Konkursy

REGULAMIN KONKURSU „BĄDŹ PIĘKNA Z HEBE” edycja LXIV

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu „Bądź piękna z hebe”, zwanego dalej „Konkursem".

§ 2.

Organizatorem Konkursu odpowiedzialnym za jego przeprowadzenie jest Iwona Zabielska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą RED PEPPER IWONA ZABIELSKA-STADNIK, wpisana do CEIDG pod numerem 2280, z siedzibą w Jabłonnie (kod: 05-110), ul. Modlińska 225 E, NIP 524-031-70-06, Regon 015263713, zwana dalej „Organizatorem".

Fundatorem nagród w Konkursie jest: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna numer 5, 62-025 Kostrzyn, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP: 2090001776, REGON: 301002718, kapitał zakładowy w kwocie 50.000.000 zł, zwana dalej „Fundatorem".

§ 3.

Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

1.  Celem Konkursu jest wyłonienie do 4 finalistek, które wezmą udział w sesji fotograficznej dla magazynu hebe, których zdjęcia będą opublikowane w październikowymwydaniu magazynu hebe w 2019 roku, na stronie internetowej www.hebe.pl oraz stronie internetowej facebook.com/hebe, w aplikacji Hebe oraz w innych materiałach reklamowych i promocyjnych Fundatora.

2.  Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).

§ 5.

Regulamin Konkursu będzie dostępny przez czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Fundatora https://www.hebe.pl/s/regulamin-konkursu-badz-piekna-z-hebe-edycja-LXIV

§ 6.

Konkurs rozpoczyna się 8 lipca roku od godziny 10:00:00 i trwa do godziny 23:59:59 w dniu 14 lipca  2019 roku, przy czym Zgłoszenia do Konkursu mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych szczegółowo w §9 Regulaminu.

II. UCZESTNICZKI KONKURSU

§ 7.

Uczestniczką Konkursu (dalej „Uczestniczka”) może być każda kobieta, która w dniu przystąpienia do Konkursu jest osobą pełnoletnią, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada kartę lojalnościową hebe oraz konto na stronie internetowej www.hebe.pl z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, a także zapoznała się i zaakceptowała postanowienia Regulaminu.

§ 8.

Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz członkowie władz Organizatora lub Fundatora lub osoby przez Organizatora wyznaczone do składu Jury Konkursu, dystrybutorzy produktów Organizatora i ich pracownicy, jak również bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie Konkursu pracownicy którejkolwiek z agencji bądź firm reklamowych współpracujących z Organizatorem. Wyłączeni są ponadto członkowie rodzin Organizatora lub Fundatora, pracowników Organizatora lub Fundatora, osób wyznaczonych do składu Jury Konkursu. Członkami rodziny są: małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby w stosunku przysposobienia oraz małżonek przysposobionego, powinowaci.

III. ZASADY KONKURSU

§ 9.

W Konkursie może wziąć udział każda osoba, o której mowa w § 7 Regulaminu, która w okresie od 8 lipca 2019 roku od godziny 10:00:00 do 14 lipca 2019 roku do godziny 23:59:59 (decyduje data i godzina otrzymania prawidłowego Zgłoszenia przez Organizatora), która dokona zgłoszenia do Konkursu, dalej zwane „Zgłoszeniem" za pośrednictwem strony internetowej www.hebe.pl przy użyciu zamieszczonego na tej stronie dedykowanego formularza zgłoszeniowego, oraz złoży stosowne oświadczenia i udzieli zgód stanowiących integralną część formularza zgłoszeniowego, jak również zamieści 4 (słownie: cztery) swoje aktualne zdjęcia w formacie JPG, przy czym na pierwszym zdjęciu utrwalone będzie zbliżenie twarzy Uczestniczki (z odsłoniętymi uszami i czołem oraz z pełnym uśmiechem), na drugim jej profil, na trzecim zdjęciu jej sylwetka zaprezentowana przodem (sugerowane dopasowane ubranie ukazujące sylwetkę, np.: leginsy, top), a na czwartym sylwetka z boku. Osoba, która składa swoje Zgłoszenie potwierdza, iż zapoznała się z treścią Regulaminu oraz deklaruje, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie oraz brak jest w tym względnie jakichkolwiek przeszkód natury faktycznej i prawnej.

§ 10.

Zdjęcia przesłane przez Uczestniczki Konkursu nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych, a także zawierać treści obraźliwych.

§ 11.

W Konkursie biorą udział Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora do godz. 23:59:59, do 14 lipca 2019 roku (decyduje data i godzina otrzymania prawidłowego Zgłoszenia przez Organizatora).

§ 12.

Zgłoszenia dokonane po terminie, nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w tym nie zawierające stosownych danych, oświadczeń i zgód wymaganych przez Organizatora, jak również Zgłoszenia dokonane przez osoby nie spełniające wymagań określonych w Regulaminie - są nieważne. Takie Zgłoszenia zostaną odrzucone przez Organizatora i nie biorą udziału w Konkursie.

§ 13.

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania prawidłowo dokonanego Zgłoszenia Uczestniczki w kolejnych edycjach Konkursu. Akceptacja Regulaminu przez Uczestniczkę jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na zachowanie Zgłoszenia przez Organizatora i jego późniejsze wykorzystanie na potrzeby kolejnych edycji konkursu.

2. Organizator przyszłych edycji Konkursu będzie wykorzystywał zarchiwizowane Zgłoszenia Uczestniczek z poprzednich edycji Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Nie będą archiwizowane przez Organizatora Zgłoszenia Uczestniczek, które w poprzednich edycjach Konkursu zostały wyłonione przez Jury jako Finalistki.

§ 14.

  1. W ramach Konkursu Jury wyłoni do 4 (słownie: czterech) Uczestniczek, zwanych dalej „Finalistkami", których zdjęcia i nagrania audiowizualne (po wyrażeniu przez nie odpowiednich zgód w zakresie prawa wykorzystania wizerunku) z sesji fotograficznych zorganizowanych przez Organizatora pojawią się w październikowym wydaniu magazynu hebe w 2019 roku, na stronie internetowej  www.hebe.pl oraz stronie internetowej facebook.com/hebe oraz w innych materiałach reklamowych i promocyjnych Fundatora, co stanowić będzie nagrodę (zwana dalej Nagrodą”) w Konkursie. W ramach Nagrody Organizator może także uzyskać od Finalistek prywatne zdjęcia Finalistek prezentujące ich osobowość, hobby, prace itp. (po wyrażeniu przez nie odpowiednich zgód w zakresie prawa wykorzystania wizerunku i przeniesienia praw autorskich majątkowych). Organizator w ramach Nagrody może także przeprowadzić z Finalistkami wywiad, który zostanie opublikowany w październikowym wydaniu magazynu hebe w 2019 roku, na stronie internetowej  www.hebe.pl oraz stronie internetowej facebook.com/hebe oraz w innych materiałach reklamowych i promocyjnych Fundatora lub opublikować informacje uzyskane od Finalistek na podstawie przeprowadzonego wywiadu.
  2. Wartość Nagrody stanowi równowartość kwoty 200 zł. Wartość Nagrody obejmuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich majątkowych do zdjęć Finalistek o których mowa w § 14 ust. 1 Regulaminu.
  3. Nagrody, które nie zostały przyznane Uczestnikom (Finalistkom) zgodnie z Regulaminem pozostają własnością Fundatora. Uczestnik (Finalistka) nie może żądać wypłacenia mu równowartości Nagrody w postaci ekwiwalentu pieniężnego, jak również nie przysługuje mu prawo do wymiany Nagrody na inną.

4. Częścią składową Nagrody jest przyznanie kwoty pieniężnej w wysokości 11,11 % wartości nagrody określonej w § 14 ust. 2 Regulaminu, która to przyznana kwota pieniężna zostanie przeznaczona na zapłatę stosownego podatku od Nagrody w Konkursach w myśl obowiązujących przepisów podatkowych (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.). Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.). Finalistka w przypadku otrzymania Nagrody zgadza się na potrącenie stosownej zaliczki lub wpłacenie równowartości (w przypadku nagród niepieniężnych) na podatek z tego tytułu przez Fundatora.

5. Finalistka zobowiązana jest do podania Fundatorowi danych niezbędnych do uiszczenia należnego podatku, o którym mowa w §14 ust. 4 Regulaminu, w jej imieniu. Przez dane niezbędne do odprowadzenia podatku rozumie się: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, rok urodzenia), nr PESEL, nr dowodu osobistego lub paszportu a także podpisanie protokołu odbioru Nagrody w chwili jej przekazania (odbiór Nagrody może zostać potwierdzony w umowie przekazania praw do publikacji wizerunku) lub i ewentualnie odesłanie protokołu odbioru Nagrody na adres Fundatora, jeżeli Nagroda nie jest wręczana osobiście przez Fundatora.

5. Finalistka traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek punktu Regulaminu.

6.  Finalistka nie może żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty pieniężnej.

7.  Finalistka nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

8.  Finalistka może zrzec się prawa do Nagrody, o czym powinna uprzednio pisemnie powiadomić Organizatora.

9. Uczestniczce i Finalistkom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.

§ 15.

Jury wybiera zgodnie z własną oceną spośród Uczestniczek, Finalistki, które na podstawie Zgłoszenia posiadają cechy najlepiej odpowiadające charakterowi Konkursu w szczególności podczas wyboru Finalistek Jury będzie brało pod uwagę: prawidłowość dokonania Zgłoszenia do Konkursu, fotogeniczność, aparycję.

§ 16.

1. Uczestniczki Konkursu, które zostaną Finalistkami, zostaną o tym powiadomione przez Organizatora do dnia 26 lipcaroku telefonicznie (obowiązek podania numeru telefonu w formularzu zgłoszeniowym). W przypadku kontaktu telefonicznego Organizator podejmie trzy próby połączenia telefonicznego z Uczestniczką. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestniczką rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej albo brak możliwości połączenia z Finalistką.

2.  Weryfikacja Uczestniczek Rezerwowych będzie przebiegała zgodnie z procedurą określoną w powyższych punktach w szczególności w § 14 Regulaminu, do czasu przyznania prawa do udziału w sesji fotograficznej lub zakończenia listy rezerwowej. Przez „Uczestniczki Rezerwowe” rozumie się kolejne Uczestniczki, które staną się Finalistkami po bezskutecznej próbie kontaktu telefonicznego z uprzednio wybranymi Finalistkami.

3.  Procedura weryfikacyjna zakończy się najpóźniej w dniu 2 sierpnia 2019 roku.

4.  Uczestniczka traci prawo do udziału w sesji fotograficznej, gdy:

a.  Nie dopełni w terminie jakiegokolwiek warunku Regulaminu;

b.  Z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mogła wziąć udziału w sesji fotograficznej;

c. Nie udzieli zgody na publikację jej wizerunku w magazynie hebe, na stronie internetowej  www.hebe.pl oraz stronie internetowej facebook.com/hebe oraz w innych materiałach reklamowych i promocyjnych Fundatora dla potrzeb określony w § 14 Regulaminu.

d. Odmówi udziału w sesji fotograficznej, bez względu na przyczynę odmowy.

5.  Jury sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestniczka Konkursu na swoje pisemne żądanie może zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora.

IV. SESJA FOTOGRAFICZNA

§ 17.

Finalistki do dnia 1 sierpnia2019 roku zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Organizatora o terminie i miejscu sesji fotograficznej.

§ 18.

Finalistki mają obowiązek potwierdzić swoje uczestnictwo w sesji fotograficznej za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Organizatora w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia opisanego w §17 Regulaminu. W przypadku braku potwierdzenia udziału w sesji fotograficznej oraz braku wyrażenia zgody na wykorzystanie swojego wizerunku zgodnie z § 21 Regulaminu w celach określonych w § 14 Regulaminu, Finalistka traci prawo do udziału w sesji fotograficznej. Finalistka przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż sesja fotograficzna obejmuje co najmniej ośmiogodzinny aktywny udział Finalistki i ze względu na powyższe Finalistka potwierdzając udział oświadcza, iż nie występują jakiekolwiek przeciwskazania ze względu na jej stan zdrowia.

§ 19.

1. W przypadku, kiedy zgodnie z postanowieniami Regulaminu Finalistka, nie może, stosownie do postanowień Regulaminu, brać udziału w sesji fotograficznej lub kiedy Finalistka zrezygnuje z udziału w sesji fotograficznej lub kiedy poda nieprawdziwe dane dotyczące jej stanu zdrowia lub zatai okoliczności mogące niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia, Organizator skontaktuje się telefonicznie z Uczestniczką z listy rezerwowej w celu poinformowania o przyznaniu jej Nagrody w postaci sesji fotograficznej. Uczestniczka z listy rezerwowej ma obowiązek potwierdzić udział w sesji fotograficznej w tym samym dniu za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Organizatora.

2. Uczestniczka Rezerwowa zostanie powiadomiona o ewentualnym udziale w sesji fotograficznej telefonicznie w ciągu 1 dnia liczonego od dnia, w którym nie powiodła się ostatnia, trzecia próba połączenia z poprzednio weryfikowaną Uczestniczką.

§ 20.

W przypadku, kiedy Finalistka odwoła potwierdzony wcześniej zgodnie z Regulaminem udział w sesji fotograficznej lub nie stawi się na umówiony termin sesji fotograficznej lub ewentualnie Finalistka stawi się w stanie psychofizycznym uniemożliwiającym odbycie takiej sesji, Organizator  w trybie nagłym skontaktuje się z Uczestniczką z listy rezerwowej (trzy nieudane próby telefoniczne uznawane są za niemożność skontaktowania się z Uczestniczką) i w trybie uzgodnień roboczych ustali z nią udział w sesji fotograficznej. Finalistka - w sytuacji opisanej w niniejszym paragrafie traci prawo do udziału w sesji fotograficznej.

§ 21.

1. Poza warunkami określonymi w Regulaminie, warunkiem udziału Finalistki w sesji fotograficznej jest podpisanie przez Finalistkę umowy z Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, NIP 209-00-01-776, właścicielem sieci sklepów hebe, która określać będzie warunki udziału w sesji oraz zakres wykorzystania zdjęć i nagrań audiowizualnych powstałych w ramach takiej sesji fotograficznej wykonanej przez Organizatora. Zdjęcie i nagranie audiowizualne z sesji może być rozpowszechniane i użyte dla celów reklamowych Fundatora, w szczególności w następującym zakresie:

1) magazyn hebe (dostępny w sklepach hebe), wnętrze i witryny sklepu hebe (np. plakaty, materiały POS), strona internetowa www.hebe.pl oraz oficjalny profil hebe na facebook (www.facebook.com/hebe), pinterest, instagram, YouTube, aplikacja Hebe;

2) materiał VIDEO z sesji – strony www, sieć Internet, serwery sieci Internet, aplikacja Hebe;

3) materiały reklamowe - folder, ulotka promocyjna itp. dystrybuowane na terenie sklepów hebe i poza nimi oraz np. reklama prasowa, billboard, nośnik reklamy zewnętrznej.

2. Podpisanie umowy przez strony, o której mowa § 21 ust. 1 Regulaminu powinno nastąpić najpóźniej przed przystąpieniem do sesji fotograficznej. Odmowa podpisania umowy przez Finalistkę oznacza dyskwalifikację z udziału w sesji fotograficznej. Postanowienia § 21 ust. 1 i 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio do Uczestniczki Rezerwowej, która ewentualnie zostanie zaproszona do udziału w sesji zdjęciowej.

V. JURY KONKURSU

§ 22.

Członków Jury Konkursu, zwane dalej „Jury” powołuje Organizator, przy czym skład Jury nie może liczyć mniej niż 3 (słownie: trzy) osoby. Przewodniczącym Jury jest przedstawiciel Organizatora.

§ 23.

Organizator ma prawo odwołać członka Jury lub wyznaczyć dla niego zastępstwo, jeżeli ze względu na okoliczności członek Jury nie może sprawować swoich funkcji.

§ 24.

1.  Do zadań Jury należy:

a.  Zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim Uczestniczkom, które dokonały prawidłowego Zgłoszenia;

b.  Rozstrzygnięcie Konkursu (wskazanie Zgłoszeń spełniających wszystkie warunki Konkursu) zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności;

c.  Podpisanie listy, na której wymienione są dane Finalistki Konkursu (która otrzymała prawo do udziału w sesji fotograficznej) oraz listy trzech Uczestniczek Rezerwowych;

d.  Prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

2.  Z przeprowadzonych czynności Jury zostanie sporządzony protokół, który będzie podpisany przez członków Jury. W protokole zostanie opisany przebieg i wyniki wyborów, jak również zostanie dołączona lista nazwisk Finalistek i Uczestniczek Rezerwowych.

§ 25.

  1. Jury podejmuje decyzje większością głosów.
  2. Decyzje Jury są ostateczne, w szczególności Jury może postanowić, iż nie wybierze żadnej Finalistki lub powtórzy Konkurs.

VI. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

§ 26.

1.  Reklamacje mogą być zgłaszane, najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2019 r., po zakończeniu Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na adres: RED PEPPER IWONA ZABIELSKA-STADNIK, ul. Modlińska 225 E, 05-110 Jabłonna; do dnia 30 sierpnia2019 r.

2.  Reklamacje rozpatruje Jury utworzone przez Organizatora. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestniczki Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz własnoręczny podpis.

3.  Rozpatrywanie reklamacji jest niezwłoczne i trwa nie dłużej niż 14 dni roboczych liczonych od dnia jej otrzymania przez Organizatora (włączając w to zawiadomienie Uczestniczki o wyniku reklamacji). Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestniczce przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym na podstawie obowiązujących przepisów.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

§ 27.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego Zgłoszenie w imieniu Organizatora, o którym mowa w Regulaminie.

§ 28.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia zagubione w sieci Internet, treści przesłane w Zgłoszeniach, jak również za ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

§ 29.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestniczki lub zmianę innych danych - uniemożliwiającą skontaktowanie się z Uczestniczką, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie korespondencji mailowej, z jakiejkolwiek przyczyny przez Uczestniczki.

§ 30.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestniczkę. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej powoduje dyskwalifikację Uczestniczki z udziału w Konkursie.

VII.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 31.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestniczki Konkursu następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r., w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest zgoda Uczestniczki – art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W zakresie w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe Uczestniczki są zbierane i przetwarzane przez Organizatora oraz Fundatora w ramach i na potrzeby Konkursu oraz publikacji wizerunku Uczestniczki utrwalonego w formie zdjęć lub zapisu audiowizualnego wraz z jej danymi osobowymi, a także na potrzeby edycji Konkursu, które odbędą się w przyszłości.

§ 32.

1.  Uczestniczka Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu w drodze Zgłoszenia wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora oraz Fundatora jej danych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu, a także dla potrzeb przeprowadzenia edycji Konkursu, które odbędą się w przyszłości oraz w materiałach reklamowych Fundatora, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest – w rozumieniu tej ustawy – Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie NIP 209-00-01-776. Przetwarzanie danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu Administrator powierza Organizatorowi: Iwonie Zabielskiej – Stadnik prowadzącej działalność pod firmą RED PEPPER IWONA ZABIELSKA-STADNIK, NIP 524-031-70-06, wpisaną do CEIDG pod numerem 2280, z siedzibą w Jabłonnie, który będzie przetwarzał je w celu organizacji Konkursu, tj. przyznania nagrody w Konkursie pt. Bądź Piękna z Hebe oraz w celu rozliczenia Konkursu, udziału w sesji zdjęciowej, publikacji informacji dotyczących Finalistki/Finalisty oraz wykonania, utrwalania i rozpowszechniania wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i nagrań audiowizualnych, w szczególności w zakresie materiałów promocyjno – marketingowych (np. w katalogach, folderach, w środkach masowego przekazu, na stronach internetowych oraz aplikacji Administratora. Przechowywanie danych odbywać się będzie do czasu trwania umowy lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z Uczestnictwa w konkursie pt. Bądź Piękna z Hebe. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane, jeżeli zgłosi Uczestniczka sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.

Uczestniczka Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Uczestniczka posiada także prawo do uzyskania kopii danych. Uczestniczce w każdym momencie przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestniczki, co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo przetwarzania danych, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Uczestniczce przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestniczki narusza przepisy RODO. Podanie przez Uczestniczkę danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Konkursie. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych powinny być kierowane na adres: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. ul. Żniwna 5 62-025 Kostrzyn.2.  Uczestniczka Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących Konkursu za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Organizatora oraz Fundatora.

§ 33.

Uczestniczka Konkursu zobowiązana jest wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz Fundatora jej danych osobowych na cele związane z Konkursem w brzmieniu przekazanym przez Organizatora. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi podstawę do dyskwalifikacji Uczestniczki z udziału w Konkursie.

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34.

Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje Uczestniczki o przyczynach i treści zmian, w szczególności w siedzibie Organizatora oraz poprzez podanie ich do publicznej wiadomości na stronie internetowej https://www.hebe.pl/s/regulamin-konkursu-badz-piekna-z-hebe-edycja-LXIV

w odpowiednim terminie przed wejściem zmian w życie. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestniczki, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.

§ 35.

  1. Organizator ma prawo do zakończenia Konkursu przed czasem z ważnych powodów, nie naruszając przy tym nabytych praw Uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, które stanowią przeszkodę w przeprowadzeniu Konkursu spowodowane siłą wyższą lub przyczynami, które nie leżą po jego stronie. Organizator poinformuje Uczestników Konkursu o zakończeniu Konkursu i jego przyczynach poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości.
  2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania konkursu w każdym czasie pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestniczki i Finalistki i nie wpłynie na przebieg Konkursu.

§ 36.

Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

§ 37.

Biorąca udział w Konkursie Uczestniczka potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.

§ 38.

Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

§ 39.

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowania mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warszawa, dn. 8 lipca 2019 r.

RED PEPPER

ORGANIZATOR

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne