Konkursy

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

„Pomyśl o sobie i wygraj

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa loterii – loteria jest prowadzona pod nazwą „Pomyśl o sobie i wygraj”.

2. Nazwa organizatora loterii – organizatorem loterii jest SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, www.smolar.pl , zwany dalej „organizatorem”.

3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria urządzana jest na podstawie ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 227) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

4. Definicje

4.1 Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii,
a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym regulaminie loteria promocyjna zwana jest dalej „loterią”.

4.2 Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana
z prowadzoną loterią. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii
i dotyczy dokonywania zakupów promocyjnych. Czas trwania sprzedaży promocyjnej określony jest w pkt 6 niniejszego regulaminu.

4.3 Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup dowolnie wybranego produktu / wybranych produktów marki Bielenda i/lub BodyBoom i/lub FaceBoom za minimum 20,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych 00/100), z wyłączeniem następujących produktów: maseczki do twarzy, zmywaczy do paznokci i wazeliny kosmetycznej.

Zakup promocyjny musi być dokonany w dowolnym sklepie promocyjnym w okresie trwania sprzedaży promocyjnej i udokumentowany jednym odrębnym oryginałem dowodu zakupu. Ilość zakupów promocyjnych na jednego uczestnika nie jest ograniczona. Uczestnik może zgłosić w loterii wiele dowodów zakupu promocyjnego.

Zakup promocyjny musi być dokonany przez uczestnika na własną rzecz i na własny rachunek, uczestnik musi faktycznie zapłacić za zakup promocyjny.

W przypadku zakupu promocyjnego dokonanego w sklepie internetowym Hebe / aplikacji Hebe warunkiem udziału w loterii jest dokonanie zakupu oraz otrzymania dowodu zakupu
w okresie trwania sprzedaży promocyjnej, tj. najpóźniej do dnia 30.04.2023 r. (jest to ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń do loterii).

Produkty marki Bielenda, BodyBoom oraz FaceBoom mogą być dostępne w sklepach promocyjnych zarówno przed rozpoczęciem okresu sprzedaży promocyjnej, jak i po jego upływie, jednakże zakup promocyjny dokonany poza okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w loterii.

4.4 Sklep promocyjny – dowolna drogeria sieci Hebe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w której można dokonać zakupu promocyjnego, w tym również drogeria internetowa Hebe działająca na stronie internetowej pod adresem: www.hebe.pl oraz aplikacja mobilna Hebe, którą można bezpłatnie pobrać z internetowych platform Google Play lub App Store.

4.5 Strona internetowa loterii przygotowana do potrzeb loterii strona internetowapod adresem: www.loteriabielenda.pl, na której znajduje się specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń do loterii.

4.6 Dzień roboczy każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.7 Dowód zakupu – oryginał paragonu fiskalnego lub imiennej faktury VAT wystawionej na pełnoletnią osobę fizyczną (tj. na uczestnika w rozumieniu pkt 8 regulaminu) potwierdzający dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby loterii musi być czytelny
i oryginalny tzn. taki, który został wystawiony przez sklep promocyjny (którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu) i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby niniejszej loterii nie jest w szczególności jego:

- kserokopia,
- kopia notarialnie poświadczona,

- wtórnik,

- odpis,

- duplikat,
- skan.
W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego stwierdzającego udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora.

Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer dowodu zakupu, data imiennej faktury VAT, nr wydruku paragonu oraz wartość zakupu promocyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5. Zasięg loterii – loteria ma zasięg na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej – sprzedaż promocyjna rozpocznie się w dniu 01.03.2023 r. a zakończy w dniu 30.04.2023 r.

7. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 01.03.2023 r. a kończy w dniu 04.08.2023 r., przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na postępowanie reklamacyjne opisane w pkt 21.1 – 21.5 regulaminu.

8. Uczestnicy loterii w loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

- ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych ,

- jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego,

- zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- jest użytkownikiem sieci komórkowej GSM.

W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy: SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą
w Łodzi, Bielenda Kosmetyki Naturalne S.A. z siedzibą w Krakowie (poprzednio Bielenda Kosmetyki Naturalne sp. z o.o.) oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Przez uczestnika rozumie się osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby loterii. Działania polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia takiej osoby z loterii, z uwagi na nieuczciwe i naruszające postanowienia regulaminu działania.

9. Dane osobowe dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

10. Dostępność regulaminu – regulamin loterii jest jawny i powszechnie dostępny
w siedzibie organizatora loterii: SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa, 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15, na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl/loteria-bielenda, a także na stronie internetowej loterii pod adresem: www.loteriabielenda.pl.

ZASADY PROWADZENIA LOTERII

11.1 Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt 8 regulaminu, która chce wziąć udział w loterii musi spełnić łącznie następujące warunki:

- dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej,

- dokonać płatności za dokonany zakup promocyjny,

- koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego (uczestnicy zobowiązani są do zachowania każdego oryginału dowodu zakupu zgłoszonego w loterii, co najmniej do dnia 04.08.2023 r. Organizator ma prawo zażądać od uczestnika zgodnie z pkt 11.8 regulaminu okazania / przekazania tylu oryginałów dowodów dokonania zakupu promocyjnego, ilu zgłoszeń dokonał uczestnik w całym dotychczasowym okresie loterii – pod rygorem utraty prawa do nagrody w loterii, usunięcia wszystkich jego zgłoszeń
w loterii zarówno przyszłych jak i dotychczasowych lub pozbawienia go prawa do udziału w loterii)
,

- zgłosić się do loterii poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej loterii, zgodnie z pkt 11.2 regulaminu, w terminie wskazanym w pkt 11.11 regulaminu.

11.2 Uczestnik, który chce wziąć udział w niniejszej loterii, musi dokonać zgłoszenia za pośrednictwem umieszczonego na stronie internetowej loterii formularza zgłoszeniowego poprzez podanie obowiązkowych danych i oświadczeń uczestnika loterii:

a) imię uczestnika oraz pierwsza litera nazwiska uczestnika,

b) numer telefonu komórkowego uczestnika,

c) adres e-mail uczestnika,

d) nr wydruku paragonu (tylko w przypadku rejestracji paragonu) - patrz załącznik nr 1 do regulaminu,

e) numer dowodu zakupu promocyjnego – patrz załącznik nr 1 do regulaminu,

f) data imiennej faktury VAT (tylko w przypadku rejestracji imiennej faktury VAT) – patrz załącznik nr 1 do regulaminu,

g) wartość zakupu promocyjnego – patrz załącznik nr 1 do regulaminu,

h) zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii:

„Oświadczam, że mam ukończone 18 lat i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.”.

„Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „Pomyśl o sobie i wygraj” wraz z zawartą
w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”.

i) dokonać prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez organizatora mechanizm zabezpieczający reCAPTCHA celem, którego jest dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to konieczność wykonania zadania, np. konieczność zaznaczenia pola kontrolnego i/lub przepisanie kodu z obrazka wskazanego na stronie internetowej loterii i/lub zaznaczenie konkretnego rodzaju obrazka / obrazków).

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego organizator prosi o dokładne sprawdzenie danych i informacji zamieszczanych ww. formularzu . Organizator nie zapewnia – po wysłaniu zgłoszenia – możliwości zmiany podanego przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do loterii: numeru dowodu zakupu, daty zakupu z imiennej faktury VAT, nr wydruku paragonu, wartości zakupu promocyjnego.

11.3 Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia, uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie zgłoszeń do loterii. Uczestnik loterii otrzyma potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia oraz rejestracji w bazie zgłoszeń w loterii, poprzez wyświetlenie informacji o prawidłowym przyjęciu zgłoszenia na stronie internetowej loterii oraz dodatkowo poprzez otrzymanie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym zgodnie
z pkt 11.2 regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, powyższej informacji e-mail od organizatora, w kategorii „wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej uczestnika. Każdy uczestnik loterii zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”.

11.4 Uczestnik loterii musi posiadać urządzenie z dostępem do internetu wyposażone
w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari. Organizator loterii nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik.

11.5 Jedna osoba oraz osoby z jednego gospodarstwa domowego (przez termin „gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres zamieszkania, korespondencyjny lub zameldowania uczestników loterii) może w ramach całej loterii otrzymać tylko jedną nagrodę miesięczną, z zastrzeżeniem postanowień pkt 11.10 regulaminu. Ponadto, jedna osoba w ramach całej loterii może otrzymać maksymalnie trzy nagrody natychmiastowe oraz tylko jedną nagrodę tygodniową, z zastrzeżeniem postanowień pkt 11.10 regulaminu. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba, będzie zgłaszać się podając różne numery telefonów / adresy e-mail / imiona i zakwalifikuje się do więcej aniżeli trzech nagród natychmiastowych i/lub jednej nagrody tygodniowej i/lub jednej nagrody miesięcznej. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych uczestników, dany uczestnik zostanie nagrodzony:

- tylko trzema nagrodami natychmiastowymi, a kolejne nagrody natychmiastowe, które by mu przypadły, pozostają w dyspozycji organizatora, i/lub

- tylko jedną nagrodą tygodniową, a kolejne nagrody tygodniowe, która by mu przypadły, zostaną przekazane uczestnikom z listy rezerwowej laureatów, i/lub

- tylko jedną nagrodą miesięczną, a kolejna nagroda miesięczna, która by mu przypadła, zostanie przekazana uczestnikowi z listy rezerwowej laureatów.

W przypadku stwierdzenia przez organizatora rażącego naruszenia przez uczestnika
(tj. osobę legitymującą się danym adresem e-mail lub numerem telefonu lub imieniem) postanowień regulaminu, a w szczególności postanowień niniejszego punktu organizator ma prawo wyłączyć uczestnika z loterii, pozbawić go prawa do danej nagrody, w tym również usunąć wszystkie jego zgłoszenia w loterii (zarówno te już przesłane jak i przyszłe).

11.6 W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia do udziału w loterii z tytułu każdego zakupu, należy każdy z tych zakupów udokumentować odrębnym oryginałem dowodu zakupu i odrębnym zgłoszeniem do loterii. Więcej niż jedno zgłoszenie dokonane na podstawie tego samego dowodu zakupu, pomimo dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego w ramach jednej transakcji, nie zwiększa szansy wygrania nagrody i będzie traktowane jako takie samo zgłoszenie (duplikat). Przesłanie większej liczby numerów dowodów zakupów w jednym zgłoszeniu, traktowane jest jako jedno zgłoszenie (zgłoszeniem jest pierwszy wpisany do zgłoszenia numer dowodu zakupu).

11.7 Jednorazowy zakup promocyjny uprawnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia udziału w loterii. Dokonanie kilku takich samych zgłoszeń na podstawie tego samego zakupu promocyjnego nie zwiększa szans uczestnika na wygraną w loterii i każde kolejne takie samo zgłoszenie będzie traktowane jako duplikat. W bazie zgłoszeń pozostanie pierwsze prawidłowe zgłoszenie.

11.8 Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik (w tym laureat) spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie . Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry określone w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Organizator może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w loterii, w tym m. in. przesłania wszystkich dowodów zakupów zgłoszonych
w loterii, podania wszystkich numerów telefonów / adresów e-mail, które uczestnik wskazał
w zgłoszeniach do loterii. Organizator może przesłać ww. żądanie na adres mailowy wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do loterii lub w formularzu dla laureatów. Uczestnicy, w tym laureaci, mogą zostać zobowiązani przez organizatora do przesłania ww. dodatkowych informacji, dokumentów na adres siedziby organizatora lub na adres poczty elektronicznej organizatora wskazany przez niego w żądaniu. Brak możliwości kontaktu z uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego zgłoszenia / podejrzanych zgłoszeń uczestnika do loterii. Każdy uczestnik loterii zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji – niespełnienia warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub niespełnienia wszystkich żądań organizatora, w terminie wyznaczonym przez organizatora (nie dłuższym niż 5 dni od daty wysłania żądania przez organizatora) – lub próby naruszenia przez uczestnika regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących, organizator może (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego) wykluczyć danego uczestnika z loterii, w tym usunąć wszystkie jego zgłoszenia do loterii, pozbawić go praw do wszystkich nagród w loterii.
W takim przypadku w miejsce wykluczonego uczestnika, któremu zostało przyznane prawo do danej nagrody tygodniowej i/lub nagrody miesięcznej, wchodzi odpowiedni uczestnik
z listy rezerwowej. W przypadku laureata nagrody natychmiastowej, niewydana nagroda natychmiastowa pozostaje w dyspozycji organizatora.

W przypadku stwierdzenia nieuczciwej ingerencji w systemy organizatora bądź nieuczciwego lub niezgodnego z regulaminem wpływu na wynik loterii lub przyznanie prawa do nagrody w loterii, organizator może zgłosić ww. praktykę do odpowiednich organów ścigania.

11.9 Każde zgłoszenie z uwzględnieniem postanowień pkt 11.10 regulaminu, bierze udział:

- w losowaniu laureatów nagród natychmiastowych w etapie dziennym, w którym zgłoszenie wpłynęło, oraz

- w losowaniu laureatów nagrody tygodniowej w etapie tygodniowym, w którym zgłoszenie wpłynęło , oraz

- w losowaniu laureatów nagrody miesięcznej w etapie miesięcznym, w którym zgłoszenie wpłynęło.

11.10 Jedno zgłoszenie uprawnia do wygrania maksymalnie:

- jednej nagrody natychmiastowej, oraz

- jednej nagrody tygodniowej, oraz

- jednej nagrody miesięcznej.

11.11 Zgłoszenia można wysyłać codziennie w terminie od godziny 00:00:00 dnia 01.03.2023 r. do godziny 23:59:59 dnia 30.04.2023 r., wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego.

11.12 Loteria została podzielona na 61 (słownie: sześćdziesiąt jeden) etapów dziennych,
9 (słownie: dziewięć) etapów tygodniowych oraz 2 (słownie: dwa) etapy miesięczne.

11.13 Wszystkie zgłoszenia w loterii będą rejestrowane w centralnym komputerze
z dokładnością do 0,1 sekundy. Data i godzina nadesłanego zgłoszenia musi być późniejsza niż data i godzina umieszczona na dowodzie zakupu. W sytuacji, gdyby okazało się, że laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu promocyjnego, tj. data
i godzina otrzymania zgłoszenia jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu wynikająca z dowodu zakupu, traci on prawo do nagrody.

11.14 Udział w loterii jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii. Przesłanie zgłoszenia do loterii oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień regulaminu.

11.15 W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście zabezpieczeń i zasad loterii, w tym m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po stronie internetowej loterii.
Z jednego adresu IP nie można dokonywać więcej niż 10 zgłoszeń dziennie. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do strony internetowej loterii dla jednego numeru IP, jeżeli z danego adresu IP dokonywanych jest więcej niż 10 zgłoszeń dziennie.

LOSOWANIA LAUREATÓW NAGRÓD TYGODNIOWYCH ORAZ LAUREATÓW NAGRÓD MIESIĘCZNYCH – POSTANOWIENIA OGÓLNE

12.1 Losowania laureatów nagród tygodniowych oraz laureatów nagród miesięcznych przeprowadzone będą zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt 13.3 i pkt 14.3 regulaminu w biurze organizatora w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, w godzinach od 10:00 do 14:00. W przypadku podejrzenia przez organizatora naruszenia przez uczestników loterii postanowień regulaminu, ww. losowania może poprzedzić procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych zgłoszeń.

12. 2 Losowania laureatów nagród tygodniowych oraz laureatów nagród miesięcznych
w loterii będą przeprowadzone przy pomocy urządzenia losującego lub ręcznie z urny.
O sposobie losowania decyduje osoba lub osoby sprawujące nadzór nad prawidłowością
i przebiegiem loterii.

Niezależnie od sposobu losowania, przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie przeprowadzone w następujący sposób: każdemu prawidłowemu zgłoszeniu w loterii będzie nadany unikatowy nr porządkowy przypisany według kryterium czasu otrzymywanych zgłoszeń. Organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia. Losowania laureatów nagród tygodniowych oraz laureatów nagród miesięcznych przeprowadzone zostaną w obecności i pod nadzorem osoby lub osób sprawujących nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.

12.2.1 Losowanie laureatów nagrody tygodniowej oraz laureatów nagrody miesięcznej przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer, jako urządzenie do gier losowych
w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.
(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 227) jest przystosowany do ochrony praw grających i realizacji przepisów ww. ustawy. Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną uprawnionej jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora, jako podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego zgodnie z przepisami ww. ustawy.

12.2.2 Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na chybił - trafił).

12.3 W trakcie losowania do każdej nagrody tygodniowej oraz nagrody miesięcznej wylosowany zostanie dodatkowo jeden laureat rezerwowy, na wypadek zajścia okoliczności opisanych w regulaminie loterii, w szczególności w pkt 11.5, pkt 11.8, pkt 18.5 i pkt 18.9 regulaminu. Każda ww. nagroda będzie miała przypisanego jednego laureata oraz jednego laureata rezerwowego.

LOSOWANIA LAUREATÓW NAGRÓD TYGODNIOWYCH

13.1 W trakcie trwania loterii odbędzie się 9 (słownie: dziewięć) losowań laureatów nagród tygodniowych.

13.2 W trakcie każdego losowania nagrody tygodniowej zostanie wyłoniony 1 (słownie: jeden) laureat nagrody tygodniowej oraz 1 (słownie: jeden) laureat rezerwowy nagrody tygodniowej.

Każde losowanie laureatów nagrody tygodniowej przebiegać będzie w następujący sposób:

- pierwsza wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody tygodniowej
(laureat nr 1),

- druga wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody tygodniowej
(laureat nr 2).

13.3 Losowania laureatów nagród tygodniowych, z zastrzeżeniem postanowień pkt 11.10 regulaminu, odbywać się będą w następujące dni:

- losowanie nr 1) w dniu 07.03.2023 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania pierwszego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 01.03.2023 r. do godz. 23:59:59 dnia 05.03.2023 r.,

- losowanie nr 2) w dniu 14.03.2023 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
drugiego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 06.03.2023 r. do godz. 23:59:59 dnia 12.03.2023 r.,

- losowanie nr 3) w dniu 21.03.2023 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
trzeciego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 13.03.2023 r. do godz. 23:59:59 dnia 19.03.2023 r.,

- losowanie nr 4) w dniu 28.03.2023 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
czwartego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 20.03.2023 r. do godz. 23:59:59 dnia 26.03.2023 r.,

- losowanie nr 5) w dniu 04.04.2023 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
piątego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 27.03.2023 r. do godz. 23:59:59 dnia 02.04.2023 r.,

- losowanie nr 6) w dniu 12.04.2023 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania szóstego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 03.04.2023 r. do godz. 23:59:59 dnia 09.04.2023 r.,

- losowanie nr 7) w dniu 18.04.2023 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
siódmego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 10.04.2023 r. do godz. 23:59:59 dnia 16.04.2023 r.,

- losowanie nr 8) w dniu 25.04.2023 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
ósmego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 17.04.2023 r. do godz. 23:59:59 dnia 23.04.2023 r.,

- losowanie nr 9) w dniu 09.05.2023 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
dziewiątego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 24.04.2023 r. do godz. 23:59:59 dnia 30.04.2023 r.

LOSOWANIA LAUREATÓW NAGRÓD MIESIĘCZNYCH

14.1 W trakcie trwania loterii odbędą się 2 (słownie: dwa) losowania laureatów nagród miesięcznych.

14.2 W trakcie każdego losowania nagrody miesięcznej zostanie wyłoniony 1 (słownie: jeden) laureat nagrody miesięcznej oraz 1 (słownie: jeden) laureat rezerwowy nagrody miesięcznej.

Każde losowanie laureatów nagrody miesięcznej przebiegać będzie w następujący sposób:

- pierwsza wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody miesięcznej
(laureat nr 1),

- druga wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody miesięcznej
(laureat nr 2).

14.3 Losowania laureatów nagród miesięcznych, z zastrzeżeniem postanowień pkt 11.10 regulaminu, odbywać się będą w następujące dni:

- losowanie nr 1) w dniu 05.04.2023 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania pierwszego etapu miesięcznego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 01.03.2023 r. do godz. 23:59:59 dnia 31.03.2023 r.,

- losowanie nr 2) w dniu 10.05.2023 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
drugiego etapu miesięcznego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 01.04.2023 r. do godz. 23:59:59 dnia 30.04.2023 r.

GRA O NAGRODY NATYCHMIASTOWE

15.1 Gra o nagrody natychmiastowe została podzielona na 61 (słownie: sześćdziesiąt jeden) etapów dziennych. Etap dzienny odpowiada każdemu dniowi w okresie trwania sprzedaży promocyjnej w loterii, tj. zaczyna się od godziny 00:00:00 i trwa do godziny 23:59:59 danego dnia. Pierwszy etap dzienny odbędzie się w pierwszym dniu trwania loterii, tj. 01.03.2023 r., natomiast ostatni etap dzienny przypada na ostatni dzień trwania sprzedaży promocyjnej, tj. 30.04.2023 r. W każdym etapie dziennym (tj. w okresie od dnia 01.03.2023 r. do dnia 30.04.2023 r. od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59) otwarte zostaną odpowiednio 24 bramki czasowe, po 1 bramce czasowej w każdej z ww. godzin zegarowych. Łącznie
w ww. okresie otwarte zostaną 1.464 bramki czasowe
dla nagród natychmiastowych.

15.2 Przykładowy podział bramek czasowych dla nagród natychmiastowychdla dnia 01.03.2023 r. stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

15.3 Uczestnicy nie są informowani o czasie otwarcia bramek czasowych. Nagrody natychmiastowe w loterii są przyznawane na podstawie bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez organizatora stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Treść załącznika nr 3 jest niejawna i nie będzie upubliczniona.

15.4 Uczestnik wygrywa nagrodę natychmiastową w sytuacji, kiedy jego zgłoszenie wpływa do bazy zgłoszeń, jako pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny otwarcia danej bramki czasowej (w czasie jej trwania), do której przypisana jest określona nagroda natychmiastowa. Losowość gry polega na zapisywaniu prawidłowego zgłoszenia w bazie zgłoszeń, zgodnie z kryterium czasu w jakim ono wpłynęło. Wynik gry zależy od przypadku.

15.5 W przypadku, gdy żaden uczestnik nie dokona zgłoszenia do loterii w czasie otwarcia danej bramki czasowej, nieprzyznana określona nagroda natychmiastowa przechodzi do kolejnej najbliższej bramki czasowej dla danej nagrody natychmiastowej. Wówczas
w kolejnej bramce czasowej dla określonej nagrody natychmiastowej nagrodzonych zostanie odpowiednio pierwszych dwóch uczestników. Opisany w zdaniu powyżej schemat stosuje się odpowiednio dla analogicznych sytuacji, czyli jeżeli dana nagroda natychmiastowa nie wyda się np. w dwóch kolejnych bramkach czasowych, to te dwie niewydane nagrody natychmiastowe przechodzą do kolejnej bramki czasowej i wówczas w kolejnej bramce czasowej dla określonej nagrody natychmiastowej nagrodzonych zostanie odpowiednio pierwszych trzech uczestników.

15.6 Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do loterii uczestnik natychmiast otrzymuje wynik gry (informację czy jego zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie) poprzez komunikat wyświetlony na stronie internetowej loterii. W przypadku wygranej, poza ww. komunikatem wyświetlonym na stronie internetowej loterii organizator prześle automatycznie w tym samym czasie na adres e-mail uczestnika podany przez uczestnika
w formularzu zgłoszeniowym, wiadomość e-mail z informacją o wygraniu nagrody natychmiastowej oraz informację o dalszej procedurze odbioru ww. nagrody wraz z linkiem do formularza dla laureatów nagród natychmiastowych.

15.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie laureata, w tym w szczególności:

- za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik czy za niedostarczenie lub za umieszczenie w kategorii „wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce programu pocztowego uczestnika, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, informacji e-mail od organizatora,
o której mowa w pkt 15.6 regulaminu,

- ustawień sprzętowych, konfiguracji sprzętowych, legalności oprogramowania, z którego uczestnik korzysta, szybkości i jakości łącza internetowego, z którego uczestnik korzysta (np. przerwania transmisji danych), które mogą mieć wpływ na działanie strony internetowej loterii, w tym np. na animacje z informacją o nagrodzie, którą uczestnik wygrał,

- z powodu podania przez uczestnika błędnego adresu e-mail, zmiany adresu e-mail
w czasie trwania loterii.

15.8 Każdy uczestnik loterii zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość
e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”.

NAGRODY

16.1 Nagrodą miesięczną w loterii jest samochód osobowy marki Toyota AYGO X
o wartości 72.900,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100).
Szczegółowy opis nagrody miesięcznej znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu. Dodatkowo do nagrody miesięcznej organizator przygotował nagrodę pieniężną
w wysokości 8.100,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto złotych 00/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody miesięcznej wynosi 81.000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100), przy czym część pieniężna nagrody w kwocie 8.100,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto złotych 00/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.

Łączna liczba wszystkich nagród miesięcznych w loterii wynosi 2 (słownie: dwie) sztuki.

Łączna wartość wszystkich nagród miesięcznych w loterii wynosi 162.000,00 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

16.2 Nagrodą tygodniową w loterii jest suszarka marki Dyson o wartości 1.999,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Łączna liczba wszystkich nagród tygodniowych w loterii wynosi 9 (słownie: dziewięć) sztuk.

Łączna wartość wszystkich nagród tygodniowych w loterii wynosi 17.991,00 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100).

16.3 Nagrodą natychmiastową w loterii jest zestaw kosmetyków o łącznej wartości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100).

Łączna liczba nagród natychmiastowych w loterii wynosi 1.464 (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt cztery) sztuki.

Łączna wartość nagród natychmiastowych w loterii wynosi 146.400,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta złotych 00/100).

16.4 Łączna liczba wszystkich nagród w loterii wynosi 1.475 (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt pięć) sztuk.

16.5 Łączna wartość całej puli nagród w loterii wynosi 326.391,00 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100).

16.6 Laureaci loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

17.1 Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej sprawowany jest przez osobę lub osoby, które odbyły szkolenie w przedmiocie przepisów
o grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego regulaminu w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem niniejszej loterii.

17.2 Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt 17.1 regulaminu, należy w szczególności:

- zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,

- zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,

- podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,

- udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez laureata,

- nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego.

OGŁASZANIE WYNIKÓW LOSOWAŃ LAUREATÓW NAGRÓD TYGODNIOWYCH ORAZ LAUREATÓW NAGRÓD MIESIĘCZNYCH

18.1 Laureaci nagród tygodniowych oraz laureaci nagród miesięcznych zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia danego losowania (laureatów nagrody tygodniowej lub laureatów nagrody miesięcznej) za pośrednictwem wysłania przez organizatora i na jego koszt wiadomości SMS oraz dodatkowo – w przypadku laureata nagrody miesięcznej – telefonicznie, na numer telefonu, który podano w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt 11.2 regulaminu.

Organizator w treści wiadomości SMS oraz dodatkowo – w przypadku laureata nagrody miesięcznej – telefonicznie, poinformuje o sposobie i terminie przekazania / zamieszczenia przez laureata oryginału dowodu zakupu promocyjnego oraz kompletu niezbędnych danych
i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt 18.4 lub pkt 18.8 regulaminu, które umożliwią przekazanie danej nagrody.

18.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata o wygranej z powodu podania przez uczestnika błędnego numeru telefonu lub zmiany numeru telefonu w czasie trwania loterii lub posiadania przez uczestnika włączonej
w telefonie komórkowym blokady SMS Premium lub w sytuacji kiedy telefon uczestnika jest wyłączony lub w przypadku kontaktu telefonicznego z laureatem nagrody miesięcznej niepodjęcia rozmowy telefonicznej przez laureata, pomimo co najmniej dziesięciu prób kontaktu podejmowanych przez organizatora w co najmniej trzech różnych dniach,
o różnych porach dnia. Organizator podejmie, co najmniej dziesięć prób kontaktu telefonicznego, w trzech różnych dniach, o różnych porach dnia, w co najmniej godzinnych odstępach, czekając każdorazowo co najmniej sześć sygnałów połączenia telefonicznego.
W przypadku zgłoszenia się poczty głosowej lub sygnału oznaczającego „zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału", „abonent czasowo niedostępny", „abonent ma wyłączony telefon lub jest poza zasięgiem”, „nie ma takiego numeru” lub innych podobnych, próbę powiadomienia uznaje się za wykonaną i dolicza się ją do dziesięciu połączeń, o których mowa powyżej.
W przypadku sygnału oznaczającego „numer zajęty”, próbę powiadomienia uznaje się za niewykonaną i wymaga ona powtórzenia.

18.3 Dodatkowo niezależnie od powiadomienia laureatów nagród tygodniowych oraz laureatów nagród miesięcznych, o którym mowa w pkt 18.1 regulaminu, wyniki danego losowania laureatów ww. nagród, każdy uczestnik może również sprawdzić na stronie internetowej pod adresem: www.wyniki.smolar.pl wpisując numer dowodu zakupu promocyjnego oraz numer telefonu podane w zgłoszeniu do loterii.

Ponadto, wyniki poszczególnych losowań laureatów nagród miesięcznych oraz laureatów nagród tygodniowych, tj. imię oraz pierwsza litera nazwiska każdego laureata, zostaną opublikowane na stronie internetowej loterii pod adresem: www.loteriabielenda.pl .

18.4 Warunkiem wydania każdej nagrody miesięcznej jest przesłanie przez jej laureata,
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości SMS o wygranej, o której mowa w pkt 18.1 regulaminu, na adres biura organizatora (SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź) następujących danych i oświadczeń laureata, tj.:

- oryginał dowodu zakupu promocyjnego z danymi zgodnymi z podanymi w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa w pkt 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,

- numer telefonu laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa w pkt 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,

- adres e-mail laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa
w pkt 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,

- imię i nazwisko laureata zgodne podanymi w formularzu zgłoszeniowym do loterii
(o którym mowa w pkt 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,

- pełen adres zameldowania (jeżeli laureat posiada),

- pełen adres zamieszkania laureata,

- seria i numer dokumentu tożsamości laureata,

- nr ewidencyjny PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo laureata w przypadku nieposiadania nr PESEL,

- własnoręcznie podpisanie oświadczeń przez laureata o następującej treści:

„Oświadczam, że mam ukończone 18 lat i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.”.

— „Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „Pomyśl o sobie i wygraj” wraz z zawartą
w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”.

ð „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi,
Bielenda Kosmetyki Naturalne S.A. z siedzibą w Krakowie (poprzednio Bielenda Kosmetyki Naturalne sp. z o.o.) oraz sklepów promocyjnych
w rozumieniu regulaminu loterii. Oświadczam również, że nie jestem członkiem rodzin ww. osób (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.

— „Oświadczam, że przyjmuję nagrodę miesięczną wpostaci samochodu osobowego marki Toyota AYGO X zgodnie z regulaminem loterii „Pomyśl o sobie i wygraj” oraz że pokryję wszelkie koszty związane z wydaniem nagrody, tj. koszt rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych
z rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody miesięcznej.”.

Laureat nagrody miesięcznej może zostać zobowiązany do podania / okazania dalszych koniecznych danych, dokumentów i oświadczeń wynikających z przepisów prawa, związanych z wydaniem ww. nagrody.

Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami laureata nagrody miesięcznej, znajduje się na stronie internetowej organizatora: www.smolar.pl/loteria-bielenda , skąd każdy laureat nagrody miesięcznej może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również dane
i oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez organizatora,
z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane i oświadczenia.

18.5 W przypadku niedoręczenia organizatorowi ww. wymaganych danych i oświadczeń przez laureata nagrody miesięcznej w terminie wskazanym w pkt 18.6 regulaminu, uprawnienie do ww. nagrody przechodzi na odpowiedniego laureata z listy rezerwowej przypisanego do danej nagrody miesięcznej. Postępowanie z laureatem rezerwowym będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata nagrody miesięcznej. Jeżeli laureat rezerwowy nagrody miesięcznej również nie spełni warunków opisanych powyżej w terminie wskazanym w pkt 18.7 regulaminu, niewydana nagroda miesięczna pozostaje w dyspozycji organizatora.

18.6 Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów nagród miesięcznych,
ww. laureaci muszą dostarczyć do organizatora w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 24.05.2023 r. O zachowaniu terminu dostarczenia przesyłki
z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 31.05.2023 r.

18.7 Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów rezerwowych nagród miesięcznych, ww. laureaci rezerwowi muszą dostarczyć do organizatora w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 14.06.2023 r. O zachowaniu terminu dostarczenia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 21.06.2023 r.

18.8 Warunkiem wydania każdej nagrody tygodniowej jest przesłanie przez jej laureata,
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości SMS o wygranej, o której mowa w pkt 18.1 regulaminu, na adres biura organizatora (SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź) następujących danych i oświadczeń laureata, tj.:

- oryginał dowodu zakupu promocyjnego z danymi zgodnymi z podanymi w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa w pkt 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,

- numer telefonu laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa w pkt 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,

- adres e-mail laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa
w pkt 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,

- imię i nazwisko laureata zgodne podanymi w formularzu zgłoszeniowym do loterii
(o którym mowa w pkt 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,

- pełen adres zamieszkania laureata (na podany adres zamieszkania zostanie wysłana nagroda tygodniowa),

- własnoręcznie podpisanie oświadczeń przez laureata o następującej treści:

ð „Oświadczam, że mam ukończone 18 lat i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.”.

ð „Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „Pomyśl o sobie i wygraj” wraz z zawartą
w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”.

ð „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi,
Bielenda Kosmetyki Naturalne S.A. z siedzibą w Krakowie (poprzednio Bielenda Kosmetyki Naturalne sp. z o.o.) oraz sklepów promocyjnych
w rozumieniu regulaminu loterii. Oświadczam również, że nie jestem członkiem rodzin ww. osób (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.

Laureat nagrody tygodniowej może zostać zobowiązany do podania / okazania dalszych koniecznych danych, dokumentów i oświadczeń wynikających z przepisów prawa, związanych z wydaniem ww. nagrody.

Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami laureata nagrody tygodniowej, znajduje się na stronie internetowej organizatora: www.smolar.pl/loteria-bielenda , skąd każdy laureat nagrody tygodniowej może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również dane
i oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez organizatora,
z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane i oświadczenia.

18.9 W przypadku niedoręczenia organizatorowi ww. wymaganych danych i oświadczeń przez laureata nagrody tygodniowej w terminie wskazanym w pkt 18.10 regulaminu, uprawnienie do ww. nagrody przechodzi na odpowiedniego laureata z listy rezerwowej przypisanego do danej nagrody tygodniowej. Postępowanie z laureatem rezerwowym będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata nagrody tygodniowej. Jeżeli laureat rezerwowy nagrody tygodniowej również nie spełni warunków opisanych powyżej w terminie wskazanym w pkt 18.11 regulaminu, niewydana nagroda tygodniowa pozostaje w dyspozycji organizatora.

18.10 Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów nagród tygodniowych,
ww. laureaci muszą dostarczyć do organizatora w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 23.05.2023 r. O zachowaniu terminu dostarczenia przesyłki
z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 30.05.2023 r.

18.11 Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów rezerwowych nagród tygodniowych, ww. laureaci rezerwowi muszą dostarczyć do organizatora w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 13.06.2023 r. O zachowaniu terminu dostarczenia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 20.06.2023 r.

OGŁASZANIE WYNIKÓW LOSOWAŃ LAUREATÓW NAGRÓD NATYCHMIASTOWYCH

19.1 Laureaci nagród natychmiastowych zostaną poinformowani o wygranej natychmiast po dokonaniu zwycięskiego zgłoszenia do loterii, poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na stronie internetowej loterii, a także dodatkowo poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał w zgłoszeniu do loterii, zgodnie z pkt 11.2 niniejszego regulaminu.

Ponadto, wyniki losowań laureatów nagród natychmiastowych, tj. imię oraz pierwsza litera nazwiska każdego laureata, zostaną opublikowane na stronie internetowej loterii pod adresem: www.loteriabielenda.pl.

19.2 Organizator w treści komunikatu jak i w treści wiadomości e-mail, o których mowa w pkt 19.1 regulaminu poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureata kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt 19.3 regulaminu, które umożliwią przekazanie nagrody natychmiastowej.

19.3 Warunkiem wydania każdej nagrody natychmiastowej jest prawidłowe wypełnienie
i wysłanie formularza dla laureatów nagród natychmiastowych, który będzie dostępny
dla laureatów na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl,
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości
e-mail informującej o wygranej, o której mowa w pkt 19.1 regulaminu. Laureat nagrody natychmiastowej zobowiązany będzie podać w tym formularzu następujące dane
i oświadczenia:

- numer telefonu laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa w pkt 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,

- adres e-mail laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa
w pkt 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,

- numer dowodu zakupu podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa
w pkt 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,

- imię i nazwisko laureata zgodne podanymi w formularzu zgłoszeniowym do loterii
(o którym mowa w pkt 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,

- pełen adres zamieszkania laureata (na podany adres zamieszkania zostanie wysłana nagroda natychmiastowa),

- zamieszczenie/załączenie czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału dowodu zakupu promocyjnego z danymi zgodnymi ze wskazanymi w nagrodzonym zgłoszeniu (plik
z dowodem zakupu nie może przekraczać wielkości 5 MB i musi być wykonany
w formacie .png lub .jpg lub .jpeg),

- oraz zaznaczenie oświadczeń laureata o następującej treści:

ð „Oświadczam, że mam ukończone 18 lat i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.”.

ð „Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „Pomyśl o sobie i wygraj” wraz z zawartą
w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”.

ð „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, Bielenda Kosmetyki Naturalne S.A. z siedzibą w Krakowie (poprzednio Bielenda Kosmetyki Naturalne sp. z o.o.) oraz sklepów promocyjnych
w rozumieniu regulaminu loterii. Oświadczam również, że nie jestem członkiem rodzin ww. osób (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.

W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że laureat nagrody natychmiastowej narusza zasady gry określone w regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, organizator loterii może zobowiązać ww. laureata (żądaniem skierowanym za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał formularzu dla laureatów nagród natychmiastowych zgodnie z pkt 19.3 regulaminu), do przesłania – oprócz powyżej wymaganych danych i oświadczeń – oryginału dowodu zakupu promocyjnego, który został zarejestrowany w bazie loterii na adres biura organizatora: SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, w terminie 5 dni od daty otrzymania żądania od organizatora. Niedotrzymanie ww. warunków przez laureata oznacza, że laureat traci prawo do danej nagrody natychmiastowej.

Laureat nagrody natychmiastowej może zostać zobowiązany do podania / okazania dalszych koniecznych danych, dokumentów i oświadczeń wynikających z przepisów prawa, związanych z wydaniem ww. nagrody.

19.4 Laureaci nagród natychmiastowych muszą podać i wysłać wymagane dane
i oświadczenia w formularzu dla laureatów ww. nagród na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl, zgodnie z pkt 19.3 regulaminu w terminach wynikających
z postanowień regulaminu, odpowiednio najpóźniej do dnia 07.05.2023 r. O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od laureatów nagród natychmiastowych, decyduje data ich otrzymania przez organizatora.

19.5 W przypadku niepodania / niezamieszczenia w formularzu dla laureatów na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl ww. danych i oświadczeń przez laureatów nagród natychmiastowych, laureaci tracą prawo do nagród natychmiastowych, a niewydane nagrody natychmiastowe pozostaną w dyspozycji organizatora.

WYDANIE NAGRÓD

20.1 Warunkiem odebrania nagrody miesięcznej przez jej laureata jest:

- przedłożenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń, a także oryginału dowodu zakupu promocyjnego z danymi zgodnymi ze wskazanymi w nagrodzonym zgłoszeniu oraz z datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt 11.11 regulaminu (poprzez doręczenie ich na adres organizatora zgodnie
z zapisami pkt 18.1, pkt 18.4, pkt 18.6 albo pkt 18.7 regulaminu
),

- wylegitymowanie się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym tożsamość
i zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez ww. laureata, a także wypełnienie pokwitowania nagrody (w chwili odbioru nagrody miesięcznej),

- zarejestrowanie pojazdu przez laureata oraz opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia OC.

20.2 Warunkiem odebrania nagrody tygodniowej przez jej laureata jest:

- przedłożenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń, a także oryginału dowodu zakupu promocyjnego z danymi zgodnymi ze wskazanymi w nagrodzonym zgłoszeniu oraz z datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt 11.11 regulaminu (poprzez doręczenie ich na adres organizatora zgodnie
z zapisami pkt 18.1, pkt 18.8, pkt 18.10 albo pkt 18.11 regulaminu),

- wylegitymowanie się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym tożsamość
i zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez ww. laureata, a także wypełnienie pokwitowania nagrody (w chwili odbioru nagrody tygodniowej).

20.3 Warunkiem odebrania nagrody natychmiastowej przez jej laureata jest:

- zamieszczenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń, a także skanu / zdjęcia oryginału dowodu zakupu promocyjnego z danymi zgodnymi ze wskazanymi
w nagrodzonym zgłoszeniu oraz z datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt 11.11 regulaminu (poprzez załączenie ich na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl w formularzu dla laureatów nagród natychmiastowych zgodnie z zapisami pkt 19.1, pkt 19.3 i pkt 19.4 regulaminu),

- wylegitymowanie się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym tożsamość
i zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez ww. laureata, a także wypełnienie pokwitowania nagrody (w chwili odbioru nagrody natychmiastowej).

20.4 Nagrody miesięczne zostaną wydane w salonie TOYOTA ROMANOWSKI KRAKÓW (31-476 Kraków, ul. Zakopiańska 68), w terminie indywidualnie uzgodnionym z laureatami, najpóźniej do dnia 07.07.2023 r., po wcześniejszym zarejestrowaniu przez każdego laureata pojazdu oraz opłaceniu obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz innych opłat i podatków należnych związanych z rejestracją pojazdu.

20.5 Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu oraz kosztów dojazdu każdego laureata do miejsca odbioru nagrody w postaci samochodu osobowego marki Toyota AYGO X. Pokrycie wyżej wymienionych kosztów pozostaje w gestii każdego laureata nagrody miesięcznej.

20.6 Nagrody tygodniowe oraz nagrody natychmiastowe zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej, nie później niż do dnia 30.06.2023 r. W przypadku nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Laureat nagrody tygodniowej oraz laureat nagrody natychmiastowej może odebrać przesyłkę z ww. nagrodą do dnia 07.07.2023 r.

20.7 Nagrody nieodebrane z winy laureatów lub z przyczyny leżącej po stronie laureatów
do dnia 07.07.2023 r. pozostają w dyspozycji organizatora.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

21.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie: w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail organizatora: reklamacja@smolar.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 21.07.2023 r.

21.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 20) musi zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.
W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry musi podać również adres elektroniczny do komunikacji.

21.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w pkt 21.1 regulaminu i zawierające wszystkie wymagane dane zgodnie z pkt 21.2 regulaminu.

21.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu 04.08.2023 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi loterii: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez organizatora.

21.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika
do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

22.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

22.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE

23. Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

24.1 Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z urządzeniem loterii promocyjnej „Pomyśl o sobie i wygraj” jest organizator loterii, tj. SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, www.smolar.pl.

24.2 Administrator danych osobowych informuje, że:

a) dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez powyższego administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do loterii, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dot. loterii, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze
w związku z urządzeniem loterii,

b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,

c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w loterii. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w loterii,

d) uczestnikowi przysługuje:

- prawo dostępu do podanych danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,

oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora: SMOLAR Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź lub na adres e-mail: biuro@smolar.pl,

e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,

f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane / udostępnione przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora loterii wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa,
tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników loterii, podmiotom uczestniczącym w wydaniu / realizacji nagrody, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo,

g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z loterią, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,

h) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

25.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 227).

25.2 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 227) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty odpowiadającej wartości nagród określonej w regulaminie loterii.

25.3 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@smolar.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu 42 636 90 97 lub 42 636 90 93 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora).

ORGANIZATOR

ZAŁĄCZNIK NR 1 - DO REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK NR 2 - DO REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK NR 3 - DO REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK NR 4 - DO REGULAMINU

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne