkich innych materiałów o charakterze obraźliwym, szkodliwym, zastraszającym, napastliwym, rasistowskim, o podtekście seksualnym, nacechowanych nienawiścią bądź brutalnością.

7. Jeśli ma Pan/Pani uzasadnione powody, aby podejrzewać lub jeśli zauważył Pan/Pani nieupoważnione wykorzystywanie Pana/Pani konta, prosimy nas o tym natychmiast poinformować pod adresem https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=P%26G&autoModal=false#brandListDiv.

8. Do udziału w programie niezbędny jest dostęp do Internetu. Przepustowość łącza użytkownika musi być wystarczająca do wypełnienia formularza zgłoszenia do programu i jego przesłania. Organizator i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie, niezależne od nich problemy techniczne związane ze sprzętem, oprogramowaniem, serwerami, stroną internetową lub połączeniem z Internetem, które uniemożliwiają lub utrudniają użytkownikowi udział w programie cashback.

9. Organizatorowi i Wykonawcy przysługuje, po uprzedniej weryfikacji, prawo do wstrzymania lub odmowy wypłaty cashback:

a) W przypadku zgłoszeń, które nie spełniają wymogów regulaminu programu;

b) W przypadku zgłoszeń udziału, jeżeli zgłoszenia te wzbudzają uzasadnione i udokumentowane podejrzenie sfałszowania, oszustwa lub innej, nieuprawnionej ingerencji;

c) W stosunku do osoby, która uprzednio dokonała, udokumentowanego przez Organizatora lub Wykonawcę, fałszywego zgłoszenia lub zgłoszenia w inny sposób naruszającego regulamin niniejszego programu;

d) W przypadku zgłoszeń, w których podano numer seryjny produktu, numer dowodu zakupu albo inny numer identyfikacyjny, które zostały już uprzednio wykorzystane we wcześniejszym programie bądź we wcześniejszym zgłoszeniu lub zgłoszeniach w niniejszym programie.

10. Nie ma możliwości zamiany cashbacku na jakikolwiek inny produkt lub ekwiwalent pieniężny, jak również na gotówkę, bon, lub jakikolwiek kredyt.

7) Zakończenie programu

1. Czas trwania akcji: od: 20.03.2023 lub do wyczerpania limitu zwrotów. Na każdy z progów wyszczególnionych w punkcie 5) przewidziany jest określony budżet. Budżet ten może zostać zwiększony, bez konieczności informowania o tej zmianie wszystkich uczestników promocji, aż do kwoty maksymalnej 300 000 PLN, na wszystkie progi łącznie. Jeśli kwota maksymalna zostanie wyczerpana, poinformujemy wyraźnie o wcześniejszym terminie zakończenia programu.

2.

Nazwa promocji

Wysokość zwrotu

Ilość przyznanych zwrotów

Wartość przyznanych zwrotów

Cashback Spring 2023

10 PLN

2,613

26,130

Cashback Spring 2023

20 PLN

3,978

79,560

Cashback Spring 2023

50 PLN

3,886

194,300

3. Powiadomienie o wcześniejszym zakończeniu akcji zostanie umieszczone na stronie everydayme.pl.

4. Dzień 20.03.2023 jest pierwszym dniem, a 19.05.2023 jest ostatnim dniem, z którego dowody zakupu będą mogły zostać przesłane do programu zwrotu pieniędzy.

8) Reklamacje

1. Uczestnicy mogą zglaszac reklamacje dotyczace niniejszej akcji do dnia 20.05.2023.

2. Reklamacje skladac nalezy za posrednictwem

https://pg-lex.my.salesforce-sites.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=Everydayme#brandListDiv

wraz z opisem okolicznosci stanowiacych podstawe reklamacji, imieniem i nazwiskiem uczestnika, a także numerem referencyjnym zgloszenia do uczestnicwa w niniejszym programie (jesli uczestnik dysponuje takim numerem)

3. Reklamacje zostana rozpatrzone w terminie 14 dni kalendarzowych/roboczych. Uczestnik zostanie nastepnie powiadomiony o rezultacie reklamacji.

4. Reklamacje zlozone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

9) Prawo właściwe i jurysdykcja:

Niniejsze Warunki oraz wszelkie spory lub reklamacje powstałe na ich gruncie lub z nimi związane, dotyczące ich celu lub procesów (wliczając w to sprawy sądowe lub reklamacje nieuregulowane w umowie) będą rozstrzygane i interpretowane zgodnie z prawem polskim i przez Sąd wedle właściwości miejscowej Użytkownika.

Organizator:

Procter & Gamble DS Polska Sp. o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa

Wykonawca: Justsnap GMBH Gontard Strasse 11, 10178 Berlin, Niemcy

Warszawa., dnia 09.11.2022

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Lista produktów biorących udział w Akcji Promocyjnej

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne