Konkursy

REGULAMIN KONKURSU

POD NAZWĄ

„NATURALNIE POCZUJ SIĘ SOBĄ!”

(zwany dalej: „Regulaminem”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Naturalnie poczuj się sobą!” (zwany dalej „Konkursem”), na terenie całej Polski, w sklepach drogeryjno-kosmetycznych sieci Hebe, w tym w sklepie internetowym Hebe www.hebe.pl (zwanych dalej „Hebe”), zajmujących się sprzedażą detaliczną produktów marki PALMOLIVE.        
 2. Organizatorem Konkursu jest LOS MEJORES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSpółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 7 lok. 245, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000712282, posiadająca NIP: 525-273-53-18, REGON: 369182972 (zwana dalej „Organizatorem”), która działa na zlecenie Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6d, 01-531 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000035014, o numerze NIP: 118-00-06-759 będącej fundatorem nagród w Konkursie (zwanej dalej „Fundatorem”).
 3. Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie produkty marki PALMOLIVE, dostępne w Hebe na terenie całej Polski (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”). 
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 30.01.2020 r., a kończy się w dniu 08.05.2020 r., który jest ostatecznym dniem wydania nagród w Konkursie. Uczestnicy mają możliwość dokonania zgłoszeń od dnia 30.01.2020 r. do godz. 23:59:59 dnia 26.02.2020 r. 
 5. Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie rozpocznie się w dniu 30.01.2020 r. a zakończy w dniu 26.02.2020 r. Zakup Produktów Promocyjnych przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
 6. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałych na terytorium Polski, posiadających status konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego (zwanych dalej „Uczestnikami”). Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy: Hebe, Organizatora, Fundatora oraz innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu a także członkowie ich rodzin. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).  Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie. 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od dnia 30.01.2020 r. do 26.02.2020 r. spełnić łącznie następujące warunki:
  1. dokonać zakupu przynajmniej dwóch dowolnych Produktów Promocyjnych w Hebe na terenie całej Polski, udokumentowanego na jednym dowodzie zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Nie ma możliwości łączenia zakupu Produktów Promocyjnych udokumentowanych na różnych dowodach zakupu,
  2. wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego chciałbyś wyjechać z ukochaną osobą na Zanzibar?” (dalej jako: „Odpowiedź”), 
  3. dokonać zgłoszenia swojego udziału w Konkursie (zwane dalej „Zgłoszeniem”), przesyłając wiadomość SMS na numer 4321zawierającą w treści prefiks: naturalnie.numer dowodu zakupu oraz treść wykonanego zadania konkursowego (Odpowiedź) (nauralnie.numer dowodu zakupu.Odpowiedź). Poszczególne składowe SMS-a tj.: prefiks, numer dowodu zakupu oraz treść Odpowiedzi muszą być oddzielone kropką. Treść SMS-a nie może zawierać polskich znaków: ą, ę, ć, ł, ń, ś, ó, ż, ź. Treść Zgłoszenia może być wpisana wielkimi lub małymi literami. Długość tekstu wiadomości SMS-a musi ograniczać się do 160 znaków (włącznie z prefiksem, numerem dowodu zakupu, ze spacjami oraz znakami interpunkcyjnymi). Naruszenie ograniczenia długości tekstu powoduje pominięcie części odpowiedzi, która zawiera dodatkowe znaki w dalszej procedurze Konkursu.

Termin dokonywania Zgłoszeń mija w dniu 26.02.2020 r. o godzinie 23:59. O zachowaniu tego terminu decyduje chwila zarejestrowania SMS-a w systemie komputerowym Organizatora.

 1. Uczestnik jest zobowiązany zachować dowód/dowody zakupu Produktów Promocyjnych w trakcie trwania Konkursu (paragon fiskalny lub faktura VAT) w celu potwierdzenia uprawnień do nagrody, z zastrzeżeniem, iż data na dowodzie zakupu nie może być późniejsza niż dzień dokonania Zgłoszenia. W przypadku, gdy dowód zakupu ma datę tożsamą z datą dokonania Zgłoszenia godzina zakupu nie może być późniejsza niż godzina dokonania Zgłoszenia.
 2. Podana przez Uczestnika Odpowiedź:
 1.  powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
 2. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem,
 3.  nie może naruszać praw osób trzecich w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.
 1. Data dokonania Zgłoszenia zgodnie z pkt 7 Regulaminu musi odpowiadać dacie dowodu (paragon fiskalny lub faktura VAT) zakupu Produktów Promocyjnych lub dacie dni następujących po dokonaniu zakupu, w terminie określonym w pkt 5 Regulaminu. 
 2. W przypadku dokonania jednorazowego zakupu więcej niż dwóch Produktów Promocyjnych udokumentowanego za pomocą jednego dowodu zakupu, Uczestnikowi przysługuje prawo do wysłania odpowiedniej liczby Zgłoszeń według zasady, że zakup dwóch Produktów Promocyjnych uprawnia do wysłania jednego Zgłoszenia. Przykładowo: Uczestnik dokonał zakupu 3 Produktów Promocyjnych i zakup ten jest udokumentowany na jednym dowodzie zakupu - Uczestnik ma prawo dokonać 1 Zgłoszenia w Konkursie.
 3. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń w Konkursie. Aby przesłać kolejne Zgłoszenie należy spełnić wymagania, o których mowa w pkt 7 Regulaminu.
 4. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika (pod rygorem utraty prawa do nagrody) w terminie określonym w pkt 28 Regulaminu, przesłania oryginału/kopii dowodu/dowodów zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura VAT) dokumentujących zakup takiej liczby Produktów Promocyjnych, która odpowiada liczbie dokonanych Zgłoszeń w Konkursie. Przesłane dowody zakupu muszą zawierać numery tożsame z numerami przesłanymi w Zgłoszeniach, dokumentować zakup Produktów Promocyjnych w terminie określonym w pkt 5 Regulaminu.  
 5. W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu. Koszt przesłania SMS-a zależny jest od cennika operatora obsługującego danego użytkownika. Opłata za wysyłkę SMS-a zostanie pobrana niezależnie od tego, czy Zgłoszenie udziału w Konkursie będzie prawidłowe. 
 6. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków niniejszego Regulaminu. 
 7. Z chwilą wysłania Zgłoszenia w Konkursie autor Odpowiedzi (Uczestnik) udziela Organizatorowi zgody do wykorzystywania pracy konkursowej (Odpowiedzi) w celu: przeprowadzenia Konkursu, oceny Odpowiedzi. Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zgłoszenie ponosi odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 8. Do Odpowiedzi przesłanej przez Uczestnika muszą przysługiwać Uczestnikowi wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz Odpowiedź nie może naruszać praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich, być efektem osobistej działalności Uczestnika uprzednio nigdzie nie opublikowanym.

NAGRODY W KONKURSIE 

 1. W niniejszym Konkursie przewidziano 1 nagrodę w postaci vouchera (karty podarunkowej) o wartości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł) brutto na 2-osobową wycieczkę na Zanzibar, do realizacji w biurze podróży Travelplanet.pl oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 1.700 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset zł) brutto (zwaną dalej łącznie „Nagrodą”). Laureat ma prawo do wykorzystania całej wartości vouchera, może wybrać również imprezę turystyczną o innej wartości. W takim przypadku będzie miał możliwość do dopłaty różnicy. Jednocześnie w przypadku wybrania imprezy turystycznej o mniejszej wartości laureatowi nie przysługuje zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych. 

Szczegółowe informacje o zasadach wykorzystania vouchera oraz o ofercie turystycznej znaleźć można na stronie:

 1. Nagroda w niniejszym Konkursie zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Dodatkowa nagroda pieniężna będąca częścią Nagrody w Konkursie zostanie pobrana i przekazana przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego celem uiszczenia podatku od nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 2. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego ani do przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 

ZASADY WYŁANIANIA LAUREATA I PRZYZNANIA NAGRODY

 1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora lub Fundatora (zwana dalej: „Komisją Konkursową”).
 2. Wyłonienie laureata Konkursu nastąpi podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, które odbędzie się w terminie 14 dni od momentu zakończenia procedury dokonywania Zgłoszeń do Konkursu. 
 3. Oceniając przesłane przez Uczestników Odpowiedzi, Komisja Konkursowa działając w oparciu o kryterium kreatywności oraz oryginalności przesłanego tekstu Odpowiedzi wyłoni 1 laureata oraz 3 Uczestników rezerwowych, według następującego schematu: a) w pierwszej kolejności Komisja Konkursowa wyłoni 1 laureata Nagrody; b) w drugiej kolejności Komisja Konkursowa wyłoni spośród pozostałych Zgłoszeń (tj. po wyłączeniu Zgłoszenia nagrodzonego Nagrodą) 3 Uczestników rezerwowych. 

Wybrane Zgłoszenia zostaną umieszczone na liście (dalej „Lista Laureata i Rezerwowych”) według kolejności ich wyboru poczynając od najciekawiej wykonanego zadania konkursowego do najmniej, według własnego uznania Komisji Konkursowej.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY

 1. W ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia posiedzenia Komisji Konkursowej zgodnie z pkt 22 Regulaminu, laureat za pośrednictwem wiadomości SMS (przesłanej przez Organizatora pod numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia) zostanie poinformowany o wygranej oraz poproszony o podanie swoich danych adresowych koniecznych do wydania Nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością). 
 2. Podanie danych adresowych powinno nastąpić w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o wygranej w formie wiadomości SMS wysłanej z tego samego numeru telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia pod numer telefonu 4321 zawierającą w treści prefiks: naturalnie (naturalnie.Twoje dane). Koszt przesłania SMS-a obciąża Uczestnika i zależny jest od cennika operatora obsługującego danego użytkownika. 
 3. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt 25 Regulaminu, Organizator w ciągu 5 dni podejmie trzy próby ponownego skontaktowania się za pośrednictwem wiadomości SMS (każda próba wykonana innego dnia) z laureatem, który nie przesłał danych adresowych.
 4. Podczas ponownej próby kontaktu laureat zostanie ponownie poproszony o podanie danych adresowych, wyszczególnionych w pkt 24 Regulaminu. Podanie danych adresowych powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania ostatniego z określonego w pkt. 26 Regulaminu SMS-a. 
 5. W celu weryfikacji prawa do Nagrody Organizator może zażądać od weryfikowanego Uczestnika przesłania: 
 1. oryginału/kopii dowodu/dowodów zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura VAT) o numerze tożsamym z numerem wpisanym w wybranym Zgłoszeniu, który dokumentuje dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego, lub
 2. oryginału/kopii dowodu/dowodów zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura VAT) dokumentujących dokonanie zakupu takiej liczby Produktów Promocyjnych, która jest tożsama z liczbą dokonanych Zgłoszeń oraz które zawierają numery tożsame z numerami podanymi w Zgłoszeniach.

Takie żądanie może zostać przedstawione najpóźniej do dnia 06.04.2020 r. W przypadku żądania przesłania oryginału dowodu/dowodów zakupu laureat jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty w ciągu 5 dni od daty przedstawienia takiego żądania na adres Los Mejores ul. Żółkiewskiego 37/41 budynek ZDZ, lok. 63, 87-100 Toruń. O zachowaniu terminu przesyłki pocztowej lub kurierskiej decyduje data nadania przesyłki pocztowej z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę zgodną z powyższym terminem. Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do nagrody w Konkursie. W przypadku żądania przesłania kopii dowodu/dowodów zakupu laureat jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty w ciągu 3 dni od daty przedstawienia takiego żądania na adres e-mail wskazany przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wiadomości e-mail. Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do nagrody w Konkursie. Organizator ma prawo zadecydować o tym czy weryfikowany Uczestnik ma przesłać kopię czy oryginał dowodu zakupu.

 1. Przesłany dowód zakupu musi być czytelny, nie może nosić znamion przeróbek lub innych ingerencji w jego treści i dokumentować zakup Produktu Promocyjnego w terminie określonym w pkt 5 Regulaminu. 
 1. W przypadku, gdy weryfikowany laureat nie spełni warunków określonych w pkt 25-29 regulaminu, wówczas następuje przesunięcie na Liście Laureata i Rezerwowych i weryfikacja prawa do nagrody Uczestnika rezerwowego. Organizator w ciągu 3 dni od dnia utraty przez laureata prawa do Nagrody podejmie trzy próby (każda próba wykonana innego dnia) skontaktowania się z Uczestnikiem rezerwowym za pośrednictwem wiadomości SMS z prośbą o przesłanie danych adresowych, wyszczególnionych w pkt.24 Regulaminu. Podanie danych adresowych powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania ostatniego SMS-a. Postanowienia pkt.25 oraz pkt 28-29 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 2. Procedura weryfikacyjna będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem do rozdysponowania przewidzianej w Konkursie Nagrody lub do zakończenia Listy Laureata i Rezerwowych. W przypadku nierozdysponowania Nagrody w powyższym trybie Nagroda pozostaje własnością Fundatora.

WYDANIE NAGRODY W KONKURSIE

 1. Nagroda zostanie wysłana na wskazany przez laureata adres korespondencyjny. Przekazanie Nagrody nastąpi za potwierdzeniem odbioru. 
 2. Ostateczna data wydania Nagrody w Konkursie to 08.05.2020 r. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem w Konkursie do dnia 22.05.2020 r. w formie pisemnej na adres biura: Los Mejores ul. Żółkiewskiego 37/41 budynek ZDZ, lok. 63, 87-100 Toruń. Reklamacje rozpatruje Organizator. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie. 
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 3. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu Konkursu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów Konkursu jest Colgate-Palmolive (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6d, 01-531 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035014, NIP 1180006759, kapitał zakładowy 21.003.506,00 zł (dalej również jako: „Administrator”).
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). 
 3. Twoje Dane osobowe w związku z udziałem w Konkursie będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach związanych z realizacją Konkursu, w tym w celu obsługi Zgłoszeń, wyłonienia Laureatów i wysyłki Nagród oraz w celu przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego; dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres niezbędny dla celów realizacji Konkursu, przy tym nie dłużej niż do 22.05.2020 roku; dane osobowe Laureatów mogą być dodatkowo przetwarzane przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Ponadto dane osobowe Uczestników i Laureatów w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami, w tym roszczeniami z tytułu reklamacji, mogą być przetwarzane do upływu okresu przedawnienia tychże roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na umożliwieniu obrony przed tymi roszczeniami. 
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu oraz wydania Nagrody w szczególności takie jak Organizator, podmioty świadczące usługi hostingowe, firma kurierska, podmioty świadczące wsparcie techniczne Konkursu. 
 5. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
 6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do: (a) dostępu do treści swoich danych osobowych, (b) sprostowania danych osobowych, (c) usunięcia danych osobowych, (d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (e) przenoszenia danych osobowych, (f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i ew. wydania Nagrody.
 7. Kontakt z Administratorem możliwy jest w formie listownej na adres siedziby Administratora.
 8. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.twojpalmolive.pl.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne