Akcje Promocyjne

REGULAMIN PROMOCJI
„Zapłać z Twisto i zgarnij voucher 20zł na kolejne zakupy”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z promocji pod nazwą „ Zapłać z Twisto i zgarnij voucher 20zł na kolejne zakupy” (dalej: „Promocja”) i jest dostępny pod adresemwww.hebe.pl oraz www.twisto.pl.

II. ORGANIZATOR PROMOCJI

1. Organizatorem Promocji jest Twisto Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-566), ul. Puławska 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000689624, kapitał zakładowy 6 627 950 PLN (w całości opłacony), NIP: 9512442875, REGON: 367977970 (dalej: „Organizator”).

2. Partnerem Promocji jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Spółka z o.o. z siedzibą w Kostrzynie przy ulicy Żniwnej 5, 62-025 Kostrzyn, adres do korespondencji: ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, o kapitale zakładowym 50.000.000,00 zł, posiadającą NIP: 2090001776, Regon 301002718 (dalej: “ Partner”).

III. WARUNKI PROMOCJI

1. Promocja jest prowadzona w okresie od 25.08.2022 do 31.08.2022 (dalej: „ Czas Trwania Promocji”).

2. Promocja dostępna jest przy zamówieniu w kanale sprzedaży online w serwisie www.hebe.pl oraz aplikacji mobilnej Hebe (niniejszy regulamin dostępny jest pod adresemwww.hebe.pl oraz www.twisto.pl) z zastrzeżeniem dokonania płatności za pośrednictwem opcji “Twisto PayU Płacę Później”. Promocja obowiązuje tylko na zamówienia z dostawą.

3. W Promocji mogą wziąć udział wszyscy klienci sieci Hebe, którzy w Czasie Trwania Promocji złożą zamówienie o wartości nie mniejszej niż 99 złotych w kanale sprzedaży online na stronie www.hebe.pl lub w aplikacji mobilnej Hebe oraz zapłacą za nie korzystając z metody płatności “Twisto PayU Płacę Później” (dalej: „Klient”).

4. Promocja polega na przyznaniu Klientom jednorazowego kuponu o wartości 20 (dwudziestu) złotych, który może zostać wykorzystany na stronie www.hebe.pl lub w aplikacji Hebe przy kolejnych zakupach o wartości nie mniejszej niż 89 złotych, przy czym jedno zamówienie opłacone przy wyborze płatności “Twisto PayU Płacę Później” zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie uprawnia do odebrania jednego promocyjnego kuponu (dalej: “Kupon”).

5. Promocja nie dotyczy produktów oznaczonych jako Hebe Partner.

6. Klientowi przyznany będzie jeden Kupon dziennie niezależnie od liczby zrealizowanych w danym dniu transakcji. Klient może wielokrotnie wziąć udział w Promocji.

7. Kupon można wykorzystać do dnia 30.09.2022 roku włącznie. Po tym dniu Kupon straci ważność. Z Kuponu można skorzystać tylko jeden raz.

8. W celu realizacji Kuponu Klient powinien wpisać otrzymany od Organizatora na zasadach wskazanych w ust. 8 poniżej w miejscu “kupon rabatowy” unikalny ciąg znaków.

9. Kupon promocyjny zostanie przekazany Klientowi przez Organizatora w wiadomości e-mail w ciągu 72 godzin od momentu skutecznego zrealizowania płatności za zamówienie przy wybraniu metody płatności “Twisto PayU Płacę Później”.

10. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

IV. CZAS OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

1. Promocja obowiązuje w Czasie Trwania Promocji lub do wykorzystania puli 1.000 Kuponów w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

V. REKLAMACJE

1. W przypadku przeprowadzenia Promocji niezgodnie z Regulaminem Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Promocji.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@twisto.pl

b. pisemnie na adres: ul. Smolna 40, 00-375 Warszawa.

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien podać adres email oraz numer zamówienia otrzymany z Twisto na podstawie którego skorzystał z Promocji.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Klient wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.08.2022 roku.

2. Regulamin Promocji jest dostępny pod adresemwww.hebe.pl, w aplikacji Hebe oraz www.twisto.pl oraz w siedzibie Organizatora.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Kupony zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne