Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Elektronika do włosów w Supercenach”

dotyczy produktów oferowanych przez Hebe Partner

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Elektronika do włosów w Supercenach” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwneba 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”, „Sprzedawca”lub „Hebe”).

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest wyłącznie w drogerii internetowej na https://www.hebe.pl/ (dalej jako „ Drogeria Hebe”).

4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od od 22.06.2023r. do 28.06.2023r. (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

5. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 847).

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

1. Akcja promocyjna dotyczy wskazanych w Załączniku nr. 1 produktów w Drogerii Internetowej Hebe w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej. Promocje dotyczą produktów oferowanych wyłącznie przez Hebe Partner.

2. Rabat będzie naliczany od najniższych cen obowiązujących w ostatnich 30 dniach przed rozpoczęciem Akcji Promocyjnej.

3. Akcja Promocyjna łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi w Drogerii jednakże decydująca przy naliczaniu rabatu w niniejszej Akcji Promocyjnej jest wartość nominalna koszyka (wartość koszyka do zapłaty).

4. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej.

5. Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

6. Akcja Promocyjna obowiązuje wszystkich klientów Drogerii Internetowej Hebe.

7. W pozostałym zakresie obowiązują zasady sprzedaży produktów określone w Regulaminie Drogerii Internetowej Hebe.

§ 3.

Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a. pocztą elektroniczną na adres: pomoc@hebe.pl lub

b. pisemnie na adres: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane kontaktowe, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Sklepach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest u Konsultantów w Sklepach Hebe oraz na stronie internetowej https://www.hebe.pl/regulaminy/akcje-promocyjne/.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 22.06.2023r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Lista produktów biorących udział w Akcji Promocyjnej

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne