Konkursy

Regulamin konkursu „GOSH”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Media Com Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIIIVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050676, NIP: 5251347382, kapitał zakładowy 148.200,00 zł (dalej „Organizator”), który odpowiada za obsługę Konkursu.

2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady udziału w konkursie „Miss Kay” oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Konkurs").

3. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową składającą się z co najmniej 3 osób, w której skład wejdzie przedstawiciel Organizatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało wyłonienie Zwycięzców, stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18.10.2019r. o godzinie 15:00, a kończy się dnia 25.10.2019 r. o godzinie 23:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").

4. Fundatorem nagród jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żniwnej 5, 62-025 Kostrzyn, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50.000.000,00 zł (dalej „Fundator”).

5. Fundator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz.459, t.j.).

6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165).

7. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne zwane dalej „Uczestnikami”, które spełniają kumulatywnie następujące wymagania:

a. są pełnoletnie;

b. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

c. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

d. wyraziły zgody określone w Regulaminie i zaakceptowały postanowienia Regulaminu;

e. w Czasie Trwania Konkursu wykonały zadanie konkursowe udzielając odpowiedzi na pytanie konkursowe wskazane w § 3 ust. 3 Regulaminu i dostępne w poście konkursowym na profilu Hebe w serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/drogeriehebe/ (dalej „Zgłoszenie”).

2. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Fundatora lub Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, powinowatych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz małżonka przysposobionego.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Konkurs będzie trwać od dnia 18.10.2019 r. od godziny 15:00 do dnia 25.10.2019 r. do godziny 23:59. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub bez spełnienia poniższych kumulatywnych zadań  określonych w §3 ust. 3 Regulaminu lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

2. Uczestnik może przesłać nieograniczoną liczbę Zgłoszeń.

3. Zadaniem Uczestnika jest kumulatywne wypełnienie następujących zadań:

a) wykonanie zdjęcia konkursowego typu selfie, oraz

b) opublikowanie wykonanego zdjęcia konkursowego typu selfie na własnym profilu na stronie: https://www.instagram.com/, oraz

c) odpowiedź na pytanie poprzez umieszczenie odpowiedzi na opublikowanym na stronie https://www.instagram.com/ zdjęciu lub we wpisie opublikowanym pod zdjęciem: „Jaki jest twój tajny makijażowy trick, dzięki któremu selfie jest idealne?”, oraz

d) dodanie do zdjęcia opublikowanego na osobistym koncie uczestnika na stronie: https://www.instagram.com/ o którym mowa w § 3 ust. 3 litera b) Regulaminu, oznaczenia profilu: @drogeriehebe, oraz opatrzenie opisu zdjęcia dwoma hashtagami: #konkursGOSH #drogeriehebe.

4. Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni spośród nadesłanych Zgłoszeń, 10 (słownie: dziesięć) osób(dalej „Zwycięzca”), które zgodnie z uznaniem Komisji Konkursowej opublikowały na swoim profilu zdjęcie, które jest najlepszą odpowiedzią na zadanie konkursowe. Komisja Konkursowa przy wyborze będzie się kierować kryteriami takimi jak kreatywność, oryginalność i unikatowość Zgłoszenia. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej nie później niż do dnia 8 listopada 2019 pod komentarzem zawierającym Zgłoszenie. Zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o przesłanie za pośrednictwem e-maila danych, o których mowa w § 3 ust. 6 i 7 Regulaminu.

6. Zwycięzca jest zobowiązany wysłać drogą mailową na adres: konkurs_hebe@mediacomcreate.com.pl skan uzupełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, a zawierającego następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia, adres do wysyłki nagrody oraz numer telefonu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej. W przypadku nie przesłania przez Zwycięzcę wymaganych danych w powyższym terminie lub nie przesłania danych, o których mowa w § 3 ust. 6 i 7 Regulaminu, Nagroda nie zostanie przyznana temu Zwycięzcy i zostanie przekazana innemu Uczestnikowi, którego wybierze Komisja Konkursowa stosując kryteria wskazane w § 3 ust. 4 Regulaminu.

7. Nagroda zostanie przesłana drogą pocztową nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania od Zwycięzcy danych, o których mowa w § 3 ust. 6 i 7 Regulaminu.

8. Uczestnik oświadcza, że wykonał zadanie konkursowe samodzielnie oraz, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do treści Zgłoszenia. Uczestnik zapewnia, iż Zgłoszenie w Konkursie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich.

9. Naruszenie przez Uczestnika postanowienia, o którym mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

10. W przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń zawartych w § 3 ust. 9 Regulaminu okazało się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności z tym związanej.

11. Po zakończeniu Konkursu - w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zakończenia Konkursu – Komisja Konkursowa wyśle informacje o nagrodzie do maksymalnie 10 (słownie: dziesięciu) Zwycięzców.

§ 4 Nagrody

1. Dla 10 (słownie: dziesięciu) najlepszych Zgłoszeń w Konkursie, przewidziano po jednym zestawie składającym się z kosmetyków marki GOSH oraz lampy do zdjęć o łącznej wartości: 228,97 zł

1. Selfie Ring; 29 zł.

2. GOSH DEXTREME, kryjący podkład do twarzy 008, 30 ml; 79,99 zł

3. GOSH LUMI LIPS, błyszczyk do ust I love you 003, 6 ml; 49,99 zł

4. GOSH, wodoodporny puder utrwalający do twarzy, 7 g; 69,99 zł

2. Nagroda rzeczowa zostanie powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Fundatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% całkowitej wartości nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostanie wypłacona Uczestnikowi, ponieważ podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.

3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości Nagrody.

4. Odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.

5. Zwycięzca Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę niezależnie od ilości przesłanych Zgłoszeń.

6. Zwycięzca Konkursu nie może żądać wymiany Nagrody na inną, ani żądać wymiany Nagrody na jej równowartość w gotówce.

7. W przypadku rezygnacji przez któregokolwiek Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu. Komisja Konkursowa rozstrzygnie, który z Uczestników Konkursu otrzyma nagrodę stosując kryteria wskazane w § 3 ust. 4 Regulaminu.

8. Nagroda nieodebrana w terminie pozostaje własnością Fundatora.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacja powinna zostać zgłoszona do dnia 10 grudnia 2019 r. na adres: Media Com Warszawa Sp. z o. o., ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa lub e-mailem: konkurs_hebe@mediacomcreate.com.pl .  Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, tak aby umożliwić kontakt z nią w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego, a ponadto powinna wskazywać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie: 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 6 Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2. Organizator i Fundator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, nieodebranie przez Zwycięzcę przesyłki w terminie, bądź innego typu nieprawidłowości leżącymi po stronie Uczestników.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników poprzez usunięcie Zgłoszenia takiego Uczestnika, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:

a) prowadzą działania sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami, a w szczególności w Zgłoszeniu zamieszczają komentarze zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, rasistowskie czy promujące agresję;

b) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w ich wizerunek.

§ 7 Ochrona danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r., w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest zgoda uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W zakresie w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

2. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, NIP: 2090001776. Przetwarzanie danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu Administrator powierza Organizatorowi - Media Com Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa, NIP: 5251347382, który będzie przetwarzał je w celu organizacji Konkursu, tj. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji w Konkursie, na czas do dnia zakończenia postępowań reklamacyjnych, nie później jednak niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia Konkursu. W przypadkach, w których postępowanie reklamacyjne będzie wymagało dłuższego czasu postępowania, czas przetwarzania danych osobowych zostanie stosownie przedłużony. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane uczestników:  Imię i nazwisko, wizerunek, nazwa konta na portalu instagram, a w przypadku Laureatów przetwarzane są również dane w postaci: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy, wizerunek, nazwa konta na portalu instagram.

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Konkursu przez czas do dnia zakończenia postępowań reklamacyjnych, nie później jednak niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia Konkursu. W przypadkach, w których postępowanie reklamacyjne będzie wymagało dłuższego czasu procedowania, czas przetwarzania danych osobowych zostanie stosownie przedłużony. Po tym czasie wszystkie dane zostaną usunięte. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie rozliczenia podatku z tytułu wydanych nagród w Konkursie przez okres 5 lat począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. Po tym czasie wszystkie dane zostaną usunięte.

4. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Uczestnik posiada także prawo do uzyskania kopii danych. Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo przetwarzania danych, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO. Podanie przez Uczestnika danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Konkursie.

5. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych powinny być kierowane na adres: konkurs_hebe@mediacomcreate.com.pl

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie pod adresem https://www.hebe.pl/regulaminy/regulamin.html?tc=true oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.

2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu wyłącznie w przypadku ważnych przyczyn, tj. w szczególności: zmian przepisów prawa wpływających na zasady przeprowadzenia Konkursu, wprowadzenia istotnych zmian z funkcjonowaniem strony wynikających z jej rozwoju lub postępu technologicznego, pod warunkiem, że jest to uzasadnione celem Konkursu, nie naruszy praw nabytych przez Uczestników i nie wpływanie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona w komunikacie o Konkursie na stronie https://www.hebe.pl/regulaminy/regulamin.html?tc=true.

3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.

4. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu, jak również usunie wszelkie Zgłoszenia przesłane przez takiego Uczestnika.

6. Konkurs nie łączy się w okresie jego trwania z innymi ofertami, promocjami, konkursami lub akcjami specjalnymi organizowanymi przez Organizatora, chyba, że regulamin danej oferty, promocji, konkursu lub akcji specjalnej stanowi inaczej.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 października 2019 r.


 

ZAŁĄCZNIK nr 1 DO REGULAMINU 

(Laureat zobowiązany jest do przesłania uzupełnionego i podpisanego imieniem i nazwiskiem formularza drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora: konkurs_hebe@mediacomcreate.com.pl w terminie 7 dni od daty ogłoszenia laureatów) 

a) Adres e-mail……………………………………………………………………………..

b) Imię i nazwisko…………………………………….……………………………………

c) Data urodzenia………………………………………...…….………………………….d) Pełny adres zamieszkania………………………………….….…………………

…………………………………………………………………..…………….………………………

e) Numer telefonu……………………………….…………………………………………

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Laureatów.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, pełnego adresu zamieszkania, numeru telefonu, wizerunku, nazwy konta na portalu instagram przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP: 2090001776. Administrator powierzył Media Com Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050676, NIP: 5251347382, przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacja Konkursu. Dane osobowe, podane powyżej, nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. W każdym czasie przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia, chyba że Administratorowi będzie przysługiwało prawo przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Zostałem także poinformowany o celu zbierania danych osobowych oraz dobrowolności ich podania, jak również niezbędności ich podania do wzięcia udziału w Konkursie.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu, zrozumiałem go i zaakceptowałem.”

 

 

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne