Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Diamentowa promocja –

zyskaj 1 dodatkowy diament przy zakupach za min. 40 zł w dniach 25-26.07.2022

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Diamentowa promocja –

zyskaj 1 dodatkowy diament przy zakupach za min. 40 zł w dniach 25-26.07.2022” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, adres do korespondencji ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest we wszystkich drogeriach sieci Hebe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach ich otwarcia jak i w drogerii internetowej na https://www.hebe.pl/ i w aplikacji Hebe (dalej jako „Drogerie Hebe”).

4. Akcja Promocyjna prowadzona jest od 25.07.2022 do 26.07.2022 (dalej jako „ Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

5. Akcja promocyjna nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani promocyjną), ani też żadnym zakładem wzajemnym, których zasad organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847 ze zm.).

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

1. Akcja Promocyjna obowiązuje przy zakupie wszystkich produktów dostępnych w drogeriach Hebe, na www.hebe.pl oraz w aplikacji Hebe.

2. Klient może otrzymać maksymalnie 1 dodatkowy diament przy zakupie w dniach 25-26.07.2022 na www.hebe.pl, w aplikacji Hebe lub w drogeriach Hebe za minimum 40 zł dowolnych dostępnych produktów objętych „Akcją Promocyjną”.

3. Wlicza się tylko 1 transakcja dokonana za minimum 40 zł za zakup produktów objętych „Akcją Promocyjną”.

4. Jeden klient może skorzystać z oferty tylko 1 raz.

5. Oferta uzyskania dodatkowego diamentu w programie My Hebe dotyczy Klientów, którzy posiadają konto i są zalogowani na hebe.pl lub w aplikacji Hebe lub okażą kartę My Hebe w drogerii.

6. Akcja Promocyjna obowiązuje wszystkich Klientów, którzy posiadają konto i są zalogowani na hebe.pl lub w aplikacji Hebe lub okażą kartę My Hebe w drogerii. Status diamentów można sprawdzić na swoim koncie na hebe.pl lub w aplikacji następnego dnia po dokonaniu transakcji.

7. W pozostałym zakresie obowiązują zasady sprzedaży produktów określone w Regulaminie Drogerii Hebe.

§ 3.

Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a. pocztą elektroniczną na adres: pomoc@hebe.pl

b. pisemnie na adres: ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.07 .2022 r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne