Konkursy

Regulamin Konkursu

„Konkurs [Co sprawia, że czujesz się kobieco?]”

§ 1.

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

§ 2.

[WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE]

 1. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom fizycznym, które spełniają warunki uczestnictwa określone w Regulaminie. 
 2. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia oraz posiadają adresy mailowe umożliwiające im przesłanie Prac Konkursowych. W przypadku osób niepełnoletnich wymaga się zgody przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału
  w Konkursie. Brak zgody przedstawiciela ustawowego uniemożliwia wzięcie udziału
   w Konkursie i odbiór Nagrody.  
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału:
 1. osoby zatrudnione przez Organizatora lub JMDiF, tak w ramach stosunku pracy jak na podstawie umów cywilnoprawnych, członkowie organów i przedstawiciele Organizatora lub JMDiF, jego komplementariusza oraz innych podmiotów osobowo czy kapitałowo powiązanych z Organizatorem lub JMDiF,
 2. małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający osób wymienionych w lit. a) powyżej.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest subskrybowanie przez Uczestnika Kanału. Organizator jest uprawniony do weryfikacji spełnienia kryteriów przez Uczestników.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest opublikowanie Pracy Konkursowej w formie Komentarza pod Filmem na Kanale Youtube Urodomaniaczki, zgodnie
   z warunkami i w terminie określnymi w niniejszym Regulaminie. Każda osoba może opublikować nieograniczoną liczbę Komentarzy w ramach edycji Konkursu. 

§ 3.

[WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ PRACE]

 1. Pracę Konkursową stanowi wykonanie utworu w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1191 z późn. zm.) polegającego odpowiedzi na zadane w treści Filmu na Kanale pytanie oraz wymyślenie i opublikowanie w Komentarzu pod Filmem na Kanale krótkiego tekstu (do 1000 znaków) stanowiącą odpowiedź na zamieszczone w treści Filmu na Kanale zadanie. Treść zadania konkursowego będzie dostępna również w opisie Filmu.
 2. Autorska wersja treści Pracy Konkursowej:
 1. powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
 2. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami lub prezentujących zachowania niebezpieczne,
 3. nie może zawierać nawoływania do przemocy lub nietolerancji,
 4. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących produktów innych niż produkty marki Hebe,
 5. nie może naruszać praw osób trzecich.

§ 4.

[ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD]

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących
  w nim udział i wyboru zwycięskich Uczestników w Konkursie (dalej jako „Laureat”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej jako „Komisja”).
 2. W skład Komisji wejdą minimum 3 (słownie: trzy) osoby wyznaczone przez Organizatora.
 3. Podstawowym kryterium oceny dokonywanej przez Komisję jest odpowiedź na zadane pytanie oraz w zakresie szerszej odpowiedzi opisowej:
 1. oryginalność pomysłu,
 2. staranność wykonania Pracy Konkursowej,
 3. trud włożony w wykonanie Pracy Konkursowej, 
 4. zgodność tematu Pracy Konkursowej z tematyką Konkursu,
 1. Komisja zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze najciekawszych prac. Ocenie będą podlegały jedynie Prace Konkursowe zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Komisja dokona, według swojego uznania, wyboru łącznie 3 (słownie: trzech) jej zdaniem najciekawszych zwycięskich Prac Konkursowych. Z wybranymi osobami Organizator skontaktuje się osobiście w odpowiedzi na zamieszczoną Pracę Konkursową, informując o kolejnych krokach, mających na celu odbiór Nagrody. Publikacja wyników nastąpi w dniu 16.03.2020. Warunkiem otrzymania nagrody jest także przesłanie na adres mailowy Organizatora podpisanego porozumienia co do zgody na wykorzystanie wizerunku i przeniesienie praw autorskich, których wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Laureat Konkursu, otrzyma należną Nagrodę, pod warunkiem, że spełni wymagania
   i postanowienia określone niniejszym Regulaminem. W celu uniknięcia wątpliwości, każdemu z Laureatów przysługuje jedna nagroda.
 3. Komisja zastrzega sobie prawo do różnego nagradzania Prac Konkursowych o tej samej lub podobnej treści oraz oceny Prac Konkursowych według swojego wyłącznego uznania. Komisja może zmienić Laureata wybierając inną Pracę Konkursową w przypadku odmowy przez Laureata zawarcia porozumienia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 4. Podanie nieprawdziwych danych poszczególnych Uczestników skutkuje wykluczeniem Pracy z Konkursu.
 5. Organizator Konkursu oraz JMDiF zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego usuwania treści Prac Konkursowych, które nie będą spełniać warunków opisanych w § 3 ust. 2 Regulaminu lub będą sprzeczne z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego lub innych postanowień Regulaminu. W takim przypadku Organizator lub właściciel Kanału nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za utratę treści Pracy Konkursowej przez Uczestnika Konkursu. 

§ 5.

[ZASADY WYDANIA NAGRÓD]

 1. Nagrodą w Konkursie jest:
 1. Karta podarunkowa o wartości 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych zero groszy) z przeznaczeniem na dokonanie zakupów w wybranej przez Organizatora drogerii marki HEBE we wskazany przez Organizatora dzień przypadający pomiędzy 2 a 3 kwietnia 2020 roku w uczestnictwie influencerów występujących w filmach zamieszczanych na  Kanale, z którego to spotkania zostanie stworzony materiał zdjęciowy oraz video.
 2. Dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości  55,55 zł  brutto, którą Organizator przeznaczy na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od uzyskanych nagród pieniężnych na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego,
 1. Laureatowi nie przysługuje prawo do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej lub wypłaty środków finansowych w zamian za nagrodę. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej nagrody zostanie dokonana na konto właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora w terminie do 20 dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi odbiór Nagrody. 
 2. Organizator jest zobowiązany do weryfikacji danych osobowych oraz wydania Nagrody Laureatowi.
 3. Laureat ma 3 dni od daty otrzymania informacji o wygranej od Organizatora na uzupełnienie danych niezbędnych do przekazania Nagrody. Brak wskazania danych powoduje utratę prawa do Nagrody. 
 4. O dacie przekazania nagrody i udziału w zakupach, o którym mowa w ust. 1 lit. a) powyżej, Organizator powiadomi Laureata z 10 dniowym uprzedzeniem. 
 5. Organizator nie zapewnia dojazdu, do miejsca wskazanego w ust. 1lit. a) powyżej, wyżywienia ani zwrotu tych kosztów. Wszelkie koszty związane z pojawieniem się Laureata w miejscu odbioru nagrody oraz zapewnienia wyżywienia ponosi Laureat we własnym zakresie. 

§ 6.

[PRAWO DO DYSPOZYCJI PRACAMI KONKURSOWYMI]

 1. W ramach udziału w Konkursie, Laureaci w zamian za otrzymaną nagrodę i z chwilą otrzymania nagrody udzielają  JMDiF licencji niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie do autorskich praw majątkowych do Prac Konkursowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunków zamieszczonych w Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji: 
 1. w zakresie rozpowszechniania Prac Konkursowych poprzez ich wyświetlanie w miejscu ich opublikowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
   i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie),
 2. w zakresie kopiowania, publikowania oraz rozpowszechniania w całości lub we fragmentach w antologii prac konkursowych, w materiałach prasowych,
   w wydawnictwach okolicznościowych, Internecie lub w inny sposób.
 3. w zakresie używania w materiałach marketingowych i promocyjnych. 
 1. Każdy Uczestnik Konkursu udziela JMDiF nieodpłatnej niewyłącznej licencji do korzystania z Prac Konkursowych na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1, na czas nieoznaczony.
 2. Każdy Uczestnik oświadcza w imieniu własnym, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.) i że Praca Konkursowa przez niego zgłoszona jest wolna od wad prawnych w szczególności, że posiada pełnię praw autorskich
   i ma prawo do udzielania licencji na warunkach określonych w ust. 1, oraz oświadcza, że ponosi wszelką i całkowitą odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora lub JMDiF z Prac Konkursowych nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich, osób trzecich.
 3. W przypadku, gdy w związku z Konkursem dojdzie do naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub do naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej lub naruszenia wizerunku osoby trzeciej odpowiedzialność z tytułu powyższego ponosi Uczestnik. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi lub JMDiF przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu w szczególności naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej, a związanego z Pracą Konkursową, Uczestnik w całości zwolni Organizatora lub JMDiF z odpowiedzialności w tym zakresie i pokryje wszelkie szkody i koszty, do jakich poniesienia będzie zobowiązany Organizator lub JMDiF.

§ 7.

[REKLAMACJE]

 1. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 3 lub na adres e-mail: KonkursHebe@lttm.pl Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
 2. Składający reklamację powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 
 3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany na piśmie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie procedury reklamacyjnej i zgodnie z przepisami RODO. Składający reklamację może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przykładowymi sposobami są:
 1. Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Szczegółowa informacja co do procesu składania wniosku dostępna jest na stronach właściwych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej. 
 2. Zwrócenie się do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Informację o procesie składania reklamacji i danych kontaktowych rzeczników konsumentów można uzyskać pod adresem:  https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php
 3. Zwrócenie się do organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
 4. Skorzystanie z informacji zawartych na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej, pod adresem:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

§ 8.

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.03.2020 r.
 2. Regulamin oraz jego załącznik są jedynymi dokumentami określającym zasady Konkursu.
 3. Organizatorowi lub JMDiF przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i nie wyłonienia Laureatów. Wszelka odpowiedzialność Organizatora lub JMDiF ograniczona jest do wartości nagród.
 4. Organizator lub JMDiF może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu. Decyzje Organizatora lub JMDiF mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.
 5. Organizator lub JMDiF zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz pozostałych terminów, a także prawo opublikowania wyników Konkursu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Poprzez zamieszczenie komentarza/Pracy Konkursowej w Kanale zgodnie z powyższym Regulaminem, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w komentarzu/Pracy Konkursowej w związku z uczestniczeniem w Konkursie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.) przez Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie 62-025, ul. Żniwna 5, KRS 0000322116 (będącej administratorem tych danych osobowych).

Oświadczam również, iż mam świadomość, iż podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie zgody, skutkują brakiem możliwości uczestniczenia w Konkursie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie 62-025, ul. Żniwna 5, KRS 0000322116 (dalej jako „Administrator" lub „my"). Administrator dba o Twoje dane osobowe, przetwarza je ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO").
 2. Administrator będzie przetwarzać Twoje dane w następujących celach:
  1. realizacji Konkursu aż do momentu rozpoczęcia rozstrzygania Konkursu na podstawie zgody, której udzieliłeś przez okres do rozpoczęcia rozstrzygania Konkursu;
  2. rozstrzygnięcia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców i przeprowadzenia rozdania Nagród na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przez okres od rozpoczęcia rozstrzygania i następnie rozdania Nagród;
  3. rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Konkursu na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, do czasu przedawnienia roszczeń. 
  4. w przypadku wygranej w Konkursie i otrzymania Nagrody w celach podatkowych i rachunkowych, na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o rachunkowości przez okres wymagany przez te przepisy.
 3. Masz prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii;
  2. kopii danych osobowych, które nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie;
  3. sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są nieaktualnie, niekompletne lub nieprawidłowe;
  4. usunięcia Twoich danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO;
  5. ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO.
 4. Masz również prawo do:
  1. wniesienia do Administratora sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania na tej podstawie;
  2. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W przypadku pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość na adres:  
 6. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych..
 7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom tj.:
  1. kancelariom prawnym;
  2. Poczcie Polskiej oraz innym operatorom pocztowym lub firmom kurierskim;
  3. a także podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora w tym LTTM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576937, NIP 5272744071, REGON 36239757 o kapitale zakładowym w wysokości 175.950,00 zł, która na zlecenie Administratora przeprowadza Konkurs.
 8. Zawsze zawieramy umowy z podmiotami przetwarzającymi. Przetwarzają one dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie.
 9. W celu kontaktu z Administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych należy skorzystać zdanych kontaktowych  wskazanych wyżej.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

POROZUMIENIE W ZAKRESIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

zawarte w Warszawie, dnia __________r. pomiędzy:

spółką LTTM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 2A. 02-758 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576937, NIP 5272744071, REGON 362397570, reprezentowaną przez:

Pana ________________ - pełnomocnika na podstawie posiadanego pełnomocnictwa, zwaną dalej „LTTM”

a

(…), zam. [*], PESEL:, działającą osobiście, zwaną dalej Uczestnikiem

zwani łącznie „Stronami” a z osobna „Stroną

zawierają porozumienia o następującej treści:

 1. Uczestnik udziela LTTM nieodwołalnej zgody na wykorzystanie (rozpowszechnienie) wizerunku Uczestnika zawartego w materiałach zdjęciowych oraz video stworzonych przy odbiorze nagrody przyznanej w Konkursie z dnia   [04.03.2020] „Co sprawia, że czujesz się bardziej kobieco” oraz zakupach z influencerami. LTTM jest uprawnione do dalszego udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunku na dowolny podmiot. 
 2. Wskazana powyżej zgoda obejmuje wykorzystanie (rozpowszechnianie) wizerunku Uczestnika w następującym zakresie: 
 3. utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi znanymi technikami, w tym technikami cyfrowymi, elektronicznymi, poligraficznymi i video,
 4. wprowadzania do obrotu oryginału albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono i dystrybuowania za pośrednictwem różnego rodzaju mediów,
 5. wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci internetowej,
 6. publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i udostępniania 
 7. na portalu www.youtube.com, www.facebook.com, www.instagram.com, oraz za pośrednictwem aplikacji Snapchat, Tik Tok w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 8. publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i udostępniania, 
 9. na stronie internetowej www.hebe.pl, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym jedynie poprzez osadzanie na stronie internetowej ze wskazaniem miejsca źródłowego publikacji utworu (embedowanie),
 10. wykorzystywania w wewnętrznych celach informacyjnych i szkoleniowych, promocji i reklamy marki Hebe podczas konkursów marketingowo-reklamowych i prezentacji przeznaczonych dla klientów i współpracowników.
 11. Uczestnik zobowiązuje się do nie cofania zgody bez ważnych powodów, za które uważa się naruszenie zakresu wykorzystania wizerunku określonego w niniejszym Porozumieniu. W przypadku cofnięcia zgody na wykorzystywanie wizerunku bez zaistnienia ważnych powodów LTTM jest uprawnione do dochodzenia kary umownej w wysokości 2.000 złotych, a także do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku poniesienia szkody o wartości przekraczającej wartość naliczonej kary umownej. 
 12. Zgoda na wykorzystanie wizerunku i przeniesienie praw autorskich jest udzielona w ramach udziału w Konkursie, o którym mowa w pkt 1 powyżej. 
 13. Uczestnik oświadcza, że wykorzystanie wizerunku zgodnie ze zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
 14. Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku także w połączeniu z wizerunkami innych osób.
 15. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych, które związane są z udziałem w konkursie publikowanym na kanale Urodomaniaczki, 
 16. Porozumienie zostało zawarte w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (słownie: jednym) dla każdej ze Stron.

LTTM Sp. z o.o.:                                                                                         Uczestnik:

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne