Konkursy

REGULAMIN KONKURSU „ Rimmel on Tour(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Rimmel on Tour (dalej: „Konkurs”).

2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.

3. Konkurs organizowany jest przez Beauty Bar Hanna Mytych z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Oleśnickiej 27/1, 50-320, NIP 8982070531, (dalej „Organizator”).

4. Organizator działa na zlecenie Coty Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02- 672) przy ul. Domaniewskiej 34A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000584195, która jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego (dalej: „Fundator”). Nagrody w Konkursie wydawane są przez Organizatora w imieniu Fundatora.

5. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przez sieć Internet, za pośrednictwem portalu Instagram na profilu: https://www.instagram.com/rimmellondonpl/
oraz na portalu Tik Tok na profilu: https://www.tiktok.com/@rimmellondonpl w okresie Trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu na stronie internetowej pod adresem https://www.hebe.pl/regulaminy/konkursy/07-2023-regulamin-konkursu-rimmel-on-tour-dalej-regulamin.html (dalej: „Strona Konkursu”) oraz w siedzibie Organizatora.

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez podmioty zarządzające lub będące właścicielami portalu Instagram i Tik Tok, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie ani z nimi powiązany, a portale Instagram i Tik Tok nie ponoszą odpowiedzialności wobec Uczestników w związku z realizacją Konkursu.

7. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 13 lipca 2023 roku r., na profilach marki: https://www.instagram.com/rimmellondonpl/ i https://www.tiktok.com/@rimmellondonpl
a zakończenie w dniu 26 lipca 2023, roku o godzinie 23:59:00 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

8. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).

9. W konkursie wezmą wyłącznie udział zgłoszenia przysłane w czasie trwania konkursu oraz spełniające wymagania wynikające z niższego Regulaminu.

10. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się ich małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych, przysposabiających, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, powinowatych.

11. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonienia zwycięzców, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”) składającą się z trzech osób, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora, w tym jej Przewodniczącego. Komisja wyłowi łącznie 110 osób, których zgłoszenia zostaną najlepiej ocenione, zgodnie z kryterium wskazanym w § 2 ust. 5. Komisja nie określa minimalnej ani maksymalnej liczby wyłonionych zgłoszeń z poszczególnych portalów.

12. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 227 ze zm.)

§ 2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu wykonać zadanie konkursowe (dalej: „Video”) oraz zgłosić je do Konkursu.

Zadanie konkursowe: Stwórz video z Twoim festiwalowym makijażem używając kosmetyków Rimmel i opublikuj je na swoim profilu na platformach Instagram (rolka) lub Tik Tok (profil musi być publiczny), dodaj hashtagi: #RimmelOnTour, #RimmelFestiwalowyLook , #HebePolska oraz oświadczenie „Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu, akceptuję jego warunki i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu". Komisja konkursowa Organizatora wybierze 110 kreatywnych zgłoszeń i przekaże nagrody określone w niniejszym Regulaminie.

2. Zgłoszenie Video do Konkursu polega na jego opublikowaniu na własnym profilu (profil publiczny) na Tik Toku lub Instagramie. Publikacja musi nastąpić w Okresie Trwania Konkursu w taki sposób, aby Video było dostępne publicznie. Video, które nie zostaną opublikowane w powyższy sposób nie biorą udziału w Konkursie.

3. W Konkursie każdy może wziąć udział wielokrotnie, ale jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę.

4. Portal Instagram i Tik Tok rejestrują daty i godziny Zgłoszenia się Uczestnika do konkursu.

5. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym autorem Zgłoszenia i przysługują mu do tego utworu osobiste i majątkowe prawa autorskie. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Zgłoszenie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Nadto w zgłoszeniu nie może widoczne żadne logo i znaki towarowe, poza znakami towarowymi i logo marki Rimmel.

6. Spośród Video zgłoszonych do Konkursu zgodnie z Regulaminem, Komisja wybierze 110 nagrań video, za zwycięstwo w konkursie przewidziane są następujące nagrody:

a. Nagrody I stopnia tj. 10 voucherów do GOING APP o wartości 839zł brutto każdy (kwota pojedynczej nagrody: 839 zł brutto)

b. Nagrody II stopnia tj. 100 kart podarunkowych Hebe o wartości 100zł brutto każda

zwane łącznie „Nagroda”.

7. Komisja Konkursowa przy wyborze Video będzie się kierować następującymi kryteriami: kreatywność, oryginalność ujęcia tematu, zgodność z tematem oraz zasadami regulaminu, zasięg i zaangażowanie pod opublikowanym video oraz dopasowanie charakteru opublikowanej treści z wartościami marki Rimmel. Komisja będzie brała pod uwagę wyłącznie zgłoszenia zawierające oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.

8. Po zakończeniu czasu trwania konkursu, najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 r. Organizator na stronie https://www.instagram.com/rimmellondonpl/ bądź https://www.tiktok.com/@rimmellondonpl pod postem konkursowym ogłosi wyniki Konkursu i wskaże Zwycięzców. Ogłoszenie będzie zawierało następujące dane zwycięzców: nick lub imię i nazwisko (dalej: „Zwycięzca/ Zwycięzców”), którymi uczestnik posługuje się na ww. portalach. Organizator poinformuje Zwycięzców o wygranej poprzez umieszczenie komentarza pod Video konkursowym, a dla Zwycięzców na platformie Instagram dodatkowo w wiadomości prywatnej, prosząc o wysłanie oświadczenia zgodnego z przesłanym wzorem, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu na adres Organizatora. Zwycięzcy, którzy wzięli udział w Konkursie za pośrednictwem portalu Tik Tok zostają poinformowani poprzez umieszczenie komentarza pod Video i są zobowiązani do wysłania oświadczenia zgodnego z przesłanym wzorem, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu na adres Organizatora.

9. Zwycięzca zobowiązany jest pod rygorem utraty prawa do Nagrody do wysłania na adres email Organizatora rozdanie.rimmel@gmail.comw terminie do dnia 7 sierpnia 2023 r. oświadczenia, w którym poda wszystkie poniższe dane: swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, a także oświadczenia, w którym wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. W przypadku braku doręczenia oświadczenia w wyżej wskazanym terminie lub niepodania wszystkich wskazanych powyżej danych Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie do wysyłki Nagrody i odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody, chyba że Uczestnik wyraził odrębnie zgodę na szerszy zakres przetwarzania jego danych osobowych.

10. Organizator zakazuje udostępniania nagrań zawierających zwłaszcza treści o charakterze terrorystycznych, pornograficznym, brutalnym i drastycznym dotyczącym ludzi i zwierząt, narażających zdrowie oraz życie, takie zostaną natychmiast usuwane i nie biorą udziału w Konkursie.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika, w szczególności w przypadku:

a. zawarcia w Video elementów wulgarnych, erotycznych, niecenzuralnych, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych, etnicznych lub rasowych lub innych treści sprzecznych
z prawem;

b. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich;

c. zawarcia w Video treści reklamowych, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora.

§ 3 NAGRODY

1. W konkursie przewidywanych jest 110 (sto dziesięć) Nagród, w tym:

b. Nagrody I stopnia tj. 10 voucherów do GOING APP o wartości 839zł brutto każdy (kwota pojedynczej nagrody: 839 zł brutto)

c. Nagrody II stopnia tj. 100 kart podarunkowych Hebe o wartości 100zł brutto każda

zwane łącznie „Nagroda”.

2. W stosunku do Nagrody, ustala się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości Nagrody, zaokrąglenie będzie dokonane na zasadach określonych w przepisach prawa podatkowego. Zwycięzca wyraża zgodę, aby nagroda pieniężna została przekazana na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Fundator. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przekazana na poczet zryczałtowanego podatku, o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.). Kwota podatku, o którym mowa powyżej zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania do wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.

3. Fundatorem nagród jest Coty Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02- 672) przy ul. Domaniewskiej 34A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000584195, która jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego (dalej: „Fundator”). Nagrody w Konkursie wydawane są przez Organizatora w imieniu Fundatora.

4. Realizacja voucherów GOING APP oraz kart podarunkowych Hebe, stanowiących nagrody w Konkursie, odbywa się na zasadach obowiązujących przez ich wystawców.

§ 4 PRAWO DO WYKORZYSTANIA UTWORÓW NAGRODZONYCH W KONKURSIE

1. Z chwilą wydania Nagrody, Zwycięzca udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi na okres nieograniczony licencji niewyłącznej na korzystanie z Video bez ograniczenia terytorialnego, w tym prawa do wizerunku na następujących polach eksploatacji:

o rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie (przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu lub formatu),

o publiczne udostępnianie w Internecie, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie lub w miejscu albo w czasie przez siebie wybranym,

o trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Video w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie dla celów jej wytworzenia

o i rozpowszechniania w sposób wskazany powyżej, w tym wytworzenia egzemplarzy dowolną techniką, taką jak technika zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową,

2. Licencja obejmuje wykorzystanie Video do celów marketingowych Organizatora. Video może być wykorzystane w postaci opracowania, we fragmentach, jak też w połączeniu z innymi utworami lub artystycznymi wykonaniami. Poza Nagrodą Zwycięzca nie ma prawa do wynagrodzenia za udzielenie powyższej licencji.

3. Zwycięzca oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą Video w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz., z 2022 r. poz. 2509 ze zm.) oraz że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do Video, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, iż Video nie było dotychczas nigdzie publikowana lub rozpowszechniane, jak również nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku.

§ 5 WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

1. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane za pośrednictwem kuriera na koszt Organizatora na adres Zwycięzcy wskazany w wypełnionym oświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 9 Regulaminu w terminie do dnia 15 sierpnia 2023 r. Zwycięzca Nagrody jest zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody, tj. poprzez podpisanie protokołu odbioru.

2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

3. Organizator informuje, że w razie podania przez Zwycięzcę nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych wydanie Nagrody może być niemożliwe pomimo zachowania przez Organizatora należytej staranności.

4. Organizator informuje, że w razie braku kontaktu z laureatem (brak odpowiedzi na wiadomości wysyłane przez portal Instagram lub TikTok w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu) wydanie Nagrody może być niemożliwe pomimo zachowania przez Organizatora należytej staranności.

5. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę Nagrody, Nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

§ 6 PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu

wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres e-mail: rozdanie.rimmel@gmail.com

2. Reklamacje mogą być składane do 31 lipca 2023 r.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a. dopisek na kopercie: „Rimmel on Tour”

b. wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);

c. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

d. podpis reklamującego.

4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze sądowej.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Coty Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul Domaniewskiej 34.

2. Beauty Bar Hanna Mytych z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Oleśnickiej 27/1, 50-320, NIP 8982070531 jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu, w tym wysyłka nagród oraz odprowadzenie podatku dochodowego od wartości Nagrody.

4. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu na portalu TikTok czy Instagram oraz wizerunku. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mail.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników zgłaszających Video do Konkursu są art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), (dalej: RODO), a uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie działań marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zwycięzców konkursu jest zgoda uczestnika Konkursu.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości otrzymania Nagrody w Konkursie.

11. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.

12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływa.

13. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, organizowany czy administrowany, ani powiązany z serwisem TikTok czy Instagram. Informacje udostępniane w ramach Konkursu nie są udostępniane serwisom. Natomiast wszelkie informacje, które są udostępniane w celu udziału w Konkursie, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach opisanych w Regulaminie. Serwis TikTok oraz Instagram stanowią jedynie medium komunikacji w zakresie Konkursu, tym samym przystąpienie do Konkursu jest jednocześnie oświadczeniem Uczestnika Konkursu, iż zwalnia serwis Instagram, TikTok z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.

14. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne