Akcje Promocyjne

Regulamin promocji konsumenckiej „True Match Dopasowanie Gwarantowane”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1 Regulamin określa zasady organizacji i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „True Match Dopasowanie Gwarantowane” zwanej dalej „Promocją".

1.2. Organizatorem Promocji jest L’Oréal Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 62, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063684, NIP 524-030-33-75, kapitał zakładowy w wysokości 1.886.500,00 PLN (dalej „Organizator” lub „Administrator”). Organizator powierzył prowadzenie Promocji realizatorowi Voice Contact Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-235, przy ul. Równoległej 4a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 308654, NIP 7010150673, REGON 141266310, z kapitałem zakładowym w wysokości 500 000 zł, (dalej „Realizator”), który w tym zakresie działa na zlecenie Organizatora.

1.3. Promocja dotyczy następujących produktów z serii L’Oréal True Match:

a) L'Oréal Paris True Match (wszystkie odcienie)

(łącznie „Produkty” lub pojedynczo „Produkt” ).

1.4. Promocja trwa od dnia 02.04.2024 r. do dnia 30.04.2024 r., przy czym jest to okres, w którym powinien być dokonany zakup Produktu („Okres Zakupu Produktu”). Przez dzień zakupu uważa się dzień oznaczony, jako data sprzedaży na dowodzie zakupu Produktu. W przypadku braku satysfakcji z Produktu zgłoszenia zwrotów Produktu mogą być dokonywane najwcześniej po 1 (jednym) tygodniu od dnia zakupu Produktu tj. od dnia 09.04.2024 r. i potrwają do dnia 07.05.2024 r. lub do wyczerpania puli zwrotów, określonej w ust.1.7 poniżej, w zależności co nastąpi pierwsze („Okres Zwrotu Produktu”).

1.5. W Promocji biorą udział wyłącznie Produkty nabyte przez Uczestnika w Okresie Zakupu Promocji w drogeriach stacjonarnych na terenie Polski sieci: Hebe, Natura, Rossman, Superpharm, Kosmyk, Jawa, Dragon, Zacisze, DM, Visage, Markos lub w sklepach internetowych: www.rossmann.pl, www.hebe.pl, www.drogerienatura.pl, www.superpharm.pl, www.cocolita.pl, www.makeup.pl, www.ladymakeup.pl, www.ezebra.pl,(„Drogerie”). Drogerie samodzielnie ustalają ceny Produktów.

1.6. Na zasadach opisanych niniejszym Regulaminem, w ramach Promocji Organizator umożliwia Uczestnikowi otrzymanie zwrotu środków pieniężnych za zakup Produktu.

1.7. Liczba zwracanych Produktów objęta niniejszą promocją wynosi 1000 sztuk. W przypadku, gdy przed upływem Okresu Zwrotu Produktów, pula zwracanych Produktów zostanie wyczerpana, Organizator poinformuje o tym fakcie na stronie www.lorealparis.pl/dopasowaniegwarantowane, a formularz zwrotu, o którym mowa w pkt 3.3 Regulaminu przestanie być aktywny.


2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Z zastrzeżeniem pkt. 2.3, w Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwana dalej „Uczestnikiem”.

2.2. Osoba zgłaszająca udział w Promocji może uczestniczyć w Promocji wyłącznie w imieniu własnym i na własną rzecz oraz musi dokonać zakupu Produktu promocyjnego i posiadać oryginał dowodu zakupu.

2.3. Z Promocji wyłączone są podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nabywające Produkt w ramach prowadzonej działalności.

2.4. W promocji można wziąć udział wyłącznie raz.

3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

3.1. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:

a) kupić jeden, dowolny Produkt w Okresie Zakupu Produktu tj. od 02.04.2024 r. do 30.04.2024 r., w jednej ze wskazanych Drogerii,

b) zachować oryginał dowodu zakupu Produktu w Drogerii stacjonarnej lub elektroniczny dowód zakupu Produktu w Drogerii internetowej; w przypadku gdy dowód zakupu potwierdza dokonanie zakupu więcej niż jednego Produktu, Uczestnik jest uprawniony do dokonania zgłoszenia zwrotu w Promocji maksymalnie jednego Produktu,

c) wykonać zdjęcie twarzy bez makijażu, najlepiej w oświetleniu naturalnym np. stojąc twarzą do okna, przed nałożeniem Produktu, z oznaczeniem na zdjęciu, w dowolny sposób, daty wykonania zdjęcia;

d) użyć Produktu zgodnie z instrukcją na stronie www.lorealparis.pl/dopasowaniegwarantowane oraz wskazaną w pkt 3.2 poniżej.

e) w przypadku braku satysfakcji z użycia Produktu (co najmniej jeden raz, zgodnie z zasadami aplikacji wskazanymi w pkt 3.2 Regulaminu) należy dokonać prawidłowego zgłoszenia zwrotu Produktu w terminie od 09.04.2024 r. do 07.05.2024 r., zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt. 3.3 Regulaminu.

3.2. Przed użyciem Produktu, Uczestnik powinien wykonać zdjęcie swojej twarzy, zgodnie z pkt 3.1 c) Regulaminu. Aplikacja Produktu powinna przebiegać następująco:

· Dobierz odcień Produktu pasujący do Twojej cery: sprawdź trzy różne odcienie bliskie Twojej kolorystyce (N- neutralny, C- chłodny, W- ciepły) i w odpowiedniej numeracji (jasny, średni, ciemniejszy - im większy numerek, tym ciemniejszy podkład) na granicy żuchwy. Podkład musi się zgadzać z Twoim kolorem skóry i pasować do twarzy, szyi, dekoltu i reszty ciała. Oceniając odcień patrz na siebie z różnych odległości, tak by móc lepiej ocenić efekt. Sprawdź wygląd podkładu także w naturalnym, dziennym świetle.

 • Podkład nakładaj palcami, gąbeczką lub pędzlem.
 • Dla wyrównania kolorytu całej twarzy wystarczy jedna pompka podkładu.
 • Nałóż podkład w centralnej części twarzy: nos, policzki, czoło, broda.

· Następnie rozpocznij aplikację i blendowanie. Większa ilość w centralnej części twarzy, natomiast im bliżej linii włosów czy żuchwy - tym mniej produktu.

· Jeśli zależy Ci na większym kryciu, użyj gąbeczki do makijażu i wykonuj ruchy wklepujące. Podkład stopi się lepiej ze skórą i będzie trwalszy.

· Jeśli natomiast lubisz efekt „no makeup” - nakładaj produkt ruchami rozcierającymi.

· Pamiętaj o linii żuchwy - warto delikatnie "zejść" z podkładem poza nią, po to, by nic się nie odcinało.

 • Efekt: precyzyjne dopasowanie, bez efektu maski.

3.3. W przypadku braku satysfakcji ze stosowania Produktu przez Uczestnika co najmniej jeden raz, zgodnie z instrukcją wskazaną w pkt 3.2 Regulaminu, Uczestnik ma prawo do zgłoszenia zwrotu Produktu w Okresie Zwrotu Produktu czyli w terminie od dnia 09.04.2024 r. do dnia 07.05.2024 r., chyba że z powodu wyczerpania się limitu zwrotu Produktów, promocja zostanie zakończona wcześniej. O zakończeniu Promocji w związku z osiągnięciem limitu dozwolonych zwrotów Organizator poinformuje zgodnie z pkt 1.7 Regulaminu. Zgłoszenia zwrotu dokonuje się poprzez wypełnienie specjalnie dedykowanego formularza zwrotu dostępnego w zakładce „kontakt” na stronie https://www.lorealparis.pl/kontakt. W formularzu tym należy:

a) Wybrać temat sprawy tj.: „True Match Dopasowanie Gwarantowane”

b) Wypełnić dane podając dane zawarte w formularzu,

c) W polu treść wiadomości:

 1. napisać, że Uczestnik potwierdza zastosowanie Produktu co najmniej jeden raz zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.2 Regulaminu,
 2. napisać krótkie uzasadnienie dotyczące spodziewanych przez Uczestnika rezultatów po użyciu Produktu i dlaczego rezultaty te w opinii Uczestnika nie są wystarczające,
 3. Napisać, że zapoznał się z Regulaminem Promocji „True Match Dopasowanie Gwarantowane” oraz że go akceptuje.

d) dołączyć do formularza zdjęcie twarzy bez makijażu, wykonane przed użyciem Produktu, najlepiej w oświetleniu naturalnym np. stojąc twarzą do okna; z oznaczeniem na zdjęciu, w dowolny sposób, daty wykonania zdjęcia;

e) dołączyć do formularza zdjęcie twarzy po użyciu Produktu; zdjęcie powinno być wykonane w tym samym miejscu i oświetleniu oraz ujęciu, co zdjęcie sprzed rozpoczęcia pielęgnacji, z oznaczeniem na zdjęciu, w dowolny sposób, daty wykonania zdjęcia, na zdjęciu musi także znajdować się produkt z widoczną nazwą i logotypem;

f) załączyć dowód zakupu potwierdzający zakup zwracanego Produktu w Okresie Zakupu Produktu (paragon, rachunek lub faktura VAT wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, elektroniczny dowód zakupu) zawierający: datę zakupu, cenę, nazwę sklepu oraz nazwę Produktu.

3.4. Dokonując zgłoszenia zwrotu Uczestnik potwierdza, że zgłoszone przez niego zdjęcia sprzed i po użyciu Produktu odzwierciedlają rzeczywisty stan faktyczny oraz że uzasadnienie zwrotu jest prawdziwe i nie ma na celu wprowadzenia Organizatora w błąd.


3.5. Dowód zakupu potwierdzający dokonanie zakupu Produktu i uiszczenie ceny za Produkt, powinien spełniać następujące warunki:

 • jest oryginalny, tzn. został wystawiony przez sklep, którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu i nie zawiera oznak jego sfałszowania,
 • nie jest uszkodzony, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nich treści czy ich autentyczności, w szczególności dowód zakupu nie jest rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub więcej różnych dowodów zakupu,
 • jest czytelny,
 • w wykazie zakupionych produktów na dowodzie zakupu jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył zakupu Produktu, bądź też na dowodzie zakupu widnieje adnotacja przedstawiciela sklepu pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu.

3.6. Uczestnik może dokonać zgłoszenia zwrotu jednego Produktu jedynie raz, niezależnie od tego ile Produktów nabył.


3.7. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia niezawierające wszystkich wymaganych danych i elementów opisanych w Regulaminie, w szczególności w pkt. 3.3., 3.5, a także zgłoszone po dniu 07.05.2022 r., niezwiązane z założeniami Regulaminu i tematem Promocji.


3.8. Zgłoszenia osób niespełniające kryteriów uczestnictwa w Promocji nie będą brane pod uwagę. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w promocji. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do zwrotu pieniędzy z pkt. 4.1. regulaminu.


3.9. Organem dokonującym weryfikacji zgłoszeń oraz decydującym o przyznaniu zwrotów pieniędzy będzie komisja składająca się z 3 członków powołanych przez Organizatora („Komisja”).


3.10. Z uwzględnieniem limitu liczby zwrotów wskazanej w pkt 1.7 Regulaminu, Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w Promocji określone w Regulaminie, w tym prześlą w terminie prawidłowe zgłoszenie zgodnie z pkt 3.3 powyżej, otrzymają zwrot pieniędzy o którym mowa pkt. 4.1. Decyzję o zwrocie podejmować będzie Komisja dokonując oceny na podstawie spełnienia warunków uczestnictwa zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


3.11. Komisja o swojej decyzji w sprawie zwrotu poinformuje Uczestnika e-mailem na adres podany przez niego w formularzu zgłoszeniowym, w terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia. W przypadku pozytywnej decyzji o zwrocie, Komisja poprosi Uczestnika o potwierdzenie jego pełnoletności oraz o podanie jego nr rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone środki z tytułu zakupu Produktu w wysokości zgodnej z dowodem zakupu. Uczestnik w terminie 7 dni od otrzymania decyzji pozytywnej powinien przekazać dane swojego rachunku bankowego. Brak odpowiedzi Uczestnika w ww. terminie powoduje wygaśnięcie prawa do otrzymania zwrotu. W przypadku decyzji negatywnej Komisja uzasadni przyczyny odmowy przyznania zwrotu środków.4. ZWROT PIENIĘDZY ZA ZAKUP PRODUKTU PROMOCYJNEGO


4.1. Po pozytywnej decyzji Komisji, o czym mowa w pkt 3.11 oraz otrzymaniu od Uczestnika numeru rachunku bankowego, zwrot pieniędzy zostanie dokonany przez Realizatora poprzez przelew na rachunek bankowy Uczestnika, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora od Uczestnika informacji o danych rachunku bankowego.

4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru zwrotu pieniędzy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych bankowych, adresowych i/lub kontaktowych. Jeżeli z tego powodu kontakt z Uczestnikiem lub wykonanie przelewu nie będzie możliwe, traci on prawo do zwrotu pieniędzy.

4.3. Organizator dokona Zwrotów w liczbie odpowiadającej liczbie dokonanych zgłoszeń, pod warunkiem, że zgłoszenia spełniają warunki określone w Regulaminie.

4.4. Przyznanie zwrotu pieniędzy, o którym mowa w pkt. 4.1. Regulaminu, nie oznacza przyznania przez Organizatora, że Produkt promocyjny posiada jakiekolwiek wady fizyczne, jest niezgodny z umową ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń Uczestnika dotyczących wad fizycznych towaru w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016 poz. 380 j.t. z późn. zm.) lub Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Produktem promocyjnym. Powyższe postanowienie nie wyłącza uprawnień Uczestników z tytułu rękojmi, przysługujących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4.5. Zgodnie ze średnimi oraz maksymalnymi cenami Produktu raportowanymi z rynku wartość zwrotu nie przekroczy 200 zł.

5. REKLAMACJE

5.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników w czasie trwania Promocji i po jej zakończeniu tj. po Okresie Zwrotu Produktu e-mailem na adres: serwis.konsumencki@loreal.com .

5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.

5.3. Reklamacje rozpatruje Organizator lub wyznaczona przez niego osoba po stronie Realizatora.

5.4. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni od dnia wpływu reklamacji do Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony przez Organizatora e-mailem.

5.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.


6. DANE OSOBOWE

6.1 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”.

6.2 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest L’Oréal Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 62. Dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek, adres e-mail, a także wiek oraz nr rachunku bankowego w odniesieniu do Uczestników, którym przyznano zwrot środków za Produkt, będą przetwarzane przez Organizatora, w celach związanych z realizacją niniejszej Promocji.

6.3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska pod adresem e-mail: personal-da@loreal.com.

6.4. Realizator Promocji - Voice Contact Center Sp. z o.o. jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora.

6.5. Administrator powierza do przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu, w szczególności Realizatorowi Promocji dane tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi.

6.6.Administrator może udostępniać dane osobowe również innym niż Realizator podmiotom, świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi księgowe, usługi prawne, usługi IT oraz usługi wspierające działania marketingowe. Odbiorcami danych mogą być także podmioty powiązane z Administratorem oraz podmioty do tego upoważnione, na podstawie przepisów prawa.

6.7. Cel przetwarzania danych osobowych Uczestników to realizacja Promocji, w szczególności weryfikacja spełnienia przez Uczestnika warunków udziału wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz fakt otrzymania przez niego zwrotu środków pieniężnych stanowiących równowartość zakupionego Produktu i rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Uczestnika w zakresie sposobu przeprowadzenia Promocji.

6.8. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), tzn. jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem w związku z akceptacją regulaminu Promocji przez Uczestnika.

6.9. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane również, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym:

a) przepisów podatkowych, tj. w celu prowadzenia rachunkowości; dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których Administrator przetwarza dane osobowe;

b) przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych, tj. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących Promocji, wysyłanie odpowiedzi na reklamację; dane osobowe są przetwarzane do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

6.10.Dane osobowe Uczestników są przetwarzane również, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. dochodzenia roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Administratora; dane osobowe są przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, będą także przetwarzane w celu prowadzenia bieżącej korespondencji związanej z realizacją Promocji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Zamieszczony wizerunek w celu związanym z rozpatrzeniem reklamacji, będzie przetwarzany przez Administratora wyłącznie w tym celu i nie będzie rozpowszechniany – dane te przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

6.11.Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Promocji oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

6.12.Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie otrzymali zwrotu środków za Produkt zakończy się z upływem trzech miesięcy od końca Okresu Zwrotu Produktów Promocji.

6.13. Dane osobowe Uczestników, którzy otrzymali zwrot środków za Produkt będą przetwarzane do 5 lat od dnia zakończenia Okresu Zwrotu produktów.

6.14. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.15. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do treści swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany, ograniczenia ich przetwarzania od Administratora, pisząc na adres: personal-da@loreal.com (wpisując w temacie maila „Telescopic Lift Wydłużenie Gwarantowane”). Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jego szczególna sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Oświadczenie o wyrażeniu sprzeciwu należy kierować na adres e-mail wskazany powyżej.

6.16. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Promocji Konsumenckiej jest dobrowolne, przy czym jest ono warunkiem koniecznym udziału w Promocji.

6.17. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

6.18. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, wtym profilowaniu.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Wszelkie informacje o Promocji będą zamieszczone na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.lorealparis.pl/wydluzeniegwarantowane, a także udzielane Uczestnikom poprzez formularz kontaktowy na stronie https://www.lorealparis.pl/kontakt.

7.2 Zasady przeprowadzenia Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

7.3 Promocja nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016 poz. 471 j.t. z późn. zm.).

7.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne